תושדח - םד תוקידב
Blood Tests - News
ימחר-ץוח ןוירה יוליגל םד-תקידב
םדקומ יבבל קזנ יוליגל םד-תקידב
D ןימטיוב רוסחמ לש םדקומ יוליג
ןיבולגומהה תמר רפשמ B2 ןימטיו
בל תלחמל ןוכיס םרוגכ ABO םד
םימודא םד-יאתל לזרבו ןומרוה
בל-תלחמל ןוכיס יוזיחל םד-תקידב
םד-תמורת רחאל לזרב ףסות
םיילאריו םימוהיזה לכ תיירוטסיה
םד-תויסט תורבטצה דגנ תוינבגע
התומתו םינבל םד-יאת תריפס
התומתו חותינ רחאל טירקוטמה
תואירה ןטרס רתאמ םדב ןובלח
ןיבולגומה לש שדח גוס הלגתה
תונקדזה בצק הלגמ םד-תקידב
תינורכ תוילכ תלחמו ןיבולגומה
הביקה ןטרס יוליגל םד-תוקידב
םד-חלאו םינבל םד-יאת ןובלח


...םד תוקידב ואר
 
2006 רבמטפס
םד-תויסט תורבטצה תענומ תוינבגע תיצמת
...רקחמ


2007 יאמ
התומתב תנכסמ ההובג םינבל םד יאת תריפס
ב"הרא U.S. National Institute on Aging-ב רקחמ יאצממ
ההובג םינבל םד-יאת תריפס ילעב םישנו םירבג יכ םיארמ
ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע (High White Blood Cell Count)
.תירלוקסו-וידרק הלחממ דחוימב ,תע םרטב התומתל
רתומה םוחתב םינבל םד-יאת תריפס םע םישנאש םג אצמנ
.התומתלו הלחמל ןוכיסב םה םג םייוצמ הובגה
-יאת תריפס לש ההובגה ךרעה םא רורב אל םירקוחה ירבדל
האצות אוה הובגה ךרעהש וא הלחמל םרוגה אוה םינבלה םדה
.הלחמה לש תיעבט

Journal of the American College of Cardiology


2007 ינוי
-וידרק עוריאלו התומתל ןוכיס הלידגמ ההובג טירקוטמה תמר
חותינ רחאל ירלוקסו
ב"הרא דנלייא דור Providence VA Medical Center ירקוח
םד-יאת יוביר וא חותינ ינפל הלק הימנאב יד יכ םיחוודמ
עוריאל ןוכיס לידגהל ידכ (Polycythemia) הימתיצילופ/םימודא
רקחמב .חותינה רחאלש םימיה 30-ב םישישקב התומתלו יבבל
.75 עצוממ ליג ינב םיחתונמ 310,311 ופתתשה

JAMA


2007 רבמטפס
תואירה ןטרס הלגמ םדב ןובלח
היושע ב"הרא Panacea Pharmaceuticals-ב החתופש םד-תקידב
לש םדקומ בלשב (Lung Cancer) תואירה ןטרס יוהיזב רוזעל
HAAH ןובלחב רבודמ .הלש יופירה יוכיס תא לידגהלו הלחמה
דאמ תוקוחר םיתיעל קר יוצמו הלחמה יבלש לכב םדב אצמנה
ונפוי םמדב הלגתה הז ןובלחש ולא .םיאירב םישנא לש םמדב
.CT רישכמ תועצמאב (Lung Imaging) תואיר תיימדהל
עיגה ,הלחמה יבלש לכב םילפוטמ 160 ופתתשה וב ,רקחמב
.99%-ל יוליגה קויד

American Association for Cancer Research conference


2008 סרמ
ןיבולגומה לש שדח גוס הלגתה
University of Bonn ירקוח וליג ןיבולגומה לש רידנו שדח גוס
ןוב ןיבולגומה םירקוחה וניכ ותוא רשא ,הז ןיבולגומה .הינמרג
,ליגרה ןיבולגומהל דוגינב ,ןצמח טעמ אשונ ,(Hemoglobin Bonn)
עברא ןב דליב ןיבולגומהה תקידב לש העטומ שוריפל םרג אוה ןכלו
שרומ יבבל םגפ - (Anoxia) היסקונא-מ ולבס םה וליאכ ,ויבאבו
םילפוטמה ינשב וארה םדה-תוקידב .(Inherited Cardiac Defect)
םדב הכומנ ןצמח (יוויר) היצרוטס - (Hypoxemia) הימסקופיה לע
.יבבל םגפמ ולבס אל םהינשש ףא לע

University of Bonn


2009 ילוי
תונקדזהה בצק והמ הלגמ םד-תקידב
...םירקוח


2009 ילוי
תינורכ תוילכ תלחמ ילפוטמב ןיבולגומהה תמר
כ"הס) 2006 דע 1966 תנשמ םירקחמ לש תיתטיש הריקס
הטרבלא University of Calgary ירקוח וכרעש ,(םירקחמ 11
תלחמב םילפוטמב ןיבולגומוהה תמר לע יכ התליג הדנק
ןיב תויהל (Chronic Kidney Disease/CKD) תינורכ תוילכ
.ל"צד/םרג 12.0-ו 9.0

Archives of Internal Medicine


2009 רבמטפס
םייעמהו הביקה ןטרס יוליגל םד-תוקידב
רשא (Noninvasive) תוינרדוח יתלב תושידח םד-תוקידב יתש
(Gastro-Intestinal Cancer) םייעמהו הביקה ןטרס תא תולגמ
.וזרכוה 'םדקומ בלשב דוע
,(Methylation Test) היצליתמ תקידב ,הנושארה הקידבה
.היגלב ןבואל OncoMethylome Sciences ידי-לע החתופ
Charite - University Medicine-ב החתופ הינשה הקידבה
.הינמרג ןילרב

15th Congress of the European CanCer Organization
and the 34th European Society for Medical Oncology
Multidisciplinary Congress


2009 רבוטקוא
רומח םד-חלאל ןוכיס הזוח םינבל םד-יאתמ ןובלח
תומר יכ וליג הידבש Lund University Hospital-ב םירקוח
רקראמ תווהמ ,םוח םע םירגובמב ,םדה תמסלפב HBP ןובלחה
תעב ולש םדקומה בלשב (Sepsis) סיספס/םד-חלאל המצוע בר
,(Septic Shock) יטפס םלהו םד-ץחל תת ,םד-ילכ לש לשכ םויק
ןינוטיצלקורפ :םויה דע ושמתשה םהב םירקראמל האוושהב תאז
טטקל ,(Interleukin-6) שש ןיקולרטניא ,(Procalcitonin)
םירגובמ 233 ופתתשה רקחמב .םינבל םד-יאתו CRP ,(Lactate)
.רתוי וא 'צ תולעמ 38 םוח םע

Clinical Infectious Diseases


2009 רבמבונ
ימחר-ץוח ןוירה יוליגל םד-תקידב
Uni. of Edinburgh's Cent. for Reproductive Biology ירקוח
ןובלח לש ויתומר תא תדדומ רשא םד-תקידב יכ םירסומ הינטירב
ימחר-ץוח ןוירה לש ןוחביא רפשל היושע םיוסמ
.(Ectopic pregnancy)
יורקה ןובלחה לש ותמר ימחר-ץוח ןוירה םע השיאב יכ ררבתה
הקידבל סיסב שמשל היושעש הדבוע ,הכומנ איה Activin B
.םויכ תמייקה וזמ רתוי הלוזו רתוי הליעי

Human Reproduction


2010 רבמצד
םינימסתה ינפל םינש יבבל קזנ יוליגל םד-תקידב
University of Texas Southwestern Medical Center ירקוח
ןובלח תרתאמה השידח םד-תקידב ואצמ ב"הרא סאלאד
יט ןינופורט-ב רבודמ .קוזינ בלה רירש רשאכ ררחתשמ רשא
תברצ ןיב תולפהל ידכ םיאפורה תא שמשמה (Troponin T)
.הזחב הבירצ םישחה םילפוטמב (Heart Attack) בל-ףקתהל
לש הכומנ המר רתאל ןתינ עוריאה ינפל םינש יכ ררבתמ
ינב םילפוטמ 4,000 לעמ ופתתשה רקחמב .םדב הז ןובלח
.הלעמו 60

Journal of the American Medical Association


2011 ראוני
D ןימטיוב רוסחמ לש םדקומ יוליגל הקידב
היגולונכטב תקסועה (הפוריא) Abbott Laboratories תרבח
,השידח הקידב לש החותיפ לע הזירכה ןוחביאל תיתדבעמ
D ןימטיו תמר לע עירתמה ,יטמוטוא ןוחביא לע ססבתמה
.הייעבה לש םדקומ בלשב דוע הכומנ

NI


2011 רבמטפס
ןיבולגומהה תמר תא רפשמ B2 ןימטיו ףסות
ףסות יכ אצמ הינטירב University of Sheffield-ב רקחמ
.םדב ןיבולגומה תמר תא רפשל יושע B2 ןימטיו לש ימוי
רוסחמ תומר תולעב 25 דע 19 תונב םישנ ופתתשה רקחמב
B2 ןימטיו/ןיבלפובירה ףסות תא ולביק ןה .B ינימטיוב ןותמ
ףסונבו ןותמה רוסחמה ןקות וז הפוקת ףוסב .תועובש 8 ךשמב
.ןמדב ןיבולגומהה תמר התלע

American Journal of Clinical Nutrition


2012 טסוגוא
תילילכ בל תלחמל ןוכיס םרוגכ ABO תצובקמ םד
Harvard ירקוח ידי-לע וכרעוה רשא םירקחמ ינש לש םהינותנ
הווהמ ABO תצובקמ םדש םיארמ School of Public Health
.תילילכ בל תלחמ לש התוחתפתהל ןוכיס םרוג
5% ןיבש ןוכיסב ואצמנ AB וא ,B ,A םדה תוצובקמ םישנא
.O גוסמ םד ילעבל האוושהב הלחמה תא חתפל 23%-ל
םהינותנ רשא םירבג 27 428-ו םישנ 62,073 ופתתשה רקחמב
.םימדוק םילודג םירקחמ ינשמ וחקלנ

Harvard School of Public Health


2014 ינוי
םימודא םד-יאת רוצייב לזרבה תקפסא תא רידסמ ןומרוה
וליג ב"הרא סל'גנא סול University of California-ב םירקוח
רידסמה ,(Erythroferrone) ןורפורתירא הנוכמ רשא ,ןומרוה
.םימודא םד-יאת לש םרוציי תעב השורדה לזרבה תקפסא תא

Nature Genetics


2014 רבמצד
FDA-ה ידי-לע הרשוא בל-תלחמל ןוכיס יוזיחל םד-תקידב
התוא םד-תקידב הרשיא (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
הינרופילק The Scripps Research Institute-ב םירקוח וחתיפ
רשא (Fluid Biopsy) "תילזונ היספויב" תטישב רבודמ .ב"הרא
םישמשמה םדב (Endothelial Cells) םיילטודנא םיאת ההזמ
שיא 4,598 ורטונ ,םינש 5.3 ךשמנש ,רקחמב .בל-ףקתה יובינל
.בל-תלחמ לש הירוטסיה םע 92 דע 45 ינב

Medical News


2015 ראורבפ
םד-תמורת רחאל ןיבולגומהה תוששואתה ןמז רפשמ לזרב ףסות
ב"הרא גרבסטיפ Institute for Transfusion Medicine-ב רקחמ
(ינויפ/ילארוא) לזרב ףסות תליטנ יכ אצמ שיא 215 ופתתשה וב
ןיבולגומהה תמר לש התוששואתה ןמז תא תרפשמ ךומנ ןונימב
ןיבולגומה תמר ילעב םימרותב תאז ,םד-תמורת ןתמ רחאל םדב
תמר ילעבב ןה רבודמ .לזרב ףסות תליטנ-יאל האוושהב ,תילמרונ
,םדב הכומנ וא ההובג = םדב רוגאה לזרבה = (Ferritin) ןיטירפ
ןיבמ םיזוחא 35 דע 25 הכרעה יפל .םדה תמורת ןתמל ינפל
.םמדב לזרבה תמר לולידמ ןכמ רחאל םילבוס םד םימרותה

JAMA


2015 ינוי
םיילאריוה םימוהיזה תיירוטסיה לכ תא ההזמ םד-תקידב
ב"הרא דנלירמ Howard Hughes Medical Institute-ב םירקוח
לכ תא תנחבאמה ,VirScan היורקה ,הדיחי םד-תקידב וחתיפ
קדבנה הווח םתוא (Viral Infections) םיילאריוה םימוהיזה
םד-תפיט לש התקירס ידי-לע ,וז הקידב עוציב םויל דע וייח ימיב
-יטנא םינדגונ לש םאצמיה לע תססבתמ הקידבה .תדדוב
.םדב םיילאריו
השולש דע םיינש ךראת תוקידב 100 לש ןעוציב םירקוחה ירבדל
.םירלוד 25-כ היהית תדדוב הקידב לש התולעו םימי

Science