DEHP
ןמזב קיטסלפל םיפיסומ ותוא רמוח אוה DEHP
.תוכרו תושימג תונוכת ול תונקהל ידכ רוצייה

יחירא ,יטסלפ טוהיר ,(PVC) יס.יו.יפ-ב שמשמ אוה
רשא יאופר דויצו םיעוצעצ ,ןחלוש תופמ ,הפציר
תרבעה תוירוניצו יוריע תויקש :םילוח-יתב שמשמ

.DEHP םע עגמב םדאה אב וז ךרדב .(ןוזמו םד ,תופורת) םילזונ

DEHP יבגל תודבוע רפסמ
םמע םילזונבו םימל וטיאל ססומתמו תויטיאב ריואל ףדנתמ אוה
םיכילהת תזרזמ ותביבסב עבצ יסיממ תואצמיה .עגמב אב אוה  
.ולא  
.םירחא םייח-ילעבבו םיגדב ,םיחמצב יוצמ אוה
,ןוזמה תרשרש שארב םייוצמה םייח-ילעב לש הז ןכו םדאה ףוג
.ללכ-ךרדב הכומנ םפוגב ותמרש ךכ ,DEHP קרפל םילגוסמ  
.ןתש תקידב וא םד תקידב תועצמאב ףוגב רותיאל ןתינ אוה
הז רמוחש ןוויכ ,הירחא רצק ןמז הפישח קר רתאת הקידבה  
.תוריהמב קרפתמ  

DEHP-ל תכשוממ הפישח יכ ואצמ םירבכעבו תודלוחב םירקחמ
.תינימה םתולשב תא הבכיעו תוילכו דבכ יקזנ םהל המרג

(DHHS) The Department of Health and Human Services-ה
.םדאל (Carcinogen) ןטרסמ םרוג הווהמ DEHP-ש עבק ב"הראב
The International Agency for Research on Cancer-ה ותמועל
.ןטרסמ ןוכיס רמוחב ןיאש קספ

רמוח תעפשה תורשפאל רוביצה לש ובל תמושת תא הנפמ ןושארה
רקחמב הלגתהש ערז יאתל קזנה בקע תירבגה ןימה תכרעמ לע הז
.םיריעצ םייח-ילעבב

(FDA) תינקירמאה תופורתהו ןוזמה תושר הזירכה 2001 רבמטפסב
תויושע קיטסלפ תויקשב שומיש בקע ,הז רמוחל הפישחה תנכס יכ
תמייק הניא וא רתויב הנטק ,םילוח-יתב תושמשמה (PVC) .יס.יו.יפ
תמועל הלודג לופיט תלבקמ תוענמיהב ןוכיסה הרקמ לכבו ללכ
.ולא תויקשב שומישבש ןוכיסה