םדב םיזג תקידב
Blood Gases/Arterial Blood Gas

הרדגה
תויצמוחו ןמחפה תצומחת-וד ,ןצמחה תלוכת תקידבב רבודמ
.(בלהמ עיגמהה םד) יקרועה םדה

המישנ
(Oxygen) ןצמח וב ךילהתכ תרדגומ (Breathing) המישנה
ףוליח ךילהת לש יאוולה ירצומו (Cells) םיאתל קפוסמ
ןמחפה תצומחת-ודו (Metabolism) םירמוחה
תעצובמ הז ךילהתב .םהמ םיקלוסמ (Carbon Dioxide)
םרז תועצמאב םיזג תרבעה ,(Lungs) תואירב םיזג תרמה
.תיאתה המרב םיזג תרבעהו (Blood Flow) םדה

(Air Sacs) ריוואה תויחופלשב טלקנ ריוואה
גפסיהל לוכי ןצמחה םש ,תואירב תואצמנה
.ונממ טלפנ ןמחפה תצומחת-ודו םדב

.תומקרל עיגמ םדה רשאכ עצבתמ המישנה לש ינשה הקלח
ןמחפה תצומחת-ודו םיאתל טשפתמ ןצמחה הזב בלשב
ךילהתה וב םוקמ ,תואירה לא הרזח םרוזה ,םדל תרדוח
.שדחמ ליחתמ

הקידבה תרטמ
,תיתמישנ הלחמ לש הבצמ תא ךירעהל הדעונ הקידבה
תואירה דוקפית לע העיפשמה (Respiratory Disease)
.ןצמח תועצמאב לופיט לש ותוליעי תא עובקלו
תוילכה לש ןדוקפית לע עדימ תקפסמ םדה תויצמוח
.(Kidney Function)

(םיה ינפ הבוגב) םיילמרונ םיכרע
100 דע 75
(mmHg) תיפסכ מ"מ
יקלח ןצמח ץחל
(PaO2)
45 דע 35
(mmHg) תיפסכ מ"מ
ןמחפה תצומחת-וד ץחל
(PaCO2) יקלח
7.45 דע 7.35(pH) תויצמוח תגרד
.זוחא 100 דע 94(SaO2) ןצמח תיוור
הווש-ילימ 26 דע 22
(mEq/liter) רטילל ךרע
(HCO3) טנוברקיב

.רתוי םיכומנ ויהי ןצמחה יכרע רטמ 1,000 לעמ םיהבגב


יקלח םיזג ץחל
,ןמחפה תצומחת-וד 0.04% ,ןצמח 20.98%-מ בכרומ שבי ריווא
.םוילהו ןוגרא ומכ ,םירחא םיזג 0.92%-ו ןקנח 78.06%

םיחנומב תרדגומ הייוצמה םיזגה תומכ ,םדב םיזגה חותינ םשל
רמוחהמ האצותכ ,תללוכה זגה ץחל תומכ יהוז .'יקלח ץחל' לש
אוה ללוכ ירפסומטא ץחל ,םיה ינפ הבוגב ,המגודל .קדבנה
160=0.21x760 לש האצות וניה הז ריווא ץחל .תיפסכ מ"מ 760
.תיפסכ מ"מ

מ"מ 160 אוה ןצמחה לש יקלחה ץחלהש רמאנ הז הרקמב
ינפ הבוגב ןצמחה לש לש יקלחה ץחלהש םג רמאנ .תיפסכ
.תיפסכ מ"מ 160 אוה ,שבי ריוואב ,םיה

יקלחה זגה ץחל ןטקי רתוי ךומנ ירפסומטאה ץחלה רשאכ
.יסחי ןפואב


ןצמח תלבוה
תחא-לכש תודיחי תת 4-מ תבכרומה הלוקלומ אוה ןיבולגומה
ןיריפורפ תעבטל תרבוחמש םינובלח תרשרשמ תבכרומ ןהמ
.לזרב לש דחא םוטא הליכמה (Porphyrin)
לש תחא הלוקלומל רשקתהל לוכי (Iron) לזרב לש םוטא לכ
4-ל תחא הלוקלומ ןיב תאשל לוכי ןיבולגומההו (O2) ןצמח
.ןצמח תולוקלומ

לכ .ןיבולגומה םרג 16 דע 15 שי ילמרונ םד רטיל-ילימ 100-ב
יקרוע םד .ןצמח רטיל-ילימ 1.34-כ תאשל לוכי ןיבולגומה םרג
.ק"מס 100 לכל ןצמח רטיל-ילימ 20-כ ןכל אשי ואולמב יוור

לש ותאישנ רשוכל האוושהב םדב ןצמחה לש תיסחיה ותומכ
(Oxygen Saturation) ןצמח תיוור הייורק ןיבולגומהה
.(יקלחה ןצמחה ץחל) PaO2-ל תיסחי איהו םיזוחאב תאטובמו

ללגב ,97% רועישב קר ןצמחב יוור יקרועה םדב ןיבולגומהה
םד .(יזיפ ףקעמ) תואירה ךרד תורישי רבועה ידירוה םדה
.75%-כב יוור ידירו


ןצמחה תלבוה לע תויצמוחה תעפשה
תויצמוחה סיסב בצממ תעפשומ ןצמחה תומכ
הציצחה תלוביק לע העיפשמ תויצמוחה .(Acid-base status)
תעפות תועצמאב ןיבולגומהה לש (Buffering capacity)
(Bohr effect) רהוב תעפות תועצמאב ןיבולגומהה לש רהוב
ידי-לע ,םדב ןצמחה תייוור תדרוי ,ןותנ ןצמח ץחלב ,ךפיהלו
.ןמימ וא ןמחפה תצומחת-וד ינוי תומכ יזוכיר תלדגה

תומכל ןצמחל תורשקתהה תלוכי תנטקהל תמרוג תויצמוח
ןצמח קוריפב ןיבולגומהל עייסמ הז ןונגנמ .הנותנ PaO2
.רתוי ההובג יתצמוחה זוכירה וב םוקמ ,םדה ימינל
 

ידמ יסיסב וא ידמ יצמוח םד
יצמוח םד תייעב ונייהד ,םדה תויצמוח לש הייעב
יסיסב םד לש היעב וא (Acidosis) תצמח/ידמ
הייעבב הרוקמש (Alkalosis) תיתמישנ תססב/ידמ
םיכילהתב וא (תואירה לש) תיתמישנ הלחמב וא
.(םירמוחה ףוליח לש) םיילובטמ

תויצמוח ןוזיא תייעבל םרוגה והמ הנשמ הז ןיא
תכרעמהו המישנה תכרעמו רחאמ ,(pH) םדה
הצפת תחא תכרעמ ,וזב וז תורושק תילובטמה
ןזאתו הינשה תכרעמה בקע םרגנש יונישה לע
.תויצמוח תגרד תא שדחמ

תנייפואמ (Respiratory acidosis) תיתמישנ תצמח
(PCO2) ןמחפה תצומחת-וד תמרבו ידמ ךומנ pH-ב
יתמישנ יוכיד בקע תמרגנו ידמ ההובג
ןצמח טועימ רמולכ ,(Respiratory Depression)
.אצויש ןמחפה תצומחת-ודו סנכנש

תואיר תלחמ ,תואיר תקלד םהב ,םיבר ךכל םימרוגה
.רתי ןונימב םס תליטנ תעפשהו תינורכ תיתמיסח

תנייפואמ (Respiratory Alkalosis) תיתמישנ תססב
(PCO2) ןמחפה תצומחת-וד תמרבו ידמ הובג pH-ב
.ידמ הכומנ
,(Hyperventilating) רתי תמישנ בקע תמרגנ איה
וא (Emotional Distress) תישפנ הקוצמ ,םיבאכ
תקפסא ךילהת תא תושבשמה האיר תולחמ בקע
.ןצמחה

תנייפואמ (Metabolic Acidosis) תילובטמ תצמח
.(HCO3) טנוברקיב טועימבו ידמ ךומנ pH-ב
-יאו (Shock) םלה ,תרכוס םיללוכ ךכל םימרוגה
.(Renal Failure) תוילכ תקיפס

תנייפואמ (Metabolic Alkalosis) תילובטמ תססב
םימרוגה .(HCO3) טנוברקיב רתיבו ידמ הובג pH-ב
,(Hypokalemia) םדב ןגלשא טועימ םיללוכ ךכל
הצמוח ןדבוא :(Chronic Vomiting) תינורכ האקה
.הייתשל הדוס לש רתי ןונימו הביקהמ


הקידבה עוציב
תועצמאב קרועמ םד תמיגד תליטנ ידי-לע תעצובמ הקידבה
ןיראפה לש הנטק תומכ ליכמה ,הקד טחמ םע קרזמ
.םדה תשירק תא עונמל ידכ ,(Heparin)

...םיאבה תומוקמה תשולשמ דחאמ לטנית םדה תמיגד
.(Radial artery in the wrist) דיב ילאידרה קרועה
.(Femoral artery in the groin) העשפמב ךריה קרוע
.(Brachial artery) עורזה קרוע

תורעה
הריקדה םוקמ לע ץחל ליעפהל שי םדה תמיגד רחאל .1
.םומידה תא רוצעל ידכ ,תוקד שמחכ ךשמב 
.הדבעמל דיימ הריבעהל שי ,הקידבה קויד תחטבהל .2

תוגירח תואצות לש ןתועמשמ
...לע עיבצהל תולולע תוילמרונ ןניאש תואצות
...וא/ו תיתמישנ הלחמ
...וא/ו תילובטמ הלחמ
.תוילכ תלחמ

המוארטמ האצותכ לבקתהל םג תולולע תוילמרונ יתלב תואצות
הב םיברועמשכ דחוימב - השק תינפוג העיגפ - (Trauma)
.המישנה לע םיעיפשמה ,(Neck) ראווצב וא (Head) שארב העיגפ

.