Dioxin ןיסקויד
םירצונה םיימיכ םימהזמ תואמ לש הצובקל ללוכ םש אוה ןיסקויד
.(Chlorine) רולכ ןהב תובוכרת םיפרוש םהב םייתיישעת םיכילהתב

...םיללוכ ולא
.תלוספ תפירש
.הרבדה ירמוחו םילקימיכה תיישעת
.ריינה תנבלהו הסיעה תנכה יכילהת :ריינ תיישעת
. (PVC) יס-יו-יפה תיישעת

הדימ הנק תשמשמה TCDD איה תובוכרתה לכמ הליערה
.PCB ומכ ,םירחא םירמוח תוליערל יסחי

(DDT) יט-יד-ידה לש וזל רוביצל ןיסקוידב הנכסה תא םיוושמה שי
אוה תיתואירב הניחבמו החוטב ןיסקויד תמר ןיא .60-ה תונשב
.תומכ לכב קיזמ

ןיסקוידב ןוכיסה
.(Class 1 carcinogen) רתויב ןטרסמ רמוחל בשחנ ןיסקוידה
.תורומח תוחתפתהו הייבר תויעבל םורגל הלולע וילא הפישח
תוכרעמב עגופו ןוסיחה תכרעמל קזנ םרוגכ עודי ןיסקוידה
.תוילנומרוהה  

...ו ןיסקוידל הפישח ןיב רשק אצמנ

.תרכוס
.הדימל ייוקיל
.האיר תולחמ
.רוע תויעב
.ןורטסוטסטה תמר תנטקה
.םידלומ םימגפ
.תולפה
.תוירופב העיגפ
.תתחפומ ערז תריפס
םחרה תיריר תקלד
.(Endometriosis)   

ךרד הקוניתל השאה ףוגמ רבוע ןיסקוידה
.ותוא הקינמ איה וב בלחה תועצמאבו הילישה

ןיסקוידה תלועפ ןפוא
.ןגורטסא ןומרוהה לש וזל המוד ףוגה יאת לע ןיסקוידה תעפשה
אוהשכ ,הז ןטלוק .Ah ןטלוק ארקנה ןובלחל רשקנו אתל רדוח אוה
םהיתונוכת תא תונשלו DNA-ל רשקתהל לגוסמ אוה ,ןיסקוידל רושק
.םינג רפסמ לש

ןיסקויד תורוקמ
ןכלו ןמשב סיסמ ןיסקוידה .ןוזמב םניה ןיסקוידה לש ויתורוקמ רקיע
םיגדב ,רשבב רקיעב זכרתמו ןוזמה תשרש לכ ךרואל רבצנ אוה
.רשבה יגוס לכ ןיבמ ךומנה אוה ןיסקוידה זוכיר ףועב .בלח ירצומבו
.ינועבט טירפתב תואצמנ רתויב תונטקה ןיסקוידמ םוהיזה תומר

הנכסה תעינמ
.רתויב םילודגהמ אוה וב ןיסקוידה זוכיר .רקב רשבמ וענמיה
.םי יגד תכירצ וליבגה
.םיקותמ םימ יגדמ לילכ וקחרתה
.ינועבט טירפתב רתויש המכ וקביד
...םע עגממ וענמיה

.(Chloro) 'ורולכ' ליכמ ומשש ימיכ רצומ לכ
.וז הירוגטקב םילולכ ץע רומישל םירמוח רפסמ
(Sodium Hypochlorite) ןרתנה טירולקופיה ןיבלמה רמוחה לע םיניבלמב ושמתשה תאז םוקמב ,ותוא ליכמה רצומ לכו 
.ןצמח סיסב 
.רולכ שי םהב ,םיקרח יריבדמו םיבשע יריבדמב שומישמ וענמיה
.(PVC) יס-יו-יפ םייושעה םירצומב ושמתשת לא
.הרבדה ירמוח ידירש םהמ ריסהל ידכ תוקריו תוריפ בטיה וצחר

םינותנ םהשכ ןוזמ ירצומ ורישפת לאו וממחת לא םלועל
.קיטסלפמ יושעש ילכב וא קיטסלפ תפיטעב

...תושדח - ןיסקויד ואר