תושדח - םיבלכ
Dogs - News


...םיבלכ ואר
 
2004 רבמטפס
םדא-ינבב ןטרס םירתאמ םיבלכ
םיבלכ 6 ופתתשה וב ב"הרא סקורב Amersham Hospita-ב רקחמ
לאינפס רקוק השולש ,(Labrador) רודרבל עזגמ דחא :םיפלואמ
רשא ,(Mongrel) לרגנומ-ו (Papillon) ןויפפ ,(Cocker Spaniel)
הלטינש המיגד רתאל םתלוכי יכ אצמ ,םישדוח 9 ךשמב ךכל ופלוא
התייה (Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרסב הלוחה לפוטממ
.41% לע הדמעו תוירקמל רבעמ
םירקמ רתאלו חירהל םילגוסמ םיבלכש ררבתהש רחאל השענ יוסינה
.(Melanoma) המונלמ/רועה ןטרס לש

Health News


2008 טסוגוא
תוריחנ םיריבגמ דמחמ יבלכ
םירגובמ 15,556 ורקחתש הידבש University Hospital Umea ירקוח
דמחמ בלכ יח וב תיבב ולדג רשא םידלי יכ ואצמ רוחנל םתייטנ יבגל
.תורגבל םעיגהב רוחנל םיטונ
םייתנש ליג ינפל וזפשוא רשא םידלי ברקב תוצופנ תוריחנש םג ררבתה
תוקלד ,(Respiratory Infections) המישנה יכרדב םימוהיז ללגב
.תוקונית םתויהב םתיבב בלכל ופשחנש וא תורזוח םיינזוא
םייונישל ךכב םורגלו םייתקלד םיכילהת םיצעהל םילולע ולא םימרוג
.רתוי רחואמ תוריחנל היטנלו ריעצ ליגב תונוילעה ריואה יכרד ינבמב

Respiratory Research


2009 יאמ
אורקל םידליל םירזוע םיבלכ
םידליל תרזוע ב"הרא יזר'ג-וינ Princeton-ב רבירטיר-רודרבל תבלכ
הילגר תופכשכ דצב תבכוש הבלכה .האירקב םיישקמ םילבוסה
םידלי ידי-לע ףוטילל תשמשמו לודג רפס יבג לע תוחנומ תוימדקה
.האירקב הקספה תושעל םיצורש

ריכמ וניא אוה התוא הלימב לקתנ דלי רשאכ
הלימ הריכמ הבלכה םא החנמה תא לאוש אוה
.אלמ רבסה לבקמו וז
,םירחא םידימלתל וא םירוהל ףילחת הווהמ רשא ,בלכה יכ ררבתמ
בלכה .תטלחומ העיגר וילע הרשמ ,האירקה ןמזב דליה ףטלמ ותוא
קחוצ וניאו תורעה ריעמ וניא אוה .דליה רובע ילאידיאה ןיזאמה אוה
.תואיגשל הבוגתב
לופיטב הלכו הרז הפש דומילמ לחה ,בחרנ םוחתב םידליל רזוע בלכה
.היצקלסיד/האירק יישקו (Stuttering) םוגמיגב
1,400-כ ללוכ Reading Education Assistance Dogs/READ ןוגריא
.רפס יתבב םירקבמה םיבלכ

ScienceDaily/NNO


2010 ינוי
תינומרעה ןטרס םיחירמ םיבלכ
...םיבלכ


2011 ראוני
םדקומ יוליג יעצמא - ןטרס םיחרחרמ םיבלכ
המישנה ריוא לש תומיגד חרחרל םילגוסמ םיבלכ יכ ולעה םירקחמ
/רועה ןטרס ,דשה ןטרס ,(Lung Cancer) תואירה ןטרס תולגלו
(Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרס ,(Melanoma) המונלמ
.(Ovarian Cancer) תולחשה ןטרסו
עזגמ בלכ ,ףלוא ןפי הקואוקופ Kyushu University-ב ךרענש רקחמב
תולגל ,םישדוח רפסמ ךשמב (Labrador Retriever) רבירטיר רודרבל
.ןתשו האוצ לש תומיגדמו ףשננ ריוא/המישנה ךותמ סגה יעמה ןטרס
38 ךותמ םירקמ 37-ו ןטרס ילוח (95%) 36 ךותמ 33 ןוכנ ההיז בלכה
.האוצ תומיגד (98%)
םילוחה ברקב התייה רתויב ההובגה קוידה תמר יכ םינייצמ םירקוחה
םייעמו הביק תולחמו ןושיע .םינושארה הלחמה יבלשב ויהש
.קוידה תמרב ועגפ אל (Gastrointestinal Diseases)

Gut


2011 לירפא
בלכה דמעמ לע קבאמה
ןהש אצמ ב"הרא University of Wisconsin-Whitewater-ב רקחמ
לגרה תמרה תיוז ,הבוג ידי-לע םדמעמ לע םירחתמ תובלכו םיבלכ
.ןתשה תוכיאו םוקימ ,תילאמשה
וב םוקמה לע ןיתשמ בלכ רשאכ - (Countermarking) ידגנ ןומיס
הובג דמעמ לעב בלכ ידי-לע בורל עצובמ - רחא בלכ וינפל ןיתשה
ךא ,הבלכ וינפל הניתשה וב םוקמה לע ןיתשמה רכז והז ללכ-ךרדבו
וב םוקמ לע םיניתשמ םינימה ינש ,תאז םישוע תובקנ םגו םירכז םג
.םדוק ינשה ןימה ןב ןיתשה

Animal Behaviour


2011 ילוי
היגרלא תניחבמ תוחפ עיפשמה םיבלכ עזג ןיא
רצואנש ,(Poodle) לדופ עזגמ םיבלכ ,בושחל לבוקמל דוגינבש ררבתמ
,(Portuguese Water Dog) יזגוטרופ םימ בלכ וליפאו (Schnauzer)
הווש תומכ הנשי םלוכבו (Hypoallergenic) םיינגרלאופיה םניא םלוכ
םשב ןכל םדוק ארקנ רשא ,"Can f 1" םשב עודיה ןגרלאה לש
."Familiaris Allergen 1"

םיעזג 60 ויח םהב םיתב 173-ב םיחיטשמ קבא תומיגד ופסא םירקוח
םינגרלאה תורוקמ .היגרלא ימרוג תוחפל ובשחנ םהמ 11-ש םיבלכ לש
הרבעה םשל תשמשמ הנורחאה רשאכ ,הוורפהו רירה םה םיבלכב
.םמצע תא םיקקלמ םיבלכהש העשב ,דבלב

American Journal of Rhinology and Allergy


2011 טסוגוא
םדא-ינבב תואירה ןטרס תא םיחירמ םיבלכ
רשא םיבלכש אצמ הינמרג ןגנילרג Schillerhoehe Hospital-ב רקחמ
(Lung Cancer) תואירה ןטרס תא תולגל םייושע ךכל דחוימב ונמוא
.ההובג תונמיהמב םדא לש ותמישנב
ינמרג העור עזגמ םיבלכ ינש ויה יוסינב ופתתשהש םיבלכה
(Australian Shepherd) ירטסוא םיעור בלכ ,(German Shepherd)
תלחמ תא ןוכנ והיז םיבלכה .(Labrador Retriever) רבירטיר רודרבלו
400-מ 372 וללשו םילוח םילפוטמ לש םירקמ 100 ךותמ 71-ב ןטרסה
.ןטרס ןיאש ןכל םדוק עבקנ םהב םירקמ

European Respiratory Journal


2011 רבמבונ
תיגולוכיספ אבצ יאצויל םירזוע םיבלכ
רשא אבצ יאצויב לופיטל שמשמה ילרטסוא םיעור בלכ וליעפה םירקוח
תיטמוארט-טסופ קחד תערפהמ םילבוס
ןמוא םייתנשה ןב בלכה .(Post-traumatic Stress Disorder/PTSD)
ביגהלו (Anxiety) הדרח ינמיסבו סרטס/קחד/הקוצמ ינמיסב ןיחבהל
.ףוטיל םשל ןמיסכ תוככחתהבו קוקילב
ויתובקעב דומצ ךלוה אוהש ךכב ןוחטיב םידחפ םע לייחל קינעמ בלכה
םיינוימיד םירבדמ ,עודי יתלבהמ ןוחטיב תשוחת ךכב ול קינעמו
ודרולוקבו הדירולפב ךרענ רשא ,רקחמה תרטמ .םידיחפמ םירבדמו
.ישיא בלכ המחלמ יאצוי 200-ל דימצהל איה ,ב"הרא

Medscape


2011 רבמצד
(1) בנזב שוכשיכה תועמשמ
החמש לע דימת דיעמ וניא בלכ ידי-לע (Tail Wag) בנזב שוכשיכ
הערתה וא דחפב רבודמ יכ ןכתיו (םיבשוח םיברש יפכ) ודיצמ תודידיו
השעי אוה .דבל אצמנ אוה רשאכ ובנזב שכשכי אל בלכ .הכישנ ינפמ
ךומ-רודכ םגו סוס ,לותח ,רחא בלכ ,םדא אצמנ ותביבסב רשאכ תאז
.יח רוצי אוה וליאכ םשור השועו חורב לגלגתמה

.בלכה ןותנ וב תוישגרה בצמ לע בנזה הבוג דיעמ שוכשיכה ןמזב
.עוגר בלכה רמולכ ,העיגר ועמשמ ינוניב בנז הבוג
.ינריעו בושק בלכה יכ הארמ תיקפוא קזחומה בנז
.בלכה דצמ רבוג םויא לע דיעמ הלעמ םרומה בנז
ףא וא - ןאכ סובה ינא - תויטננימוד לע זירכמ תיכנא ףנומה בנז
.הפמ וקחרתה הרהזא 
אוהש וא עונכ רתוי השענ בלכהש ךכ לע דיעמ הטמ דרומה בנז
אנא ,דחפ לע הארמ םיילגרה ןיב לא דרומה בנז .בוטב שח וניא 
.יב ועגפת לא 
.שגרתמ בלכה המכ דע הדיעמ בנזב שוכשיכה תוריהמ
ישגר חור בצמב בלכה םא הדיעמ בנזב שוכשיכה תעונת בחור
.ילילש וא יבויח 

Canine Corner


2013 ינוי
םידלי ומכ םהילעבל םיסחייתמ םיבלכ
םניב םיקומע םייתרבח םיסחי םימייקמ ,םיבלכ הז ללכבו ,תיב תויח
.םהילעב םעו םמצע ןיבל
רשא הירטסוא הניו University of Veterinary Medicine ירקוח
םייקה רשקל םישרמ ןוימיד וליג םהילעבו םיבלכ ןיב רשקה תא ורקח
.םהידליו (םדא ינב) םירוה ןיב

PLOS ONE


2013 רבמטפס
(2) בנזב שוכשיכה תועמשמ
ךויח יכ םיחוודמ הדנק University of British Columbia-ב םירקוח
םג ךא ,האנה תוארהל םנמוא יושע (תינוציק םייניש תפישח) בלכ לש
.(Insincerity) תונכ רסוח
(Sadness) בצע לע עיבצהל תולולע הטמ ןהיתוצקב תוטונה םייתפש
.(Resignation) המלשהו העינכ לע וא 
לע וא הניחת לע עיבצהל היושע דבלב תונוילעה םיינישה תפישח
.באכ תמחמ תייווע 

.תועמשמ שי בנזה הבוגל םג
.עוגר בלכה יכ איה ותועמשמ ףוגה הבוגב בנז
.תוכירדו בל תמושת לע עיבצמ ףוגה וק הבוגמ םרומה בנז
שרודו םייאמ בלכה יכ הארמ ךנאל ךפוהו םמורתהל ךישממה בנז
.וז הביבסב טילשה אוהש ןוויכ ונממ קחרתהל 
הארמ רתוי דרוי אוהש לככו עונכ בלכ לע דיעמ הטמ דרויה בנז
.רתויב עונכ וא בוטב שח וניא בלכהש ךכ-לע רבדה 
העינכו טלחומ דחפ ושוריפ המינפו םיילגרה ןיב לא דרומה בנז
רוזיאב העיצפ לע עיבצהל הז בצמ לולע הלוח בלכ לש הרקמבו 
.תעבטה-יפ וא ןימה רביא 
.החמש לעו םויא-יא תתואמ דצל דצמ בנזב ץרמנ שוכשיכ
.ןוחטיב-יא למסמ בנזב יטיא שוכשיכ
.ברקל האיציב םויא לע תתואמ בנזב דאמ ריהמ שוכשיכ

Mathrubhumi


2013 רבוטקוא
וילעב לש ותואירב תא ףקשמ בלכ
התוא רוטינ תכרעמ וחתיפ הינטירב Newcastle University ירקוח
וילעב לש ותואירב יבגל טביה תקפסמה ,רלוקל דומצב בלכה אשונ
וחור בצמו ותוגהנתה רחא בקעמ ךות תאז השוע תכרעמה .שישקה
יבגל תמדקומ הערתה ,םירקוחה ירבדל ,ךכב תקפסמו בלכה לש
.שישקה לש ותואירבב תורדרדיה
םיעזג 13-ל םאתומו םינותנ רגוא רשא הכילה ןשייח הליכמ תכרעמה
ךכב המיאתמו לודג ינד בלכב הלכו סקאדה בלכמ לחה ,םיבלכ לש
לש תולועפ 17 ,םוי 30 ךשמב ,תמשור איה .םיבלכה יגוס לכל השעמל
תא תופקשמ רשא ,חורחירו דער ,הביכש ,הסיעל ,החיבנ ןהב ,בלכה
.שישקה וילעב לש ותואירב
ותלכאה יא ,ובלכו שישקה לש םילויטה רפסמב הדירי ההזמ תכרעמה
.שישקה לש ותקוצמ לע תודיעמה תויטס ,דועו רידס ןפואב בלכה לש

MN


2013 רבמבונ
הלאמש שוכשיכו הנימי בנזב שוכשיכ ןיב לדבהה
בנזב םישכשכמ םיבלכ יכ וליג הילטיא University of Trento ירקוח
,םיענ רבד םיאור םהשכ (Right-Wagging) הנימיו ףוגה זכרמ וקמ
(Left-Wagging) הלאמש בנזב םישכשכמו ,בוהאה םהילעב תא ומכ
וניאש טילש בלכ ומכ ,םרובע םיענל בשחנ וניאש רבד םיאור םהשכ
.םהל רכומ
םרוג רחא בלכ האר ותוא (הנימי שוכשיכ תמועל) הלאמש שוכשיכ
.המ ןמז תוכשמנה (ששח תבוגת) תוצאומ בל תומיעפ רחאה בלכל
.תאז האורה בלכב בלה תומיעפ לע עיפשמ וניא הנימי בנזב שוכשיכ
.ללימו ושאר תא ןיכרמ ,וינזוא תא חטשמ השק הקוצמב אצמנה בלכ
.הלאמש ובנז תא עינהש בלכ לש ותוחכונ תעב תשחרתמ וז תוגהנתה

Current Biology