לארטיצ
Citral
ןפרט דיהדלא אוה ,(Geranial) לאינרג םשב םג רכומה ,לארטיצ
,ריהב בוהצ עבצ לעב ,ףידנ ןמש והז .(Terpene aldehyde)
.ןומיל לש קזח חוחינ םהל םייתמורא םינמשב ביכרמ הווהמה
םג ומכ ,(תינומיל) ןומילה בשע ןמשב ירקיע ביכרמ הווהמ אוה
.(Cymbopogon) וז החפשממ םירחא םיינובשע םיחמצב
,םילותחה תיפנ ,םוש ,זופת ,ןומיל ,תיאופר הסילמב יוצמ אוה ןכ
.ךרובמ ףצרקבו תושכ/תיתושכ ,הנברו

קיפהל ןתינ ותוא ,לארטיצ זוחא 80 דע 70 ןומילה בשע ןמשב
.(Myrcene) ןצריממ לארטיצ זטנסל םג ןתינ .קוקיז ךילהתב
 

שמשמ ,ולש ינומילה רדהה חיר תנוכתל תודוה
רטפא םהב ,םיבר הקיטמסוק ירישכתב לארטיצה
.ףוג םרקו בייש
ירבד) ןוזמה תיישעתב םעט תפסוהל שמשמ אוה
.(Lemon oil) ןומילה ןמש חיר קוזיחלו (םילק תואקשמו הפאמ
(Ionone) ןונויא ,A ןימטיו רוצייב לארטיצ שמשמ תופורתה תיישעתב
רוצייב םישמשמ םינורחאה םיינשה .(Methylionone) ןונויא-ליטמו
.םימשב

תושדח

1992 ראורבפ

תינומרעה תטולבו לארטיצ
תוברתה םהב דדועמ לארטיצש הליג ,תודלוחב ךרענש ינד רקחמ
וז העפות םיסחיימ םירקוחה .תינומרע יאת לש (גושגש) רתי
.לארטיצה לש תינגורטסאה העפשהל
,םינובסהו םימשבה תיישעתב םידבועה ,הידבשב םירבגש אצמנ
.תינומרעה ןטרסב תולחל םיטונ

2003 ראורבפ

םייח ילעב לע לארטיצ תעפשה
National Institute of Environmental Health Sciences ירקוח
,תולודג תויומכב ,לארטיצ תפסוהש וליג ,ב"הרא הניילורק ןופצ
תיחפהו תוחפ לוכאל םהל םרג ,תודלוחו םירבכע לש םנוזמל
.םלקשממ
העיגפ ןכו תוילכבו הביקב םיעצפ םירקוחה ואצמ ,םפוג חותינב
תושישתל םיינייפואה ,סומיתה תטולבבו םיכשאב ,םצעה חומב
.בער בקע

2005 טסוגוא

ינטרס-יטנא לארטיצ
לארטיצלש וליג ןוירוג ןב תטיסרבינואב םירקוח
.ינטרס יטנא לאיצנטופ
.ןטרסה יאת לש (Apoptosis) םתומל םרג ונממ רתויב ריעז זוכיר
דבלב םיינטרס םיאת לש תימצע הדמשהל םרוג לארטיצהש הארנ
.ךשמנ ןיידע אשונב רקחמה .םיאירב םיאתב עגופ וניאו