תושדח - לוזיטרוק
Cortisol - News


...לוזיטרוק ואר
 
2006 ינוי
תוירופ תרפשמ ישפנ חתמ תתחפה
...תומר


2006 רבוטקוא
םוי-םויה ייחב רזוע לוזיטוק
...ירקוח


2007 רבמבונ
תואירה תקלד תרמוחל תומאות לוזיטרוקה תומר
םילוחה-תיבב/הליהקב השכרנ רשא תואיר תקלדב רבודמ רשאכ
לוזיטרוקה תמר ,(Community-Acquired Pneumonia/CAP)
(Free and Total Cortisol Levels) םדב תיללכה ותמרו ישפוחה
תואצות תאו תואירה תקלד תרמוח תא םיאבנמה םינמס םיווהמ
.הב לופיטה
וסחייתהש םינותנ וקדב ץייווש University Hospital Basel ירקוח
תומר יכ אצמנ .םילוח-תיבב ןוימ רדחב ולפוטש םישנא 278-ל
.תוהובג ויה ותמש םילפוטמ לש םמדב לוזיטרוקה

American Journal of Respiratory and Critical Care Med.


2011 סרמ
סרטסל תומרוגה תויבופ ןיטקמ לוזיטרוק
סרטסל תומרוגה תויבופ רפסמ ןיטקהל יושע לוזיטרוק ןומרוהה
,(Fear of Heights) םיהבגמ דחפ ומכ (Stress-Inducing Phobias)
.םישיבכע ינפמ דחפו םיממ דחפ
דחפמ ולבסש ,ץייווש University of Basel-ב רקחמה יפתתשמ 40
יתוגהנתה לופיט ינפל לוזיטרוק תנמ ולביקו (Acrophobia) םיהבג
,םדחפ תא עיגרהל דעונש ,הז לופיטב ודמע (Behavioral Therapy)
.החלצה רתיב

Proceedings of the National Academy of Sciences


2013 רבוטקוא
ךשוממ סרטסל ןמס הווהמ דלי רעישב לוזיטרוק
דיעמה (Marker) ןמס תווהל היושע רעישב לוזיטרוקה לש ותמר
תעפשה תדימ תדימלל יעצמא ךכב שמשלו דליב ךשמתמ חתמ לע
.םידלי לש םתואירב לע סרטסה
תומר ןיב םאתמ וליג הידבש Linkoping University-ב םירקוח
ןמס וויה תוהובג לוזיטרוק תומר .ומיאו דליה רעישב לוזיטרוקה
.דליב (Psychosocial Stress) ילאיצוס-וכיספ חתמל
,3 ,1 ליגב רעיש תומיגד ופסאנ םהמ םידלי 100 ופתתשה רקחמב
.ישילשהו ינשה רטסמירטה ךלהמב םמיאמ ןכו םינש 8-ו ,5
יזוכיר תא ומאת ינשהו ןושארה רטסמירטב רעישב לוזיטרוקה יזוכיר
עיבצמ הז אצממ .םינש שולשו הנש ליגב דליה רעישב לוזיטרוקה
.םינש 8 ליגב בצייתהו תחפו ךלה הז םאתמ .תיתשרות הנוכת לע

Pediatrics


2014 ראורבפ
תוירירבשל רושק לוזיטרוק סרטסה ןומרוה
...ירקוח


2014 לירפא
ליגל רושקה ןורכיז ןדבואל הפורתכ קוחצ
רומוה יכ וליג ב"הרא הינרופילק Loma Linda University ירקוח
ידי-לע םרגנש (Brain Damage) יחומ קזנ הניטקמה הפורת אוה
.ןורכיזה תא תרפשמה הלועפ ,לוזיטרוק סרטסה ןומרוה
יתש .םיאירב םישישקו תרכוס ילוח םישישק ופתתשה רקחמב
וב ןורכיז ןחבמ ןכמ רחאל ורבעו יטסירומוה טרסב ופצ תוצובקה
.ןורכיזהמ םילימ תפילשו הדימל תלוכי ,יתוזח יוהיז יבגל ונחבנ םה
טרסב תמדקומ הייפצ אלל ןורכיז ןחבמ הרבע תישילש הצובק
.ןהירחאו תוקידבה ינפל ודדמנ לוזיטרוקה תומר .יטסירומוהה

Experimental Biology meeting in San Diego


2015 ראוני
תוילובטמ תוערפה םיריבגמ םייח חרוא ייונישו הובג לוזיטרוק
םילבוס ריעה לא רפכהמ םירבוע רשא תוחתפתמ תוצרא יבשות
םישיגר םתוא השועו לוזיטרוקה תמר תא לידגמה רבגומ סרטסמ
.תורחא תוילובטמ תוערפהלו תרכוסל רתוי
,הינמרג גרובראמ Philipp's University ירקוח לש םהירבדל
לוזיטרוקה תמר תויאקירפא תוצרא רפסמב םרקחמ תא וכרעש
תמר תא תסוומה (Insulin) ןילוסניאה רוצייל תועירפמ תרבגומה
תוחתפתמ תוצראב סרטסה תומרש ררבתה ןכאו םדב רכוסה
.תרכוסה ילוח רפסמ לדג ןמיע דחיו הדמתהב תולוע

Endocrine Society's Journal of Clinical Metabolism
& Endocrinology (JCEM)