תושדח - ןיסקויד
Dioxin - News

...ןיסקויד ואר
 
2009 ינוי
הקנה תויעבו ןוזמה תרשרשב םיניסקויד
...הפישח


2009 לירפא
חומה לע PCB יניסקויד םיעיפשמ דציכ
וליג םה ב"הרא University of California-מ םירקוח לש םהירבדל
(Polychlorinated Biphenyls - PCB) יב .יס .יפ גוסמ םיניסקויד יכ
לש רתי רועיסל םימרוג םה ןכו חומה לש ותוחתפתה לע םיעיפשמ
,תויביטקארפיה ומכ ,תוחתפתה תויעבל םרוגה רבד ,חומב םילגעמ
.(Autism) םזיטואו הליפנה תלחמ

לש תוכומנ תומרל הפישח לש התעפשה יכ תולגל ועתפוה םירקוחה
.תוכומנ תומרל הפישח רשאמ רתוי הלודג םימעפל תויהל הלולע PCB
רורחיש תא תסוול אוה םדיקפת רשא ,םיאתב םינטלוק יכ דוע וליג םה
ופשחנש ,םייאת-ןיב םיתותיא תרבעה תוליעפל םיינויח רשאו ןדיסה
.תאז תוליעפל ומסחנ ,PCB-ל

Environmental and Health Perspectives


2009 רבמטפס
חומה תוחתפתהב תעגופ הדילה ינפל םיניסקוידל הפישח
םיניסקוידל הפישח יכ וליג ב"הרא University of California ירקוח
118 גוס-תתמ (Polychlorinated Biphenyls - PCB) יב.יס.יפ גוסמ
םהירבדל .רבועה לש וחומב השק קזנל הרושק הדילה ינפל 156-ו
וחומ תוחתפתה לע רתויב הקזח העפשה שי ולא PCB יגוס ינשל
.ילטנמ דוקפית תניחבמ קוניתה לש

.ןדליו תוהמיא לש תוגוז 1,100 וב ופתתשהו היקבולסב ךרענ רקחמה
PCB ימוהיז לשב עודיה Michalovce רוזיאמ ויה םהמ םישילש ינש
םירקוחה ירבדל .רבעב םש לעפש לעפמ תטילפמ האצותכ וב םיהובגה
תילטנמה תוחתפתהב ןוטיקל םירושק PCB גוסמ םיניסקויד יכ אצמנ
.תירוטומהו

NeuroToxicology