הייפרתוירק/האפקהב לופיט
Cryotherapy/Cryogenic chamber therapy
.תוקלד ןיטקהלו םיבאכ לע לקהל איה האפקהב לופיטה תרטמ
דע ךשמב ,לפוטמה ההוש (זע רוקב השעמל) האפקהב לופיטב
.חרק-ימב הרצק הייחשל תאז תוושהל ןתינ .האפקה רדחב ,תוקד 3

?האפקהב לופיט לעופ דציכ
תיאתה תוליעפה תא םהב רידסמו ועגפנש ףוג ירוזיאל עיגמ רוקה
.םהידוקפית תא ךכ רפשמו
השעמל המשויו החתופ ךא ,1978-ב ןפיב הנושארל התגהנ הטישה
.םיאטרופס םוקישל זכרמכ ןילופב 2000 תנשב

.'צ תולעמ -110 תרוטרפמטל ררוקמ םילופיטה רדח
,תופפכ ,םייברג ,םי-דגב אוה שבול לפוטמהש לכ
.םיינזוא יניגמו הפ ןגמ
,'צ תולעמ 12-ב לפוטמה לש ופוג תרוטרפמט תדרוי לופיטה ךשמב
.'צ תולעמ 5 דע תדרל יושע ורוע םוחש דועב

וחומב םישרפומ ,לפוטמה לש ופוג םוחב ,וז הדח הדירימ התאצותכ
,(Analgesia) היסגלנא ול םימרוגה ,(Endorphins) םיניפרודנא
.באכה תושוחת לכ ךוכיש ונייהד

...םהב ,םינוש םידוקפית רופישלו תיללכ הצרמהל םרוג הז לופיט
.ול תוולינה תויעבו ישפנ חתמ
.םדה-רוזחמ
.(Primary hypertension) ינושאר םד-ץחל רתי
.הניש תוערפה
תינווינ םיקרפ תקלד ,תינורגיש םיקרפ תקלד :ןורגיש/םזיטמואיר
.(Ankylosing spondylitis) תחשקמ הרדש תקלדו    
.(Sciatica) תישנו (Lumbago) וגבמול :הרדיש דומע תויעב
תקלד,(Tennis elbow) סינט קפרמ :תועוצרו םידיג תויעב
.(Heel pain) בקע יבאכו (Achilles tendon) סליכא דיג    
.םירירש תוחישקו םירירש יבאכ
.םיינורכ שאר יבאכו היגליימורביפ
.הצופנ תשרט
.דוריג תושוחת
.תחפס/סיזאירוספ
.סיטיטמרדוריונ
.(Bronchial asthma) תילאיכנורב המתסא
.(Equilibrium) לקשמ יוויש תוערפה
(Movement coordination) העונת םואית תויעב

תשרפה ךא ,תוקד 5-כ תכשמנ לופיטה לש תידיימה ותעפשהה
,תקלדה ינמסו םיבאכה ךוכיש .רתוי הברה תכשוממ םיניפרודנאה
.תועובש רפסמ ךשמיהל םייושע ,םדב ודדמנש יפכ

ךות עצבתמ אוה ,םילוח-יתבב םג הז לופיט םשוימ הב ,הינמרגב
,'צ תולעמ -30 הרוטרפמטה לופיטה תליחתב .רוקה תגרד יוניש
םילפוטמה .'צ תולעמ -110 ףוסבלו 'צ תולעמ -60 איה ךשמהב
.םישגפמ 20 דע 12-ב , תוקד רפסמ ךרואש ,הז לופיט םירבוע