לורטסלוכ
Cholesterol
?והמ לורטסלוכ
.םדב יוצמה ,ינמוש ןובלח אוה לורטסלוכ
...םיללוכ וידיקפת
.דקפתל םיאתה ולכוי אל וידעלב .םיאת תונפד תיינב
.לוכיע ךילהתב תושורדה הרמ תוצמוח רוצייב תופתתשה
.םינומרוה רוצייב תופתתשה

יחהמ תונוזמב יוצמו (Liver) דבכב רקיעב רצוימ לורטסלוכה
.םיגדו ףוע ,בלח ירצומ ,רשב ומכ
.וב ךרוצה יפל הנתשמ דבכה רציימש לורטסלוכה תומכ
.ורוציי ןטק הלודג ןוזמב ותומכש לככ

רתי םורגל ,לורטסלוכבו ןמושב רישע ןוזמ לולע םיתיעל
ולא םיפדוע .(Hypercholesterolemia) םדב לורטסלוכ
.םתורציהל ןמזה םע ,ומרגיו םדה ילכ תונפד לע ורבטצי
םורגלו ןיטולחל קקפיהל םדה ילכ םילולע ףוסבל
.ץבש םורגלו חומל םד תעגה עונמל וא בל ףקתה

רשפאל ידכ .םימב סמנ וניא לורטסלוכ ,םירחא םינמושל המודב
םיפסונ םינמושל רשקנ אוה ,םדה םרז תועצמאב ףוגב ותעונת תא
םיניאטורפופיל תוארקנ רשא תוסיסמ תודיחי רוציל ידכ םינובלחלו
.(Lipoproteins)

LDL -ו HDL לורטסלוכ
(בוטה לורטסלוכה) HDL ,םינובלח 2-מ בכרומ לורטסלוכה
ןוכנ ןוזיא תרימש ךות ,םהינש .(ערה לורטסלוכה) LDL-ו
.ףוגה ירביא ראש לא דבכהמ ותרבעהל םיארחא ,םהיניב

לורטסלוכה ,HDL-ה לש הז לע הלוע LDL-ה ביכרמ רשאכ
.ךכמ עמתשמה לכ לע ,םדה ילכ תונפד לע עקוש

.HDL-המ 5 יפ רשאמ לודג תויהל רוסא LDL-ה ךרע לע
.35 mg/dL-מ ךומנ תויהל רוסא HDL-ה ךרע לע

םיבוט םינמוש 
רשאכ ,תצלמומ םיביס יריתעו ןמוש ילד תונוזמ תכירצש םגה 
םילכאמ ךורצל שי ,ההובג לורטסלוכה תמר
,תוינויח ןמוש תוצמוח םהב ןמוש םיליכמה
םיערז ,םיזוגא ,תיז ןמש ,םיתיז ,ודקובא ומכ
םינמוש קוריפב םיעייסמ רשא ,התשפ ןמשו
םירמוחה ףוליח תרקבב םג םירזועו ףוגהמ םתקחרהו םייוור
.לורטסלוכה לש

...םג םיללוכ לורטסלוכה תומר ןוזיאב םיעייסמה תונוזמ 
םיליכמש םילכאמו םיאלמ םינגד ,לעוש תלובש ןיבוס ,תוינטק
םויליזפ ,הבליח ,תספסא ,התשפ יערז ומכ ,םיסיסמ םיביס
.קורי התו

,םוש םיללוכ LDL-ה לורטסלוכ תמר תא םידירומש םילכאמ
.(Shiitake) יקאטייש תיירטפו ףירח לפלפ

לורטסלוכו םיציב
תכירצ בושחל לבוקמל דוגינבש ואצמ םירקחמ
 .םדב לורטסלוכה יסחי תא תא הערמ הניא םיציב

,(Phosphatides) םידיטפסופ הליכמש האלמ החורא ןה םיציב
.םדב לורטסלוכה יסחי תא םינזאמ רשא
תמר תדרוהב רזוע ,הציבה ןומלחב ירקיעה ביכרמה ,ןיטיצל
.ההובג לורטסלוכ

לורטסלוכה תדרוהל םיפסות
.HDL-ה תמר תא הלעמו LDL-ה תמר תא דירומ B3 ןימטיו
הזוקולגל תוליבס יא לש הרקמב תאז םשייל ןיא  
.לוכיעה תכרעמב םיביכו (Glucose Intolerance)  
.םויב ג"מ 250 תונמ יתש :ץלמומה ןונימה  
.ג"קמ 200 :לבוקמ ןונימ .םורכ
תמר תא הלעמו LDL-ה תמר תא ןיטקמ (Guggul) לוגוג
םיקיחרמ וב (Guggulsterones) םינורטסלוגוג .HDL-ה  
.ףוגהמ LDL-ה תא  
.תועובש 24 דע 12 ךשמ ,םויב םימעפ 3 ,ג"מ 25 :לבוקמ ןונימ  
םיבושח ,B ינימטיו תצובקמ ולא םינימטיו .לוטיסוניאו ןילוכ
.ןמושה לש םירמוחה ףוליח ךילהתל  
.םויב םימעפ 3.,ג"מ 300 דע 100 תונמ :ץלמומ ןונימ  
ןגמו בלה תואירב תא ,םדה רוזחמ תא רפשמ Q10 םיזנא-וק
.בלה לע  
לורטסלוכה תדרוהל ,םויב םימעפ 3 ,תוסומכ 2 .םוש תוסומכ
.םדה ץחלו  
.םויב תוסומכ 3 .ןיטיצל
.םויה ךשמב ,ג"מ 5,000 דע 3,000 C ןימטיו
.םויב 'חי 800 דע 200 ,E ןימטיו

...ןוזמב לורטסלוכ ואר 
...תושדח - לורטסלוכ ואר