תושדח - ריוא םוהיז
Air Pollution - News
םיקזנ ינפמ םיניגמ היוסו 3-הגמוא
םייח תלחות לידגמ חצ ריווא
םאה םחרב הליחתמ המתסא
בל-ףקתה ןוכיס הניטקמ הכיסמ
בל-ףקתהל ןכיס לידגמ ריוא םוהיז
רבועה תוחתפתהו ריווא םוהיז
המתסאב ןכסמ בכר-ילכמ םוהיז
ןטרסב תנכסמ הרצק הפישח
בל-ילוחב רידס יתלב בל בצק
םיינזוא תוקלדו ריוואה תוכיא רופיש
ןתפסותה תקלדו העורג ריווא תוכיא
תוינוכמ יזגו םיניסקוטודנא םיטוטעז
תואיר תקלדב ןכסמ םהוזמ ריווא
תוירלוקסו-וידרק תולחמו ריווא םוהיז
תויודבאתהו המתסא ריווא םוהיז
םידליב יתאיר דוקפית תטאה
תרכוסב ןכסמ ריווא םוהיז
םיקיזמ ישאר שיבכ דיל םירוגמ
םדה-תמירזב עגופ לזיד
םייטמתסא לש םבילל קזנה
םד-ילכ םתוס ריווא םוהיז
בל-ףקתהו ריווא םוהיז
ץבשו בל-ףקתהב ןכסמ לזיד
המתסא ילוח לע לזיד תעפשה
בלה בצקב הערפהו ריווא םוהיז
חומה דוקפיתו לזיד תטילפ
תואיר תקלדו תוינוכממ הטילפ
קומע דירו תקקפו ריווא םוהיז
תואירו בל-תלחמ ,לזיד ידא
תוכומנ םוהיז תומר תעפשה
םדה-ילכבו בלב העיגפ
בלב עגופ ריווא םוהיז
בלה לש ילמשח דוקפיתו םוהיז
בכר-ילכמ םוהיזו בל-ילוח


...ריווא םוהיז ואר
...לזיד תטילפמ םוהיז ואר

 
2007 ראוני
םידלי תואירל םיקיזמ ישאר שיבכ דיל םירוגמ
...תוחתפתה

2007 יאמ
םדה-תמירזב תעגופ לזיד תטילפ
ןואטנגרומ West Virginia Uni. School of Medicine-ב םירקוח
לזיד עונממ םיטלפנה םיקיקלחה יכ וליג ,תודלוחב רקחמב ,ב"הרא
רשא (Phenanthraquinone) ןוניווקרתננפ יורקה ימיכ ביכר םיליכמ
.םצעה חומ לא םד-תמירז רידסהל םיקרועה לש םתלוכיב עוגפל לולע

.םישישקו רבעמה ליג רחאל םישנ ,םירבג םה ךכמ םיירקיעה םיעגפנה
םיקרועה לש םרשוכ תא הניטקמ ןוניווקרתננפל הפישח יכ אצמנ
אל תובקנ תודלוח קרש ןוויכ .65%-ב םצעה-חומל םד-תמירז תסוול
.ןוניווקרתננפ ינפמ ןגמ ןגורטסא יכ םירקוחה םיחינמ הפישחהמ ועגפנ

American Physiological Society, in Washington, D.C


2007 ינוי
םייטמתסא לש םבילל םיקיזמ ריווא ימהזמ
...רקחמ


2007 ילוי
םד-ילכ םתוס ריווא םוהיז
...ריווא םוהיז


2007 רבמטפס
בל-ףקתהו ריווא םוהיז ןיב רשקה רהבוה
םוהיז יכ וליג ב"הרא וגקיש Northwestern University-ב םירקוח
לש םתורצוויהל םרוג אוהש ךכ ידי-לע בל-ףקתהל ןוכיס לידגמ ריווא
ןיקולרטניא היורקה תבוכרת תושירפמ תואירה יכ ררבתמ .םד-ישירק
םייפוקסורקימ םוהיז יקיקלח םע עגמב תואב ןהשכ (Interleukin-6)
.םד-ישירקל תמרוגה תקלדל תמרוג וז תבוכרתו םייפוקסורקימ
ןוכיסב םילפוטמל ליעוהל יושע ךומנ ןונימב ןיריפסא םירקוחה תעדל
.םדה תא תוללדמ אוהש ךכב תוירלוקסו-וידרק תולחמל

Journal of Clinical Investigation


2007 רבמבונ
םירבגב ץבשו בל-ףקתהל ןוכיס הלידגמ לזיד תטילפ
לזיד ידא יכ וליג הינטירב University of Edinburgh-ב םירקוח
םדה תויסט לש םתוליעפ תאו םישירק לש םתורצוויה תא םילידגמ
.ץבשלו בל ףקתהל םורגל לולעש רבד ,םיאירב םישנאב

.רצק ןמז ךשמל לזיד םוהיז לש תוהובג תומרל הפישחב רבדמ
ופשחנ רשא ,44 דע 21 ינב םיאירב םישנא 20 ופתתשה רקחמב
רשא לגר-יכלוה םיפשחנ הילא הגרדב םהוזמ ריואל וא ןנוסמ ריואל
.ןאוס שיבכ דצל הכרדמ לע םידעוצ
לש ותעפשה תא דודמל היה ןתינ ןיידע יוסינה םותמ תועש 6 רחאל
.םינייסנה לש םמד לע םוהיזה

ANI


2007 רבמצד
המתסא ילוחב תושק םיעגופ לזיד ידא
םתטילפ תעפשה תא וקדב הינטירב ןודנול Imperial College ירקוח
.הנותמ דע הלק המתסאמ םילבוס רשא שיא 60 לע לזיד ידא לש
וב ,ןודנולב ןאוסה Oxford בוחר ךרואל ודעצ רקחמב םיפתתשמה
.לזידב םיענומה םיסובטואו תוינומ קר עוסנל םישרומ

רקחמה יפתתשמ ווח הירחא םייתעש ךשמבו הכילהה ןמזב יכ אצמנ
תוקלדו תתחפומ תואיר תלוביק ומכ ,המתסא לש םירבוג םינימסת
.םנתיאל םלוכ ורזח תועש רפסמ רובעכ .תואירב
םינימסת רקחמה יפתתשמ ווח תוינוכמ תעונת אלל בוחרב הכילהב
.תתחפומ הרמוחב ךא ,םימוד

New England Journal of Medicine


2008 ראוני
בלה בצקב הערפהל םרוג ריווא םוהיז
בלה בצקב הערפהל רצק ןמז ךות םורגל הלולע ריווא םוהיזל הפישח
.םפוגב לתשומה רוטלירביפיד/בל ררועמב םישמתשמה םילפוטמב
ךשמנש רקחמב ,הידבש םלוהקוטש Karolinska Institute ירקוח
הערפה יכ וליג ,בל יררועמ םע םילפוטמ 211 ופתתשה ובו שדוח 33
הלולע ,ריוואה םוהיזל הפישחה עגרמ םייתעש ךותב תמרגינה ,וז
.תועש 48 דע 24 ךשמיהל
עגופ ריווא םוהיז יכ םיחיכומ ולא םיאצממ םירקוחה לש םהירבדל
.בלה לש תילמשחה הכלוהב

European Heart Journal


2008 סרמ
חומה דוקפית לע העיפשמ תוינוכממ הטילפ
יזג יכ וליג םיבדנתמ 10 ורטינש דנלוה Zuyd University-מ םירקוח
.חומה לש ותוליעפ לע םיעיפשמ לזיד יעונממ הטילפ
היה וב רדחב ,תחא העש ךשמב ,והש רקחמב םיפתתשמהמ קלח
וזל התמד לזידה תטילפ ידא תומכ וב רדחב והש םירחאהו חצ ריווא
.תוינוכמב סומע שיבכב תמייקה

ךשמב םיפתתשמה לש םיילמשחה חומה ילג רחא ובקע םירקוחה
.ןכמ רחאל תפסונ העש ךשמבו תוקידבה רדחב והש םה הב העשה
רחאל חומה לע עיפשהל םיליחתמ לזידה תטילפ יזג יכ וליג םה
.הפישחה עגרמ תוקד 30
הכשמנ רשא ישפנ חתמ/סרטס תבוגת הארה םיפתתשמה לש םחומ
.רדחה תא ובזע ולאש רחאל םג

Particle and Fibre Toxicology


2008 לירפא
תואיר תקלדו תוינוכממ הטילפ ןיב רשקה
ןיב קזח םאתמ וליג הינטירב University of Birmingham-מ םירקוח
.תואיר תקלדמ האצותכ תוומה ירקמ רפסמו םיירוזיא םימוהיז לש תומר
םיימוקמ םירוזיא 352-ב םילקימיכ לש םהיתומר תא ונחבש ,םירקוחה
ירקמ רועיש םג לדג הלדג םוהיזה תמרש לככ יכ ואצמ ,2004-ו 1996 ןיב
הרובחת וניה םוהיזל ירקיעה םרוגה יכ םג אצמנ .תואיר תקלדמ תוומה
.תיתשבי


2008 יאמ
קומע דירו תקקפל רושק ריווא םוהיז
ב"הרא Harvard School of Public Health in Boston-ב רקחמ
תוכשוממ ןמז תופוקת ךשמב ריווא םוהיזל םיפשחנה םישנאש הליג
םד שירק לש תוחתפתה - DVT/קומע דירו תקקפל ןוכיס רתיב םייוצמ
.םיילגרב וא ךריב (Blood Clot)

1995 ןיב וערא רשא DVT ילפוטמ לש םירקמ 870 וחתינ םירקוחה
םאתהב ופשחנ םה ול ריוואה םוהיז תדימ תא וכירעהו הילטיאב 2005-ו
עדימ וושיהו הייעבה ןוחביא ינפלש הנורחאה הנשב ויח םה וב רוזיאל
.DVT-ב וקל אלש םישנא 1,210-ל םיסחייתמה םינותנ םע הז
DVT-ל ןוכיס םילידגמ ריווא םוהיז ירמוח לש ג"קמ 10 לכ יכ ררבתה
.70%-ב

Archives of Internal Medicine


2008 ינוי
תואירו בל-תולחמל םירושק לזיד ידא
העפשה שי לזיד ידאל יכ וליג Umea University-מ םיידבש םירקוח
וא בל-תלחממ םילבוס רבכש ולא לע דחוימבו תואירבה לע תילילש
לזיד ידאל העש ךשמב ופשחנ רקחמב םיפתתשמה .תואיר תלחמ
.יארקאבו ןיגוריסל ךשמנ הז ךכו ןנוסמ ריוא םהל םרזוה ןכמ רחאלו

העגפנ לזידה תטילפ יזגל הפישחה רחאל תועש 24 םירקוחה ירבדל
.תיתכרעמ תקלדל םינמיס םג ואצמנו בחרתהל םדה-ילכ לש םתלוכי
לש םייבקע םינמיס וליג םיפתתשמה יכ היה רתויב בושחה אצממה
.הפישחה םות רחאל תועש 24 דע ךשמנש בלה רירשל ןצמחב רוסחמ

IANS


2008 ילוי
תוכומנ םוהיז תומר לש ןתעפשה
ןהו ןוכנ וכרעוה אל תוכומנ ריווא םוהיז תומר לש ןתעפשה יכ ררבתמ
ירקוח .הכ דע בשחנש הממ תושק רתוי הברה תויהל תולולע
וליגש רחאל הרהזאב ואצי הינטירב Imperial College London
תעגופ עקרקה ינפ לע םימהזמ לש תוכומנ תומרל תכשוממ הפישחש
.תוברתהל (Earthworms) םילושליש לש םתלוכיב
ינפמ הערתה יעצמא םיווהמ עקרקב םייחה םילושלישה םהירבדל
.תורכמב םינכוסמ םיזג ינפמ תועירתמה תוירנקל המודב םוהיז

Techno. & in Environmental Science & BMC Genomics


2008 טסוגוא
םדה-ילכבו בלב םג עגופ ריוא םוהיז
סול Heart Institute of the Good Samaritan Hospital ירקוח
אלא ,תואירב קר עגופ וניא ריוא םוהיז יכ םיחוודמ ב"הרא סל'גנא
לעו בלה לע ,ךוראה חווטלו רצקה חווטל ,הליער העפשה לעב אוה
.תירלוקסו-וידרקה תכרעמה
 
ROS/תוליעפ ןצמח תורזגנ לש םתומכב לודיגל םימרוג םוהיז ירמוח
תומרוגה תונצמחמ-רפוס תולוקלומ - (Reactive Oxygen Species)
ימרוג םיעוריא תשרשב תוחתופו תואירב תקלדל תומרוג ,םיאתל קזנ
.תירלוקסו-וידרקה תכרעמה לעו בלה לע םיעיפשמה קזנ

ימהזמל בלה לש הרישי הפישחש וארה Heart Institute-ב םירקחמ
הדיריב תאטבתמ (Ultrafine Air pPollutants) דחוימב םיקד ריוא
ןכו בלה לש הביאשה רשוכב הדיריו יבבל םד תמירז לש תידיימ
.בלה בצקב תוערפה תוחתפתהב
,םדה-ץחל ,בלה בצק לע העיפשמ ריוא םוהיזל הפישח יכ םגדוה
הערפהל םרוג) בלה בצקב יוניש ,םדה תשירק ,םדה-ילכ דוקפית
.םיקרוע תשרט תוחתפתה תצאהו (בלה-בצקב
לש םתעפשהל דחוימב םידעומ תרכוסו בל-תלחמ ילוחו םישישק
.תירלוקסו-וידרקה תכרעמה לע ריוא ימוהיז

םהב םימיב תינפוג תוליעפ עצבל רסאנ םיירלוקסו-וידרק םילוח לע
הפישחמ ענמיהל םהילע ףרוח ימיב .תוהובג ריואה םוהיז תומר
.חא/ןימקמ ןשעל

Journal of the American College of Cardiology


2008 טסוגוא
בלב עגופ ריווא םוהיז
Heart Institute of the Good Samaritan Hospital-ב םירקוח
תוריבסל תובשחנה תומרב ריווא םוהיזש םינעוט ב"הרא סל'גנא סול
הביבסה תנגהל ןוגריאה תרדגהל םאתהב ,תעדה לע תולבקתמלו
עגופ קר אל ,(Environmental Protection Agency) ב"הראב
.ךוראה חווטבו רצקה חווטב ןה םדה-ילכבו בלב םג אלא תואירב
לולעו םילוח-יתבב בל-תלחמ בקע םיזופשיאה רפסמ תא ריבגמ אוה
.התומתל םורגל ףא

םירקחמ לש לודג רפסמ ורקסש רחאל וז הנעטב ואצי םירקוחה
םירקחממ .תואירבל םינוכיסה לע ריוואה םוהיז תועפשהב םיעגונה
...םייח-ילעבו םדא-ינב ידי-לע ןה ,םהוזמ ריווא תמישנ יכ הלוע ולא
.םדה ץחלו בלה בצק לע עיפשמ
.םדה ילכ לש םדוקפית תא שבשמ
.םדה תשירקל עירפמ
.םיקרוע תשרט לש תוחתפתה זרזמ

םד-ילכו בל ילוח לע ריוואה םוהיז תמרב היילע הנשי םהב םימיב
םוהיזה תומר םהב םימיבו תיתיב ץוח תינפוג תוליעפמ ענמיהל
.תיבב ראשיהל שי תוינוציק

Journal of the American College of Cardiology


2008 רבמטפס
בלה לש ילמשחה ודוקפיתב עוגפל לולע ריוא םוהיז
,תועש 24 ךשמנש ,ב"הרא ןוטסוב Harvard University-ב רקחמ
רטלוה רישכמ ודנעש ,םייללכ םיקרוע תלחמ ילוח שיא 48 ופתתשה וב
הליג ,ריואה םוהיז בצמ תא ורטינ ליבקמבו (ECG) םבבל בצמ רוטינל
תילמשחה ותוליעפב םוגפל הלולע םהוזמ ריוא לש הריעז תומכ יכ
.בלה לש
םא ןיב ,םילוח-תיבבמ םיררחתשמ רשא םילוח לע םירקוחה ירבדל
הפישחמ ענמיהל ,בל-ףקתה רחאל םילוחב וא בל-ילוחב רבודמ
.הדבכ בכר-ילכ תעונתל

Circulation


2008 רבמטפס
בכר ילכ לש םוהיזמ קחרתהל בל ילוח לע
םישנא לע ןכלו בל-ילוחל ןכוסמ תויהל לולע בכר ילכמ טלפנ רשא םוהיז
.בכר ילכמ טלפנה םוהיזמ קחרתהל לדתשיהל בל-ףקתה ורבעש
םורגל םילולע בכר-ילכמ םיטלפנ רשא רוחש םחפו םיריעז םוהיז יקיקלח
.תילילכ בל תלחממ םילבוסה םישנאב ST-Segment Depression-ל
ןצמח לש הדורי הקפסא לע עיבצמה EKG תקידבב אצממב רבודמ
.בלה רירשל הנוזת ירמוח לשו

םירוטינומ ואשנ רשא בל-ילוח 48 ופתתשה ,הנש ךשמנ רשא ,רקחמב
ךשמב דחוימב הלודג םוהיזה תעפשה יכ ררבתה .ךכ םשל םידחוימ
.תרכוסו בל-ףקתה ןיגב זופשיא רחאל ןושארה שדוחה

Circulation


2008 רבמטפס
םימוהיז בקע םיקזנ ינפמ םיניגמ היוסו 3-הגמוא
...יפסות


2009 ראוני
םייח תלחות לידגמ חצ ריווא
תתחפהל יכ אצמ ב"הרא Brigham Young University-ב רקחמ
יושע אוהו םדא-ינב לש םתואירב לע הלודג העפשה שי ריוואה םוהיז
.םישדוח רפסמב םייחה תלחות תא לידגהל
הלדג ב"הראב םירע 51-ב םייחה תלחות יכ וליג םיאקירמאה םירקוחה
ןתינ הז לודיגמ םישדוח 5-כו םינש 3-ל בורקב םינורחאה םירושעב
היה ריוואה םוהיז ןהב םירעב רבודמ .ריוואה םוהיזב הדיריל סחייל
.תיתועמשמ תחפ אוה 2000 תנשבו תמדוקה האמל 80-ה תונשב לודג

New England Journal of Medicine


2009 ראורבפ
םאה םחרב הליחתמ ריווא םוהיז בקע המתסא
...םידלי


2009 סרמ
בל-ףקתהל ןוכיס הניטקמ הכיסמ תשיבח
תועפשה תעינמב רוזעל היושע (הפהו ףאה לע) הכיסמ לש התשיבח
ירקוח .ריוא םוהיז ידי-לע תומרגנ רשא תוילילש תירלוקסו-וידרק
םתפיאש תעפשה תא וקדבש ,הינטירב University of Edinburgh
יטלפממ םוהיז יכ וליג ,ירלוקסו-וידרק קזנ לע לזידמ הטילפ יזג לש
םדה-ץחל תא הלעמה רבד ,םיקרועה תושקתהל םימרוג תוינוכמ
.בלל םד-תמירז תא ןיטקמו

,רשוכ ינפוא לע ולגריתש םינשעמ םניאש םיריעצ 12 ופתתשה רקחמב
.לזיד עונמב ורוקמש םהוזמ ריוא וא ןנוסמ ריוא תפיאש ךות

Particle and Fibre Toxicology


2009 סרמ
בל-ףקתהל ןוכיס לידגמ ריוא םוהיז
ריוא םוהיז םג ,בל-ףקתהל םייארחא םייח ןונגיסו םייטנג םימרוג קר אל
University of Louisville-מ םירקוח ירבדל תאז ,ךכל ןוכיס לידגמ
.בכר-ילכ תעונת רוזיאב תוהשה םע הלוע הז ןוכיס .ב"הרא יקטנק

רמוח - (Aldehydes) םידיהדלא יכ וליג םירקוחה םייח-ילעבב יוסינב
יזגבו תוירגיס ןשעב הז ללכב ,ןשעה יגוס תיברמב יוצמה ליער ימיכ
ליעפהלו םדב לורטסלוכה תמר תא לידגהל לולע - תוינוכממ הטילפ
.םד-ילכב (Plaques) םיקאלפ יצברמ תועקבתהל םימרוגה םימיזנא
קרוע םוסחי רשא םד-שירק תורצוויהל םורגל לולע עקבתהש ץברמ
.בל-ףקתהל םורגי וא

ANI


2009 לירפא
רבועה תוחתפתה תא ענומ ריווא םוהיז
ופוס תארקלו ןוירהה תליחת תפוקתב ריווא םוהיזל תופשחנ רשא םישנ
ינצמח-וד ןקנחל הפישחהש לככש ררבתה .רתוי ןטק קונית תדלל תולולע
.דלונה קוניתה לקשמ ןטק ,הלדג (Nitrogen Dioxide)
University of Medicine and Dentistry of New Jersey ירקוח
336,000-ל בורקמ ולבקתהש םינותנ לע ולא םיאצממ םיססבמ ב"הרא
קלחש ךכב בשחתהבו 2003-ו 1999 םינשה ןיב ב"הרא יזר'ג-וינב תודיל
.ןוירהה ןמזב ונשיע םישנהמ

Journal of Epidemiology and Community Health


2010 לירפא
המתסאב ןכסמ בכר-ילכמ םוהיז
טלפנש םוהיזו ןוזוא יכ הליג ב"הרא University in Atlanta-ב רקחמ
ופסא םירקוחה .םידליב המתסא לש התוחתפתהל םירושק בכר-ילכמ
ןיב ועראש םילוח-יתב 41-ב ןוימ ירדחב םירוקיב 91,000-מ רתוימ עדימ
המתסא ללגב םש ורקיב ,17 דע 5 ינב ,םידליה .2004-ו 1993 םינשה
.(Wheezing) תינפצפצ המישנו

םירוקיבה רפסמב 60% תב היילע האצמנ םירקה ףרוחה ישדוחב
המישנה-יכרדב םימוהיזל םיאפורה םיסחיימ התוא ,םילוחה-יתבב
הינימסת תא רימחהל לולעש רבד ,ףרוחב רקיעב םישחרתמ רשא
.המתסאה לש

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2009 יאמ
ןטרסל ןוכיס הלידגמ םימהזמל הרצק הפישח
הרצק ולו הפישח הילטיא University of Milan-מ םירקוח ירבדל
תרבגהלו םינג לש שדחמ תונכיתל םורגל הלולע םייתביבס םימהזמל
.תורחא תולחמלו ןטרסל ןוכיסה
םילולע םימיוסמ יתביבס םוהיז ירמוח לש םתפיאשש ומיגדה םירקוחה
יכ םיפיסומ םה .םימי 3 ךות (DNA) יתשרותה רמוחל קזנ םורגל
היצמרופסנרט בקע ומרגנש ,םינג תונכיתב םייוניש ורתוא הנורחאל
לש םהיתומקרבו םמדב ,(Methylation) לוגיפ היורקה תילקימיכ
.(Lung Cancer) תואירה ןטרס ילוח

ודבע רשא םיאירב םישנא 63-מ ולטנש םד-תומיגד ןיב וושיה םירקוחה
םייוניש וליגו ונלימ דיל (םימוהיזל רוקמ הווהמ רשא) הקיצי-תיבב
ימי 3 רחאל תאז ,םילודיג יוכידל םירושקה םינג העבראב םייתועמשמ
.םימישנ םיקיקלחל דבלב הפישח

105th International Conference of the American
Thoracic Society in San Diego


2009 טסוגוא
בל-ילוחב רידס יתלב בל בצקל םרוג ריווא םוהיז
(Myocardial Infarction) בלה רירש םטוא תיירוטסיה םע םילפוטמ
ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע ריוואב םיאשינה םיקיקלחל םיפשחנ רשא
תוטנל ולא םישנאל םרוג אטב-ימסוחב שומיש יא .רידס יתלב בל בצקל
.(Autonomic Dysregulation) תימונוטוא היצלוגרסידל

םוהיז תעפשה תא ונחב הילטיא University of Padua-ב םירקוח
39-ב ימונוטואה דוקפיתה לעו בלה בצק תורידס-יא לע ריוואה
.אטב-ימסוח ולטנ אל רשא ,בלה רירש םטוא לש עקר םע םילפוטמ
םיעיגפ תילילכ בל תלחמ םע םילפוטמ יכ םירמואו םימכסמ םירקוחה
.םבצמ תא רימחמ רשא ריווא םוהיז לש ותעפשהל דחוימב

European Heart Journal


2009 רבוטקוא
םידליב םיינזוא תוקלד תמצמצמ ריוואה תוכיא רופיש
ינותנ וחתינש ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב םירקוח
1997-מ 9 עצוממ ליג ינב םידלי 126,000-כב םיינזוא תוקלד לש םירקמ
,ורג םה הב הביבסב ריוואה תוכיא יבגל םינותנל םתוא וושיהו ,2007 דע
.רוזיא ותואב ןזואה תוקלד רפסמ ןטק רתוי הבוט התייה וזש לככ יכ וליג
.המישנה תכרעמ לש תויגרלאו ריוואה תוכיא ןיב רשק אצמנ אל

2009 American Academy of Otolaryngology-Head and Neck
Surgery Foundation in San Diego


2009 רבוטקוא
ןתפסותה תקלדו העורג ריווא תוכיא
ןתפסותה תקלדל םורגל הלולע ריווא םוהיזל חווט תרצק הפישח
הדנק University of Calgary ירקוח .םירגובמב (Appendicitis)
(Nitrogen Dioxide) ינצמח-וד ןקנחל ופשחנ רשא םישנא יכ ואצמ
תקלדל לופכ ןוכיסב ויה ,ןאישב ויה םוהיזה תומר רשאכ ,עובש ךשמב
64-מ רתוי ינב .הז םהזמ םרוגל ופשחנ אל רשא ולא תמועל ןתפסותה
.4 יפמ רתויב הז ןוכיס ולדיגה

.ןתפסותה תקלד ללגב וזפשואש םירגובמ 5,191 ופתתשה רקחמב
,םירבגב דחוימב רכינ ןתפסותה תקלדו ריוואה תוכיא ןיב רשקה
.םינבמל ץוחמ רתוי ודבע םהש ןוויכ הארנכ

Canadian Medical Association Journal


2009 רבמצד
תוינוכממ הטילפ יזגלו תיבב םיניסקוטודנאל םיטוטעז תפישח
וליג ב"הרא University of Cincinnati Medical Center ירקוח
תוינוכממ הטילפ יזגלו תיבב םיניסקוטודנאל םיפשחנה םינטק םידלי יכ
תינפצפצ המישנל ןוכיס רתיב םייוצמ (םיינשה בוליש לש הלועפ)
.םתודליב (Wheezing)
 
  ינוציחה הטעמב םייוצמה םינלער םה (Endotoxins) םיניסקוטודנא
םיררחתשמה ,(Gram Negative Bacteria) םיקדייחהמ קלח לש
.תמ וא עגפנ קדייחה רשאכ הביבסל

םיניסקוטודנאלו לזיד יעונממ םידא תטילפל ןה הפישח יכ ררבתמ
ROS - תוליעפ ןצמח תורזגנ לש הנבמה לע העיפשמ תיבב םרוקמש
רשא םיטוטעז 483 ופתתשה רקחמב .(Reactive Oxygen Species)
.3 ליגב וקדבנ

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2009 רבמצד
תואיר תקלדב ןכסמ םהוזמ ריווא
לפכב ,ךכ בקע ,אצמיהל םילולע םהוזמ ריוואל םיפשחנ רשא םישישק
McMaster University ירקוח ואצמ תאז ,תואיר תקלדב תוקלל ןוכיס
הלעמו 65 ינב שיא 345 לש םתואירבל עגונב עדימ ורקס םירקוחה .הדנק
היישעת רוזיא תברקב וררוגתה םלוכ .תואיר תקלד ללגב וזפשוא רשא
.םוהיז יקיקלח םיפחרמ וב ריוואבו הדלפ םירציימ וב לודג

ינצמח-ודה ןקנחהו םיקיקלחה תומר הב הביבסב ורגש ולא יכ ררבתה
רשאמ רתוי ןב ןוכיסב ויה רתויב תוהובגה ויה (Nitrogen Dioxide)
.רתוי תויקנ תוביבסב ורגש םירחא תמועל תואיר תקלדב תוקלל 2 יפ
לפטל איה הייעבב לפטל רתויב הליעיה ךרדה םירקוחה ירבדל
.םוהיזה תורוקמב

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2010 יאמ
תוירלוקסו-וידרק תולחמו ריווא םוהיז ןיב רשקה
האצי ,(American Heart Association) תיאקירמאה בלה תדוגא
םהוזמ ריוואל תועובש רפסמ דעו תועש רפסמ תב הפישח יכ הזרכהב
התומת אלל וא םע תוירלוקסו-וידרק תולחמל ליעפמ םרוג תווהל הלולע
,(Myocardial Infarction) בלה רירש םטוא םיללכנ ךכב .ןניגב
.ץבשו רידס יתלב בל בצק ,(Heart Failure) בל תקיפס-יא

תילילכ בל תלחמב םילפוטמ ,םישישק םניה לכמ םיירקיעה םיעגפנה
אשונב רבטצהש בר עדימ תובקעב האב רוביצל וז היינפ .תרכוס ילוחו
.הז

Circulation


2010 ילוי
תודבאתהל ןוכיס רתיל םירושק המתסאו ריווא םוהיז
םילולע המתסא ללגבו םהוזמ ריווא בקע המישנ יישקש וליג םירקחמ 2
.תוירטאיכיספ תולחמל רשק אלל תודבאתהל ןוכיס לידגהל

תורושקה תויודבאתהה רפסמב 9% ןב לודיג אצמ ינאירוק םורד רקחמ
-וידרקה תולחמה רפסמל 18.9% ןב לודיגו ריוואב םיקיקלח לש םוהיזל
הליג ,םירגובמ 163,000-ל בורק ופתתשה וב ,ינאווייט רקחמ .תוירלוקסו
ימ תמועל תודבאתהל ןוכיס לפכב םינותנ המתסאמ םילבוסה ולא יכ
.המתסא ילוח םניאש

American Journal of Psychiatry - AJP in Advance


2010 רבוטקוא
םידליב יתאיר דוקפית טיאמ ריווא םוהיז
ךשמנש ב"הרא University of Southern California-ב רקחמ
,םידלי לע (Smog) חיפרעה לש ויתועפשה תא קדב רשאו םינש 10
תוחתפתה תא ,ןמזה ךשמב ,םיטיאמ םייוצמ םוהיז ירמוח יכ הליג
.םידלי לש םהיתואיר
הרשעה תונש דע תובקנ לש םהיתואיר תוחתפתמ ילמרונ בצמב
תליחתב ןדוקפית אישל תואירה תועיגמ םירכזבו ןהייחל תורחואמה
תואירה דוקפית תמר תראשנ ןכמ רחאל .םהייחל םירשעה תונש
.תונקדזהה םע ןוטקל תוליחתמ ןהש דע המ ןמז ךשמב יוניש אלל

10-ה ינב םידליה ברקב יתאירה דוקפיתב לודיגה בצק יכ ררבתה
,ריוואה םוהיזל הפישחה ללגב הנטק ,רקחמב ופתתשהש 14 דע
.םימהוזמ תוחפ יכה םירוזיאב ורגש םידליל האוושהב 10%-ב
ךכ לע העפשה לכ ןיא ןוזואה תומרל יכ תולגל ואלפתה םירקוחה
םייפוקסורקימ םיקיקלח ,(Nitrogen Dioxide) ינצמח-וד ןקנח קרו
תטילפב וניה ינצמח-וד ןקנח לש ורוקמ .םיעיפשמה םה הצמוח ידאו
.בכר-ילכ

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

2010 רבוטקוא
תרכוסב ןכסמ ריווא םוהיז
ןיב קודה רשק הליג ב"הרא Children's Hospital Boston-ב רקחמ
יתיישעת ןשע, בכר-ילכמ םיזג תוטילפל הפישחו תרכוסה ירקמ רועיש
.םינידע םיקיקלחמ יושעה ריוא םוהיז לש םירחא םיגוסו
ךא הובג תיסחי היה ריוואה םוהיז םהב םירוזיאב ורג רשא םישנא
תוקלל 20%-מ רתוי ןב ןוכיס רתיב ואצמנ ריבסה םוחתב ןיידע
.תמהוזמ תוחפ הביבסב ורגש ולא תמועל תרכוסב

Diabetes Care