תושדח - םיציב
Eggs - News

()2 יחומ ץבש דגנ םיציב
(3) חומ ידוקפיתו םיציב
יעמ תלחמו הציב תפילק תקבא
תויביטינגוקו תוקריב ןיאטול
םיפסות וא םיציבמ קר ןילוכ
(1) 3-הגמואב תורשעומ םיציב
םירירש רובע המלש הציב
(2) הציבב 3-הגמואו תיאלוא 'ח
(1) ירלוקסו-וידרק ןוכיסו הציב
(2) תירלוקסו-ק 'חמו םויב הציב
(2) 2-גוס תרכוסו םויב הציב
(2) לורטסלוכו םיציב
(3) םייתרכסל רקוב 'אל הציב
םיציבב D ןימטיו רתוי
םצעה יופירל הציב תפילק
ךרב הציב תפילק םורק
ןכסמ וניא יתנוזת לורטסלוכ
(3) בל תלחמו םויב הציב
(3) תרכוסו תמזגומ םיציב תכירצ
דשה ןטרסו םיציב תכירצ
םיציב תפיטש
רקוב תחוראל הציב
תירלוקאמ 'תה דגנ הציב
לקשמב הדרוהל הציב
(1) לורטסלוכ הלעמ הניא הציב
(1) םד ץחל הניטקמ הציב
ןימזוקולג לע הפידע הציב
תירלוקאמ 'תהו הציב ןומלח
תינומרעה ןטרסו ףוע ,םיציב
(1) בער דגנ רקובה 'אב הציב
(2) בער דגנ רקובה 'אב הציב
(1) בלל בוט הציב ןומלח
(2) םד ץחל הניטקמ הציב
(1) חומל ,םיציבו בלחב ןיגרפסא
(1) 2-גוס תרכוסל ןוכיסו הציב
םידיאונטורק תגיפסל הציב
קאילצ ילוחל ןומלח ףסות
םיקרפמ תודיינו הציבה םורק
(2) בל ףקתהל ןוכיסו הציב


...םיציב ואר

2003 סרמ
דשה ןטרסו םיציב תכירצ
...ירקוח


2005 רבמבונ
םיציב תפיטש
תוחיטב תושר - European Food Safety Authority/EFSA-ה
ףתושמה יפוריאה קושב ןוזמה לע חקפמהו - תיאפוריאה ןוזמה
ללגב ,םהב שומישה ינפל (Eggs) םיציבה תפיטש לע הצילממ
תוארוה המסריפ תושרה .הלנומלסה קדייחב םוהיזל ןוכיסה
.ךכל דעונש דויצה לש שובייהו יוקינה ,הפיטשה ןפוא יבגל

ןתנקסמו תונוש תונידממ תויודע ףוסיא רחאל המסרופ הצלמהה
.םדא-ינבב תולחמו םיציבה םוהיז תא ענומ הז ךילהתש התייה
םיציבה תא ףוטשל השירדה תמייק רבכ הידבשבו ב"הראב
.ןתריכמ ינפל

...םיבלש 3 ללוכ ךילהתה
.םימח םימב ןידע סוסיר :המידקמ הפיטש .1
םימימח םימ ןוליס תזתה וא םיציבה תשרבה ךות הפיטש .2
.םילקימיכ םהב ,הייתש תוכיאב ,םייקנ 
.ורתונש םירייש תרסהל ,תיפוס הפיטש .3

EFSA


2006 ראוני
רקוב תחוראל הציב
...רקוב תחורא


2006 רבמטפס
תירלוקאמ תונוונתה תעינמל םיציב
...יפל


2008 ראורבפ
לקשמב הדרוהל תורזוע םיציב
היושע (Breakfast) רקובה תחוראב (Egg) הציב תכירצ
.םלקשמב דירוהל םיצורה הטאידב םישנאל רוזעל
םירבג 152 וסייג ב"הרא Saint Louis University ירקוח
םתוא וקליחו לקשמ ףדועמ םילבוסה 60 דע 25 ינב ,םישנו
הינשה ,רקובה תחוראל םיציב 2 הלביק תחא .תוצובק 4-ל
תוירולקה תומכ תלבגה תטאיד תרגסמב םיציב 2 הלביק
הלביק תיעיברהו (הלגייב) םיכעכ הלביק תישילשה ,ןמושמ
.ןמושמ תוירולקה תומכ תלבגה לש הטאיד תרגסמב םיכעכ

וכרצש ,היינשה הצובקה ישנא יכ אצמנ תועובש 8 רחאל
ןמושמ תוירולקה תלבגה לש תיטטאיד תרגסמב םיציב 2
,(BMI) ףוגה תסמ סקדניאב רתוי הלודג הדירי וניגפה
.תוצובקה ראש תמועל

תטאיד ושעש ולא ןיב ,לקשמב הדיריב לדבהה יכ ןייצל שי
תכירצש הארמה רבד ,ןטק היה ,םיכעכ ולביקש ולאו םיציב
םיאצמנ רשאכ ,לקשמב הדיריה תא הלידגמ דבלב םיציב
.הטאידב

International Journal of Obesity


2009 ראורבפ
(1) לורטסלוכ תולעמ ןניא םיציב
יכ םיחוודמ הינטירב University of Surrey-ב םירקוח
הלעמ הניא ,ןזואמ טירפתמ קלחכ ,(Eggs) םיציב תליכא
אלש הצלמהה םהירבדל .םדב לורטסלוכה תמר תא
.תינכדע הניא עובשב םיציב 3-מ רתוי ךורצל

British Nutrition


2009 ראורבפ
(1) םדה ץחל תא הניטקמ הציב
הליג םיידנק םירקוח ינש ידי-לע ךרענ רשא רקחמ
(Boiled Eggs) תושק םיציבב (Proteins) םינובלחש
תא ןיטקהל םייושע (Fried Eggs) תונגוטמ םיציב
ןוכיס ךכב ןיטקהלו (Blood Pressure) םדה ץחל
.(Cardiovascular Disease) תירלוקסו-וידרק הלחמל

תונגוטמ םיציבב םינובלחה יכ םיארמ רקחמה יאצממ
(Enzyme) םיזנא ידי לע הרמהל םינתינ תולשובמו
(Small Intestine) קדה יעמבו (Stomach) הביקב
תבכעמה תוליעפ םע (Peptides) םידיטפפ רוציי םשל
תא תרפשמ ךכבו (ACE) ןיסנטויגנא הרמה םיזנא תא
.םדה ץחל תאו (Blood Flow) םדה תמירז

...ידי לע ןמומ רקחמה
Alberta Livestock Industry Development Fund .1
Poultry Research Centre .2

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 טסוגוא
קרפימה תואירבל ןימזוקולג לע ףידע הציב תפילק םורק
...תיצמת


2009 רבמבונ
תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס םצמצמ הציב ןומלח
...הכירצ


2010 ראוני
תינומרעה ןטרס תוחתפתהו םיציב תכירצ
תכירצ יכ אצמ (Diet) הנוזתה תעפשה תא ןחבש רקחמ
הליפכמ (Chicken with Skin) רועה םע ףוע רשבו םיציב
םילבוסה םירבג לש םתלחמ תרמחהב הצאהל ןוכיס
.(Localized Prostate Cancer) דקוממ תינומרעה ןטרסמ

םילוח םירבג 1,294 ופתתשה ,םייתנש ךשמנש ,רקחמב
רשב תכירצל יכ םינייצמ םירקוחה .תינומרעה ןטרסב
.המוד העפשה התייה אל (Red Meat) םודא

American Journal of Clinical Nutrition


2010 לירפא
(1) םויה ךשמב בער תותיחפמ רקובה תחוראב םיציב
יכ הליג ב"הרא University of Connecticut-ב רקחמ
ןובלחב הרישע ,(Breakfast) רקוב תחורא לש הנורתי
בערה תשוחת תתחפהב אוה ,(Eggs) םיציב (Protein)
.םויה לכ ךשמב (Calories) תוירולקב ךרוצבו (Hunger)

םע םמוי תא ולחה רשא םירבג יכ םיחוודמ םירקוחה
תוירולק תוחפ וכרצ ,הציב סיסב לע רקוב תחורא
(Buffet) ןונזמ םיירהצב םהל ועיצהשכ תיתועמשמ
.הלבגה אלל

Nutrition Research


2012 יאמ
(2) בער תותיחפמ רקובה תחוראל םיציב
Pennington Biomedical Research Center-ב םירקוח
תחוראב (Eggs) םיציב תכירצ יכ וליג ב"הרא הנאיזיאול
תכירצ תא םצמצל רוזעל היושע (Breakfast) רקובה
.האבה החוראב (Calories) תוירולקה

רקובה תחוראל ולביק םתיצחמ ,שיא 20 ופתתשה רקחמב
,תועש 3 רחאל .(Cereal) רקוב ינגד ולביק םירחאהו םיציב
םה המכ תוארל ידכ םיירהצ תחורא םיפתתשמה לכ ולביק
.םילכוא

ונהנ םיציב הללכש רקוב תחורא ולכא רשא ולאש אצמנ
וא (Satiety) עבוש תשוחתו תחפומ (Hunger) בערמ
.םירבגומ (Fullness) תואלמ תשוחת

Pennington Biomedical Research Center


2012 רבמצד
(1) בלל בוט הציב ןומלח
אצמ ב"הרא Uni. of Connecticut-ב ךרענ רשא רקחמ
תירלוקסו-וידרקה תכרעמל הבוט (Eggs) םיציב תכירצ יכ
.(Cardiovascular System)

הדימעה ליג ינב םישנו םירבג ופתתשה רקחמב
,(Metabolic Syn.) תילובטמ תנומסת םע (Middle-Aged)
הציב ףילחת לש הווש תומכ וא םויב תומלש םיציב 3 ולכאש
םשל (Low-Carb) תומימחפ תלד (Diet) הנוזתמ קלחכ
.תועובש 12 ךשמב ,(Weight Loss) לקשמב הדירי

התייה אל םיציב לע תססובמ התייה רשא הנוזתל יכ אצמנ
לע וא םדב (Cholesterol) לורטסלוכה לע תילילש העפשה
וכרצ רקחמב םיפתתשמהש תורמל LDL/ערה לורטסלוכה
.רקחמה תליחת ינפל תמועל ,לורטסלוכ לש הלופכ תומכ

תומרב רופיש וארה הנוזתה תוצובק יתשב םיפתתשמה
םידירצילגירטב הדירי הז ללכב ,(Blood Fats) םדה ינמוש
.HDL/בוטה לורטסלוכב לודיגו (Triglycerides)

Metabolism


2013 לירפא
(2) םד ץחל הניטקמ הציב
Clemson University-ו ןיס Jilin University-ב םירקוח
(Peptides) םידיטפפב שומיש ךות ,תונויסנ ועצבש ב"הרא
,הז רמוח יכ םירסומ ,(Egg White) הציב ןובלחמ וקפוהש
תופורת רפסמ ומכ ליעי תויהל יושע ,RVPSL יורקה
םדה ץחל תדרוהל
.(Blood Pressure)

םיזנאה לש ותלועפ תא םסוח הז רמוחהש חכוה רבעב
,(Angiotensin-Conv.-Enzyme/ACE) ןיסנטויגנא ריממה
.םדה ץחל תא הלעמ רשאו ףוגב רצוימה םיזנא

הובג םד ץחל חתפל הייטנ םע תודלוח יכ ואצמ םירקוחה
.הז דיטפפ ולביקש רחאל תיתועמשמ תוכומנ תואירק וארה
שומיש ךות התארנש וזל המוד התייה העפשהה השעמל
.(Captopril) לירפוטפק :םדה ץחל תדרוהל תמייק הפורתב

American Chemical Society


2013 רבמבונ
(1) חומל ינויח םיציבו רשב ,בלח ירצומב ןיגרפסא
...םהירבדל


2015 לירפא
(1) 2-גוס תרכוסל ןוכיס הניטקמ םיציב תליכא
University of Eastern Finland ירקוח וכרעש רקחמ
ןוכיס ןיטקהל היושע (Eggs) םיציב תכירצש הליג דנלניפ
.(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוס חתפל

הנוזתה ילגרה תא ,םינש 19.3 ךשמב ,ורטינ םירקוחה
ופתתשה רשא ,הנש 60 דע 42 ינב םירבג 2,332 לש
.(KIHD) םדוק לודג רקחמב

תרכוסל ןוכיסה תנטקהל הרושק םיציב תכירצ יכ אצמנ
.(Blood Glucose) םדב רכוס לש רתוי תוכומנ תומרלו 2-גוס
37%-ב ךומנה ןוכיסב ויה עובשב תויציב 4-כ וכרצש םירבג
.עובשב תחא הציב ולכאש םירבג רשאמ 2-גוס תרכוסל

American Journal of Clinical Nutrition


2015 ינוי
םידיאונטורקה תגיפס תא רפשת טלסב הציב
יכ םירסומ ב"הרא הנאידניא Purdue University ירקוח
תוקרי ןווגמ ללוכה (Salad) טלסל (Eggs) םיציב תפסוה
(Canola Oil) הלונק ןמשו (Raw Vegetables) םייח
.(Carotenoids) םידיאונטורקה תגיפס תא רפשת

םידיאונטורקה תגיפס הלדג תויציב 3 ללכ טלסה רשאכ
.םיציב אלל ,יח טלסל האוושהב 3.8 יפ

וכרצ םלוכ .םיאירבו םיריעצ םירבג 16 ופתתשה רקחמב
.הלונק ןמש םרג 3 םע שגוהש ההז טלס

...ידי-לע ןמומ רקחמה
American Egg Board-Egg Nutrition Cente .1
National Institutes of Health/NIH .2
Purdue University .3

American Journal of Clinical Nutrition


2015 ילוי
קאילצ ילוח םישנאל הציב ןומלח ףסות
וחתיפ הדנק ןוטנומדא University of Alberta-ב םירקוח
,(Yolks of Chicken Eggs) ףוע תציב ינומלחמ ףסות ,הלולג
תונהיל (Celiac Disease) קאילצ ילוחל רוזעל יושעש
הגיפסה תמיסח ידי לע ,ענמיהל םהילע םהמ םילכאממ
ותוא - (Gliadin) ןידאילג - (Gluten) ןטולגה ביכר
.לכעל ישוק םהל שי

University of Alberta


2015 רבמטפס
םיקרפמה תודיינ תא רפשמ הציבה תפילק םורק
סיסמ ביכרמש אצמ ב"הרא ןוגרוא NIS Labs-ב רקחמ
,(Egg Membrane) הציבה םורקב (Water Soluble) םימב
דחוימב ,(Joint Function) םיקרפמה דוקפית תא רפשמ
רושק היהו (Shoulder Mobility) םייפתכה תודיינ תא
עוציב תעבו תימוימויה תוליעפב תוחונ רתיל
.תרבגומ (Physical Activity) תינפוג תוליעפ

םלוכ ,שיא 25 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
ג"מ 450 ולטנש ,הלק רתי תנמשה וא ףדוע לקשמ ילעב
.ובצלפ וא (BiovaFlex) רצומהמ

Journal of Medicinal Food


2016 ראורבפ
,בל ףקתהל ןוכיס הריבגמ הניא םיציב תליכא
(2) תיטנג הייטנ םע םישנאב םג
םיחוודמ דנלניפ University of Eastern Finland ירקוח
(Dietary Cholesterol) ןוזממ ההובג לורטסלוכ תכירצש
ןוכיס רתיל םירושק םניא ,םוי ידמ תחא הציב תליכא וא
ללכב ,(Coronary Heart Disease) תילילכ בל תלחמל
.ךכל תיטנג הייטנ ילעבב רבודמשכ הז

ןוחביא אלל ,60 דע 42 ינב םירבג 1,032 ופתתשה רקחמב
.(Cardiovascular Disease) םד ילכו בל תלחמ לש יסיסב
.םינש 21 ךשמנ רוטינה

םיציב תליכא וא יתנוזת לורטסלוכ ןיב רשק ססיב אל רקחמה
.(Carotid Artery Walls) ראווצה יקרוע תונפד לש יוביעו

American Journal of Clinical Nutrition


2016 רבמבונ
(2) יחומ ץבשל ןוכיס תוניטקמ םיציב
...הזילנא אטמ


2017 ראוני
(3) םימיוסמ חומ ידוקפיתו הנותמ םיציב תכירצ
ובש ,דנלניפ Uni. of Eastern Finland-ב ךרענש רקחמ
ןחבש ,הנש 60 דע 42 ינב םייניפ םירבג 2,497 ופתתשה
(Eggs) םיציבו (Cholesterol) לורטסלוכ תכירצ ןיב רשק
םיציב תכירצש הליג ,לורטסלוכל ירקיעה יתנוזתה רוקמכ
(Aspects of Cognition) היצינגוק יטביה רפשל היושע
,םיציב לש וא לורטסלוכ לש ההובג הכירצ יכו םימיוסמ
וא היצנמידל ןוכיסה תלדגהל תורושק ןניא ןהיתש
.(Dementia or Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמל

American Journal of Clinical Nutrition


2017 ינוי
תיתקלד יעמ תלחמ דגנ הציב תפילק תקבא
הקד הקבאש וליג ןפי University of Tokyo-ב םירקוח
(Eggshell Membrane) הציבה תפילק םורקמ היושעה
תיתקלד יעמ תלחמ דגנכ תויבויח תועפשה הארמ
.(Inflammatory Bowel Disease)

תא אכיד הציבה תפילק םורקש הארה םירבכעב יוסינ
(Disease Activity Index/DAI) הלחמה תוליעפ דדמ
סגה יעמה לש תיביכ תקלדב יעמה תורצקתה תאו
.(Colitis)

Scientific Reports


2017 ילוי
תיביטנגוק ליעומ תוקריב ןיאטול
...רקחמ


2017 טסוגוא
םיפסות וא םיציבמ קר לבקל ןתינ ןילוכ
The National Health & Nut. ינותנב שמתשהש רקחמ
(Choline) ןילוכ יכ הליג Examination Survey/NHANES
(Underconsumed) ויד ךרצנ וניאש הנוזת רמוח אוה
לוכאל ילב הנוזתמ קיפסמ ונממ לבקל דואמ השקש םכסמו
.(Dietary Supplement) הנוזת ףסות לוטיל וא (Eggs) םיציב

התואנה הכירצה תמרב ודמע םירגובמהמ 8% קר יכ אצמנ
.התוא וגישה ןויריהב םישנהמ 8.5% קרו הז הנוזת רמוח לש
טעמ ןילוכ לש התואנה הכירצב ודמע םיציבה ינכרצ ןיבמ
.(2.4%) םיציב ולכא אלש ולאל האוושהב ,(57.3%) תיצחממ רתוי

םי תוריפו תופוע ,רשב ומכ םילכאמ עובק ןפואב םיכרוצה ולא
לבקמ וניא שיא הז רקחמ ינותנ יפלו הנוזתב ןילוכ רתוי ולביק
.ןילוכ ידמ רתוי

Nutrients


2017 רבמצד
(1) תואירבה תא םירפשמ 3-הגמואב םירשעומ םיציבו ףוע
ןמומש ,דנלריא Royal College of Surgeons -ב רקחמ
(Chicken) ףוע רשב תליכא יכ אצמ ,Devenish תרבח ידי-לע
(Omega-3 Fortified) 3-הגמואב םירשעומ (Eggs) םיציבו
.םייתואירב תונורתי תרדסל תורושק

...ל ןוכיס הניטקמ וז הרידס הכירצ םירקוחה ירבדל
(Heart Attack) בל ףקתה
(Stroke) יחומ ץבש
(Dementia) היצנמיד
(Depression) ןואכיד

רשב תונמ 3 תוחפל וכרצש םינייסנ 161 ופתתשה רקחמב
םיגדב יוצמה הזל המודה ,3-הגמוא םירשעומ ,םיציבו ףוע
.עובשב ,(Oily Fish) םיינונמש

American Heart Association Scientific
Sessions Conference in Anaheim, Cal, USA


2017 רבמצד
םינובלחמ ,םירירש ןוקיתו תיינבל הפידע המלש הציב
ב"הרא Uni. of Illinois at Urbana-Champaign-ב רקחמ
םיציבמ (Protein) ןובלח םרג 18 םיכרוצה םישנאש הליג
,(Egg Whites) הציבה ןובלחמ וא (Whole Eggs) תומלש
םילדבנ ,(Resistance Exercise) תודגנתה לוגרית רחאל
,(Protein Synthesis) ןובלח םינוב םהירירש וב ןפואב תיטמרד
ןומיא רחאל םירירש תיינבל הבוגתב דחוימב ,ןומיאה רחאל
תמועל 40% ב הלודגה ,תומלש םיציב םילכואש ולא ברקב
ופתתשה רקחמב .םיציב ינובלחמ ןובלח תומכ התוא םיכרוצה
.םיריעצ םירבג 10

American Journal of Clinical Nutrition


2018 לירפא
תיאלואה הצמוחה תומכ תלדגה תעפשה
(2) םיציבב 3-הגמוא לע
תולוגנרת תלכאה ןפוא תא תונשל ןתינ דציכ וקדב םירקוח
ןפואב ,תורפושמ תומר תולעב (Eggs) םיציב רצייל תרזוע
םינמושו (Essential Lipids) םיינויח םינמוש לש ,יעבט
.(Healthy Fats) םיאירב

לש רתוי תולודג תויומכב תולוגנרתה לש ןתלכאה יכ ררבתה
רישע רוקמ הווהמ רשא ,(Flaxseed Oil) התשפ יערז ןמש
םיציב רצייל תולוגנרתל ומרג ,(ALA) תינלוניל-אפלא הצמוחל
האוושהב 9.4 יפ דע הלודגה תללוכ 3-הגמוא תלוכת תולעב
יתלב בר ןמוש תוצמוח רתוי 2.2 יפ דעו ,תרוקיבה תצובקל
.בלל תואירבה ,(PUFA) 3-הגמוא לש תויוור

הצמוחב םג םיציבה תא רישעהל ודעונש םיפסונ םייוסינב
תולוגנרתה תנזה יכ אצמנ ,האירב (Oleic Acid) תיאלוא
הרישע רשא היוס םע בולישב התשפ יערז ןמש ותואב
(High-Oleic Acid Soybean/HOSO) תיאלוא הצמוחב
םתורבטצה תא םג תיחפה שדחה בולישה .תאז השוע
יערז ןמשל האוושהב (Yolk) ןומלחב 3-הגמוא ינמוש לש
.דבלב התשפ

Lipids


2018 יאמ
(1) ירלוקסו-וידרק ןוכיסל םיציב ןיב רשק ןיא
...ירקוח


2018 יאמ
ןוכיס הניטקמ תימוי םיציב תכירצ
(2) תוירלוקסו-וידרק תולחמל
אצמ ןיס Peking Uni. Health Science Center-ב רקחמ
תיחפהל םילוכי םויב תחא (Egg) הציב םיכרוצה םישנאש
ןוכיס (הלחמל םאתהב ,זוחא 28-ל 26 ןיב) תיתועמשמ
םניאש ולאל האוושהב (CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמל
.םיציב םילכוא

תוימכסיא בל תולחמל ןוכיסב 12% תב הדירי התפצנ ןכ
,(עובשב םיציב 5.32) םוי ידמ םיציב םיכרוצה םישנאב
2.03 םיכרוצ וא םיציב םיכרוצ םניא ללכש ולאל האוושהב
.עובשב עצוממב םיציב

CKB / םדוק לודג רקחמ ינותנב ושמתשה םירקוחה
512,891 ופתתשה וב China Kadoorie Biobank
.םינש 79 דע 30 ינב םירגובמ

Heart


2019 ראוני
(2) תרכוס ילוחב תוילובטמ תויעב תעינמל םויב הציב דע
Uni. of Eastern Finland, Kuopio-ב ךרענש רקחמ
וכרצש הדימעה ליג ינב םייניפ םירבג עודמ קדב דנלניפ
,ההובג הכירצ בשחנה רבד ,םויב תחא (Egg) הציב דע
,(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוס חתפל ךומנ ןוכיסב ויה
.םיציב תוחפ וכרצש םירבגל האוושהב

ךא ,תונקסמ קיסהל ידמ םדקומ םנמוא םירקוחה ירבדל
תועיפשמ םיציבב תומיוסמ תובוכרתש ךכל םיזמר םנשי
.2-גוס תרכוס לש התוחתפתה לע

םישנאה תיברמ יבגל) םיציב לש הנותמ הכירצ ,ןכ ומכ
יתנוזת הנבמ תווהל היושע (םויב תחא הציב דע-ב רבודמ
.2-גוס תרכוס יבגל יתעינמ םייח חרואו אירב

ינב םירבג 2,682 ופתתשה ,םינש 19.3 ךשמנש ,רקחמב
.רוזיאה יבשות 60 דע 42

Molecular Nutrition and Food Research


2019 סרמ
ןוכיסו לורטסלוכו םיציב לש ההובג הכירצ
(2) תוירלוקסו-וידרק תולחמל
לעמ ופתתשה וב ,ב"הרא Northwestern Uni. ירקוח
לש הלודג תומכ וכרצש ולא יכ אצמ ,םירגובמ 30,000
(Dietary Cholesterol) הנוזתמ לורטסלוכו (Eggs) םיציב
תירלוקסו-וידרק הלחמב תוקלל ןוכיס דאמ ךכב ולידגה
הביס לכמ (Early Death) תמדקומ התומתו (CVD)
.(Death from Any Cause) איהש

יבגל םינותנ ללכש עדימ רגאמ דמעוה םירקוחה תושרל
.הנש 31 וכשמנש ,םימדוק םירקחמ 6 ךותמ ,שיא 29,615
...יכ םירמואו םימכסמ םה

תלדגהל הרושק םויב יתנוזת לורטסלוכ ג"מ 300 תכירצ
לכמ התומתלו 17%-ב תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיסה
.18%-ב איהש הביס

American Heart Asso ידי-לע תיקלח ךמתנ רקחמה
.National Heart, Lung and Blood Institute-ו

JAMA


2019 לירפא
(3) 2-גוס תרכוסמ םילבוסל רקוב תחוראל םיציב
University of British Columbia's-ב םירקוח ירבדל
2-גוס תרכוס ילוח לע הדנק Okanagan Campus
(Breakfast) רקוב תחורא לוכאל (Type-2 Diabetes)
תומימחפב הלדו ןמושב הרישע
רוזעל הלוכיש ,(High-Fat, Low-Carb Breakfast)
(Blood Sugar) םדב רכוסה תומרב טולשל םהל
.(Eggs) םיציב ךורצל רמולכ ,םויה לכ ךרואל

תחורא תובקעב םדב רכוסה תמרב הלודגה הציפקה
ןילוסניאל תקהבומ תודימע לש בולישמ תעבונ רקובה
ילוחב רקובב (Pronounced Insulin Resistance)
תיסופיטה תיברעמה רקובה תחוראש ןוויכ ,2-גוס תרכוס
,(Oatmeal) לעוש תלוביש ,(Cereal) רקוב ינגד תללוכ
.תומימחפב םירישעש ,(Fruit) תוריפו (Toast) טסוט

University of British Columbia Okanagan campus


2019 ינוי
םיציבב D ןימטיו תלוכת תלדגה
...ירקוח


2019 ילוי
תומצע אפרלו לדגל תורזוע םיציב תופילק
יכ וליג ב"הרא Uni. of Massachusetts Lowell ירקוח
לש ןתחימצ תא רפשל תויושע (Eggshells) םיציב תופילק
.םייאופר םיכילהב שרדנכ ,תוקזחו תושדח (Bones) תומצע

היושע םירקוחה ידי לע החתופש יפכ הקינכטה םהירבדל
ועצפנש םילפוטמב תומצע ןוקיתל ,דחא םוי ,תמשוימ תויהל
.ברקב וא תורחא תולחמו ןטרס ,הנואת ,תונקדזה בקע

תבורעתל תושותכ םיציב תופילק תורדחומ הז ינשדח ךילהב
םצע לודיגל הריעז תרגסמ הווהמה (Hydrogel) ל'גורדיה
ולטני םצע יאת ,ךכ םשל .םצע תלתשהל שמשתש הדבעמב
ינפל הממחב וחפוטיו הז רמוחל ורדחוי ,לפוטמה לש ופוגמ
.הלוחב לתשות לבקתתש השדחה םצעהש

רקיעב םייושעש ,הציב תפילק יקיקלח רשאכש חיכומ רקחמה
תבורעתב םיבלושמ ,(Calcium Carbonate) יתמחפ ןדיס
לודגל םצעה יאת לש םתלוכי תא םילידגמ םה ,ל'גורדיהה
ןוויכו יופירה ךילהת תא זרזל יושעש רבד ,תושקתהלו
תורשפאה ,לפוטמהמ וחקלנש םיאתמ רצווית םצעהש
רמוחה תא החדית (Immune System) ןוסיחה תכרעמש
.רתויב הנטק שדחה

University of Massachusetts, Lowell


2019 רבמצד
ךרבב תוחונ-יא תיחפמ הציבה תפילק םורק
תינווינ םיקרפמ תקלדב
הציבה תפילק םורק יכ האצמ םייקרוט םירקוח תצובק
ליעוי רשא ביכרמ תויהל יושע (Eggshell Membrane)
(Stiffness) תושקונו (Knee Pain) םייכרב יבאכמ םילבוסל
סיטירתראואיטסוא / תינווינ םיקרפמ תקלדל םירושקה
.(Osteoarthritis)

תוגרדמ םילבוס ונחבואש שיא 166 ופתתשה רקחמב
ךרבב תינווינ םיקרפמ תקלד לש תונוש הרמוח
.(Osteoarthritis of the Knee)

24%-כב תושקונה דדמ רפתשה ,םימי 7 ןב לופיט רחאל
םותבו ובצלפה תצובקל האוושהב תיתועמשמ ךומנ היהו
רתויב ,תושקונה םגו םייכרבה יבאכ םג ורפתשה םוי 30
,הציבה תפילק םורק ביכרמב ולפוטש םיקדבנב 30%-מ
.(Natural Eggshell Membrane) NEM יורקה

Arthritis


2019 רבמצד
ןוכיס לידגמ וניא יתנוזת לורטסלוכ
(3) תירלוקסו-וידרק הלחמל
...דוגיא


2020 ראוני
(3) בל תלחמל הרושק םויב הציב
המכ ןחב הדנק וירטנוא McMaster University-ב רקחמ
,בלה תואירב תניחבמ ,םויב לוכאל רתומ (Eggs) םיציב
םיימואל בר םירקחמ 3 לש םהינותנ חותינ לע ססבתהב
.םיכשמתמו םילודג

ופתתשהש םישנאה בורש ךכב בשחתהב םירקוחה ירבדל
וז הכירצ תמר ,םויב תוחפ וא תחא הציב וכרצ רקחמב
.קזנ לכ הב ןיאו החוטב

ונייהד ,הנותמ םיציב תכירצ יכ םירקוחה םירמוא םוכיסב
הלעמ הניא ,םישנאה תיברמ לצא םויב תחא הציב ךרעב
(Cardiovascular Disease/CVD) םד ילכו בל תולחמל ןוכיס
םד ילכו בל תולחמ לש הירוטסיה שישכ םג ,התומתל וא
.(Diabetes) תרכוס וא

םדב לורטסלוכו םיציב תכירצ ןיב רשק אצמנ אל
.םירחא ןוכיס ימרוג וא ויביכרמ ,(Blood Cholesterol)

The American Journal of Clinical Nutrition


2020 רבמבונ
(3) תרכוסל הרושק תמזגומ םיציב תכירצ
הילרטסוא University of South Australia-ב םירקוח
(Eggs) םיציב לש תמזגומ הכירצ יכ םיחוודמ
ןוכיסה תא לידגהל הלולע (Excess Consumption)
.(Diabetes) תרכוסל

(China Health and Nutrition Survey) רקחמב
םייניס םירגובמ 8,545 ופתתשה וב ,םינש 18 ךשמנש
הציב וכרצש ולא יכ אצמנ ,םינש 50 עצוממ ליג ינב
תא ולידגה םויב (םרג 50-ל ךרע הווש) רתוי וא תחא
.60%-ב תרכוסב תוקלל ןוכיסה

,ןיסב תרכוסה לש התוחיכש םע יניס החמומ ירבדל
,8.5% ןב ימלועה עצוממה לעמ 11% לע עגרכ הלועה
רוביצה תואירבל הרומח הגאדל רוקמל הכפה איה
,תרבוגו תכלוה הגאדל תמרוג התוחיכשב היילעה יכו
תיניסה הנוזתב םייוניש םיעיפשמ םש ,ןיסב דחוימב
,דבועמ ןוזמל םינגדו תוקרי תכירצמ - תיתרוסמה
םיפיטח ,(Meat) רשב לש רתוי תולודג תויומכ ללוכה
- (Energy-Dense Food) היגרנא ריתע ןוזמו (Snacks)
םינש 18 ךשמב ,םיציבה תכירצ ףסונבו תואירבה לע
.(םרג 31-ל 16-מ) הלפכוהל בורק ,ולא

University of South Australia

.