ףסכ ימ
Colloidal Silver
םייחותינ םילתשב תשמשמ (Silver) ףסכ תכתמה
יכונת בוקינ רחאל םידנוע םתוא ,םיליגעב םיניפו
.םימוהיז תעינמ םשל ,םיינזוא
הייתש-ימ יוטיח ירמוחב (תשוחנ ינויו ףסכ ינוי) ביכרמ שמשמ ףסכה
.ךכל השורדה (Chlorine) רולכה תומכ תא תיחפמו הייחש תוכירבו

םיפחרמה (Ions :םינוי) םיריעז ףסכ יקיקלחכ םירדגומ ףסכ ימ
ןיב ילמשח םרז תרבעה ךילהתב םירצוימ ףסכ ימ .רחא רמוחב
םימב רבועה םרזה .םימב תולובטה ,ףסכ תודורטקלא יתש
.םהב ףחרל (יבויח ילמשח ןעטמ ילעב) םיקיקלחל םרוג

רתויב המצועה תבר תיעבטה תיטויביטנאה הסימתה םה ףסכ ימ
הקיטויביטנאה תסינכ דע ,תובר ושמיש םה רבעב .םדאל תרכומה
תויווכב םוהיז תוחתפתה תעינמל םהב ושמתשה .שומישל תיטטניסה
.דועו

ימ קיזחהל שי ,יבויחה םנעטמ לעו םהיתונוכת לע רומשל ידכ
.שמש רואמ םקיחרהלו (Amber) רבנע יקובקבב ףסכ
םנעטמ לע םירמוש םניאש ,קיטסלפ יקובקבב םקיזחהל ןיא
םיליער םירמוח תוננתסהל תורשפא םהב תמייק ןכו ילמשחה
.הסימתל קיטסלפהמ

םירמש ,םייאת-דח ,םיסוריו ,םיקדייח םידימשמ ףסכ ימ
םיבוטה םיקדייחה תא םידימשמ םניא םה .תוירטפו
םעיגה ינפל םדב םיגפסנ ףסכה ימש אוה ךכל רבסההו םייעמב
הדימשמ ןכלו תויטיאב תגפסנ ,תאז תמועל ,הקיטויביטנא .םייעמל
.וז תיתודידי היסולכוא

...ב לופיטל םישמשמ ףסכ ימ
.(Epstein Barr syndrome) רב-ןייטשפא תנומסת
.(Lyme's Disease) םייל תלחמ
.(Fungi) תוירטפ
.(Parasites) םיטיזרפ

.(Gonorrhea) הביז
.(Candida) הדידנק
.(Warts) תולבי

תעינמ ךות ,הלחמה ימרוג תא םידימשמ ףסכ ימש איה הרעשהה
ידכ ,םהלש םירמוחה ףוליח ךילהתב םיקוקז םה םהל םימיזנאה
.(Anaerobic environment) ןצמחה תרסח םתביבסב דורשל
תולגתסה בקע החוכ תא תדבאמ הליגר הקיטויביטנאש דועב
.ףסכ ימל תודימע חתפל םילגוסמ םניא ולא ,הילא םיקדייחה
.הריהנ הניא (ןצמחה יכרוצ) םייבוריא םיקדייח לש םתליטק תביס

תויתפורת ןיב תועפשהו תוליער
ףסכ ימ תוליער ןכתית אל ,ןכ ומכ .םיליער םניא ףסכ ימש הארנ
םיקחרומ םהמ םיפדועש ןוויכ ,חווט תכורא הריבצ תאצות ףוגב
.רתי ןונימ לש בצמ רצוויהל לוכי אל ןכלו ףוגהמ
.אפרמ-יחמצ וא תופורתו ףסכ ימ ןיב תידדה תוליעפ לע עודי אל