4 תושדח - ןיאפקו הפק
Coffee & Caffeine - News 4
(4) דבכה ןטרסל ןוכיסו ימוי הפק
(5) דבכה לש תמחשו התו הפק
(3) תויביטינגוק תוערפהו הפק
(2) התומתל ךומנ ןוכיסו הפק
הינפוקרס דגנ הפק
(2) םייגרוריכ םיבאכ דגנ ןיאפק
(3) התומתו הפק תוסוכ עברא
(2) תרכוס םע םישנ תתומתו ןיאפק
תוילכ תלחמו ןיאפק
(4) ץבשו בל תקיפס יא ,הפק
(6) דבכה תלועפ תא קזחמ הפק
תוינורכ תולחמ דגנ הפק
טרופס יעוציבב תמגופ הפק הכירצ
(5) םיקרוע תמיסח ענומ הפק
סיבאנקה תוכרעמ לע עיפשמ הפק
(4) רמייהצלאמ הדרח רימחמ ןיאפק
(3) דליב לקשמ ףדועו ןויריהב הפק
תווצ תדובעל עייסמ הפק
(6) בלה רירש לע ןגמ ןיאפק
(2) הנותמ הפק תייתשבש בוטה
(5) רחואמ יביטינגוק דוקפיתו הפק
(3) הילכ ילוחב םייח תלחותו ןיאפק
האצזורל ןוכיס ןיטקמ הפק
רק הפק לומ םח הטילח הפק
ןוסניקרפ תלחמ דגנ הפקב תובוכרת
(2) תינומרעה ןטרס יאת ןסרמ הפק
רטליפ הפקב םיילילש םיפסות
(1) דוליב IQ-ו ןויריהב ןיאפק
(1) 2-גוס תרכוס ענומ הפק
(1) התומת תיחפמ הפק
(1) לוגריתב תלוביס רפשמ הפק
בער ענומ ןילונביאב רשעומ הפק
(1) קפודה תא הלעמ וניא ןיאפק
(1) תמחשל ןוכיס ןיטקמ הפק
(2) תמדקומ בל תוצווכתהו הפק
(2) לוהוכלאמ דבכל קזנ דגנ הפק
הצופנ תשרטל ךומנ ןוכיסו הפק
(2) הלפהל ןוכיסו ןויריה ,ןיאפק
(1) סגה יעמה ןטרסל ןוכיסו הפק
(3) ינמושה דבכה תלחמו הפק
(2) םייניע תושישת ענומ הפק
(1) הניש תלבגה רחאל ןיאפק
דואמ םימח תואקשממ ןטרס
(1) ןורכיז תויעב תעינמו ןיאפק
םד ץחלב לופיטו ןוחביאו ןיאפק
םיממ תרפוע קיחרמ הפק ףצק
(3) הפקב תירלוקסו-וידרק תלעות
(1) ריעצ ךילע רמוש ןיאפק
הבר תומכב ןיאפק תעפשה
(2) היצנמיד ינפמ ןגמ ןיאפק
(2) רתי תנמשהו הניש ,הפק
(1) תינומרעה ןטרסל ןוכיסו הפק


...ןיאפקו הפק ואר

2015 רבמבונ
רטליפ הפקב תויוצר יתלבה תופסותה
תונוכמב הפקל םיגלוז םילקימיכ ולא קדב Mueller-ב רקחמ
םיילמשח םימוקמוקו (Filter Coffee Machines) רטליפ הפק
.(Electric Kettles)
תגוסגס יביכרו (Metal Ions) תכתמ ינוי ואצמנ רטליפ הפקב
.(Toxic Alloying Components) םיליער

םהב וליג םימח תואקשמ ירישכמ וקדבש םימדוק םירקחמ
,(Copper) תשוחנ ,(Nickel) לקינ לש תויתועמשמ תויומכ
.(Lead) תרפועו (Chromium) םורכ ,(Zinc) ץבא

Contaminants & Food Additives


2015 רבמצד
(1) דוליה לכשמ תנמ לע עיפשמ וניא ןויריהב ןיאפק
...רקחמ


2015 רבמצד
(1) 2-גוס תרכוס םיענומ הפקב םייפיצפס םילקימיכ
קרמנד Aarhus University Hospital-ב ךרענש רקחמ
לש התעינמב םירזוע רשא הפקב םיביכרה םהמ קדב
לע ושענ תוקידבה .(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוס
.הדבעמ יאנתב הדלוח יאת

ןוכיסה לע העפשה האצמנ אל םילקימיכה תיברמ יבגל
תיאפק הצמוחו (Cafestol) לוטספק-ל טרפ ,הלחמל
.הלחמה תעינמל םימרות ואצמנ רשא (Caffeic Acid)

רטליפ הפקב םיבר םיביכרמ יכ םיפיסומ םירקוחה
ךילהתב וסרהנ לוטספקה הז ללכב ,(Coffee Flter)
.הז הפק לש ותנכה

Journal of Natural Products


2015 רבמצד
(1) התומת תיחפמ הפק
אצמ ב"הרא National Cancer Institute/NIH-ב רקחמ
ןיאפק לוטנ הפק הז ללכב - הפק ילפס 5 דע 4 תכירצש
התומתל ןוכיס הניטקמ םויב - (Decaffeinated Coffee)
םהב ,םימרוג רפסממ האצותכ ,תמדקומ (Mortality)
.(Diabetes) תרכוסו (Heart Disease) בל תלחמ

רקחמב ופתתשהש םירגובמ 90,317 ופתתשה רקחמב
Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian :םדוק
.Cancer Screening Trial

American Journal of Epidemiology


2015 רבמצד
(1) ינפוג לוגרית ךלהמב תלוביס רפשמ הפק
םימדוק םירקחמ 600 יאצממב שדחמ ןייעש רקחמ
ןיאפק ליכמה הפק ןיב ןילמוגה יסחיב וקסעש
,(Performance) םיעוציבו (Caffeinated Coffee)
תרפשמ הפק תייתש יכ הליג (Exercise) לוגרית תעב
.(Athletes) םיטלתאב (Endurance) תלוביסה תא

International Journal of Sport Nutrition
Metabolism and Exercise


2016 ראוני
בער םיענומ ןילונביאב םירשעומה הפק ירצומ
תייתשש הלעה לארשי ביבא-לת תטיסרבינואב רקחמ
תשוחת תא הניטקמ (Inulin) ןילוניאב רשעומ הפק
.(Satiety) עבוש הריבגמו (Hunger) בערה

,ןילוניאב רשעומה הפק ילפס 2 תכירצ םירקוחה ירבדל
(Dextrin) ןירטסקדו (Whey Protein) הניבג ימ ןובלח
תחפומ בערל הרושק האצמנ םימי 7 ךשמב ,םוי ידמ
םייתעש ,תרבגומ עבוש תשוחתו (Reduced Hunger)
.רשעומ וניאש הפקל האוושהב ,הכירצה רחאל

שיא 269 ופתתשה רקחמב

Nutrition


2016 ראוני
(1) קפודה תא הלעמ וניא ןיאפק
ב"הרא Uni. of California, San Francisco-ב רקחמ
הליגר הייתש ,םימדוק םירקחמ יאצממל דוגינב ,יכ אצמ
ןכלו (Heartbeat) קפודה תא הריבגמ הניא הפק לש
םירודזורפ רופרפ ןהב .תויבבל תויעבב תנכסמ הניא איה
.התומתו (Stroke) יחומ ץבש ,(Atrial Fibrillation)

,National Heart :םדוק לודג רקחממ רזגנש ,רקחמב
Cardiovascular (NHLBI) Lung, & Blood Institute
.שיא 1,388 ופתתשה Health Study

Journal of the American Heart Association


2016 ראורבפ
(1) דבכה תמחשל ןוכיס הניטקמ הפק תייתש
הייתש יכ התליג 2015 ילוי ינפל וכרענש םירקחמ תריקס
דבכה תמחשל ןוכיסה תדיריל הרושק הפק לש הרידס
.(Liver Crrhosis)
היושע םויב הפק ילפס 2 תייתשש הארה םינותנה חותינ
ןוכיסה תאו 44%-ב דבכה תמחשל ןוכיסה תא ןיטקהל
.50%-ל בורקב וז הלחממ התומתל

Systematic review with meta-analysis: coffee
consumption and the risk of cirrhosis


2016 ראורבפ
תמדקומ תוצווכתהל הרושק הניא הפק תייתש
(2) בלה ירדח לש
Cardiovascular Health Study :םדוק רקחמ יאצממ חותינ
(Tea) הת ,הפק לש תימוי הכירצ ןיב יתוהמ רשק ןיאש אצמ
תוצווכתהו םעפ ידמ הכירצ וא (Chocolate) דלוקושו
בלה ירודזורפ לש תמדקומ תירדח
(Premature Atrial Contractions/PACs
.Premature Ventricular Contractions/PVC) תמדקומ

Journal of the American Heart Association


2016 ראורבפ
(2) םיילוהוכלא תואקשממ דבכל קזנ לטבל יושע הפק
...תריקס


2016 סרמ
הצופנ תשרטל ךומנ ןוכיסל הרושק הפק לש ההובג הכירצ
םיתושה םישנא יכ ואצמ הידבשבו ב"הראב - םירקחמ ינש
תוקלל ךומנ ןוכיסב םינותנ םויב הפק ילפס 4-מ בלעמל
.(Multiple Sclerosis) הצופנ תשרטב

הצופנ תשרט םע םירגובמ 1,620 ופתתשה ידבשה רקחמב
1,159 ופתתשה ינשה רקחמבו םיאירב םישנא 2,788-ו
.םיאירב םישנא 1,172-ו םילוח

הפק ילפס 6-כ םיתושה םישנא יכ אצמ יאקירמאה רקחמה
רקחמבו הלחמב תוקלל 26%-ב ךומנה ןוכיסב םייוצמ םויב
.31% ידבשה

Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry


2016 סרמ
העיפשמ ןויריהה ינפל גוזה ינב לש ןיאפקה תכירצ
(2) הלפהל ןוכיסה לע
ב"הרא NIH)National Institutes of Health/-ב םירקוח
(Pregnancy) ןויריהל סנכיהל םישקבמה גוז ינבל םיצעיימ
.םהינש לש (Caffeine) ןיאפקה תכירצל בל םישל

םע תואקשמ ינש תוחפל וכרצש גוז ינב יכ וליג םירקוחה
,(Conception) תורבעתהה ינפלש עובשב ,םויב ןיאפק
.(Miscarriage) הלפהל הובג ןוכיסב תויהל םילולע

ןימטיו יטלומ ולטנש םישנ יכ םג אצמ רקחמה ,תאז םע
ןויריהה ךלהמבו תורבעתהה ינפל םוי לכ (Multivitamin)
ולטנ אלש םישנ רשאמ הלפהל תוחפ ןוכיסב ויה םדקומה
.ימוי ןימטיו יטלומ

Fertility and Sterility


2016 לירפא
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסב הדיריל רושק הפק
סל'גנא סול University of Southern California-ב רקחמ
הרושק (Coffee) הפק לש העובק הייתש יכ אצמ ב"הרא
,(Colorectal Cancer) סגה יעמה ןטרסל ןוכיסל ךופה סחיב
.26% דע רועישב ןוטקל יושעש

היגולויזיפה לע םיעיפשמ ויביכרמ המכ יכ וליג םירקוחה
,(Melanoidins) םידיאונלמ ,ןיאפק םהב ,סגה יעמה לש
.(Polyphenols) םילונפילופו (Diterpenes) םינפרטיד

םייונישמ עובנל היושע ,םירקוחה ירבדל ,וז הנגה
תויטנדיסקוא-יטנא תועפשה ,(Microbiome) םויבורקימב
,(Antimutagens) תוינגטומ-יטנא תועפשה ,(Antioxidant)
(Bile Acid Secretion) הרמ הצמוח תשרפה תתחפה
(Motility) תויתעונת ומכ ,יעמה ידוקפיתב רופישו
.(Capacity) הקופתו

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2016 לירפא
ינמושה דבכה תלחמ ינפמ הניגמ העפשה לעב אוה הפק
(3) לוהוכלא תכירצמ תעבונ הניאש
םיבושח םינמס רפסמ רפשל היושע הפק לש תימוי הנמ
לוהוכלא תכירצמ תעבונ הניאש ינמושה דבכה תלחמ לש
ידי לע (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease/NAFLD)
.םייעמה (Permeability) תורידח תתחפה

ךרע תווש - תימוי הפק תנמש אצמ םירבכעב רקחמ
ולקשמש םדא ךרוצ התוא וסרפסקא הפק ילפס 6-ל
(Markers) ינמס רפסמ םירבכעב הרפיש - ג"ק 70
,לוהוכלא תכירצמ תעבונ הניאש ינמושה דבכה תלחמ
םג ולא םירבכע .ןמוש תריתע הנוזתב וטעלוה רשא
ךא ,הנוזת התוא תא ולבקש ולאמ לקשמב תוחפ ולע
.ןיאפק תנמ התוא אלל

The Int. Liver Congress 2016 in Barcelona, Spain


2016 ינוי
(2) לוגריתמ האצותכ םייניע תושישת ענומ הפק
ץמאמל קר אל םורגל הלולע (Cycling) םיינפוא לע הביכר
תועונת בקע ,םייניעה לש ץמאמל םג אלא ,םיילגרה לש
.תאז עונמל הייושע הפק תייתשו ,םייניעה
,ופתתשה דנליז וינ University of Auckland-ב ,רקחמב
.םייעוצקמ םיינפוא יבכור 11

Scientific Reports


2016 ינוי
(1) הניש תלבגה לש תוליל 3 רחאל דבלב טעמ ליעומ ןיאפק
םיעוציבב הדירי עונמל ידכ קיפסמ וניא ןיאפק יכ אצמ רקחמ
תועש 5-ל הנישה תלבגה רחאלש ךכב רבודמ .ךוראה חווטל
תונריעה תא רפשמ וניא ןיאפקה ,תוליל 3 ךשמל ,הלילל
.(Performance) םיעוציבה תא וא (Alertness)

Psychomotor Vigilance Test/PVT :יביטנגוק תונריע ןחבמ
ךשמב ילאוזיו יוריגל הבוגתה ןמז תא רפיש ןיאפק יכ אצמ
רקחמב .רתוי ךורא ןמז רחאל אל ךא ,םינושארה םיימויה
.םיאירב םישנא 48 ופתתשה

Sleep


2016 ינוי
הפקמ אל ךא ,דואמ םימח תואקשממ ןטרסל ןוכיסה
ןטרסה רקחל תימואלניבה תונכוסה
Int. Agency for Research on Cancer/IACR
דאמ םימח תואקשמ תייתש יכ הזרכהב האצי
תנכסמ ,הפקל טרפ ,(Very Hot Beverages)
.(Carcinogenic to Humans) ןטרסב םדא ינב
(Esophageal Cancer) טשווה ןטרסל ןוכיסב רבודמ
.הרוטרפמטה איה ךכל

Lancet Oncology


2016 טסוגוא
(1) ןורכיז תויעב תעינמל רושק ןיאפק
לגוטרופ ןובסיל Inst. of Molecular Medicine ירקוח
(Caffeine) ןיאפק ירשוק םינטלוק ןיב רישי רשק וליג
ליגל תורושק רשא ןורכיז תויעבו (Brain) חומב
םהירבדלש רבד ,(Age-Related Memory Problems)
.(Memory) ןורכיזב םירסח ןוקיתב עייסל יושע

Scientific Reports


2016 רבמטפס
םד ץחלב לופיטו ןוחביא ךבסמ ןיאפק
ץלמומ (Blood Pressure) םד ץחל תקידב ינפב םידמועה לע
.הקידבה ינפל םיימוימ לחה (Coffee) הפק תייתשמ ענמיהל

םישנא יכ אצמ הינטירב ןודנול Western Universit-ב רקחמ
לש ןתלועפ לע ךכב םיעיפשמ םעפ ידמ קר הפק םיתושה
הפק םיכרוצה םישנא ,תאז םע .םדה ץחל תדרוהל תופורתה
םהש ןוויכ הזכ ןוכיס םע םידדומתמ םניא תועיבקב ןיאפקו
.(Tolerance) תודימע ךכל וחתיפ
.הנש 52 עצוממ ליג ינב שיא 13 ופתתשה רקחמב

American Journal of Hypertension


2016 רבמטפס
םימהוזמ םיממ תרפוע קיחרמ הפק ףצק
ךרד האצמנ תעכ .ןוחט רמוח רתונ הפקה תייתש רחאל
תיתביבס היעבב לפטל רוזעלו וז (Waste) תלוספ םצמצל
.תרחא

תויראש ובליש הילטיא Despina Fragouli. While ירקוח
קיחרהל תעכ לגוסמש (Foam Filter) ףצק ןנסמב הפק
(Lead) תרפוע :(Heavy Metal) תודבכ תוכתמ לש םינוי
.(Water) םימה ךותמ (Mercury) תיפסכו

םימהמ הקבאה תא דירפהל :ףסונ דעצ שורד ,תאז םע
30 ךשמב ,ריסה ףצקה .(Purified Water) םירהוטמה
םימרוז םימב .תיפסכהמו תרפועהמ 99% דע ,תועש
Engineering & ACS Sustainable Chemistry


2016 רבמטפס
(3) םויב הפק ילפס 5 דע 2-ב תירלוקסו-וידרקה תלעותה
הפק לע יעדמ עדימל ןוכמה ידי-לע ןמזוה רשא ח"וד
Institute for Scientific Information on Coffee/ISIC
הייושע םויב (Coffee) הפק ילפס 5 דע 2 תייתש יכ הארמ
תוירלוקסו-וידרק תולחממ (Death) התומתל ןוכיס םצמצל
.20%-מ רתוי טעמב (Cardiovascular Diseases/CVD)
תויטנדיסקוא-יטנאה תונוכתל תאז םיסחיימ םירקוחה
.הפקה לש (Antioxidant)

Coffee and CVD Mortality’ event held at the
EuroPRevent Symposium


2017 ראוני
(1) בר ןמזל ריעצ ךילע רמוש ןיאפק
...רקחמ


2017 ראוני
הבר תומכב ןיאפק תעפשה
הסנקנ Northumbria University תיטירבה הטיסרבינואה
יוסינ רחאל רחאל (דנואפ) גנילרטס תוריל 400,000 ךסב
300-ל ךרע תווש תומכב ןיאפק םיטנדוטסה וכרצ וב יתנוזת
.םרג 0.3 םוקמב םרג 30- הפק ילפס

BBC


2017 סרמ
(2) היצנמיד ינפמ ןגמ ןיאפק
...רקחמ


2017 לירפא
(2) רתי תנמשהמ םילבוסב הניש רפשמ הפק
...תוצמוח


2017 לירפא
(1) תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ יקלטיא ןונגסב הפק
תרבח העצבש םירבג 7,000-ל בורק לש םינותנ חותינ
הפק ילפס 3-מ רתוי תייתשש אצמ הילטיא Neuromed
היושע םויב (Italian-Style Coffee) יקלטיא ןונגסב
תינומרעה ןטרס חתפל ןוכיס 50%-מ רתויב ןיטקהל
.(Prostate Cancer)

International Journal of Cancer


2017 יאמ
(4) דבכה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע םוי ידמ הפק תייתש
תייתש יכ ואצמ הינטירב Uni. of Southampton ירקוח
ותרוצל ןוכיסה תא ןיטקהל היושע םויב דחא הפק לפס
דבכה לש המוניצרק - דבכה ןטרס לש רתויב הצופנה
.(Hepatocellular Cancer/HCC)
הלחמל ןוכיסה ןטק הלדג הפקה תכירצש לככ יכ םג אצמנ
דבכה ןטרסל ןוכיסה תא הניטקה םויב הפק ילפס 5 תייתשו
.20%-ב הז ןוכיס ןיטקה םויב דחא הפק לפס .50%-ב

(Decaffeinated Coffee) ןיאפק לוטנ הפק תכירצש אצמנ
.התוחפ הדימב ,דככה ןטרסל ןוכיסה תא איה ףא הניטקמ

BMJ Open


2017 ינוי
(5) דבכה לש תמחש םיענומ התו הפק
Erasmus MC University Medical Center ירקוח
(Tea) הת לשו הפק לש םתעפשה תא וקדב דנלוה םדרטור
.תמחש םיענומו דבכה לע םירמושה םימרוגכ

,תפיל וא ,תמחש/(Cirrhosis) דבכה לש תמחש
ללגב דקפתל לגוסמ וניא דבכה הב הלחמ איה
(Scar) תיתקלצ המקרל ךפה ונממ לודג קלחש
(Fibrosis) סיזורבפ

...םה תמחשל םיירקיעה םימרוגה
(Alcohol) לוהוכלא
(Hepatitis B) B סיטיטפה
(Hepatitis C) C סיטיטפה
לוהוכלא ללגב הניאש ינמושה דבכה תלחמ
(Nonalcoholic Fatty Liver Disease
תלחמ :דבכב (Copper) תשוחנ לש תורבטצה
(Wilson's disease) ןוסליוו 


םעפ ידמ (Herbal Tea) םיחמצ התו הפק תכירצ יכ אצמנ
.דבכה (Stiffness) תוחישקל ןוכיסה תא תיתועמשמ הניטקמ
,הלעמו םינש 45 ינב שיא 2,424 לש םהינותנ וללכנ רקחמב
.Rotterdam Study :לודג רקחמ ךותמ

Journal of Hepatology


2017 ילוי
(3) תויביטינגוק תוערפה ןסרמ הפק
...םירקוח


2017 ילוי
(2) התומתל ךומנ ןוכיסל הרושק ההובג הפק תכירצ
...ינש


2017 ילוי
םישישק םירבגב הינפוקרס דגנ הפק תכירצ
...ירקוח


2017 טסוגוא
(2) העורג הניש בקע םייגרוריכ םיבאכ תיחפמ ןיאפק
בקע םיפירחמ (Postoperative pain) חותינ רחאל םיבאכ
,(Surgery) חותינה ינפל (Lack of sleep) הנישב רוסחמ
.תאז לרטנל יושע (Caffeine) ןיאפק יכ ררבתמ ךא
וקדב ב"הרא רוברא ןא University of Michigan ירקוח
.תודלוחב יוסינב תאז

הרידס הניש הענמנ םהמ תודלוח רקחמה יאצממ יפל
ןמזו חותינה רחאל םיבאכל רתוי הברה םישיגר ויה
האוושהב ךורא רתוי הברה היה ךכמ תוששואתהה
.חותינה ינפל בטיה ונשיש תודלוחל

(Adenosine) ןיזונדא ינטלוק לש םתמיסחש ,ןייצל ןיינעמ
תוסיוב ברועמה (Neurotransmitter) רטימסנרטוריונ -
ןחומב (Hypothalamus) סומלתופיהה רוזאב - הנישה
הניש תעינמ לש התעפשהה תא תיחפה ,תודלוחה לש
.חותינה רחאל םיבאכה לע

Sleep


2017 טסוגוא
(3) התומתל ןוכיס תוניטקמ םויב הפק תוסוכ עברא
...רקחמ


2017 רבמטפס
(2) תרכוס םע םישנ תתומתל ןוכיס ןיטקמ ןיאפק
לפס יכ םיחוודמ לגוטרופ Uni. of Porto-ב םירקוח
םע םישנ תתומתל ןוכיסה תא ןיטקמ םויב דחא הפק
םירקוחה תושרל .50%-מ הלעמלב (Diabetes) תרכוס
םינותנ ודמע
Nat. Health & Nutrition Examination Survey-מ
םישנ 1,568 ופתתשה ,םינש 11 ךשמנש ,רקחמב
.תרכוס םע ,םירבג 1,484-ו

European Association for the Study of Diabetes
annual meeting, Lisbon, Portugal


2017 רבמבונ
תוילכ תלחמב םילוחה ייח תא ךיראמ ןיאפק
ואצמ לגוטרופ Centro Hospitalar Lisboa Norte ירקוח
(Chronic Kidney Disease) תינורכ תוילכ תלחמ ילפוטמש
תא ךיראהלו (Mortality) התומתל ןוכיס ןיטקהל םייושע
.(Coffee) הפק תייתש תרבגה ידי-לע םהייח

ןיאפק לש רתויב תולודגה תויומכה תא וכרצ רשא ולא
םירחא תמועל עבר טעמכב התומתל ןוכיסה תא וניטקה
.רתויב הנטקה תומכה תא וכרצש

the annual meeting of the Kidney Week 2017
,American Society of Nephrology, New Orleans
LA USA


2017 רבמבונ
(4) ץבשלו בל תקיפס יאל ןוכיס הניטקמ הפק תייתש
Uni. of Colorado School of Medicine ירקוח
(Coffee) הפק תייתש ןיב רשק ואצמ ב"הרא הרורוא
(Heart Failure) בל תקיפס יאל ןוכיסה תנטקהו
.(Stroke) ץבשו

עובשב ףסונ הפק לפס לכ יכ הלוע םינותנה חותינמ
.8%-ב ץבשו 7%- ב בל תקיפס יאל ןוכיס ןיטקמ

Scientific (AHA) American Heart Association's
Sessions 2017, held in Anaheim, CA


2017 רבמבונ
(6) דבכה תלועפ תא קזחמ הפק
הינטירב ןודנול University College London-ב םיחמומ
ןוכיסה תא תיחפהל היושע הפק תייתש יכ םיחוודמ
.70%-ב (Chronic Liver Disease) תינורכ דבכ תלחמל

ךכל םיעדומ םניא דבכ תלחמב םילוחה תיברמ םהירבדל
הרושק הפק תייתש יכ ררבתמ ןכ ומכ .הייעב םהל שיש
.(Liver Cancer) דבכה ןטרסל ןוכיסב 40%-ב הדיריל

British Liver Trust, University College London


2017 רבמבונ
םיניטקמ םויב הפק ילפס העברא דע השולש
תוינורכ תולחמל ןוכיס
םיחוודמ הינטירב University of Southampton ירקוח
תוינורכ תולחמל ךומנ ןוכיסל הרושק הנותמ הפק תכירצש
הז ןוכיסה לש תיברימה הדרוהה .(Chronic Disease)
.םויב הפק ילפס 4 דע 3 תכירצ ךות הגשוה
םייתיפצת םירקחמ לש תוזילנא-אטמ 201 ונחב םירקוחה
.םיינילק םירקחמ לש תוזילנא-אטמ 17-ו

הרושק התיה הפק תכירצ יכ ואצמ םירקוחה ,קויד רתיל
,(Cardiovascular D) םד ילכו בל תולחמל ןוכיסב הדיריל
תעבונ הניאש ינמושה דבכה תלחמ ,(Cancer) ןטרס
, (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) לוהוכלא תכירצמ
.(Diabetes) תרכוסו (Cirrhosis) תמחש

תילילכ בל תלחמל ןוכיס ודירוה םויב הפק ילפס 3 ,השעמל
(Mortality) התומתו 19%-ב (Coronary Heart Disease)
הרושק האצמנ ההובג הפק תכירצ .30%-ב (Stroke) ץבשמ
.הכומנ הכירצל האוושהב ,ןטרסל ןוכיסב 18% תב הדיריל

BMJ


2018 ראוני
טרופס יעוציבב תמגופ הליגר הפק הכירצ
לעש אצמ דנלריא Dublin City University-ב רקחמ
הפק לש הליגר הכירצ קיספהל (Athletes) םיאטרופס
םילולע םהש ןוויכ (Energy Drinks) היגרנא תואקשמו
רשאכ ,ןיאפקה לש םיעוציבה רופיש תונורתיב עוגפל
.רתויב םהל וקקדזי םה

International Journal of Sport Nutrition
and Exercise Metabolism


2018 ראוני
(5) םיקרועה תמיסח ענומ הפק
העפשהה ןפי Hiroshima University-ב םירקוח ירבדל
(Heart Disease) בל תלחמל ןוכיסה לע הפק תייתש לש
הפקב תובוכרת 2 לש תויומכב היולת תויהל היושע
:(Endothelial Function) לתודנאה דוקפית לע ןתעפשהו
.םדה ילכ לש תימינפה ןפודה

:(Chlorogenic Acids/CGA) תוינגורולכה תוצמוחב רבודמ
ןוניקורדיסקורדיה-בו (Polyphenols) םילונפילופ
.(Hydroxyhydroquinone/HHQ)

European Journal of Nutrition


2018 סרמ
םידיאורטסהו סיבאנקה תוכרעמ לע עיפשמ הפק
חוודמ ב"הרא וגקיש Northwestern Medicine-ב רקחמ
םיכרדב (Metabolism) םירמוחה ףוליח לע עיפשמ הפק יכ
ףוליח ללוכ ,(Waking up) ררועמ אוהש הז דבלמ תורחא
(Neurotransmitters) םירוטימסנרטוריונה לש םירמוחה
.(Cannabis) סיבאנקל ללכ ךרדב םירושקה

תידיאוניבנקודנאה תכרעמל םירושקה םירוטימסנרטוריונה
ותחפ -סיבאנקל םירושקה ולא - (Endocannabinoid system)
הרוקש הממ ךפיהה הז .םויב הפק ילפס 8דע 4 תייתש רחאל
ריבגהל םג יושע הפקה יושע ןכ ומכ .סיבאנקב שומיש רחאל
.(Steroids) םידיאורטסה לש םתקחרה תא

וענמנ רשא שיא 47 ופתתשה ,םישדוח 3 ךשמנש ,רקחמב
םה ןכמ רחאלש שדוחב .םימי שדוח ךשמב הפק תייתשמ
.םוי ידמ ,הפק ילפס 8 ךכ רחא שוחבו הפק ילפס 4 וכרצ

םידיאוניבנקודנאה תכרעמה לש םיטילובטמה תמרש אצמנ
ילפס 8 תייתש םע דחוימב ,הפקה תכירצ םע הדרי םדב
.םויב הפק

Journal of Internal Medicine


2018 סרמ
םיקרוע תמיתס ענומ הפק
תכירצש אצמ ליזרב Uni. of Sao Paulo-ב רקחמ
ןוכיסה תא ןיטקהל היושע םויב הפק ילפס 3-מ רתוי
ונייהד (Clogged Arteries) םימוסח םיקרועל
ןוכיסה םרוג ,(Atherosclerosis) םיקרועה תשרטל
לע ןגהל ךכו (Heart Disease) בל תלחמל ירקיעה
.(Heart) בלה תואירב

50 עצוממ ליג ינב םירגובמ 4,426 ופתתשה רקחמב
רובע קר יתועמשמ היה הז רשק יכ אצמנה .הנש
ונשיע אל םלועמש ולא .ונשיע אל םלועמש םירגובמ
םיילילכה םיקרועה תודייתסהל ןוכיס וניטקה
.63%-ב (Coronary Calcification)

Journal of the American Heart Association


2018 לירפא
דחפו הדרח ינימסת רימחמ ךוראה חווטל ןיאפק
(4) רמייהצלא תלחמל הרושקה הלחממ
Universitat Autonoma de Barcelona-ב רקחמ
לש חווט תכורא הכירצל יכ הליג ,םירבכעב ,דרפס
לע תוילילש יאוול תועפשה שי (Caffeine) ןיאפק
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא ילוח

-וריונה םימוטפמיסה תא רימחמ ןיאפקש ררבתמ
(Neuropsychiatric symptoms) םיירטאיכיספ
.וז הערפהמ םילבוסה תיברמב םיעיפומה

Frontiers in Pharmacology


2018 יאמ
(3) דליב לקשמ ףדועל םרוג ןויריהב הפק
הידבש Sahlgrenska University Hospital-ב רקחמ
הפק לפס) הנותמ (Coffee) הפק תכירצ םג יכ אצמ
,(Pregnancy) ןויריהה ןמזב (םויב םיינש דע דחא
וא (Overweight) לקשמ ףדועל ןוכיסל הרושק
.רפסה תיב ליגב םידלי ברקב (Obesity) רתי תנמשה
ףדועל רישיה םרוגה אוה ןיאפקה םא רוריבב חכוה אל
תוריהז דדועל םירקוחל םרג ודבל רשקה ךא ,לקשמה
.תרבגומ

רקחממ ןויריהב םישנ 50,943 ינותנב ושמתשה םירקוחה
Norwegian Mother and Child Coort Study :םדוק
.םינש 8 ליג דע ךשמנ רוטינה

BMJ Open


2018 ינוי
תווצ תדובעל עייסמ הפק
יכ אצמ ב"הרא Uni. of California, Davis-ב רקחמ
הפק סוכ םע הליחתמ הבוט (Teamwork) תווצ תדובע
.םלוכל

תויבויח תורוקיב ונתנ תווצה ישנאש ואצמ םירקוחה
המורתה לעו המישמב םהלש הצובקה יעוציב לע רתוי
ןיאפק ליכמה הפק ותש םהש רחאל ,םהלש
72 ופתתשה רקחמב .שארמ (Caffeinated coffee)
.םיטנדוטס

,תיתצובק הביבסב רתוי ורביד םישנאש אצמ רחא רקחמ
,ןיינעל רתוי ורביד םה יכו ןיאפק ליכמה הפק תעפשהב
.(Decaffeinated Coffee) ןיאפק לוטנ הפק ותשש ולאמ
.םיטנדוטס 61 ופתתשה רקחמב

Journal of Psychopharmacology


2018 ינוי
P27 תלדגה ידי לע בלה רירש לע ןגמ ןיאפק
(6) ילאירדנוכוטימה
ןובלחה יכ םיחוודמ הינמרג HHU Duesseldorf ירקוח
רופיש רובע ינויח (Mitochondrial p27) ירדנוכוטימ P27
בלה לע(Endothelial Cells) לתודנא יאת לש ידוקפת
.ירדנוכוטימ P27-ל הרושק

הפק ילפס 4-ל ךרע הווש ,ןיאפק זוכירש ואצמ םירקוחה
רפשמ ,הירדנוכוטימל תסוומ ןובלח תעונת םדקמ ,םויב
.ירלוקסו-וידרק קזנ ינפמ ןגמו ןדוקפת תא
ןיאפק ףסות וא ןיאפק תכירצ לע םיצילממ םירקוחה םה
.םישישק תנוזתב

PLOS Biology


2018 ילוי
(2) הנותמ הפק תייתשבש בוטה
וב ,ב"הרא ליווקור National Cancer Institute-ב רקחמ
הכירצש אצמ הינטירבב םיפתתשמ ןוילימ יצח לעמ ופתתשה
ינפמ ןגהל היושע (םויב הפק ילפס 5 דע 3) הפק לש הנותמ
.(Lifespan) םייחה ךשמ תא ךיראהלו תומיוסמ תולחמ
,(Cardiovascular Disease) תוירלוקסו-וידרק תולחמב רבודמ
(Parkinson's Disease) ןוסניקרפ תלחמ ,(Diabetes) תרכוס
.דועו

AMA Internal Medicine


2018 ילוי
עצמאב יביטינגוקה דוקפיתה לע תלבגומ העפשה הפקל
(5) םייחב רחואמו
Uni. of South Australia ירקוח ועצבש הזילנא-אטמ
תילמינימ העפשה שי הפק תכירצל יכ האצמ הילרטסוא
(Cognitive Function) יביטנגוקה דוקפיתה לע
.םייחב רחואמ וא
415,530 ופתתשה ,םימדוק םירקחמ 10 וללכנ וב ,רקחמב
.יפוריא אצוממ שיא

Scientific Reports


2018 רבמטפס
(3) תוילכ ילוחב םייחה תלחות תא הכיראמ ןיאפק תכירצ
(Caffeine) ןיאפקה תכירצ תלדגה יכ אצמ םירקוח תווצ
תלדגהו (Death) התומתל ןוכיסה תנטקהב רוזעל היושע
תלחמ םע םישנאב (Life Expectancy) םייחה תלחות
.(Chronic Kidney Disease / CKD) תינורכ תוילכ

היושע ןיאפקה לש הניגמה ותעפשה םירקוחה ירבדל
(Vascular Level) םדה ילכ תמרב העפשהל הרושק תויהל
םירמוח לש םרורחש תא דדועמ ןיאפקה יכ עודיש ןוויכ
םירפשמה ,(Nitric Oxide) ןקנחה תצומחת ומכ ,םינוש
רשא שיא 4,863 ופתתשה רקחמב .םדה ילכ דוקפת תא
.םייתנשכ ךשמב ורטונ

Nephrology Dialysis Transplantation


2018 רבוטקוא
האצזורל ןוכיס ןיטקמ הפק
הכירצ יכ םיחוודמ ןיס גנודנש Qingdao University ירקוח
הרושק (Caffeinated Coffee) ןיאפק םע הפק לש הלודג
.(Rosacea) הדורו תיזזח//האצזור-ב תוקלל ןוכיסה תנטקהל
ןיאפק ליכמה ססות לק הקשמ ומכ ,םירחא תורוקממ ןיאפקל
ןיא ,(Chocolate) דלוקושו (Tea) הת ,(Caffeinated soda)
.תאזכ הניגמ העפשה

לודג רקחמב םיפתתשמ 82,737-מ ופסאנ הז רקחמה ינותנ
.Nurses' Health Study II :םדוק

JAMA Dermatology


2018 רבמבונ
רק הפקמ םיטנדיסקוא-יטנא רתוי ליכמ םח הטילח הפק
ןיב ,ב"הרא Philadelphia Uni.-ב ךרענש ,יתאוושה רקחמ
(Hot Brew Coffee) םח לשובמ הפק לש תוימיכה תונוכתה
תויצמוחה יכ אצמנ (Cold Brew Coffee) רק לשובמ הפקו
תוהובג תומר םחה הפקב ךא ,םהינשב המוד (Acidity/pH)
.(Antioxidants) ןוצמח ידגונ/ םיטנדיסקוא-יטנא לש רתוי

רק טולח הפקב תוארל תוטונ הפקה תוינרצי םירקוחה ירבדל
ריבס תוחפ ןכלו םח הפק רשאמ יצמוח תוחפ אוהש הפק
לוכיעה תכרעמב תויעב וא (Heartburn) תברצל םורגי אוהש
.(Gastrointestinal Problems)

Scientific Reports


2018 רבמצד
ןוסניקרפ תלחמ דגנ דחי תולעופ הפקב תובוכרת יתש
ב"הרא יזר'ג וינ Rutgers University-ב םירבכעב רקחמ
ןיאפק םע רבחתהל הייושעש (EHT) תבוכרת הפקב אצמ
(Parkinson's disease) ןוסניקרפ תלחמב םחליהל ידכ
,(Lewy Body Dementia) יאול יפיפוג םע היצנמידבו
רשא ,יופירל עגרכ תונתינ ןניאש ,תומדקתמ תולחמ יתש
.(Brain Degeneration) חומה תונוונתהל תורושק

ךא ,הפק לש םינוש םיגוסב תאצמנה תבוכרת איה EHT
יהמ עובקל בושח םירקוחה ירבדל .הנתשמ םהב תומכה
ןיאפק וכרצי אל םישנאש ךכ סחיה תאו המיאתמה תומכה
הז רבדלש ןוויכ ,(Over-Caffeinate) תמזגומ תומכב
."תוילילש תויתואירב תוכלשה תויהל תולולע

Proceedings of the National Academy of Sciences


2019 סרמ
(2) תינומרעה ןטרס יאת םינסרמ הפקב םילקימיכ
תא ונחב ןפי Kanazawa University-ב םירקוח
לע הפקב תונוש תובוכרת לש ןהיתועפשה
.םירבכעב (Prostate Cancer) תינומרעה ןטרס
ינפב םידימע ויהרשא םיאתב ושמתשה םירקוחה
.Cabazitaxel ומכ ,תויטרדנטס ןטרס תופורת

הפק תובוכרת 6 לש ןהיתועפשהה תא םירקוחה
לואוואק :תובוכרת 2-ב ודקמתה םה ןכמ רחאלו
.(Cafestol) לוטספק-ו (Kahweol Acetate) טטצא
םיעיפומה (Hydrocarbons) םינמימחפ ןהיתש
.(Arabica) הקיברע הפקב עבטה ךרדמ

יתש תא ופיסוה םה רשאכ יכ וארה םירקוחה
ירטפ תחלצב תינומרעה ןטרס יאתל תובוכרתה
.םתוחתפתה בצק תא םיאתה וטאה (Petri Dish)
ןטרסה יאת תלתשה לע התייה רתוי הקזח העפשה
.םירבכעב

European Association of Urology congress,
Barcelona Spain

.