תושדח - CRP תקידב
CRP Test - News
תובבלו םיקרפמל ןרואה
הפירח תילילכ תנומסתו CRP
יבבל ןוכיסב םירבגל 3-הגמוא
ץבשה תואצותו CRP
CVD-ל ןוכיס הזוח וניא CRP
קפסב בל תלחמ לע CRP תעפשה
CRP-ו ינטב ןמוש
'בטמ תנומסתו ד"ל ,לדגומ CRP
הובג CRP-ב ןוטאטס ןתמ
ילוהינה דוקפיתב הדיריו הובג CRP
םישישקב היצנמיד דגנ הובג CRP
(1) תישפנ הקוצמו ןואכיד ,CRP
(2) ןואכיד ידגונל הבוגת הזוח CRP
הנרגימב תוהובג CRP תומר
חומה תונקדזהו הנוזת
תילטנודוירפ הלחמו CRP
תקלדו םיילוהוכלא תואקשמ
CRP-ו הנוזת ימרוג
(1) תילילכ בל תלחמו CRP
םד-ץחל רתי םיזוח אל םינמס
תוקלד תיחפמ םויזנגמ ףסות
האיר ידוקפיתו CRP
(1) COPD תוחתפתהו CRP
(1) תינומרעה ןטרסו CRP
(2) COPD-מ תודרשיהו CRP
םידליב יביטנגוק יוקילו CRP
(2) תוער אבנמ הובג CRP
למשח תכמו הובג CRP
CRP ןיטקמ רירמ דלוקוש
(3) בל תלחמ םרוג וניא CRP


...CRP תקידב ואר

2001 רבמטפס
תילטנודוירפ הלחמ ילוחב CRP
CRP-ה תמר יכ אצמ ב"הרא Uni. of Buffalo-ב רקחמ
,ההובג איה תילטנודוירפ הלחמ/םייכינח תלחמ/תקלד ילוחב
.ולא םילוחב בל-תלחמב ןכסל הלולעש הדבוע

(Oral Bacteria) הפב עבטה ךרדב יוצמה קדייחש ררבתמ
רוצייל םורגלו (Bloodstream) םדה רוזחמל רודחל לולע
ולא םינובלח .CRP םהב ,(Liver) דבכב םינוש םינובלח
םהב םירצויו (Arteries) םד-ילכב תוקלד םימרוג
ףוסבל םהב םורגל לולעש (Blood Clot) םד שירק
.(Heart Attack) בל ףקתה

הלולע םייכינח תקלד דציכ ריבסמ הז םירקוחה ירבדל
בושח יכ הנקסמה ןאכמו בל תויעב ףוסבל םורגל
.(Gum Health) םייכינחה תואירב לע דיפקהל

תילטנודוירפ הלחמ םע םילפוטמ 59 ופתתשה רקחמב
65-ו הלחמה לש םדקתמ בלשב םילפוטמ 50 ,הנותמ
.םיאירב שיא

Journal of Periodontology


2001 יאמ
תקלדו םיילוהוכלא תואקשמ
1,800 לש םתוגהנתה ילגרה תא ורקסש םיינמרג םירקוח
םיילוהוכלא תואקשמ תכירצ ןיב ךופה סחי ואצמ שיא
.CRP-ה תמרו (Alcoholic Beverages)

ההובג הניה ללכ םיתוש םניאשב CRP-ה תמרש אצמנ
(םויב םיינש דע דחא הקשמ) תוניתמב םיתושה ולאבו
םישנ לע הקשמה תעפשה .רתויב הכומנ CRP-ה תמר
.םירבגב רשאמ רתוי הכומנ האצמנ

(Inflammation) תקלד תנטקהב תאז םיריבסמ םירקוחה
תנטקה תא הריבסמה העפות .ףוגב תמייק תויהל הלולעש
.ןיי םיתושה ברקב (Heart Disease) בל-תלחמל ןוכיסה

The Lancet


2003 רבמצד
CRP-ו הנוזת ימרוג ןיב רשקה
וליג ב"הרא Medical Uni. of South Carolina ירקוח
(Fat) ןמוש ,(Dietary Fiber) םייתנוזת םיביס ןיב רשק
.CRP

ןמס/רוטקידניאכ הלגתהש דיחיה יתקלדה ןמסה אוה CRP
תעצבתמ CRP תקידב ןכלו (Heart Disease) בל-תלחמל
ינמוש ליפורפ תקידב םע תחא הנועבו תעב תובורק םיתיעל
תכרעהל ,םידירצילגירטו לורטסלוכ :(Blood Lipids) םדה
.בל-ףקתהל ןוכיסה

יתש ,ץבשו תילילכ בל-תלחמ יוזיחב הליעומ CRP תקידב
.םדה-ילכב (Inflammation) תקלדל תורושקה תולחמ
תויומכ ךרוצה םדא יכ ךכ-לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ
תמרל ןוכיס ךכב ןיטקמ םייתנוזת םיביס לש תיסחי תולודג
.םדב ההובג CRP

תמרב היילעה לע הנותמ העפשה שי יוור ןמוש תכירצל
.CRP-ה

The American Journal of Cardiology


2004 רבמטפס
תילילכ בל-תלחמ תרמוחל רושק CRP
תוריהמל םירחא תקלד ינמסו CRP ןיב רשק הליג רקחמ
(Coronary Heart Disease) תילילכ בל-תלחמ תורדרדיה
.(Angina Pectoris) הזח תקועתמ םילבוסה םילוחב

,הביצי הניגנאמ םילבוסה םילוח 124-ב ,וקדב םירקוחה
.םישדוח 12 ךשמב ,םיילילכה םיקרועה תמיסח תדימ תא
CRP תמרמ ולבס וז הפוקתב רימחה םבצמש םילוח
.םאתהב הלדגו תכלוה

Circulation


2006 ראורבפ
םד-ץחל רתי םיזוח םניא םייגולויב םינמס
הניא םהייחל 30-ה תונשב םיריעצב CRP-ה תמר תקידב
(High Blood Pressure) םד-ץחל רתיל ןוכיס םהב הלגמ
.דיתעב

Wake Forest University School of Medicine ירקוח
תורושק תוקלדש ךכל תויודע ואצמ ב"הרא הניילורק םורד
רקחמ יאצממ לע וססבתה םירקוחה .הובג םד-ץחלל
ינב שיא 3,900-מ רתוי וקדבנ ובו 1993 דע 1992-מ ךרענש
50-ה תונשב םישנב CRP-ש אצמ םדוק רקחמ .37 דע 25
ימרוגל רשק אלל םד-ץחל רתי לש תוחתפתה הזוח ןהייחל
.םירחא ןוכיס

Archives of Internal Medicine


2006 ילוי
תוקלד תיחפמ םויזנגמ ףסות
...הליטנ


2006 רבוטקוא
האיר ידוקפיתו CRP
,םילוח 1,131 ורטינש ,הפיח ם"במר יאופרה זכרמה ירקוח
האיר ידוקפיתו םדב CRP-ה תמר ןיב ךופה סחי וליג
>תורשפא םיללוש םניא םירקוחה .(Pulmonary Function)
.ךכל יטנג םרוג תעפשהל

םיאצממה ,היולג האיר תלחמ רדעיהב ,םירקוחה ירבדל
גרדב תיתכרעמ תקלד םויק לש תורשפא לע םג םיעיבצמ
הרושקה (Low-Grade Systemic Inflammation) ךומנ
.תואירה דוקפיתב רתוי תמדקומ היעבל

יוליג יעצמאכ שמשמ אלא ,יפיצפס ןמס וניא CRP-ש ןוויכ
אל ב"הראב ץלמוה ,ףוגב יהשלכ (Inflammation) תקלדל
.בל-תלחמל ךומנ ןוכיסב םילוח לש םירקמב וב שמתשהל

American Journal of Respiratory
and Critical Care Medicine


2007 ראורבפ
(1) COPD תוחתפתהל ןמסכ CRP
תיתמיסח תואיר תלחמ תוחתפתה יוזיחל ילכ שמשמ CRP
תומל ןוכיסו הלחמה תוחתפתה תניחבמ (COPD) תינורכ
.הנממ

CRP תמרש ואצמ Herlev Uni. Hospital-מ םיינד םירקוח
(Arteriosclerosis) םיקרועה תשרטב תקלדל הרושק ההובג
תואיר תלחמב רבודמ רשאכ ,(Pneumonia) תואירה תקלדבו
.הביצי תינורכ תיתמיסח

ךשמנש ,המישנ רצוק תייעב םע םילוח 1,300 רחא בקעמב
תיתמיסח תואיר תלחמ בקע םהמ 14% וזפשוא ,םינש 8
תמר םירקוחה תכרעהל .הלחמהמ ותמ םהמ 6%-ו תינורכ
הווהמ 4.1Mg/L תמרו זופשיא הכירצמ 1.2Mg/L תב CRP
.םייח תנכס

Am. J. of Respiratory and Critical Care Medicine


2007 ינוי
תינומרעה ןטרס ךלהמ אבנמ CRP
...CRP


2008 ילוי
(2) COPD-מ תודרשיהל רושק וניא CRP
תא תוזוח ןניא CRP תומר םירחא ןוחביא ינמסל האוושהב
.תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמב םילפוטמ לש תודרשיהה
דרפס הפירנט Hospital Ntra Sra de Candelaria ירקוח
ןוחביאל ולש רשקהו הובג ולא םילוחב CRP-הש םיריבסמ
.דבלב ןותמ דע לק אוה הלחמה

ופתתשה ,םייק הזכ רשק םא םירקוחה וקדב וב רקחמב
ןמזב .רומח דע ןותמ COPD-מ ולבסש םילפוטמ 218
.(25%) םילפוטמ 54 ותמ םישדוח 36 ךשמנש ,בקעמה

Chest


2008 ילוי
םע םידליב יביטנגוק יוקיל הזוח CRP
הנישב יתמיסח המישנ םוד
(hs-CRP) ההובג תושיגר לעב CRP לש תוהובג תומר
(Cognitive Impairment) יביטנגוק יוקיל תוזחל תויושע
הנישב יתמיסח המישנ םודמ םילבוס רשא םידליב
.(Obstructive Sleep Apnea)

יקאטנק Kosair Children's Hospital ירקוח לש םהירבדל
תוערפהל רושק הנישב יתמיסח המישנ םוד יכ עודי ב"הרא
.םידלי 8,856 ופתתשה רקחמב .יביטנגוק יוקיללו תוגהנתה

Am. J. of Respiratory and Critical Care Medicine


2008 ילוי
(2) תינומרעה ןטרס לש הרקמב תוער הזוח הובג CRP
ב"הרא דנלטרופ Sciences Uni. & Oregon Health ירקוח
תודירש ייוכיסל םירושק םדב CRP לש םיהובג םיזוכירש וליג
ןגורדנאב יולתה תינומרעה ןטרסמ םילבוסה םירבגל םיעורג
.(Androgen-Independent Prostate cancer/AIPC)

ינמס םא ןחבש לודג רקחממ םינותנ ודמע םירקוחה תושרל
ןטרס ילוח םירבגב לופיטה תואצותל םירושק םדב תקלד
.םדקתמ בלשב תינומרעה
תא הלידגמ םדב CRP-ה תמר יזוכירב הלופכ לכש ררבתה
.27%-ב התומתל ןוכיסה

Cancer


2008 ילוי
ילמשח ךופיהב לופיט תחלצה הניטקמ ההובג CRP תמר
...רקחמ


2008 רבוטקוא
CRP דירומ רירמ/ההכ דלוקוש
הליג הילטיא וסבופמק Catholic University-ב רקחמ
תא ןיטקהל היושע הנותמ (רירמ/ההכ) דלוקוש תכירצש
.(17%-ב) תיתועמשמ CRP-ה תומר

-וידרק הלחמ אלל םיאירב שיא 4,849 ופתתשה רקחמב
ולכא 824-ו דלוקוש ולכא אלש םכותמ 1,317 .תירלוקסו
.תועיבקב ונממ
ןטק דלוקוש עובירל איה הנווכה הנותמ תומכ חנומב
תלעותה תאז תומכ לעמ .עובשב שולש דע םיימעפ
.תמלענ דלוקושה תליכאבש

Journal of Nutrition


2008 רבוטקוא
בל-תלחמל םרוג וניא CRP
הלחמל םרוג הווהמ וניא אוה ךא ,בל-תלחמל רושק CRP
רבודמשכ CRP-ה תמר תדרוהל תופורתב תלעות ןיא ןכלו
.בל-תלחמב

וב ,קרמנד Copenhagen University Hospital-ב רקחמ
תוהובג CRP תומר יכ אצמ שיא 10,000-מ רתוי ופתתשה
.30%-ב ץבשלו 60%-ב בל-תלחמל ןוכיס תולידגמ

בוליש יכ אצמנו שיא 31,000 לעמ וקדבנ רקחמה ךשמהב
םיאשונ םניאש םישנאל האוושהב 64% רועישב תרבגומ
.ולא םידחוימ (Genes) םינג

ץבש וא בל-תלחמב םילוחה ולא ןיב התשענש האוושהב
לש םינגה ילעב יכ אצמנ ,םילוח םניאש םירחא תמועל
בל-תלחמל ןוכיס רתיב םייוצמ םניא רתוי םיליעפה CRP-ה
.תוחפ םיליעפ םינג ילעבל סחיב ץבשלו

TheNew England Journal of Medicine


2008 רבמצד
בללו םיקרפמל הליעומ יתפרצה ןרואה תפילק
תמר תא ןיטקהל היושע יתפרצה ןרואה ץע תפילק תיצמת
.סיטירתראואטסוא/תינווינ םיקרפמ תקלד ילוחב CRP

,םילפוטמ 55 ופתתשה וב ,ףתושמ יקלטיא-ינמרג רקחמב
ילעב שיא 156 ופתתשה וב רתוי לודג רקחממ רזגנ רשא
לונגונגיפ 'ג 50 םיפתתשמהמ קלח לבק ,ההובג CRP תמר
.םישדוח 3 ךשמב ,(המד) ובצלפ וא םוי ידמ (Pycnogenol)

3.9Mg/L-מ הדרי CRP-ה תמר יכ םיחוודמ םירקוחה
.ופוסב 1.1Mg/L-ל רקחמה תליחתב

Redox Report


2009 סרמ
הפירח תילילכ תנומסת תאצות הזוח CRP
(hs-CRP) ההובג תושיגר לעב CRP לש תוהובג תומר
םיניטאטס תייפרתב םילפוטמב ןוכיס תעיבקל תושמשמ
הפירח תילילכ תנומסת רחאל
.(Acute Coronary Syndromes/ACS)

ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
ווחש םילפוטמב ,ןוחביא םשל ,לורטסלוכ תקידב יכ וליג
הליעומ CRP תקידב ךא ,הליעומ הניא בל-ףקתה בורקמ הז
עדימ תניחב תובקעב תאז ואצמ םירקוחה .הז הרקמב
.רחא רקחמב ופתתשהש םילפוטמ 3,600 יבגל לבקתהש

Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology


2009 סרמ
בלה תואירב תא תרפשמ DHA גוסמ 3-הגמוא
יפסות יכ ואצמ ב"הרא University of California ירקוח
דע םדב CRP תומר תיחפהל םייושע DHA גוסמ 3-הגמוא
,ואצמנ םדב םידירצילגירט רתימ םילבוסה םישנא .20% ידכ
CRP לש תתחפומ המר ילעב ,DHA ןמש וכרצש רחאל
תצובקל האוושהב ,(Interleukin-6) 6-ןיקולרטניא לשו
.תיז ןמש הכרצש תרוקיב

Journal of Nutrition


2009 יאמ
ץבשה תואצותל הרושק תוזפשאתהה תעב CRP-ה תמר
...תמר


2009 ינוי
תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס הזוח וניא CRP
לכ ןיא הידבש Malmo Uni. Hospital-מ םירקוח ירבדל
ימרוג לע ףסונב ,CRP ומכ ,םינמס תוקידב ךורעל הקדצה
םיירלוקסו-וידרק םיעוריא ךירעהל ידכ םילבוקמ ןוכיס
.םיידיתע

ותמר רשאכו CRP תקידב רובעל ךירצ ימ רורב אל עגרכ
הז הרקמב תררועתמ ןכ ומכ .לפטל ךירצ ימב ההובג
תויסולכואב תוקידבב ךרוצ שי םאה תלעות-תולע תייעב
.תומלש הרטמ

,רחא לודג רקחמב ופתתשהש שיא 5,067 ופתתשה רקחמב
.תירלוקסו-וידרק הלחממ ולבס אלש ,58 עצוממ ליג ינב

JAMA


2009 ילוי
בל-תלחמב CRP-ה דיקפתל עגונב קפס
יכ הליג הינטירב Imperial College London-ב רקחמ
תא ונחב םירקוחה .תילילכ בל-תלחמל םרוג וניא CRP
יכ וליגו םדב CRP-ה תומרב םיטלושה (Genes) םינגה
בל-תלחמל ןוכיסל תורושק ןניא םינג לש תונוש תויצאירוו
.תילילכ

םגש CRP-ל םירושקה םינג 3-ב תויונוש וליג םירקוחה
.תילילכ בל-תלחמל ןוכיסלו CRP-ל רשק תויהל לולע םהל

JAMA


2009 רבוטקוא
CRP-ו ינטב ןמוש ןיב רשקה
ואצמ הילטיא ילופנ Federico II University-ב םירקוח
םיאירב םישנאב (Abdominal Adiposity) ינטב ןמוש יכ
לכ אלל CRP לש תוהובג תומרל רושק םינמש םניאש
.(BMI) ףוגה תסמ סקדניאל רשק

ךא) ינטב ןמוש ילעב םישנו םירבג 350 וקדב םירקוחה
ףקיהש וליגו תרוקיב תצובקכ שיא 199-ו (35-מ ןטק BMI
תיתועמשמ לודג הנושארה הצובקה ינבב םיינתומה
.היינשה הצובקה תמועל
,תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס רתי ילעב ואצמנ םינושארה
לורטסלוכ תמר ,םד-ץחל רתי ,םדב םינמוש רתי וללכנ הזב
.(3Mg/dL לעמ) תוהובג CRP תומרו הכומנ HDL

Diabetes Care


2009 רבמטפס
תילובטמ תנומסתו םד-ץחל רתי דדועמ הובג CRP
רתיל ןמסכ קר תשמשמ הניא ההובג CRP תמרש ןכתי
.םהל םרוגה איהש אלא ,תילובטמ תנומסתלו םד-ץחל

,היכ'צ גארפ Czech Academy of Sciences-ב רקחמב
תמרוג ההובג CRP תמר יכ אצמנ ,תודלוחב ךרענש
תמרב לודיג ,רכוסה לש םירמוח ףוליח תויעבל
.םדה-ץחלב היילעו םדב םידירצילגירטה

American Heart Association's 63rd High Blood
Pressure Research Conference in Chicago


2010 סרמ
הובג CRP םע הילכ ילוחל ןיטאטס
(Kidney Disease) תוילכ תלחממ םילבוס רשא םישנא
ןיטאטסאבזור הפורתה תא םילטונ רשא הובג CRP-ו הנותמ
םיירלוקסו-וידרק םיעוריא ךכ םצמצל םייושע (Rosuvastatin)
.הביס לכמ התומתו

ב"הרא ןוטסוב Brigham & Women's Hospital-ב רקחמב
ופתתשה וב לודג רקחממ רזגנ רשא ,םייתנשל בורק ךשמנש
םישנו 50-מ רתוי ינב םירבג 3,267 ופתתשה ,שיא 18,000-כ
תלחממ רקחמה תליחת תעב ולבסש הנש 60 לעמ תונב
.הנותמ תוילכ

Journal of the American College of Cardiology


2010 לירפא
ילוהינה דוקפיתב הדיריל רושק הובג CRP
תימדקה הנואל קזנו
רשק ואצמ הינמרג University of Muenster-ב םירקוח
הדיריו ךומנ גרדב תקלדל ןמס ,ההובג CRP תמר ןיב
ילוהינה דוקפיתב (Low-Graden Iflammation)
םייביטינגוק םימוחתב אל ךא ,(Executive Function)
.שיא 447 ופתתשה רקחמב .םירחא

Medscape Neurology


2012 טסוגוא
םישישקב היצנמידל ךומנ ןוכיסו הובג CRP
...דוגינב


2012 רבמצד
(1) תישפנ הקוצמו ןואכידל רושק הובג CRP
.Copenhagen Uni. Hosp-בו Herlev Hosp.-ב :םירקחמ 2
20 ינב ,םירגובמ 73,131 ופתתשה םהב ,קרמנד ןגהנפוק
רתיל תורושק CRP לש תוהובג תומרש וליג ,הנש 100 דע
.(Depression) ןואכידב תוקלל ןוכיס
תישפנ הקוצמב תוקלל לופכ רשאמ רתוי ןוכיסב רבודמ
CRP-ב לודיגה .ןואכידבו (Psychological Distress)
.ןואכיד בקע זופשיאל לדגומ ןוכיסל םג רשקנ

Archives of General Psychiatry


2014 רבוטקוא
(2) ןואכיד ידגונל הבוגת הזוח CRP
םירסומ הדנק סקפילה Dalhousie University-ב םירקוח
וביגי םילפוטמה המכ דע תוזחל תויושע םדב CRP תומרש
רבד ,תוצופנ (Antidepressants) ןואכיד תודגונ תופורתל
.(Depression) ןואכידב לופיטל רתוי תישיא השיג רשפאיש

ןואכידל תיתכרעמ תקלד ןיב רשק וארה תומדוק תויודע
המוד רשק היפל הרעשהה תא רוקחל םירקוחה וצר ןכלו
,ןואכידב לופיטל הבוגתל CRP-ה תמר ןיב םייקתהל יושע
םרפולטיצסא :ןואכיד ידגונ לש םיגוס 2-ב שומיש ךות
ןינוטורס לש תרזוח הגיפס בכעמ - (Escitalopram)
תרזוח הגיפס בכעמ - (Nortriptyline) ןיליטפירטרונו
.ןילנרדארונ לש

,םירגובמ 241 ופתתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
רשא השק תינואכד הערפה םע ,םינש 18-מ הלעמל ינב
.GENDEP :םדוק לודג רקחמב ופתתשה

British Journal of Psychiatry


2016 ינוי
הנרגימב תוהובג CRP תומר
םירסומ ב"הרא American Headache Society-ב םירקוח
םילבוסה םיריעצ םירגובמ ברקב CRP-ה תומר יכ אצמנש
םירבגב 11%-ב) תיתועמשמ תוהובג (Migraine) הנרגיממ
.תושדח לופיט כרד עיבצמש רבד ,(םישנב 17%-ו

רשא םינש 32 דע 24 ינב םירגובמ 9,269 ופתתשה רקחמב
.Add Health Study :םדוק לודג רקחמב ופתתשה

58th Annual (AHS) American Headache Society
Scientific Meeting


2017 ילוי
חומה תונקדזהל הרושק תקלד תדדועמ הנוזת
...ירקוח

.