םד תוקידב
Blood Tests?יהמ םד תקידב
םדהש ןוויכ .עורזהמ ללכ-ךרדב ,םד תמיגד תלטינ םד-תקידבב
לבקלו ובצמ לע בר עדימ ונממ בואשל ןתינ ,ףוגה לכב םרוז
.ףוגה לש יללכה ובצמ תא תפקשמ רשא הנומת
,(Plasma) המזלפ ,ימימ לזונ אוה םדה לש וחפנ תיצחממ הלעמל
.הז לזונב םיפחרמה םינוש םיאתמ תבכרומ הרתיהו

(Arteries) םיקרועה .(Blood Vessels) םד-ילכב ףוגב םרוז םדה
.וילא (Veins) םידירוהו בלהמ ותוא םיאשונ
םדאב ,עונל םייושע םדה-תקידב לש םינושה היפיעס תואצות
.םומיסקמ דע םומינימ יכרעמ ,םימיוסמ םימוחתב ,אירב
.תילמרונל תבשחנ הז םוחתב תאצמנה הקידב תאצות

תואצותה וגרחי ,ןהשלכ תויתואירב תויעב לעב וא הלוח םדאב
.הטמ וא הלעמ יפלכ (יעצמא ךרע) ילמרונה םוחתהמ תולבקתמה
תוקידב עצבל ךרוצ היהיש יאדוול בורק הגירח האצות תלבק םע
.הייטסל םרוגה רותיאל תופסונ


היגולוטמה

Hct (Hemtocrit) טירקוטמה

ללכל סחיב םימודאה םדה יאת חפנ/זוחא אוה טירקוטמה
םדה תמזלפ/לזונ תומכ

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
הימנא
םד ןדבוא/ךשמתמ םומיד
(Spleen) לוחטב םימודא םד יאת לש תוקרפתה רתי
(Bone marrow) םצע חומ תייעב
םימודא םד יאת סרה
הימקיול/םד ןטרס
הצופנ המוליימ
הנוזת-תת/הנוזת תייעב
ןורגיש/תינורגיש םיקרפ תקלד

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
לושליש וא תויווכ (הייתש טועימ בקע) תושבייתה
(Polycythemia/Erythrocytosis) םימודא םד יאת יוביר

םיילמרונ םיכרע
47% דע 37% :תרגוב השא
42 :ילמיטפוא ךרע
54% דע 40% :רגוב רבג
47 :ילמיטפוא ךרע
62% דע 50% :דלונה ךרה
56 :ילמיטפוא ךרע


Hgb (Hemoglobin) ןיבולגומה
םדב ינצמח-וד ןמחפו ןצמח לש ירקיעה ליבומה אוה ןיבולגומה

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
הימנא
םומיד
(Erythropoietin) ןיטיאופורתיראב רוסחמ
תרפוע תלערה
הנוזת תת
B12 ןימטיו וא ,תילופ הצמוח ,לזרב טועימ
(Overhydration) םימ תייתש רתי
םד יוריעל ףוגה תבוגת .םימודא םד יאת סרה

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
(Congenital heart disease) תדלומ בל תלחמ
(Cor pulmonale) תילאמש בל תקיפס יא
ןיטיאופורתירא רתי
(Pulmonary fibrosis) תיתאיר תפייל
(Polycythemia vera) םימודא םד יאת יוביר

םיילמרונ םיכרע
16% דע 12% :תרגוב השא
14 :ילמיטפוא ךרע
18% דע 14% :רגוב רבג
16 :ילמיטפוא ךרע
20% דע 14% :דלונ ךר
17 :ילמיטפוא ךרע

MCH -םודא םד אתב תעצוממ ןיבולגומה תומכ
(Mean Corpuscular Hemoglobin)
:אתב ןיבולגומה לש עצוממ לקשמ
MCH = Hemoglobin x 10/RBC

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
(Microcytic Anemia) תיטיצורקימ הימנא

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
(Macrocytic Anemia) תיטיצורקמ הימנא

ילמרונ ךרע
ג"פ 33 דע 27 :רגובמ
30 :ילמיטפוא ךרע

םימודא םד יאת לש עצוממ חפנ
MCV (Mean Corpuscular Volume)
MCV = Hematocrit x 10/RBC

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
בקע הארנכ ,(Microcytic anemia) תיטיצורקימ הימנא
לזרב טועימ 

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
(Macrocytic anemia) תיטיצורקמ הימנא
תילופ הצמוחב וא B6 ןימטיוב רוסחמ

ילמרונ ךרע
ל"פ 100 דע 80 :רגובמ
90 :ילמיטפוא ךרע

םינטק םידליבו דלונה ךרב אצמי הובג ךרע

םימודא םד יאתב ןיבולגומה לש עצוממ זוכיר
MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) MCHC=Hemoglobin x 100/Hematocrit

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
לזרב טועימ
םד ןדבוא
B6 ןימטיו טועימ
(Thalassemia) הימסלת

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
(Spherocytosis) הזוטיצורפס

ילמרונ ךרע
36% דע 32% :רגובמ
34 :ילמיטפוא ךרע

םינטק םידליבו דלונה ךרב אצמי הובג ךרע


םיטיצורטירא/םימודא םד יאת תריפס
RBC (Red Blood Cell Count)
יארחא רשא ,ןיבולגומהה תא םיריבעמ םימודאה םדה יאת
םדב ןצמחה תכלוהל

םיילמרונ םיכרע
ל"קמ/ל"מ 5.2 דע 3.9 :תרגוב השא
ל"קמ/ל"מ 4.2 דע 4.2 :רגוב רבג

לזרבב רוסחמ ללגב תורקל הלולעש) הימנא לע דיעמ רוסחמ
B12 ןימטיובותילופ הצמוחב

םידליבו םינטקב ,דלונ ךרב אצמי ךומנ ךרע

תומודאה םדה תוירודכ תונוש
RDW (Red Cell Distribution Width)
לע רבדה זמרמ הזמ הז םינוש םימודאה םדה יאתש לככ
םהלש ןיקת יתלב רוציי

םיילמרונ םיכרע
14.5% דע 11.5%

(Ferritin) ןיטירפ
ףוגב לזרבה רגאמ תא הווהמה ןובלחו לזרב תבוכרת איה ןיטירפ

לזרב ףסות תליטנב השעי (ךומנ ךרע/רוסחמ לש הרקמב) לופיטה

םיילמרונ םיכרע
ל"מ/ג"נ 150 דע 12 :תרגוב השא
ל"מ/ג"נ 150 דע 12 :רגוב רבג

(Transferrin) ןירפסנט
םצעה חומ לא םדהמ לזרב ריבעהל ודיקפתש ןובלח והז
םד יאת רוציי םשל

םיילמרונ םיכרע
ל"ד/ג"מ 400 דע 200


םד תעיקש
ESR (Erythrocytes Sedimentation Rate)

.תחא העש ךשמב הרצ הנחבמב עוקשל םדה יאתל ךרואה ןמזה
.ןטרס וא יתקלד ךילהת לע דיעהל הלולע ידמ םיבר םיאת תעיקש
CRP תקידב םע וז הקידב בלושת ששח תומיאל

ילמרונ ךרע
העשב מ"מ 20 דע

ןטרס וא יתקלד ךילהת לע עיבצי (50 לעמ) הובג ךרע

(Iron) כ"הס ,לזרב
...לזרב ואר

ילמרונ ךרע
ל"ד/ג"קמ 170 דע 30 :רגוב םדא
100 :ילמיטפוא ךרע


ןוסיחה תכרעמ
CBC (Complete Blood Count) םד תריפס
(Leukocytes) םיטיצוקיול/םינבלה םדה יאת לש ירקיעה םדיקפת
םימזינגרוא תשילפ ינפמ ףוגה לע ןגהל ,םימוהיזב םחליהל אוה
תרזעב תינוסיח הבוגת ןמזב םינדגונ ריבעהל וא רציילו םירז
(Phagocytosis) םיטיצוגאפ


WBC (Leucocytes) םיטיצוקיול/םינבל םד יאת תריפס
(White Blood Cell Count)

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
(Leukopenia) םינבל םד יאת טועימ/הינפוקיול
םימיוסמ םילאריו םימוהיז
(Hypersplenism) לוחטה לש תוליעפ רתי
םימסב שומיש
תומצעב הייעב תוחתפתה
(Fungal Infections) יתיירטפ םוהיז
(Metastatic Tumors) םילודיג לש תורורג
(Iron Deficiency Anemia) לזרבב רוסחמ בקע הימנא

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
(Measles) תבצח
תלעש
סיספס/םד חלא
(Leukocytosis) םינבל םד יאת יוביר/סיטיצוקיול
םדה ןטרס/הימקיול

ילמרונ ךרע
ל"קמ 10,800 דע 3,800 :רגובמ
7,300 :ילמיטפוא ךרע

םידליבו םינטקב ,דלונה ךרב אצמי הובג ךרע

םיליפורטיונ תריפס
ANC/Neut (Absolute Neutrophil Count)
- וא -
(Granulocyte Count) םיטיצולונרג תריפס

םיקדייח תדמשהל רקיעב םיארחאה םינבל םד יאת תריפס יהוז

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
םייקדייח םימוהיזל תושיגרל תמרוגה ,ןוסיחה תכרעמב הייעב

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
הליעפ תקלד
דורי םצע חומ

םיילמרונ םיכרע
73% דע 48% :רגוב םדא
60.5 :ילמיטפוא ךרע
60% דע 30% :דלי
40.5 :ילמיטפוא ךרע


T יאת/םיטיצופמיל תריפס
LYMPH (Lymphcyte Count/T cells)

:םיגוס 2-ל םיקלחנו הפמילה תכרעמב םירצוימ ולא םיאת
םימוהיזב םידימשמה ,T גוסמ םיאתו B גוסמ םיאת

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
השלח ןוסיח תכרעמ

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
ליעפ ילאריו םוהיז
- וא - 
(ההובג םיליפורטיונה תריפס םא) הליעפ תקלד

םיילמרונ םיכרע
48% דע 18% :רגוב םדא
33 :ילמיטפוא ךרע
זוחא 50 דע 25 :דלי
37.5 :ילמיטפוא ךרע

MONO (Monocyte Count) םיטיצונומ תריפס
...לע עיבצהל יושע ילמרונהמ ךומנ ךרע
הבוט תואירב

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
יתמקר סרה
תוינורכ תוקלד
(Carcinoma) המוניצרק
הימקיול
יתפמיל ןטרס/המופמיל

ילמרונ ךרע
9% דע 0% :רגוב םדא
4.5 :ילמיטפוא ךרע


EOS (Eosinophil count) םיליפוניזואא תריפס
היגרלא ןמזב םיעיפומ ולא םיאת
...לע עיבצהל יושע ילמרונהמ ךומנ ךרע
הבוט תואירב

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
תיגרלא הבוגת

ילמרונ ךרע
5% דע 0% :רגוב םדא
2.5 :ילמיטפוא ךרע

BASO (Basophil Count) םיליפוזב תריפס
תיגרלא הבוגת תעב הלועפל םיסנכנה םינבל םד יאת ולא

...לע עיבצהל יושע ילמרונהמ ךומנ ךרע
הבוט תואירב

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
תיגרלא הבוגת

ילמרונ ךרע
2% דע 0% :רגוב םדא
1 :ילמיטפוא ךרע


PLT (Thrombocyte) םיטיצובמורת/(Platelets) םד תויסט
םוסחמ םינובו םישרקנה םד יאת ולא םיטיצובמורת/םדה תויסט
העיצפ תעב םומיד ענומה

ילמרונ ךרע
ל"קמ 150,000-450,000

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
םדה ילכב תויסט סרה
םצעה חומב תויסטה רוצייב הערפה

םימומידל הייטנ היהית הז הרקמב

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
םצעה חומ לש הלחמ

רתי תוישירקל הייטנ היהית הז הרקמב

(Iron) כ"הס ,לזרב
...לזרב ואר

ילמרונ ךרע
ל"ד/ג"קמ 170 דע 30 :רגוב םדא
100 :ילמיטפוא ךרע


(Lipids) םידיפיל/םינמוש
(Cholesterol) לורטסלוכ

...לורטסלוכ ואר

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
ןואכיד
הנוזת תת
(Liver Insufficiency) דבכה תקיפס יא
ןטרס
הימנא
תקלד

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
םיקרועה תשרט
תרכוס
ןגמה תטולב תוליעפ תת
ןויריה

ילמרונ ךרע
ל"ד/ג"מ 240 דע 120 :רגוב םדא
180 :ילנימונ ךרע


LDL לורטסלוכ
...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
(Tangier disease) רי'זנט תלחמ
Apo-C-II deficiency
ןגמה תטולב לש תוליעפ רתי
תינורכ הימנא
Hepatocellular Disease
.(Reye's Syndrome) ייר תנומסת
השק ישפנ חתמ/סרטס
םיקרפמ תקלד
תינורכ תואיר תלחמ

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
לורטסלוכ ריתע טירפת
(Nephrotic Syndrome) תיתיילכ תנומסת
הצופנ המוליימ
דבכ תלחמ/תמיסח
הזוברנ היסקרונא
תרכוס
(Chronic Renal Failure) תינורכ תוילכ תקיפס יא
םיילילכה םיקרועה תלחמ לש התליחת

ילמרונ ךרע
ל"ד/ג"מ 130 דע 62 :רגוב םדא
81 :ילמיטפוא ךרע


HDL לורטסלוכ
...לע עיבצהל/םורגל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
םיילילכה םיקרועה תלחמ חתפל ןוכיס רתי
האלמ הטילשב הניאש תרכוס
םדב םידירצילגירט רתי
(Hepatocellular Disease) דבכה יאת תלחמ
תינורכ תוילכ תקיפס יא
(Nephrotic Syndrome) תיתיילכ תנומסת


(Triglycerides) םידירצילג
...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ
(Brain Infarction) יחומ םטוא
ןגמה תטולב לש תוליעפ רתי
(Malnutrition) הנוזת תת
(Malabsorption) הגיפס תייעב

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
םיקרועה תשרט
ןגמה תטולב תוליעפ תת
(Liver Disease) דבכ תלחמ
(Pancreatitis) בלבלה תקלד
(Myocardial Infarction) בלה רירש םטוא
(Metabolic Disorders) תוילובטמ תויעב
(Toxemia) ןוירה תלער ,םד תלערה/הימסקוט
(Nephrotic Syndrome) תיתיילכ תנומסת

...םידירצילגירט רתי ואר

ילמרונ ךרע
ל"ד/ג"מ 200 דע :רגוב םדא
100 :ילמיטפוא ךרע


דבכ ידוקפיתו םימיזנא
(Enzymes and Hepatic Function)
(Bilirubin) ןיבוריליב

רצות והז .דבכה לש ודוקפית תוניקתל דדמ שמשמ ןיבוריליבה
ןיבולגומהה קוריפ לש

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
וליעיב דקפתמ וניאש דבכ
םינמוש רתי לוכיע
םס תוליער
ןקנח לד טירפת

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
דבכ תלחמ
(Mononucleosis) סיזואלקונונומ
(Hemolytic Anemia) תיטילומה הימנא
שמשל הפישח טועימ

ילמרונ ךרע
ל"ד/ג"מ 1.3 דע 0 :רגוב םדא
.65 :לימיטפוא ךרע


SGOT/AST םיזנא
(Serum Glutamic-Oxalocetic Transaminase)
(Aspartate Transaminase)

םירירשבו בלבלב ,תוילכב ,דבכב ,בלב רקיעב יוצמ הז םיזנא

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
B ינימטיו טועימ
ןויריה

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
דבכלו בלל דחוימב ,קזנ

ילמרונ ךרע
ל/'חי 42 דע 0 :רגוב םדא
21 :ילמיטפוא ךרע


SGPT/ALT םיזנא
(Serum Glutamic-Pyruvic Transaminase)

.תורחא תומקרבו בלב םג ךא ,דבכב רקיעב יוצמ הז םיזנא
SGOT רשאמ דבכה דוקפיתל רתוי בוט דדמ שמשמ

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
Congested Liver לש םירקמב ההובג לורטסלוכ תמר םע

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
(Mononucleosis) סיזואלקונונומ
םזילוהוכלא
דבכל קזנ
(Kidney Infection) יתיילכ םוהיז
ימיכ םוהיז
(Myocardial Infarction) בלה רירש םטוא

ילמרונ ךרע
ל/'חי 48 דע 0 :רגוב םדא
24 :ילמיטפוא ךרע


ALP תיסיסב הזאטפסופ
(Alkaline Phosphatase)

םייעמ ,תוילכב טעמו דבכבו םצע יאתב רצוימה םיזנא והז
תופורת תליטנל השיגר הקידבה תאצות .היילשבו

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
(Hypoadrenia) תוילכה תוטולב לש תושישת
ןובלח טועימ
הנוזת תת
םינימטיו רפסמב רוסחמ

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
לודיג
םצעב העיגפ
ןויריה
םידליב דחוימב ,דלשה תוחתפתה/תחימצ

םיילמרונ םיכרע
ל/'חי 125 דע 20 :רגוב םדא
72.5 :ילמיטפוא ךרע
ל/'חי 400 דע 40 :דלי
220 :ילמיטפוא ךרע


GT/GGT זאדיטפפ סנרט לימאטולג
(Gamma Glutamyl Transpeptidase)

םייעמ ,תוילכב טעמו דבכבו םצע יאתב רצוימה םיזנא והז
תופורת תליטנל השיגר הקידבה תאצות .היילשבו

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
(Hypoadrenia) תוילכה תוטולב לש תושישת
ןובלח טועימ
הנוזת תת
םינימטיו רפסמב רוסחמ

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
לודיג
םצעב העיגפ
ןויריה
םידליב דחוימב .דלשה תוחתפתה/תחימצ

םיילמרונ םיכרע
רטיל/'חי 125 דע 20 :רגוב םדא
2.5 :ילמיטפוא ךרע
רטיל/'חי 400 דע :40 דלי
220 :ילמיטפוא ךרע


(Lactic Acid Dehydrogenase) LDH םיזנא
...LDH תקידב ואר

םיילמרונ םיכרע
רטיל/'חי 65 דע 0 :רגוב רבג
32.5 :ילמיטפוא ךרע


Electrolytes / םיטילורטקלא
Na (Sodium) ןרתנ

...ןרתנ ואר

ילמרונ ךרע
ל/א"מ 146 דע 135 :רגוב םדא
140.5 :ילמיטפוא ךרע

K (Potassium) םוילק/ןגלשא
...ןגלשא ואר

ילמרונ ךרע
ל/א"מ 5.5 דע 3.5 :רגוב םדא
4.5 :ילמיטפוא ךרע

Cl (Chloride) דירולכ
...דירולכ ואר

ילמרונ ךרע
ל/א"מ 112 דע 95 :רגוב םדא
103 :ילמיטפוא ךרע


ןמחפה תצומחת-וד/ינצמח-וד ןמחפ
CO2 (Carbon Dioxide)

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
(Severe Diarrhea) רומח לושליש
(Starvation) הבערה
(Acute Renal Failure) הרומח תוילכ תקיפס יא
(Salicylate Toxicity) טליצילס תוליער
(Diabetic Acidosis) תיתרכוס תצמח

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
(Severe Vomiting) תורומח תואקה
(Emphysema) תחפנ/המזיפמא
(Aldosteronism) םזינורטסודלא
(Mercurial Diuretics) תיפסכ ינתשמב שומיש

םיילמרונ םיכרע
ל/א"מ 32 דע 22 :רגוב םדא
27 :ילמיטפוא ךרע
ל/א"מ 28 דע 20 :דלי
24 :ילמיטפוא ךרע

Ca (Calcium) ןדיס
...ןדיס ואר

םיילמרונ םיכרע
ל"ד/א"מ 10.3 דע 8.5 :רגוב םדא
9.4 :ילמיטפוא ךרע
ל"ד/א"מ 11 דע 9 :דלי
10 :ילמיטפוא ךרע

P (Phosphorus) ןחרז
...ןחרז ואר

םיילמרונ םיכרע
ל"ד/א"מ 4.5 דע 2.5 :רגוב םדא
3.5 :ילמיטפוא ךרע
ל"ד/א"מ 6 דע 3 :דלי
4.5 :ילמיטפוא ךרע


(Nitrogen) ןקנח
BUN (Blood Urea Nitrogen) ןנתש
- םג הנוכמה -
(Nitrogen/Urea) הארוא/ןקנח

ןתלועפ תוניקת תא ףקשמה תוילכה ידי-לע ןקנח קוליס רצות והז

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
ידמ הלד הנוזת
(Malabsorption) הגיפס תייעב
דבכב קזנ
(Low Nitrogen Intake) ןקנח תכירצ טועימ

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
(Excessive protein intake) םינובלח תכירצ רתי
(Kidney Damage) יתיילכ קזנ
תומיוסמ תופורת תליטנ
םילזונ תכירצ טועימ
(Intestinal Bleeding) םייעמב םומיד
תצמואמ תינפוג תוליעפ
(Heart Failure) בל תקיפס יא

ילמרונ ךרע
ל"ד/ג"מ 25 דע 7 :רגוב םדא
16 :ילמיטפוא ךרע

(Creatinine) ןיניטארק
...ןיניטארק תקידב ואר

ילמרונ ךרע
ל"ד/ג"מ 1.4 דע 0.7 :רגוב םדא
1.05 :ילמיטפוא ךרע

(Uric acid) ןתש תצמוח
...ןתש תצמוח תקידב ואר

םיילמרונ םיכרע
ל"ד/ג"מ 7.5 דע 3.5 :רגוב רבג
5.5 ילמיטפוא ךרע
ל"ד/ג"מ 7.5 דע 2.5 :תרגוב השא
5.0 :ילמיטפוא ךרע


(Proteins) םינובלח
...םה םיקדבנה םיירקיעה םינובלחה ינש
(Albumin) ןימובלא .1
אמגו אטב ,2 אפלא ,1אפלא :(Globulin) ןילובולג .2

(Protein, Total) כ"הס ,ןובלח
...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
ידמ הלד הנוזת
דבכ תלחמ
(Malabsorption) הגיפס תייעב
לושליש
(Severe Burns) תורומח תויווכ

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
(Lupus) תבאז
דבכ תלחמ
(Chronic Infections) תוינורכ תוקלד
םזילוהוכלא
הימקיול
תפחש

ילמרונ ךרע
ל"ד/'ג 8.5 דע 6.0 :רגוב םדא
7.25 "לימיטפוא ךרע


(Albumin) ןימובלא
םד תפילד תעינמל יארחאו םדה לזונ/תמזלפב יוצמ הז ןובלח
םדה-ילכ ךותמ

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
תלקולק הנוזת
לושליש
Fever) םוח
םוהיז
דבכ תלחמ
לזרב טועימ
תישילש הגרדמ תויווכ
תקצב
םדב ןדיס טועימ/הימצלקופיה

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
דבכ תלחמ
(Shock) קוש/םלה
תושבייתה
הצופנ המוליימ

ילמרונ ךרע
ל"ד/ג"מ 5.0 דע 3.2 :רגוב םדא
4.1 :ילמיטפוא ךרע


(Globulin) ןילובולג
...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
היוקל ןוסיח תכרעמ
.לקולק ןוזמ תכירצ
(Malabsorption) הגיפס תייעב
דבכ תלחמ
תוילכ תלחמ

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
ינורכ םוהיז
דבכ תלחמ
תינורגיש םיקרפמ תקלד
הצופנ המוליימ
(Lupus) תבאז

ילמרונ ךרע
ל"ד/'ג 4.2 דע 2.2 :רגוב םדא
3.2 :ילמיטפוא ךרע


(A/G ratio) ןילובולגל ןימובלא סחי
...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
דבכ תלחמ
(Malabsorption) הגיפס תייעב
הימקיול
תינורגיש םיקרפמ תקלד
(Lupus) תבאז
(Bacterial Pneumonia) תיקדייח תואיר תקלד

הייעב הווהמ וניא ילמרונהמ הובג ךרע

ילמרונ ךרע
2.0 דע 0.8 :רגוב םדא
1.9 :ילמיטפוא ךרע


(Other Ratios) םירחא םיסחי
(Anion Gap) םינוינא חוורמ

:(Cations) םינויטקה זוכיר תדידמל שמשמ הז סחי
לזונב ינצמח-וד ןמחפו דירולכ :(Anions) םינוינאו ןגלשאו ןרתנ
םדה לש יאת-ץוחה

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
רוציי רתי בקע (Metabolic Alkalosis) תילובטמ הזולקלא
םידיאולקלא לש 

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
רוציי רתי בקע (Metabolic Acidosis) תילובטמ תצמח
תוצמוח לש 

ילמרונ ךרע
>14 דע 4 :רגוב םדא
9 :ילמיטפוא ךרע

(BUN/Creatinine) BUN/ןיניטארק סחי
דבכהו תוילכה לש םדוקפיתל דדמ שמשמ הז סחי

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
יוארכ ןיניטארק תוקיחרמ ןניא תוילכה

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
BUN לש רוצייי רתי

ילמרונ ךרע
25 דע 6 :רגוב םדא
15.5 :ילמיטפוא ךרע

(Calcium/Phosphorus) ןחרז/ןדיס (בשוחמ) סחי
...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
הייגלאימורביפ ומכ תינומיאוטוא הייעב

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
ןדיס ףסות תליטנ רתי

ילמרונ ךרע
3.3 דע 2.3 :רגוב םדא
83 :ילמיטפוא ךרע
3.3 דע 1.3 :םידלי
2.3 :ילמיטפוא ךרע


(Sodium/Potassium) ןגלשא/ןרתנ (בשוחמ) סחי
םייאת-ץוחה םינויטקב יוצמ ןרתנ .םיבושח םיטילורטקלא ינש ולא
יאת-ןיבה ןויטקב ןגלשאו

ילמרונ ךרע
38 דע 26 :רגוב םדא
32 :ילמיטפוא ךרע


(Thyroid) סירתה/ןגמה תטולב
...סירתה/ןגמה תטולב תויעב ואר

T4 (Thyroxine) ןיסקוריט
לש הדוקפית תכרעהל שמשמו דוי ליכמ ןגמה תטולב ןומרוה
.ןגמה תטולב

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
(Cretinism) םזיניטרק/תנטרק
ןגמה תטולב תוליעפ-תת
(Cirrhosis) סיזוריצ/תמחש
.הנוזת-תת
(Chronic Thyroiditis) סירתה/ןגמה תטולב לש תינורכ תקלד

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
סירתה/ןגמה תטולב לש תוליעפ רתי
(Acute Thyroiditis) סירתה/ןגמה תטולב לש הפירח תקלד
(Hepatitis) סיטיטפה/דבכ תקלד

ילמרונ ךרע
ל"ד/ג"קמ 12 דע 4 :רגוב םדא
8 :ילמיטפוא ךרע


T3 תגיפס
...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
סירתה/ןגמה תטולב תוליעפ-תת
ןיקת ןויריה
(Hyperestrogenis Status) ינגורטסרפיה בצמ

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
סירתה/ןגמה תטולב לש תוליעפ רתי
השק דבכ תלחמ
(Metastatic Malignancy) ריאממ לודיג
(Pulmonary Insufficiency) תיתאיר הקיפס יא

ילמרונ ךרע
47% דע 27% :רגוב םדא
37% :ילמיטפוא ךרע


(Free T4 Index) ישפוח T4 (בשוחמ) דדמ
...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
סירתה/ןגמה תטולב תוליעפ-תת
ןיקת ןויריה
(Hyperestrogenis Status) ינגורטסרפיה בצמ

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
סירתה/ןגמה תטולב לש תוליעפ רתי
השק דבכ תלחמ
(Metastatic Malignancy) ריאממ לודיג
(Pulmonary Insufficiency) תיתאיר הקיפס יא

ילמרונ ךרע
47% דע 27% :רגוב םדא
37% :ילמיטפוא ךרע


TSH סירתה/ןגמה תטולב תא הרגמה ןומרוהה
(Thyroid-Stimulating Hormone)

סחיב T4-ו T3 םינומרוהה תשרפה תא תסוומ הז ןומרוה
ךופה הלועפ

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
סירתה/ןגמה תטולב לש תוליעפ רתי
תישילשו תינשמ סירתה/ןגמה תטולב תוליעפ-תת
(Secondary and Tertiary Hypothyroidism

>...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
תינושאר סירתה/ןגמה תטולב תוליעפ-תת
(Primary Hypothyroidism
םילודיג רציימ (Thyrotropin - TRH) ןיפורטורית
(Thyrotoxicosis) סירתה/ןגמה תטולב תלער

ילמרונ ךרע
ל/י"מ 6 דע 5 :רגוב םדא
3.25 :ילמיטפוא ךרע


הימיכ
(Glucose) רכוס/זוקולג

...ןלימעו רכוס ואר
...תרכוס ואר

ילמרונ ךרע
ל"ד/ג"מ 110 דע 90

(Fasting Glucose) םוצב רכוס
...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ ךומנ ךרע
דבכ תלחמ
ןילוסניא לש רוציי רתי
סירתה/ןגמה תטולב תוליעפ-תת
םזילוהוכלא

...לע עיבצהל לולע ילמרונהמ הובג ךרע
תרכוס
דבכ תלחמ
רתי תנמשה
(Pancreatitis) בלבלה תקלד
םידיאורטסב שומיש
ישפנ חתמ/סרטס
תלקולק הנוזת

ילמרונ ךרע
ל"ד/ג"מ 115 דע 60 :רגוב םדא
87.5 :ילמיטפוא ךרע


(Coagulation Tests) השירק ידוקפית
PT (Prothrombin Time) השירק ןמז

תוינש 11-13.5 :ןיקת ךרע

...לע עיבצהל לולע הובג ךרע
דבכ תלחמ
- וא - 
K ןימטיוב רוסחמ
- וא - 
השירק ימרוגב רוסחמ


יקלח ןיטסלפובמורת ןמז
PTT (Partial Thromboplastin Time)

...(PT/PTT/INR) םד תשירק תקידב ואר

ילמרונ ךרע
תוינש 35 דע 25

...לע עיבצהל לולע הובג ךרע
דבכה לש סיזוריצ/תמחש
DIC השירק תלחמ
השירק ימרוגב רוסחמ

...CRP תקידב ואר
...תושדח - םד תוקידב ואר


.