תומימחפ
Carbohydrates
םיינלימע םילכאמ


?ןהמ תומימחפ
,ךרוצ חומה .ודוקפית םשל ףוגה ךרוצ ותוא קלדה ןניה תומימחפ
חמוצה םלועמ תורוקמ .היגרנא רוקמכ תומימחפ רקיעב ,המגודל
.תיעועשו םישדע ,הנופא ומכ ,תוינטקו תוקריו תוריפ ,םינגד םיללוכ
.דבלב וירצומו בלח םיללוכ יחה םלועמ תורוקמ
תומימחפה יגוס
םירכוס .םיביסו םינלימע ,םירכוס :תוצובק 3-ל תוקלחנ תומימחפה
ןיא םיביסבו תומימחפ םרג 1 לכל תוירולק 4 םיקפסמ םינלימעו
,תאז תמועל ,ןמושב .ףוגב םיגפסנ םניא םהש ןוויכ ,תוירולק לכ
.םרג 1 לכל תוירולק 9 שי

תובכרומ תומימחפו תוטושפ תומימחפ
תדימו רכוסה תודיחי תומכ .רכוס תדיחי אוה המימחפה סיסב
הטושפ המימחפב רבודמ םא םיעבוק ןהיניב רוביחה תובכרומ
.(Complex Carb.) תבכרומ וא (Simple Carbohydrate)
(Polysaccharides) םידירכסילופ םג תוארקנ תובכרומ תומימחפ

תודיחימ תובכרומ (םירכוס) תוטושפ תומימחפ
,בלחב תואצמנ ןה .תולופכ וא תודדוב רכוס
.תוקריהמ קלחבו תוריפב
הרוהט הרוצ וז םוימויה ייחב שמשמה רכוס
תובכרומ תומימחפ .הטושפ המימחפ לש
.םיביסמו םינלימעמ ףסונב תובכרומ תומימחפ

תורוקמ .רתוי םיבר לוכיע יבלשל ףוגה קוקז םינלימע קוריפ םשל
.סרית םהב ,תוקרי רפסמו המדא-יחופת םיללוכ םהב םירישע
.םלכעל לגוסמ וניא ללכ ףוגהש ,םיבכרומ הכ םניה םמצע םיביסה

תוסייד ,םחל ומכ ,םהירצומו םינגדב תויוצמ תובכרומ תומימחפ
.ןהינימל תוטספו
רכוסה ךא ,תוריפ לוכאלו תוריפ-יצימו בלח תותשל םנמוא בושח
רוקמ תווהמ רשא תוירולק לש יוצר יתלבו םוצע רוקמ וניה םהב
.םייתואירב םינוכיסל

.תונטק םיביסהו םינלימעה תויומכ םהב תונוזמ תכירצ ןיטקהל יוצר
.ןבל םחלו הטספ ,ןבל זרוא ומכ ,םידבועמ םינגדב רבודמ

.םיטושפ םירכוסל ,רצק ןמז ךות ,ףוגב תורמומ ולא תומימחפ

תוללוכ רשא ,תובכרומ תומימחפ ךורצל לדתשהל שי תאז םוקמב
.םהירצומו םיאלמ םינגד תוינטק ומכ ,םיביס לש תולודג תויומכ

םיינלימע םילכאמ
איה תמאה .םינימשמ םיינלימע םילכאמ יכ תיעטומ הסיפת תמייק
תיברמו המדא-יחופתו הטספ ,זרוא ,םחל ומכ ,םייסיסב תונוזמש
.ןמוש ילד םניה ,תוינטקה

םידבעמ רשאכ ןמושב םילד תויהל םיקסופ ולא םייסיסב תונוזמ
.םינמוש םע דחי םתוא


תויגוע ,(ספי'צ) םינגוט םה ךכל המגוד
.םינמושב תולבותמה תוטספו
תומימחפ םתויה םצעב םימרות םינגוט
תלוכתב םג םיהובג םה ךא ,תובכרומ
.הדימב םהמ ךורצל שיש ךכ ,חלמו (היגרנאל רוקמ) ןמוש
...דימלירקא םג ואר

...תושדח - תומימחפ ואר םירקחמב הייפצל