לזיד ידא תטילפמ םוהיז
Diesel Exhaust
,םירוטרנג ,תוינוכמב םישמשמ םה .ךלוהו רבוג לזיד יעונמב שומישה
.רחא דבכ דויצו םירטק

יפלא םיליכמה ,(Gases) םיזגו (Soot) חיפל ךפוה ףורש לזיד קלד
הנכס הנשיו רתויב םיריעז ולא םיקיקלח .םינוש םיימיכ םירמוח
.םיעקוש םה םש ,תואירל םתפיאשב

תטילפב רשאמ םיקיקלח רתוי 100 דע 20 יפ שי לזיד תפירש רצותב
םייטמורא םינמימחפ םייורק ולא םיזג .ליגר (Gasoline) ןיזנב קלד
(Polynuclear Aromatic Hydrocarbons - PAHs) םייניערג בר
.ןטרס תולחמל םימרוג םהו

תצומחת וד ,(Nitrous oxide) ןקנח תצומחת םיללוכ ולא םיזג
,(Formaldehyde) דיהדלמרופ ,(Nitrogen dioxide) ןקנחה
םג (Sulfur dioxide) תירפוגה תצומחת ודו (Benzene) ןזנב
.תונוש תואירב תויעב םימרוג םה
...ב םידבועה םתוא דחוימב םיפושח ולא לכל

ידבועו בכר תואנוכמ
.םירחא ךסומ   
.תונכוממ תווח
.תוזגלמו תויאשמ יגהנ
.תובכר ידבועו םירטק יגהנ
.בכר רבעמל תורהנמ
.תורכימ
.הקירפו הניעט יפיצר
.דבכ ינכמ דויצ
רצקה חווטל םימוטפמיס
.השלוח
.השוחת רסוח
.תווצקה ירבאב םיצוצקע
.הזחב ץחל
.תינפצפצ המישנ/המתסא
.תואקה
.ןורגו ףא ,םייניעב יוריג
.תורוחרחס
אלל ,םמורמ חור בצמ
.הביס   
.תברצ
.שאר באכ

(םיינורכ) ךוראה חווטל םימוטפמיס
םייתקוסעת תוחיטבו תואירבל ימואלה ןוכמה תויחנהל םאתהב
(National Institute for Occupational Safety & Health)
.ןטרסמ רמוח לאכ לזיד תטילפל סחייתהל שי ,ב"הראב
.תובר םינש ףולחל תולולע ןטרסה ץורפל דע הנושארה הפישחהמ

ןוכיס לידגהל לולע ,םירחא םינטרסמ םירמוחו לזיד ידא בוליש
,רתיה ןיב ,םינמנ ולא םירמוח לע .(Lung cancer) תואיר ןטרסל
.(Asbestos) טסבזאו (Welding fumes) ךותיר ידא ,תוירגיס ןשע

םימוטפמיסל םידעומ לזיד ידאל ופשחנש םידבועש ואצמ םירקחמ
לועיש ומכ ,(Chronic respiratory symptoms) םיינורכ םייתמישנ
.תואירה תלוביק ןוטיקו טיכנורב ,החיל תשרפה ,ךשמתמ

...מ םילבוסה ולא םה לזיד ידאל םישיגר דחוימב

.בל תלחמ.(Emphysema) תחפנ
.המתסא

םייח-ילעב לע תוילילש תועפשה
.רועה ןטרסל םהב םרג םירבכע רועב לזידה ידא עגמ
.האיר יעגפמ ולבס לזיד ידא ומשנש םינוש םייח-ילעב
.העגפנ ילאירטקב םוהיזל םינוש םייח-ילעב לש םתודימע
הטילפ יזג לש םילודג םיזוכירל ופשחנש הדבעמ תויח
.היצנידרואוקהו תוליעפה תמרב הלודג הדירי וליג   

העינמ יכרד
ףילחת
ןפורפ זג םיפרושה םיעונמב ושמתשה ןתינ רבדה רשאכ
.לזיד רתוי יקנו םלשומ ןפואב ףרשנ הז זג .(Propane)   

רורוויא
םהב ('דכו םינסחמ ,םיכסומ) םירוגס תומוקמ בטיה וררווא
תסנכהל דחא ררוואמ ללוכ בוט רורוויא .לזיד עונמ לעופ   
.םהוזמה ריואה תאצוהל ינשו חצ ריוא   
.גגב ריוא יסנוכ םיררוואמב ושמתשהו תונולח וחתפ
.הלעמ קחרה אצויה הטילפ רוניצל רבחתהל לזיד יעונמ לע

דבועה דודיב
.לזידה ידאמ דבועה דודיב אוה ףסונ ןוגימ יעצמא
תונולחה לעו ריוא ןגזמב דיוצמ תויהל תיאשמב גהנה את לע
.םיזגל םימיטא תויהל   
וא תיאשמ) הדובע אלל ךשוממ ןמז לעופ לזיד עונמ רשאכ
.בכרהמ תאצל גהנה לע ,(עונמ תדובע ךות םינוחה סובוטוא   

הקזחאו לופיט
.תיברימ תוליעיל םנווכלו תועיבקב לזיד יעונמ קזחתל שי
.תופילד רותיאל עבק תוקידב עצבל שי

וב םוקמב וא רוגס םוקמב דבועה לע
,ןגמ דגב שובלל םיעונמ לש לודג זוכיר   
ןגמ תופפכ ,ןגמ יפקשמב שמתשהל   
ךכב ךרוצ שי םאו תודחוימ םילענו   
.זג תכסמ םג שובחל   
.הז ןגמ דויצב שומישב ןמוימ תויהל דבועה לע

...תושדח - ריוא םוהיז ואר