םיציב
Eggs
?הציב יהמ
,ההובג תוכיאב ,לוכיעל לק יתנוזת זוכיר הווהמ (Egg) הציב
ילרנימו לזרב םע דבב דב ,םינימטיוו (Protein) ןובלח לש
הנוזתל םיציבה לש ןתמורת .םיפסונ (תוריעז תויומכ) טרוק
(Fish) םיגד ,(Poultry) ףוע ,(Meat) רשב לש וזל המוד
.םיזוגאו

.E ןימטיוו D ןימטיו ,B2 ןימטיול בושח רוקמ ןה םיציבה

תצלמומה תימויה הכירצהמ 10% תקפסמ הלודג הציב
,לזרב ןכו תילופ הצמוח 4% ,B2 ןימטיומ 15% ,ןובלח לש
.ץבאו ןחרז ,B12 ןימטיו ,B6 ןימטיו ,A ןימטיו
 
(ןבלה רמוחה) ןובלחה אוה (Albumen) ןימובלא
עיבצמ רבדה רתוי יליפרע הז רמוחש לככ .הציבב
היהי הנשי הציבב ןובלחה .הציבה תוירט רתי לע
.ףוקשו ךז

,רשבבש וזמ הנטק תומכ ,תוירולק 70-כ שי הלודג הציבב
לורטסלוכ ג"מ 215 םג ומכ ,םיזוגאו תוינטק ,םיגד ,ףוע
ורכזוהש תוצובקבש וזל תיסחי הלודג תומכ ,(ןומלחב ולוכ)
.ליעל
תמועל לוזו זכורמ הנוזת רוקמ הניה הציב
.יחה םלועמ םירחא ןוזמ תורוקמ

ןוזמב םיציב
...ל תושמשמ םיציב
תינוימ ,םינוש םיבטר ,גנידופ ,םיציב תפרפר תכמסה
.טלסל םיבטרו  
.תוגועו םחל לש יופיצו גוגיז
.הינזל רשב ומכ ,ןוזמב םינוש םיביכרמ גוזימ
.םיקרמ תחצה
םתחתרה םע םיקתממ לש םתאיפקו תושבגתה בוכיע
.םרוציי ןמזב  


הלנומלסה קדייח
>,םוהיז לכמ הייקנ המלש הציב יכ תרמואה הרבסל דוגינב
הלנומלסה קדייחב עוגנ תומלשה םיציבה לש ןטק קלח
תלחמ וא (Enteritis) םייעמ תקלדל םרוגה (Salmonella)
.(Salmonellosis) הלנומלס
וניא אוה .תולוגנרתה לש תולחשב וניה הז קדייח רוקמ
.ןמצע םיציבב עגופ וניאו תולוגנרתב ילוחל םרוג

,(Streptococcus) סוקוקוטפרטס יקדייח
סוקוקורקימ ,(Staphylococcus) סוקוקוליפטס
םילולע (Bacillus) סוליצבו (Micrococcus)
.הציבה תפילק לע אצמיהל

בקע ,ןוכיס רתיב םייוצמ ןוירהב םישנו םישישק ,םידלי
.(תולשובמ ןניאש) תויח םיציב תכירצ 
'צ תולעמ 7 תרוטרפמטב ,רוריקב ליבוהל שי םיציב
.רתויה לכל 

םיציב לע תודבוע
אלל ,תועובש 3 דע ררקמב קיזחהל ןתינ תוירט םיציב
ןרשוכ ומכ) ידוקפיתהו יתנוזתה ןביטב יתועמשמ ןדבוא 
.(הייפא ירצומ חיפתהלו םיבטר ךימסהל 
הרוטרפמטבו ןהב לופיטה ןפואב יולת ביטה תדירי בצק 
.תונסחואמ ןה הב 
תעייסמה תירוקמה ןוטרקה תינבתב םיציב קיזחהל יוצר
.םיכומס תונוזממ תוחיר תגיפס תעינמב 
ומכ ,םיינחיר תונוזממ קוחרש המכ םיציב קיזחהל יוצר
.בורכו הניבג ,לצב 
תלדב תינבומ קיטסלפ תינבתב םיציב קיזחהל אל יוצר
.היד הכומנ הניא וז הביבסב הרוטרפמטהש ןוויכ ,ררקמה 
תא הריסמ הפיטשה .ןנוסחיאל םדוק םיציב ףוטשל ןיא
.ןהמ ןגמה תבכש 
התוא הליטהש תלוגנרתה ןזב יולת הציבה תפילק עבצ
יתנוזתה הכרע ,המעט ,הציבה ביטל וניב רשק לכ ןיאו 
.תורחא תונוכתו 
ךורצל שי ,תופלוקמ וא ןתפילקב םא ןיב ,תושק םיציב
.ןלושיב םוימ עובש ךות 
,הב שמתשהל הנווכה ינפל הקדסנ וא הרבשנש הציב
יקנ ילכב התוא קיזחהלו התוא חותפל וא חפל ךילשהל שי 
.הייפאב ,םיימוי ךות הב שמתשהלו ררקמב ,בטיה הסוכמ 
התפילק .ןוטרקל הקבדנש תפלוד הציבב שמתשהל ןיא
.הילא קובד רז ףוגש ןכתיו תמהוזמ 
ןניא תורכמנה םיציבה תיברמ .תירפומ הציב לוכאל ןתינ
ןיא .םילוגנרתמ תודרפומ תוליטמ תולוגנרתש ןוויכ ,תורפומ 
.הרקעל תירפומ הציב ןיב יתנוזתה ךרעב לדבה לכ 
ךרד ןיאו חורפא חתפתי אל הרגדנ אלש תירפומ הציבמ 
>.התרפוה אלש הציבל הניב ןיחבהל 
.םישדוח 4 ךות ןהב שמתשהלו תויח םיציב איפקהל ןתינ
תיות ילכל ודימצה .םהש תומכ איפקהל ןתינ הציב ינובלח 
.האפקהה ךיראתו םינובלחה תומכ תא הילע ונייצו 
ןומלחה גוזימ םשל םינומלח וא תומלש םיציב ובברע
ךיראתו תומכה תא ונייצ הילע תיות ילכל ודימצה .ןובלחהו 
.האפקהה 
םימ תבכשב םתוסכל שי םינומלח תושבייתה תעינמל
.םינומלחב שומישה ינפל ךופשל שי םתוא ,הקד םירק 
.ל'גל וא םיכימסל וכפהי םינומלח םתאפקה םע
...ותא דחי ובברע ןומלחב םישוג תווהתה תעינמל 
חלמ (רטיל-ילימ 1/2) = תיפכ 1/8 
...וא 
רכוס (רטיל-ילימ 7) = תויפכ 1.5 
.(םינומלח 4 םהש רטיל-ילימ 50) םינומלח לפס 1/4 לכל
םאו ךיראתה ,םינומלחה תומכ תא תיותה לע ומשר
.יפוסה םעטה לע ועיפשיש ,רכוס וא חלמ ופסוה 
תומכה תא םעפ לכב ורישפהו תונטק תויומכ ואיפקה
,התואנ האפקהל תונתינ ןניא תושק םיציב .השורדה 
.רצונש השקה הציבה ןובלח לש ותוגימצ בקע תאז 
האצותכ םירצונ (ןומלחה לע ללכ-ךרדב) םד ימתכ
תליחת תעב תלוגנרתה לש הלחשה תירוניצ תעיקפמ 
.הציבה ביטב עגופ וניא רבדה .הציבה תורצוויה 

הציב לש התוירט תקידב
.הציבב ריואה תעוב הלדג ,הדאתמ הציבה לזונש לככ .1
.הנטק ריוא תעוב היהת הירט הציבב
.םימה ינפ לע ףוצת הנשי הציב
.הפלקל השק היהי - רתוי הירט השק הציבש לככ .2
.ןובלחה הטעמב קובדל הטונ הפילקה 
לע דאמ לקת םירק םימב תלשובמה הציבה תליבט
.ףוליקה 
.תלוגנרתה ןוזמב יולת הציבה םעט
הנייהת תוינגרוא םיציב וא קשמ יציב 
היהי ןהב ןומלחה עבצו רתוי תומיעט 
.רתוי ההכ בוהצ 
תלוגנרתהש לככ ההכ אצי ןומלחה 
.קרי רתוי לכאת 
רתוי תורישעו לורטסלוכב רתוי תולד קשמ יציב ויהי בורל
.םינימטיוו ןובלחב  םיציב לושיב ינמז
הקד 1
םיחתור םימב 'קד 5
הסוכמ יתלב 'וקד 7
וא
הסוכמ תוקד 4
תוקד 3
םיחתור םימב 'קד 7
הפורט הציב
הקולש הציב
ןיע תציב

תנגוטמ הציב
הכר תלשובמ

תושק םיציב
םימ ופיסוהו לושיב ילכב םיציבה תא וחינה
החיתרל ואיבהו וסכ .םיציבה לעמ מ"ס 5 דע
.הריהמ

15 וניתמהו םיציבה תא הנממ ודירוה וא שאה תא וכימנה
.תופסונ תוקד 20 דע

.(הלודג וא הנטק) הציבה לדוג יפל ןמזה תא וכיראה וא ורצק
תלבקל דע םירשופ וא םירק םימב וחינהו םירק םימב ופטש
.הליכאה המיאתמה הרוטרפמטה

תרסה לע לקת םירק/םירשופ םימב השק הציב תליבט
.התפילק

הביסה .תוירט םיציבמ רתוי רהמ ולקלקתי תושק םיציב
חתופה רבד ,םלושיב ןמזב ןגמה תבכש תרסה איה ךכל 
תרידח רשפאמו הציבה תפילקב םיריעזה םיבקנה תא 
.הכותל םימהזמ 
ךורצלו הלושיב ןמזמ םייתעש ךות ררקל שי השק הציב
.עובש ךות התוא 
הילע ורזפת םא תולקב ףסאת הרזפתהו הלפנש הציב
.חלמ עפש 


הלודג הציבב םייתנוזת םיכרע
ןובלח
3.5-כ (ןבלה קלחב) הציבה ןובלחב הז ךותמ ,םרג 6.3-כ
.םרג 2.8-כ (בוהצה קלחב) ןומלחבו םרג

תושורדה תוינויחה ןמושה תוצמוח לכ תא ליכמ הציב ןובלח
.תוחתפתההו החימצה יכילהתל

ןמוש
.ןומלחב ובורב יוצמו הציבה תלוכתמ 10.8%-כ הווהמ ןמושה
44% ,תויוור יתלב בר ןניה הציבב ןמושה תוצמוחמ 11%-כ
.תויוור 29%-ו תויוור יתלב דח ןה

.הבוביס ידי-לע השק הציבל הכר/היח הציב ןיב וניחבה
.ישוק אלל בבותסת השק הציבו דנדנדת הכר הציב


...תושדח - םיציב ואר

.