םייטמורא םינמש
Essential Oils
?םייטמורא םינמש םהמ
תולבקתמה ,תופידנה תויצמתה םה םייטמורא םינמש
.םינוש םיינחיר םיחמצ קוקיז ידי-לע
ןמשב םיללודמ וא הרוהטה םתרוצב םהב םישמתשמ
,הפיאשב וא (רועב עגמ) ימוקמ לופיט ךרוצל ,סיסב
.םייגולוכיספו םיישגר ,םיינפוג םיכילהת לע עיפשהל ידכ
 
,תוריפ ,םילועבג ,םיחרפ ,םילע םישמשמ םייטמורא םינמשל רוקמ
.תופילקו םישרוש
 
סיסב ןמש
םייטמורא םינמש לולידל שמשמ (Carrier oil) סיסב ןמש
םילולע ולא רשאכ ,םתמצוע תא שילחהל ידכ ,םירוהט
.הרוהטה םתרוצב קזנ םורגל
,(Grapeseed) םיבנע יערז ןמש םישמשמ סיסב ןמשכ
ןמש ,(Jojoba) הבו'גו'ג ןמש ,(Almond) םידקש ןמש
.(Soya) היוס ןמש וא (Avocado) ודקובא
.(Moisturising) רועה תוחללו יוסיעל םיבוט ולא םינמש
 

לופיטל (Aromatherapy) היפרתמוראב םישמשמ םייטמורא םינמש
.םימיוסמ םינמש םימיאתמ ךרוצ לכלו (תושי) םדא לכל .ישיא
.רוהיטלו הייגרנא תיינקהל ,העגרהל םישמשמ םימיוסמ םינמש

,(Oil cells) ןמש יאת :םידחוימ םיאתב םייוצמ םייטמוראה םינמשה
.(Resin ducts) ףרשה תוירוניצבו (Glandular trichomes) רעיש יאת
(Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס אוה ולא םינמש לש ירקיעה םבכרה
הצמוחמ םיזתנוסמ ולא .(Polypropanoids) םידיאונפורפילופו
םידיאונפורפילופו םינפרט רוצייל (Mevalonic acid) תינולוומ
.םייטמורא (Polypropanoids)


 
םקוקיז תא רשפאמה רבד ,םיפידנ םייטמוראה םינמשה תיברמ
...םיכרד רפסמב
.(Hydrodistillation) םימ תועצמאב קוקיז
.(Water and steam distillation) םידאו םימב קוקיז
.(Direct steam distillation) םידאב רישי קוקיז
.(Solvent extraction) סיממב קוקיז
 
םיצור ותוא יפוסה רצומבו קקזל שיש רמוחב היולת קוקיזה תטיש
ידוחייה וחוחינ תא יפוסה רצומל םינקמה םייטמוראה םינמשה .לבקל
רובעל לולעו ביצי וניא םקלחש ,םיינגרוא םיביכרמ תבורעת םייושע
הנשיש רבד ,ההובג הרוטרפמטב חוחינ יוניש וא קוריפ ומכ ,םייוניש
.יפוסה רצומה ינייפאמ תא
.סיממ רמוח תועצמאב ינגרוא קוקיז ןורתפה היהי הז הרקמב

,Supercritical CO2 היורקה ,דחוימב הרקיו השידח תירחסמ הטיש
.רתויב הובג ביטב םינמש הבינמ

תועצמאב אוה םג השענ םיפידנ םניאש םייטמורא םינמש יוצימ
לבקתמה רצומה .רתוי בכרומ ךילהתה הז הרקמב .סיממ רמוח
רמוח ,(Oleoresin) ןיזרואילוא יורקה ינמוש ףרש אוה הז הרקמב
.ןוזמה תיישעתב שמשמה ,רתוי זכורמ

םייטמורא םינמש תנכה
.(Distillation) קוקיז ךילהתב םיחמצמ םיקיפמ םייטמורא םינמש
םיריבעמ הכרד ,הפופצ תשר יבג לע םיחרפה/םיחמצה תא םיחינמ
.םינמשה תיצמת תא וכרדב ףסואה ,רוטיק
.ןמשו םימל םיכפוהו םיבעתמ םה וב ילכל םירבוע רוטיקה ידא
.םיקובקבל םיריבעמ ותוא ,יטמוראה ןמשהו םימה ןיב םידירפמ
,שומישל תויומכ תקפה ךרוצלש ךכ ,ןמש לש הריעז תומכ חמצ לכב
.םיחמצ לש דאמ הלודג תומכב ךרוצ שי

רוטיקב קוקיז
.תוטישה לכ ןיבמ הצופנה איה (Steam Distillation) רוטיקב קוקיז
.רתויב הבוטה איה וז הטישב לבקתמה ןמשה תוכיאש םינעוטה םיבר
,שבוימ וא ירט ,ינטובה רמוחה .(Still) הקקזמב עצבתמ ךילהתה
רוצאה ןמשה תא ררחשה ,ץחלב רוטיק םירידחמ וילא ,אתב חנומ
.םייאת ןיבה םיללחב
יסיכ תא ררחשתש ךכ היד ההובג תויהל רוטיקה תרוטרפמט לע
.ותלוכת תאו חמצה תא סורהל אל ידכ ,ידמ ההובג אל ךא ,ןמשה

התוא ,הקיקד ןמש תבכש םהילעמ ,םימ םילבקתמ ךילהתה ףוסב
םיחרפ ימ םיארקנ ךילהתה ףוסב םירתונה םימה .ריסהל שי
.(Hydrosol) לוסורדיה וא (Distillate) קיקזת ,(Floral water)

ףוגה רועב לופיטל םישמשמ םה .תויחמצ יופיר תונוכת ולא םימל
.(Facial mist) םינפה רועבו
.יטמורא ןמשב שומיש לע םיחרפ ימב שומישה ףידע םיתיעל
םהב ,םירחא םירקמו םידלי ,שיגר רוע ילעבב לופיט םיללוכ ולא
.ללודמ ןמשב ךרוצ שי

הרק הטיחס
 רדה ירפמ םינמש תלבקל תשמשמ  (Cold Pressing) הרק הטיחס
זופת ,הנירדנמ ,שחשוח ,ןומיל ,תוילוכשא ,טומגרב ומכ ,(Citrus)
.תוניטנמלקו
הפילקה תא תוטרושה ,תודח תוטילב וב לולסמב רבוע ירפה
ידכ ,ירפה ץימ טחסנ ךשמהב .םהיאתמ םינמשה תא תוררחשמו
.םות דע ותוצמל
הגופירטנצ תועצמאב ונממ דרפומו ץימל לעמ ףצ יטמוראה ןמשה
.(Centrifuge)

ןמושב יוצימ
ןימסי ומכ ,םימיוסמ םיחרפב השענ (Enfleurage) ןמושב יוצימ
רשאכ וא ,הריעז תומכב םייטמורא םינמש םיליכמה ,(Jasmine)
.םתסירהל ששחמ םממחל ןיאש ,םישיגר הכ ולא םינמש

,חיר לוטנ ןמושב הסוכמ שגמ לע (Petals) תרתוכה ילע תא םיחינמ
.חרפה ינמש תא גופסי הזו יחהמ וא יחמצ רוקממ
.םישדחב םעפ ידמ םיפילחמ ,ןמשה הצומ םהמ תרתוכה ילע תא
.יטמוראה ןמשב יוור השענ ןמושהש דע ךשמנ ךילהתה
.תבורעתל לוהוכלא תפסוה ידי-לע ןמושהמ דרפומ ןמשה
.יטמוראה ןמשה רתונו לוהוכלאה תא םידייאמ ףוסבל

סיממ רמוח תרזעב הטיחס
איה םג תשמשמ (Solvent Extraction) סיממ תועצמאב הטיחס
רתוי הלודג יטמורא ןמש תומכ תלבקתמ וז הטישב .םינידע םיחמצב
.(Hexane) ןסקה ומכ ימיכ רמוח שמשמ סיממכ .רתוי הנטק תולעבו

ףוסבל םיסיממ ותוא ,(Concrete) שבג ארקנ אוה הז ךילהת רצות
תא םידייאמו סיממה רמוחה תא ונממ קיחרהל ידכ ,לוהוכלאב
.רוהט ןמש תלבקל לוהוכלאה
םירייש רתוויהל םילולעש ךכב ונורסח ךא ,רתוי לוז םנמוא ךילהתה
.יאוול תועפות םורגל םילולעש ,סיממהמ
יבג לע םושייל םיאתי אל ךא ,םשובב שומישל םיאתי יפוסה רצותה
.רועה

וברוט קוקיזב הטיחס
(Turbo Distillation Extraction) וברוט קוקיזב הטיחסה תטיש תא
תפילק ומכ ,סג רמוחמ םינמש תוצמל םיצור םהב םירקמב םימשיימ
.םהב רבעומ רוטיקו םימב עקשומ חמצה .םיערז וא שרוש ,ץע

היזופידורדיהב הטיחס
םיסחוד (Hydrodiffusion Extraction) היזופידורדיהה תטישב
ךכ ,הטמ הלעמלמ ,יוצימל רמוחה ךרד יריפסומטא ץחלב רוטיק
רשאמ ,רתוי רצק ןמזבו רתוי דיחא ןפואב חמצה תא ףפוע אוהש
חירו רוטיקב קוקיזה תטישמ הסג תוחפ וז הטיש .רוטיקב קוקיז
.חמצה לש ירוקמה וחירל רתוי המוד לבקתמה קיקזתה

ןמחפה תצומחת-וד תועצמאב הטיחס
ןמחפה תצומחת-וד ,(Carbon Dioxide Extraction) וז תטישב
.יטמוראה ןמשה תטיחסל שמשמ דאמ הובג  ץחלב
תצומחת-וד קרזומ וילא ,דלח-לא תדלפמ לכימל םיסנכומ םיחמצה
-וד ךפוה ,הובגה ץחלה בקע .וב ימינפה ץחלה תא הלעמה ןמחפה
יטמוראה ןמשה תא ץלחמה ,סיממ שמשמו ילזונ ןמחפה תצומחת
.םיחמצהמ
תא ריתומו זגל בוש ןמחפה תצומחת-וד ךפוה ץחלה תדרוה םע
.תויראש לכ אלל ,יקנ יטמוראה ןמשה
םחוחינו תרחא הטיש לכב רשאמ רתוי םיננערו םייקנ וז הטיש ירצות
.ירוקמה חמצה לש הזל רתויב המודה אוה
.דחוימב הבוט תוכיאבו הובג וז הטישב הבונתה
אל םהמ םירחא םירמוחמו םיפרשמ םינמש תוצמל וז הטישב ןתינ
.תולבוקמ םיכרדב םינמש תוצמל ןתינ

היישעתב יאוול רצומכ םייטמורא םינמש
,(Peel) םתפילקמ םילבקתמ (Citrus) רדה ירפמ םיטמורא םינמש
הקלחב ,םינוש םיקמועב םירזובמ ולא .ןמש (תוטולב) יקיקש הב
.הפילקה לש ינוציחה ינועבצה
תינכמ הקיחשב וא הרק (Cold pressure) השיבכב השענ יוצימה
,םיוסמ ביכרמ תוצמל ךרוצ שי רשאכ ,(Mechanical rasping)
תיישעתב ,ירפה ץיממ תישענ הלועפה .(d-limonene) ןנומיל-יד ומכ
.םייצימה תואקשמה
,תואקשמו ןוזמ ירצומ ןווגמב חוחינו םעט תיינקהל שמשמ ןנומיל-יד
.םירחא היישעת ירצומבו הקיטמסוקב םג ומכ

תצעמ דחוימב ,ץעה תיישעת אוה םייטמורא םינמשל ףסונ רוקמ
.(Cedarwood) זראה
 

םייטמורא םינמשל רוקמכ םיחמצ
.הטנמה תאצמנ םייטמורא םינמש רוצייל םישמשמה םיחמצה שארב
.םיערזבו הוולעב םינמשה םייוצמ וב ,רימשה אוה המישרב ינשה
.םתלשבה םרטו םיערזה תריצי רחאל ,ולוכ חמצב שמתשהל גוהנ
.יודיאב השענ קוקיזה
 
רדחה ללחב חוחינה תצפה
 .רדחב םייטמורא םינמש חוחינ תצפהל תוטיש רפסמ ןנשי
.(China burner) 'הניסרח רעבמ' איה ןהמ תחא
,רעוב רנ אצמנ ןותחתה קלחב .םיקלח ינשמ יונב ילכה
םוח .יטמורא ןמש תופיט רפסמ הב ,םימ תיחולצ םמחמה
.רדחב חוחינה תא תויטיאב ץיפמ רנה
.(Electrical vaporisers) םיילמשח םיחחנמ םג םנשי
 

...םיכורא ףדמ ייחל
,םימוטאו םיהכ תיכוכז יקובקבב םייטמורא םינמש וקיזחה
.רירק םוקמב   
.שומישה ינפל רשפאה לככ רצק ןמז םינמש ובברע
.םייתנש דע קיזחהל ןתינ ירוקמה םבצמב םייטמורא םינמש
 
.םהב יוסיעה רחאל ףוגהמ םייטמורא םינמש ףוטשל ןיא
.תועש 4 דע 3 רחאל קר טבמא תושעל וא חלקתהל שי


ךאב יחרפ
המלחה זוריזלו יופיר ,לופיטל םישמשמ (Bach Flowers) ךאב יחרפ
םילבוס םהמ (Emotional imbalances) םיישגר םינוזיא יא בקע
ןואכידב ךשמה ,םינוש םידחפב לחה ,םהייחב והשלכ בלשב לכה
.המוארטב הלכו
.ןהב הקולה םדאה חור בצמב ןרוקמ ,תובר תוינפוג תולחמ םג

םינמשב שומיש
.תופיט 7 דע 5 :(Bath) טבמא .3%-ל וללד :(Massage) יוסיע
םימ תירעקב תופיט 4 דע 3 :(Steam inhalation) םידא תפיאש
(Sandalwood) םוגלא ןמשבו חויכל ןרוא ןמשב ושמתשה .םימח
.םיתש דע תחא הפיט :םידליל .יוטיחל סוטפילקא וא
תופיט רפסמ וזיתה חורה בצמ רופישל :(Vaporisation) םידא
.הטחממ
ינחיר וניאש לוהוכלאב תופיט 3 דע 2 ובברע :(Perfume) םשוב
.הלועמ ביטמ סיסב ןמשב וא
 
םיפיט
:הסיבכה םושיבל .1
לפס 1/4-ל םכילע ביבחה יטמוראה ןמשהמ תופיט 5 ופיסוה   
.הסיבכה תנוכמ עיבגב ךכרמ רמוח   
.הסיבכ שביימל ופיסוהו תבגמ דב תסיפ לע תופיט רפסמ ופילזה   
.תופיט רפסמ תפסוה ידי-לע םיחמצ תברעת תיקש חוחינ ושדח .2
.ריואה רוהיטל וב ושמתשהו םימ ססרמל תופיט רפסמ ופיסוה .3
זכרמל םייתש וא הפיט תפסוה ידי-לע םשובמ רנל ליגר רנ וכפה .4
.תילזונה הוועשה  
םימ םע תבחמל ןרופיצ ןמש תפיט ופיסוה לושיב תוחיר תגפהל .5
.הנטק שא לע וחינהו   
...םיקרפ יבאכ וא םיבאוכ םירירש תלקהל םינמש תבורעת .6
.ןומניק 'ש קלח 1   
.הוורמ 'ש קלח 1   
.ןחיר 'ש קלח 1   
.רחא יחמצ ןמש וא םיקותמ םידקש 'ש םיקלח 4   
 .יוסיעל תבורעתב ושמתשה   
.ףרועל רדנבל וא ןירמזור ןמש תפיט וסע .שאר יבאכ לע ולקה .7
ביבחה ןמשהמ תופיט 5 ופיסוה :םכילע ביבחה יוסיע ןמש ורצ .8
רוע ןיזמ יחמצ ןמשל וא םיקותמ םידקש ןמש לפס 1/8-ל םכילע   
.ובברעו רחא   
,בטיה ובברע ,היתשל הדוס תסיפחל ןמש תופיט 10 ופיסוה .9
.העש רחאל ובאש .תיבב םיחיטשה לע ורזפו םיימוי-םוי וניתמה    
הרצק הסיפ וגיפסה .בלכל םישוערפ דגנ תיעבט העוצר וניכה .10
דב תסיפ ולגלג ,התה ץע ןמשב וא התנמ ןמשב ךר לבח לש    
.בלכה ראווצל ףפור ןפואב ודימצהו    
םוינרג ןמש תופיט רפסמ לש הרישי הפלזה ידי-לע םיילענ וננער .11
תופיט רפסמב גופס ןטק ןפג רמצ רודכ םהב וחינה וא םכותל    
ץע ןמשב ושמתשה (Athlete's foot) םיילגרה תזזגל .ןומיל ןמש    
.התה    
באוש תיקשל םכילע ביבחה ןמשב גופס ןפג רמצ רודכ ופיסוה .12
םוינרג וא םידרו ןמש .ןרוא וא ןומיל ןמשב ושמתשה .קבאה    
.םייח-ילעב תוחיר תגפהל בוט    
תונוש תוניפל םכילע ביבחה ןמשב גופס ןפג רמצ רודכ ופיסוה .13
.חבטמב    
וקיחרי ןפג רמצ ירודכב םיגופס התנמ ןמש תופיט רפסמ .14
.םירבכע    
התה ץע ןמש וא רדנבל ןמשמ םייתש וא הפיט לש רישי םושיי .15
.םייופיר תא זרזי תוטירש וא רועב םיכתח יבג לע    
םייאופר םינובסל םתוא וכפהו תיב תרצות םינובס ומשב .16
.םייטמורא םינמש תועצמאב    
תונויתפ תנכה ינפל עבצאה לע סינא ןמש םייתש - הפיט וחרמ .17
.גידב רוזעיו ןויתפהמ םדאה חיר תא שטשטי רבדה .םיגדל    
רטיל 1/8-ל (תבורעת וא) ןמש תופיט 25 ופיסוה :םשוב תיצמת .18
.הב שומישל םדוק םייעובש וניתמהו םשובל לוהוכלא    
:םהינימל םיקרחו םישותי החוד .19
לע (Citronella oil) הלנורטיצ ןמש תופיט רפסמ ופיסוה    
.רנה בלח לש סמומה וקלח    
.ויקיברבה ילחג לע תופיט רפסמ ופטפט    
:םישעו םיבובז החוד .20
.ץוחבמ תונולחה תורגסמ לע רדנבל ןמש וססר    
.ןומיל ןמש תפיט הילע ומשיי תלבי תמלעהל .21
.תלביה תומלעהל דע םויב םעפ ךילהתה לע ורזח    
חוחינ חבטמל ופיסוה :תיב וא הריד תריכמ ייוכיס וריבגה .22
םוינרג ןמשב וססר .לינוו ןומניק ,ןרופיצ ןמש ומכ ,ינילבת    
.תיבה יבחרב     
.ובגנו םיטיהרה (שילופ) קורימ רמוחל ןומניק ןמש ופיסוה    
לע רומ וא הנובל ,זרא ,שורב ןמש תופיט 3 דע 2 ופטפט .23
.חאל ופיסוהו תועש רפסמ וניתמה ,םישבי הקסה יצע    
: הנישה רופישל .24
.הנישה ינפל תירכב םיתש דע תחא הפיט וגיפסה    
:תוטימה רדחל םיילאידיא תוחיר .25
.ןומילו רדנבל ,םוינרג ,יאמור לימומק ןמש    
תפיט םתפטפט הילע תילטמ תועצמאב תשוחנ ילכ וקירבה .26
.ןומיל ןמש    
:רונת וא איפקמ ,ררקמ יוקינל .27
ימל זופת וא תונירדנמ ,ןומיל ,תוילוכשא ןמש תפיט ופיסוה    
.הנורחאה הפיטשה    
:תויווכו תורובח .28
.התה ץע ןמש תפיט ומשיי    
ץיקב ,סוטפילקא ןמש תופיט 8 דע 6 טבמאה ימל ופיסוה .29
.ותנגהל ףרוחבו ףוגה רורקל    
:תוחל םרק .30
.תוחלה םרקל םוינרג ןמש תפיט ופיסוה םינפל רהוז תפסוהל   
!תחא הפיטמ רתוי ףיסוהל ןיא תוחיטב ימעטמ   
:רעיש תשרבה .31
,השרבהל םדוק ,רעישה תשרבמל ןירמזור ןמש תפיט ופיסוה    
.ותחימצ דודיעל    
:תעפש תלחמ ןמזב .32
ימל וא םידאה רזפמ ימל תינרוק ןמש תופיט רפסמ ופיסוה    
.תשחור תבחמ    
:םוח תדרוה .33
התנמל ,סוטפילקא ןמש תפיט םהב םירק םימב גופס ולבט    
.רדנבל וא    
:דרשמל .34
ןמשו תוילוכשא ןמש תבורעת ורזפ דרשמב העוגר הריואל    
.רדנבל    
:הדרחו ןואכיד .35
בצמ לע לקת סוסירב טומגרבו רדנבל ,םוינרג ינמש תבורעת    
 .טבמאה ימל תופיט 8 דע 6 ופיסוה .רדוק חור    
:שאר באכ לע הלקה .36
.ףרועה תא וסעו יחמצ ןמש תיפכב התנמ ןמש תפיט ובברע    
:קוניתל יוסיע תבורעת .37
תפיטו רדנבל ןמש תפיט ,יאמור לימומק ןמש תפיט ופיסוה    
.םיקותמ םידקש ןמש תויפכ יתשל םוינרג ןמש    
 
תורהזא
...ןיא םלועל
.רועה לע תורישי םיללודמ םניאש םייטמורא םינמש םשייל
.יטמורא ןמש עולבל

...וקיחרה
.םייניעב עגממ .םידלימ

...מ םילבוס םתא םא ,אפורב וצעוויה
.(הליפנה תלחמ) היספליפא .םד-ץחל רתי
- וא
.ןוירהב תא םא