תינגורולכ הצמוח
Chlorogenic acid
,יעבט (Phenolic) ףרש/ילונפ רצומ הניה תינגורולכ הצמוח
םייגיספ-וד םיחמצ לש תוריפבו םילעב יוצמה
ךילהתב בושח דיקפת תלעבו (Dicotyledonous plants)
.םיחמצה לש םירמוחה ףוליח

היוצמו המצוע בר טנדיסקוא-יטנא איה תינגורולהכ הצמוחה
.קושיטראה ילעבו הפק ילופב ,המדא-יחופתב

איה ,דבלב ןטק ביכרמ הווהמ איהש ףא ,תינגורולכ הצמוח
יצימ ןייפאמה ינצקועהו רמה םעטה ביכרמ תא הנקמש וז
.ץעה-יחופת רדייס ומכ ,םינוש תוריפ

תינגורולכה הצמוחב שמתשהל םירקוח םיסנמ הנורחאל
.(AIDS) סדייאו תרכוס ,ןטרס תולחמב לופיטל רישכמכ
טירטיניסקורפ דגנ הבוט תינגורולכה הצמוחה יכ חכוה

רתויב םיקיזמה םיטנדיסקואה דחא ,(Peroxynitrite)
תויביטרנגדוריונ תולחמ ,בל תלחמל רושק רשא
.תויתקלד תולחמו (Neurodegenerative diseases)


ףאו תענומ תינגורולכה הצמוחה יכ וליג םירקחמ
ןטרס תולחמ םימידקמ רשא םיעצפ הניטקמ 
.תודלוחב סגה יעמב ,(Precancerous lesions

תינגורולכה הצמוחה יכ םיזמרמ םירחא םירקחמ
(תונטרסמ) תוינגויצרק תובוגת תעינמב תעייסמ 
לאיצנטופ השילחמו 
.(םינטרסמ) םיינגויצרק תויהל םימיוסמ םילקימיכ לש 

המחלמב קושיטראה ילעב שומישה תא ןחבש רקחמ
תוסיוב תעייסמ תינגורולכה הצמוחהש אצמ ,תרכוסב 
המרה תנכס תא תענומו הזוקולגה לש םירמוחה ףוליח 
.תרכוס ילוחב עיפומה (רכוס) זוקולגה לש ההובגה 

.