םייטמורא םינמש
Essential Oils

?םייטמורא םינמש םהמ
תולבקתמה ,תופידנה תויצמתה םה םייטמורא םינמש
םישמתשמ .םינוש םיינחיר םיחמצ לש םקוקיז ידי-לע
,סיסב ןמשב םיללודמ וא הרוהטה םתרוצב םהב
ידכ ,הפיאשב וא (רועב עגמ) ימוקמ לופיט ךרוצל
.םייגולוכיספו םיישגר ,םיינפוג םיכילהת לע עיפשהל
,תוריפ ,םילועבג ,םיחרפ ,םילע םישמשמ םייטמורא םינמשל רוקמ
.תופילקו םישרוש


סיסב ןמש
םייטמורא םינמש לולידל דעונ (Carrier oil) סיסב ןמש
םילולע ולא רשאכ ,םתמצוע תא שילחהל ידכ ,םירוהט
.הרוהטה םתרוצב קזנ םורגל

,(Grapeseed) םיבנע יערז ןמש םישמשמ סיסב ןמשכ
,(Jojoba) הבו'חוח ןמש ,(Almond) םידקש ןמש
.(Soya) היוס ןמש וא (Avocado) ודקובא ןמש
.(Moisturising) רועה תוחללו יוסיעל םיבוט ולא םינמש(Aromatherapy) היפרתמוראב םישמשמ םייטמורא םינמש
>םינמש םימיאתמ ךרוצ לכלו (תושי) םדא לכל .ישיא לופיטל
הייגרנא תיינקהל ,העגרהל םישמשמ םימיוסמ םינמש.םימיוסמ
.רוהיטלו

רעיש יאת ב,(Oil cells) ןמש יאתב םייוצמ םייטמורא םינמש
.(Resin ducts) ףרשה תוירוניצבו (Glandular trichomes)
םינפרטיווקסס אוה ולא םינמש לש ירקיעה םבכרה
ולא .(Polypropanoids) םידיאונפורפילופו (Sesquiterpenes)
םינפרט רוצייל (Mevalonic acid) תינולוומ הצמוחמ םיזתנוסמ
.םייטמורא (Polypropanoids) םידיאונפורפילופו


תא רשפאמה רבד ,םיפידנ םניה םייטמוראה םינמשה תיברמ
...םיכרד רפסמב םקוקיז
.(Hydrodistillation) םימ תועצמאב קוקיז
.(Water and steam distillation) םידאו םימב קוקיז
.(Direct steam distillation) םידאב רישי קוקיז
.(Solvent extraction) סיממב קוקיז

יפוסה רצומבו קקזל שי ותוא רמוחב היולת קוקיזה תטיש
יפוסה רצומל םינקמה םייטמוראה םינמשה .לבקל םיצורש
,םיינגרוא םיביכרמ תבורעת םייושע ידוחייה וחוחינ תא
יוניש וא קוריפ ומכ ,םייוניש רובעל לולעו ביצי וניא םקלחש
רצומה ינייפאמ תא הנשיש רבד ,ההובג הרוטרפמטב חוחינ
תועצמאב ינגרוא קוקיז ןורתפה היהי הז הרקמב .יפוסה
.סיממ רמוח

היורק רשא ,דחוימב הרקיו השידח תירחסמ הטיש
.רתויב הובג ביטב םינמש הבינמ Supercritical CO2

תועצמאב םג השענ םיפידנ םניאש םייטמורא םינמש יוצימ
רצומה .רתוי בכרומ ךילהתה הז הרקמב .סיממ רמוח
ןיזרואילוא יורקה ינמוש ףרש אוה הז הרקמב לבקתמה
.ןוזמה תיישעתב שמשמה ,רתוי זכורמ רמוח ,(Oleoresin)

םייטמורא םינמש תנכה
קוקיז יורקה ךילהתב םיחמצמ םיקיפמ םייטמורא םינמש
תשר יבג לע םיחרפה/םיחמצה תא םיחינמ .(Distillation)
תיצמת תא וכרדב ףסואה ,רוטיק םיריבעמ הכרד ,הפופצ
.םינמשה

םימל םיכפוהו םיבעתמ םה וב ילכל םירבוע רוטיקה ידא
םיריבעמ ותוא יטמוראה ןמשהו םימה ןיב םידירפמ .ןמשו
ךכ ,ןמש לש הריעז תומכ הנשי חמצ לכב .םיקובקבל
הלודג תומכב ךרוצ שי ,שומישל תויומכ תקפה ךרוצלש
.םיחמצ לש דאמ

רוטיקב קוקיז
לכ ןיבמ הצופנה איה (Steam distillation) רוטיקב קוקיז
הטישב לבקתמה ןמשה תוכיאש םינעוטה םיבר .תוטישה
.רתויב הבוטה איה וז

ירט ,ינטובה רמוחה .(Still) הקקזמב עצבתמ ךילהתה
,ץחלב רוטיק םירידחמ וילא ,אתב חנומ ,שבוימ וא
.םייאת ןיבה םיללחב רוצאה ןמשה תא ררחשה

ררחשתש ךכ היד ההובג תויהל רוטיקה תרוטרפמט לע
סורהל אל ידכ ,ידמ ההובג אל ךא ,ןמשה יסיכ תא
.ותלוכת תאו חמצה תא

הקיקד ןמש תבכש םהילעו םימ םילבקתמ ךילהתה ףוסב
םיארקנ ךילהתה ףוסב םירתונה םימה .ריסהל שי התוא
וא (Distillate) קיקזת ,(Floral water) םיחרפ ימ
.(Hydrosol) לוסורדיה

רועב לופיטל םישמשמ םה .תויחמצ יופיר תונוכת ולא םימל
.(Facial mist) םינפה רועבו ףוגה
.יטמורא ןמשב שומיש לע םיחרפ ימב שומישה ףידע םיתיעל
,םירחא םירקמו םידלי ,שיגר רוע ילעבב לופיט םיללוכ ולא
.ללודמ ןמשב ךרוצ שי םהב

הרק הטיחס
םינמש תלבקל תשמשמ (Cold pressing) הרק הטיחס
,שחשוח ,ןומיל ,תוילוכשא ,טומגרב ומכ ,(Citrus) רדה ירפמ
.תוניטנמלקו זופת ,הנירדנמ

הפילקה תא תוטרושה ,תודח תוטילב וב לולסמב רבוע ירפה
,ירפה ץימ טחסנ ךשמהב .םהיאתמ םינמשה תא תוררחשמו
דרפומו ץימל לעמ ףצ יטמוראה ןמשה .םות דע ותוצמל ידכ
.(Centrifuge) הגופירטנצ תועצמאב ונממ

ןמושב יוצימ
ומכ ,םימיוסמ םיחרפב השענ (Enfleurage) ןמושב יוצימ
הריעז תומכב םייטמורא םינמש םיליכמה ,(Jasmine) ןימסי
ששחמ םממחל ןיאש ,םישיגר הכ ולא םינמש רשאכ וא
.םתסירהל

ןמושב הסוכמ שגמ לע (Petals) תרתוכה ילע תא םיחינמ
.חרפה ינמש תא גופסי הזו יחהמ וא יחמצ רוקממ ,חיר לוטנ

םעפ ידמ םיפילחמ ,ןמשה הצומ םהמ ,תרתוכה ילע תא
ןמשב יוור השענ ןמושהש דע ךשמנ ךילהתה .םישדחב
.יטמוראה

.תבורעתל לוהוכלא תפסוה ידי-לע ןמושהמ דרפומ ןמשה
.יטמוראה ןמשה רתונו לוהוכלאה תא םידייאמ ףוסבל

סיממ רמוח תרזעב הטיחס
תשמשמ (Solvent extraction) סיממ תועצמאב הטיחס
ןמש תומכ תלבקתמ וז הטישב .םינידע םיחמצב איה םג
שמשמ סיממכ .רתוי הנטק תולעבו רתוי הלודג יטמורא
.(Hexane) ןסקה ומכ ימיכ רמוח

םיסיממ ותוא ,(Concrete) שבג ארקנ אוה הז ךילהת רצות
סיממה רמוחה תא ונממ קיחרהל ידכ ,לוהוכלאב ףוסבל
.רוהט ןמש תלבקל לוהוכלאה תא םידייאמו

רתוויהל םילולעש ךכב ונורסח ךא ,רתוי לוז םנמוא ךילהתה
יפוסה רצותה .יאוול תועפות םורגל םילולעש ,סיממהמ םירייש
.רועה יבג לע םושייל םיאתי אל ךא ,םשובב שומישל םיאתי

וברוט קוקיזב הטיחס
וברוט קוקיזב הטיחסה תטיש תא
םהב םירקמב םימשיימ (Turbo Distillation Extraction)
וא שרוש ,ץע תפילק ומכ ,סג רמוחמ םינמש תוצמל םיצור
.םהב רבעומ רוטיקו םימב עקשומ חמצה .םיערז

היזופידורדיהב הטיחס
םיסחוד (Hydrodiffusion extraction) היזופידורדיהה תטישב
,הטמ הלעמלמ ,יוצימל רמוחה ךרד יריפסומטא ץחלב רוטיק
,רתוי רצק ןמזבו רתוי דיחא ןפואב חמצה תא ףפוע אוהש ךכ
קוקיזה תטישמ הסג תוחפ וז הטיש .רוטיקב קוקיז רשאמ
לש ירוקמה וחירל רתוי המוד לבקתמה קיקזתה חירו רוטיקב
.חמצה

ןמחפה תצומחת-וד תועצמאב הטיחס
ןמחפה 'חת-וד ,(Carbon Dioxide Extraction) וז תטישב
.יטמוראה ןמשה תטיחסל שמשמ דאמ הובגץחלב
'חת-וד קרזומ וילא דלח-לא תדלפ לכימל םיסנכומ םיחמצה
,הובגה ץחלה בקע .וב ימינפה ץחלה תא הלעמה ןמחפה
תא ץלחמה ,סיממ שמשמו ילזונ ןמחפה תצומחת-וד ךפוה
.םיחמצהמ יטמוראה ןמשה

ריתומו זגל בוש ןמחפה תצומחת-וד ךפוה ץחלה תדרוה םע
.תויראש לכ אלל ,יקנ יטמוראה ןמשה תא

תרחא הטיש לכב רשאמ רתוי םיננערו םייקנ וז הטיש ירצות
.ירוקמה חמצה לש הזל רתויב המודה אוה םחוחינו

הטישב ןתינ .דחוימב הבוט תוכיאבו הובג וז הטישב הבונתה
ןתינ אל םהמ םירחא םירמוחמו םיפרשמ םינמש תוצמל וז
.תולבוקמ םיכרדב םינמש תוצמל


היישעתב יאוול רצומכ םייטמורא םינמש
םתפילקמ םילבקתמ (Citrus) רדה ירפמ םיטמורא םינמש
םיקמועב םירזובמ ולא .ןמש (תוטולב) יקיקש הב ,(Peel)
.הפילקה לש ינוציחה ינועבצה הקלחב ,םינוש

הקיחשב וא (Cold pressure) הרק השיבכב השענ יוצימה
תוצמל ךרוצ שי רשאכ ,(Mechanical rasping) תינכמ
הלועפה .(d-limonene) ןנומיל-יד ומכ ,םיוסמ ביכרמ
.םייצימה תואקשמה תיישעתב ,ירפה ץיממ תישענ

ןוזמ ירצומ ןווגמב חוחינו םעט תיינקהל שמשמ ןנומיל-יד
.םירחא היישעת ירצומבו הקיטמסוקב םג ומכ ,תואקשמו

דחוימב ,ץעה תיישעת אוה םייטמורא םינמשל ףסונ רוקמ
.(Cedarwood) זראה לש (יצעה רמוחה) הצעהמ

םייטמורא םינמשל רוקמכ םיחמצ
תאצמנ םייטמורא םינמש רוצייל םישמשמה םיחמצה שארב
םינמשה םייוצמ וב ,רימשה אוה המישרב ינשה .הטנמה
.םיערזבו הוולעב

םרטו םיערזה תריצי רחאל ,ולוכ חמצב שמתשהל גוהנ
.יודיאב השענ קוקיזה .םתלשבה

רדחה ללחב חוחינה תצפה
םייטמורא םינמש חוחינ תצפהל תוטיש רפסמ ןנשי
.(China burner) הניסרח רעבמ איה ןהמ תחא .רדחב
,רעוב רנ אצמנ ןותחתה קלחב .םיקלח ינשמ יונב ילכה
.יטמורא ןמש תופיט רפסמ הב ,םימ תיחולצ םמחמה
.רדחב חוחינה תא תויטיאב ץיפמ רנה םוח
.(Electrical vaporisers) םיילמשח םיחחנמ םג םנשי

...םיכורא ףדמ ייח םשל
,םימוטאו םיהכ תיכוכז יקובקבב םייטמורא םינמש וקיזחה
.רירק םוקמב 
.שומישה ינפל רשפאה לככ רצק ןמז םינמש ובברע
.םייתנש דע קיזחהל ןתינ ירוקמה םבצמב םייטמורא םינמש

יוסיעה רחאל ףוגהמ םייטמורא םינמש ףוטשל ןיא
רחאל קר טבמא תושעל וא חלקתהל שי .םהב
.תועש 4 דע 3

ךאב יחרפ
זוריזלו יופיר ,לופיטל םישמשמ (Bach Flowers) ךאב יחרפ
(Emotional imbalances) םיישגר םינוזיא יא בקע המלחה
םידחפב לחה ,םהייחב והשלכ בלשב לכה םילבוס םהמ
.המוארטב הלכו ןואכידב ךשמה ,םינוש
.ןהב הקולב חורה בצמב ןרוקמ ,תובר תוינפוג תולחמ םג

םינמשב שומיש
.3%-ל וללד :(Massage) יוסיע
.תופיט 7 דע 5 :(Bath) טבמא
תופיט 4 דע 3 :(Steam inhalation) םידא תפיאש
חויכל ןרוא ןמשב ושמתשה .םימח םימ תירעקב
.יוטיחל סוטפילקא וא (Sandalwood) םוגלא ןמשבו
.םיתש דע תחא הפיט :םידליל
וזיתה חורה בצמ רופישל :(Vaporisation) םידא
.הטחממל תופיט רפסמ
לוהוכלאב תופיט 3 דע 2 ובברע :(Perfume) םשוב
.הלועמ ביטמ סיסב ןמשב וא ינחיר וניאש 

םיפיט
:הסיבכה םושיבל .1
לפס 1/4-ל םכילע ביבחה יטמוראה ןמשהמ תופיט 5 ופיסוה
.הסיבכה תנוכמ עיבגב ךכרמ רמוח
>.הסיבכ שביימל ופיסוהו תבגמ דב תסיפ לע תופיט רפסמ ופילזה
.תופיט רפסמ תפסוה ידי-לע םיחמצ תבורעת תיקש ושדח .2
.ריואה תא וססרו םימ ססרמל תופיט רפסמ ופיסוה .3
םייתש וא הפיט תפסוה ידי-לע םשובמ רנל ליגר רנ וכפה .4
.תילזונה הוועשה זכרמל
םע תבחמל ןרופיצ ןמש תפיט ופיסוה לושיב תוחיר תגפהל .5
.הנטק שא לע וחינהו םימ
...םיקרפמ יבאכ וא םיבאוכ םירירש תלקהל םינמש תבורעת .6
.ןומניק 'ש קלח 1 
.הוורמ 'ש קלח 1 
.ןחיר 'ש קלח 1 
.רחא יחמצ ןמש וא םיקותמ םידקש 'ש םיקלח 4 
.יוסיעל תבורעתב ושמתשה
.ףרועל רדנבל וא ןירמזור ןמש תפיט וסע .שאר יבאכ לע ולקה .7
ביבחה ןמשהמ תופיט 5 ופיסוה :םכילע ביבחה יוסיע ןמש ורצ .8
רוע ןיזמ יחמצ ןמשל וא םיקותמ םידקש ןמש לפס 1/8-ל םכילע
.ובברעו רחא
,בטיה ובברע ,היתשל הדוס תסיפחל ןמש תופיט 10 ופיסוה .9
.העש רחאל ובאש .תיבב םיחיטשה לע ורזפו םיימוי וניתמה
תסיפ וגיפסה :םישוערפ דגנ תיעבט העוצר בלכל וניכה .10
דב תסיפ ולגלג ,התה ץע ןמשב וא התנמ ןמשב ךר לבח
.בלכה ראווצל ףפור ןפואב ודימצהו
ןמש תופיט רפסמ לש הרישי הפלזה ידי-לע םיילענ וננער .11
רפסמב גופס ןטק ןפג רמצ רודכ םהב וחינה וא םכותל םוינרג
ושמתשה (Athlete's foot) םיילגרה תזזגל .ןומיל ןמש תופיט
.התה ץע ןמשב
תיקשל םכילע ביבחה ןמשב גופס ןפג רמצ רודכ ופיסוה .12
וא םידרו ןמש .ןרוא וא ןומיל ןמשב ושמתשה .קבאה באוש
.םייח-ילעב תוחיר תגפהל בוט םוינרג
תוניפל םכילע ביבחה ןמשב גופס ןפג רמצ רודכ ופיסוה .13
.חבטמב תונוש
וקיחרי ןפג רמצ ירודכב םיגופס התנמ ןמש תופיט רפסמ .14
.םירבכע
ץע ןמש וא רדנבל ןמשמ םייתש וא הפיט לש רישי םושיי .15
.םייופיר תא זרזי תוטירש וא רועב םיכתח יבג לע התה
םייאופר םינובסל םתוא וכפהו תיב תרצות םינובס ומשב .16
.םייטמורא םינמש תועצמאב
תנכה ינפל עבצאה לע סינא ןמש םייתש - הפיט וחרמ .17
ןויתפהמ םדאה חיר תא שטשטי רבדה .םיגדל תונויתפ
.גידב רוזעיו
(תבורעת וא) ןמש תופיט 25 ופיסוה :םשוב תיצמת .18

םדוק םייעובש וניתמהו םשובל לוהוכלא רטיל 1/8-ל
.הב שומישל
תופיט רפסמ ופיסוה :םהינימל םיקרחו םישותי החוד .19
לש סמומה וקלח לע (Citronella oil) הלנורטיצ ןמש
.רנה בלח
.ויקיברבה ילחג לע תופיט רפסמ ופטפט
תורגסמ לע רדנבל ןמש וססר :םישעו םיבובז החוד .20
.ץוחבמ תונולחה
.ןומיל ןמש תפיט הילע ומשיי תלבי תמלעהל .21
.תלביה תומלעהל דע םויב םעפ ךילהתה לע ורזח
חבטמל ופיסוה :תיב וא הריד תריכמ ייוכיס וריבגה .22
וססר .לינוו ןומניק ,ןרופיצ ןמש ומכ ,ינילבת חוחינ
.תיבה יבחרב םוינרג ןמשב
.ובגנו םיטיהרה (שילופ) קורימ רמוחל ןומניק ןמש ופיסוה
רומ וא הנובל ,זרא ,שורב ןמש תופיט 3 דע 2 ופטפט .23
.חאל ופיסוהו תועש רפסמ וניתמה ,םישבי הקסה יצע לע
: הנישה רופישל .24
.הנישה ינפל תירכב םיתש דע תחא הפיט וגיפסה
:תוטימה רדחל םיילאידיא תוחיר .25
.ןומילו רדנבל ,םוינרג ,יאמור לימומק ןמש
םתפטפט הילע תילטמ תועצמאב תשוחנ ילכ וקירבה .26
.ןומיל ןמש תפיט
:רונת וא איפקמ ,ררקמ יוקינל .27
זופת וא תונירדנמ ,ןומיל ,תוילוכשא ןמש תפיט ופיסוה
.הנורחאה הפיטשה ימל
.התה ץע ןמש תפיט ומשיי :תויווכו תורובח .28
,סוטפילקא ןמש תופיט 8 דע 6 טבמאה ימל ופיסוה .29
.ותנגהל ףרוחבו ףוגה רורקל ץיקב
ןמש תפיט ופיסוה םינפל רהוז תפסוהל :תוחל םרק .30
רתוי ףיסוהל ןיא תוחיטב ימעטמ .תוחלה םרקל םוינרג
!תחא הפיטמ
תשרבמל ןירמזור ןמש תפיט ופיסוה :רעיש תשרבה .31
.ותחימצ דודיעל ,השרבהל םדוק ,רעישה
תינרוק ןמש תופיט רפסמ ופיסוה :תעפש תלחמ ןמזב .32
.תשחור תבחמ ימל וא םידאה רזפמ ימל
:םוח תדרוה .33
התנמל ,סוטפילקא ןמש תפיט םהב םירק םימב גופס ולבט
.רדנבל וא
ןמש תבורעת ורזפ דרשמב העוגר הריואל :דרשמל .34
.רדנבל ןמשו תוילוכשא
טומגרבו רדנבל ,םוינרג ינמש תבורעת :הדרחו ןואכיד .35
תופיט 8 דע 6 ופיסוה .רדוק חור בצמ לע לקת סוסירב
.טבמאה ימל
תיפכב התנמ ןמש תפיט ובברע :שאר באכ לע הלקה .36
.ףרועה תא וסעו יחמצ ןמש
,יאמור לימומק ןמש תפיט ופיסוה :קוניתל יוסיע תבורעת .37
תויפכ יתשל םוינרג ןמש תפיטו רדנבל ןמש תפיט
.םיקותמ םידקש ןמש

תורהזא
...ןיא םלועל
רועה לע תורישי םיללודמ םניאש םייטמורא םינמש םשייל
יטמורא ןמש עולבל


...וקיחרה
םידלימ
םייניעב עגממ

...מ םילבוס םתא םא ,אפורב וצעוויה
םד-ץחל רתי
(הליפנה תלחמ) היספליפא
- וא
ןויריהב תא םא

.