תושדח - םייפוג-ץוח םלה ילגב לופיט
External Shock Wave Therapy/ESWT - News


...םייפוג-ץוח םלה-ילג תועצמאב לופיט ואר
 
2001 יאמ
ךרבב סיטירתראואטסואב םלה-ילגב לופיט
לש ותעפשה תא ןחב ,םישנ 13-ו םירבג 11 ופתתשה וב ,םידקמ רקחמ
לע ,Orthospec רישכמה תועצמאב ,םייפוג-ץוח םלה-ילג תרזעב לופיטה
לופיט םושש רחאל ,ךרבב השק סיטירתראואטסוא/תינווינ םיקרפמ תקלד
תפלחהל חותינ היה ןורחאה אצומהו םילפוטמל ליעוה אל רחא לבוקמ
.ךרבה קרפמ
3 ולביק רשא ,אפורה ףסא םילוחה-תיבב ךרענש רקחמב ,םיפתתשמה
םיבאכב רכינ רופיש לע וחוויד ,שדוח ינב םישרפהב םיבקוע םילופיט
.ימוימויה םדוקפיתבו
,םילפוטמה בצמב רכינ רופיש לח לופיטה רחאל יכ םימכסמ םירקוחה
ידכ םיפסונ םירקחמ ךורעל שי ,ןטק היה םיפתתשמה רפסמש ןוויכ ךא
םילופיטה ןיב םילמיטפואה םיחוורמהו וכרוא ,לופיטה ךשמ םהמ עובקל
.םילפוטמה לש םבצמ רחא חווט ךורא בקעמ ךורעל שי ןכו

4th Int. Congress of the ISMST, Berlin, Germany


2001 יאמ
םלה-ילג תועצמאב רוביחה ירוזיאב תויעבב לופיט
תועצמאב לופיטה תוליעי תא ןחב הפיח ןויצ ינב יאופרה זכרמב רקחמ
תומצעל םידיגה ןיבו םירירשה ןיבש רוביחה רוזיאב תויעב לע םלה-ילג
םע 72 דע 29 ינב םילפוטמ 34 ופתתשה רקחמב .(Enthesopathies)
םלוכו הלעמו םישדוח 6 ךשמב ,ףוגב םינוש םירוזיאב הז גוסמ תויעב
רקחמב םיפתתשמה .םהל ליעוה אלש דחא לבוקמ לופיט תוחפל ורבע
.םייעובש ינב םיחוורמב םילופיט השולש דע דחא לופיט ולביק

םילפוטמהמ 3 .72% ןב עצוממ רועישב ודרי באכה תומרש ררבתה
יתועמשמ רופיש לע וחוויד םירחא 6-ו ןיטולחל ומלענ םיבאכהש וחוויד
14 ירבדלו הלק הלקה לע וחוויד םילפוטמ רשע העברא .םיבאכב
.םיבאכה תמר תא הניש אל לופיטה םירחאה

ליעומ םייפוג ץוח םלה-ילג תועצמאב לופיט יכ איה הז רקחמ תנקסמ
תומצעל םידיגה וא םירירשה ןיבש רוביחה רוזיאב תויעב לש םירקמב
תוקלד ,(Plantar Fasciitis) לגרה ףכב ןברודב רבודמ רשאכ דחוימבו
.(Tennis Elbow) סינט קפרמו (Shoulder Tendinitis) ףתכה

4th International Congress of the ISMST


2003 לירפא
(1) םלה-ילג תועצמאב לגרה ףכב ןברודב לופיט
ופתתשה וב ,הינמרגב יאופר זכרמו םילוח-יתב רפסמב ךרענש רקחמ
,םישדוח השיש לעמ לגרה ףכב ןברוד תייעבמ םילבוסה םילפוטמ 272
תועצמאב לגרה ףכב ןברודב לופיט לש ותוליעי תא ןוחבל דעונ רשא
.םייפוג ץוח םלה-ילג
תואוושה ושענו (המד) ובצלפ לופיטב 137-ו םלה-ילגב ולפוט שיא 135
םהלש חווידהו רקחמה תפוקת םותב םילפוטמה לש הכילהה תלוכי יפל
.ןורחאה לופיטה רחאל הנש דע הפוקת ךשמב תאז ,םיבאכ לע
ולביקש ולאב 30% תמועל 34% היה םלה-ילגב לופיטה תחלצה רועיש
.ובצלפ לופיט
םלה-ילג תועצמאב לגרה ףכב ןברודב לופיטש איה םירקוחה תנקסמ
.ליעי וניא םייפוג ץוח

BMJ


2006 לירפא
(1) םד-ץחל רתילו תרכוסל ןוכיס לידגמ הילכ-ינבאב לופיט
...לופיטה


2006 לירפא
(2) םלה-ילג תועצמאב לגרה ףכב ןברודב לופיט
ופתתשה וב ,ב"הרא טקיטנוק Yale School of Medicine-ב רקחמ
תמר ןיב הוושיה ,תועובש 12 ךשמב ולפוט רשא ,הלעמו 18 ינב שיא 152
רישכמ תרזעב (זיז אלל וא םע) לגרה ףכב ןברודב לופיט רחאל םיבאכה
אל םימדוק םילופיט רשא רחאל ,(המד) ובצלפ לופיטל םלה-ילג ללוחמה
.םהל וליעוה
לופיטה תוליעיו תוחיטב לע תועיבצמ רקחמה תואצות םירקוחה ירבדל
יפל ,לופיט ישדוח 3 םותב םגדוהש יפכ ,םייפוג ץוח םלה-ילג תועצמאב
(42.9%) םלהה ילג רישכמב הלפוטש הצובקה ןיב התשענש האוושה
הדיריה לע חווידב םג וקזוח ולא תואצות .(19.6%) ובצלפה תצובקו
.םיבאכ דגנ תופורתב שמתשהל ךרוצבו םיבאכב

Ankle Surgery & The Journal of Foot


2009 ינוי
םייפוג ץוח םלה-ילג תועצמאב תיתרכוס לגרב םיביכ יופיר
םע םילפוטמ 30 ופתתשה וב ,הילטיא University of Bari-ב רקחמ
תועצמאב לופיטש ךכל תודוה יכ אצמ ,(Diabetic Foot) תיתרכוס לגר
םישדח םד-ילכ לש םתוחתפתה תא דדועמ םייפוג ץוח םלה-ילג
יושע ,לבוקמה לופיטה לע ףסונב עצובמה ,הז לופיט .(Angiogenesis)
תיתרכוס לגרב םייתפוריונ םיביכ לש םייופיר תא דדועל
םירקמב דחוימב ליעומה רבד ,(Neuropathic Diabetic Foot Ulcers)
.לבוקמ לופיטל םיביגמ םניאש םיביכו תוכר תומקרב תוקלד לש

האוושהב ,53% היה םיעצפה תריגס רועישו תועובש 20 וכשמנ םילופיטה
םילפוטמה ברקב רתוי רצק היה יופירה ןמז .הרקבה תצובקב 33.3%-ל
.(המד) ובצלפה תצובקב םוי 82.2-ל האוושהב םוי 60.8 לע דמעו

BMC Musculoskeletal Disorders


2009 רבמבונ
(1) םלה-ילג תועצמאב יתפקיז לשכב לופיט
...ירבדל


2009 רבמצד
(2) םינוכיסה לע םילוע םלה-ילגב הילכ ינבא קוסיר תונורתי
Wake Forest Uni. School of Medicine ירקוח לש םהירבדל
םקוסירב םינומט רשא םיילאיצנטופה תונורתיה ב"הרא הניילורק ןופצ
SWL / םייפוג ץוח םלה-ילג תועצמאב הילכ ינבא לש
.םהמ םייופצה םינוכיסה לע םילוע (Shock Wave Lithotripsy)
תוכלשה םע תושק תועיצפלו קזנל םורגל לולע ףוגב םינבאה לש םקוסיר
תוילכה לש ןדוקפית ןדבואו תומקר לש ןקוליצ הז ללכב ,חווט תוכורא
לש המירגלו 1-גוס תרכוס תלחמל ןוכיס ונשי ףסונב .תכשוממ הפוקתל
ולפוטש ינפל דוע תרכוסה ילוח םינותנ םהב םינוכיס ינש ,םד-ץחל רתי
.םייפוג ץוח םלה-ילג תועצמאב

American Urological Association/AUA


2010 יאמ
(2) םלה-ילג תועצמאב יתפקיז לשכב לופיט
םירבג 20 ופתתשה וב ,ם"במר יאופרה זכרמב םידקמ ילארשי רקחמ
ןיפב םדה-ילכ לש יוקל דוקפית ילעב הדימעה ליג ינב
םייפוג ץוח םלה-ילג יכ אצמ ,(Vasculogenic Erectile Dysfunction)
,עובשב םיימעפ ,ןיפה ךרואל תומוקמ 5-ב ומשוי רשא ,הכומנ המצועב
םייושע ,תינש ומשוי תועובש 3 תב הקספה רחאלו תועובש 3 ךשמב
.יתפקיזה דוקפיתה תא רפשל

דוקפיתב יתועמשמ רופיש לע םילפוטמה וחוויד לופיטה םות רחאל שדוח
םירבגה ושח וז הפוקתבו רופישב יוניש לח אל םישדוח 6 רחאל .ינימה
רתוי םיקוקז ויה אל םהמ 10 .ןיפה תוישקבו הפקיזה ךשמב רכינ רופיש
.לופיטל

European Urology


2011 טסוגוא
תויווכ לש ןייופיר זרזמ םייפוג ץוח םלה-ילגב לופיט
םייופיר תא תיתועמשמ זרזמ םייפוג ץוח םלה-ילג תועצמאב דיחי לופיט
(עצפהמ םירזה םיפוגה יוקינ) היירטהה רחאל 2 הגרדב תויווכ יעצפ לש
.םימי 3-ב יופירה ךשמ תא רצקמו
Center for Severe Burns and Plastic Surgery-ב ךרענש ,רקחמב
,לבוקמ לופיט 22 ולביק םכותמ ,םילפוטמ 50 ופתתשה הינמרג ןילרב
בקעמל וראשוה 6-ו םלה-ילגב דחא לופיט תפסותב לבוקמ לופיט ולביק 22
.לופיט אלל

Annals of Surgery