ןאוב תטישב לופיט
Bowen Therapy
חתיפש (Tom Bowen) ןאוב םות םש לע הייורקה ,ןאוב תייפרת
הנופה ,תינשלופ יתלבו הנידע ,תיטסילוה יופיר תטיש הניה ,התוא
,םירירשה לש תקיודמ הענה ךות ,ובש תיאתה המרל דע ,ולוכ ףוגל
.וב םיבצעהו םידיגה
תועבצאה תרזעב רתויב םילק םיצחל תלעפה ךות תועצובמ תועונתה
"םיכילהת" וא (Bowen Moves) "ןאוב תועונת" תוארקנו דבלב
.ומצע תא אפרל ףוגל רוזעל ודעונו (Procedures)

הלש םימוטפמיסב אלו הייעבה שרושב לפטל הדעונ ןאוב תייפרת
.המשנבו ףוגב תוישגרו תוילטנמ ,תוינפוג תומיסח תחיתפל תלעופו
,הערפה ,תוחונ יא ,תכרעמ ,המקר ,רביא לכב תורישי תלפטמ איה
ךות תאז לכ ,וכותבו ףוגה לע העיצפ ,באכ ,הלחמ ,יוקל דוקפית
.תוידיימ תואצות תגשה

םאתהב םירביא וא/ו תוכרעמ תוטיקשמ וא/ו תוררועמ תועונתה
ותמרבו ףוגה הנבמ תמרב ןה יופיר תובוגת תוליעפמ וא ןנוויכל
.תיטגרנאה

דע 3-ב יד םיתיעלו הרקמ לכב יולת שורדה םילופיטה רפסמ
.םילופיט 4

תועונת ,רוק ,ץוצקיע ,םוח תושוחת ולחי םילופיט המכ ךות
,םירירשה לש תוינוצר יתלבו תולק תויוצווכתה ,ףוגב היגרנא
תושדחתה ,תושגרה םוחת תלדגהב ןיעל רכינו ידיימ יוניש
וא תידיימ התחפהו העיגרו תילטנמו תיזיפ תוביצי תושוחת
.םיבאכ לש ןיטולחל םתעינמ

אוה ,לפטמה ידי-לע םיעצובמה ,("ךילהת" וא) "העונת" לכ םותב
.ימצעה יופירה ךילהתב ליחתהל ףוגל חינהל ידכ ,ןמז קספ לוטי
"לושיב ןמז" םילפטמה יפב הנוכמ רשא ,וז הקספה ןמזב
ךות ,יופירב ףוגל תועייסמו תועונתה תוטלקנ ,(Cooking time)
"תודרשיה וא הפועת ,המחול" בצממ ותרבעה
.יופירה ךילהת ליחתמ הב החונמל (Fight, flight or survival)

עקוש ,םדרנ לפוטמה לופיטה תליחת םע דיימש רידנ הז ןיא
.המיענ השוחתב אשינ וא הקומע העיגרב
הרורב העיגרו הוולש ,העיגר תושוחת םיווח םילפוטמה ומותב
.םשפנו םפוג לכב

...ב תלפטמ ןאוב תטיש

.תוינגרוא תויעב
.םירירשו דלש תויעב
.טרופס יעצפ
.םיקרפמ תויעב
.ישפנ חתמ/סרטס