תושדח - ןגורטסא
Estrogen - News
יטמוארט עוריא רחאל םישנ
דש ןטרסב תופורתל תדוגנת
דש ןטרסל ןוכיסו תוקרי
הילכ ינבאו ןגורטסא תייפרת
דש ןטרסל ןוכיסו היוס
םיללג רגנב ןגורטסא יזוכיר
תואיר ןטרסו ןגורטסא ידגונ
עזג יאת םצמצמ ןגורטסא
תוירופל חתפמה - םינובלחו דבכ
יאוול תועפות אלל ןגורטסא
ןוזמב םינגורטסא-וטיפ רותיא
םצע תסמ לידגמ ןגורטסא
םימוסח םיקרועו ןגורטסא טועימ
חומב עגופ הזירא רמוח
תינוסיח הבוגת שילחמ ןגורטסא
סקולפרו ןגורטסאב לופיט
הינרפוזיכסל יטטניס ןגורטסא
ןגורטסא דירומ ןיריפסא
דש ןטרסו העינמ יעצמא
זוכיר תויעבו ןגורטסא


...ןגורטסא ואר

1999 רבמצד
ןוזמב םינגורטסא-וטיפ רותיאל הקידב
תיסחי הטושפ הטיש וחתיפ הינטירב 'ץירונ Food Research ירקוח
ןוזמ ירצומב - ןגורטסא ייומד םירמוח - םינגורטסאוטיפ לש םרותיאל
,תואירבה לע הקיזמ העפשה תויהל הלולע םהל ,םירחא םירצומבו
םירמוחבו םיקיזמ יריבדמב ולא םירמוח רתאל איה תירקיעה הרטמהשכ
.םירחא םיימיכ
תומרו היוס ירצומב םינגורטסא-וטיפ לש תוהובג תומר התליג הקידבה
-וטיפ תולגל ועתפוה םירקוחה .סומוח ירגרגו תיעועש ,שושב תונותמ
.קורי התבו רוחש התב םג םינגורטסא

Nature Biotechnology


2002 יאמ
רבעמה ליג רחאל םצע תסמ לידגמ ךומנ ןונימב ןגורטסא
...ןונימ


2003 ראורבפ
םימוסח םיקרוע ועמשמ ןגורטסא טועימ
ןוכיס לידגהל הלולע רבעמה ליג ינפל ילמרונהמ הכומנ ןגורטסא תמר
ועיגה וז הנקסמל .7 יפ דע רועישב ,בל-ףקתהלו םימוסח םיקרועל
תרכוסמ תולבוס רשא םישנ תויוצמ הז רתי ןוכיסב .םיאקירמא םירקוח
תופורת תולטונ רשא םישנו ישפנ חתמ/סרטס רתי ,הימילוב ,היסקרונא
.רבעמה ליג ינפל םישנ 95 ופתתשה רקחמב .תודרח דגנ

Journal of the American College of Cardiology


2006 רבמצד
םיריעצ לש םחומב עגופ הזירא רמוח
תונטק תויומכ ב"הרא University of Cincinnati ירקוח לש םהירבדל
,תואקשמו ןוזמ תוזיראב שמשמה ,(Bisphenol A/BPA) ייא לונפסיב לש
ןגורטסאה תלועפ שוביש ךות םיריעצ לש חתפתמה םחומב עוגפל תולולע
.םחומב ןגורטסאה

לש תוימינפה תונפדה תא םיפצמ ןהב תוכל רוצייב שמשמ BPA
וניא הז רמוח ,תוילטנד תומיתסו םימ תורוניצ ,הקשמו ןוזמ תויחפ
.תואקשמלו ןוזמל ןנתסמו ביצי

יכו תוגהנתה תויעבלו תולחמל הרושק ףוגב BPA לש ותואצמיה יכ עודי
.דשה ןטרס יאת לש םלודיג תא דדועמו יתוכאלמ ןגורטסאכ גהנתמ אוה
.תינומרעה ןטרס יאת רפסמב לודיג ןיבל וניב רשק אצמ םדוק רקחמ

Endocrinology


2007 ראורבפ
דש ןטרסל תינוסיח הבוגת שילחמ ןגורטסא
ןגורטסא יכ וליג ב"הרא University of Illinois-ב םיאקירמא םירקוח
הכ דע .ןוסיחה תכרעמ ידי-לע הפקתמ ינפמ ינפמ דש ןטרס יאת לע ןגמ
ןטרס יאת לש םתוטשפתה תאו םלודיג תא דדועמ ןגורטסא יכ עודי היה
.ךכל םורגל ידכ הנטק יד תומכב יד .דציכו עודמ אל ךא דש
.הז ןטרסל תושדח תופורת לש ןחותיפב ליעוהל יושע הז שדח עדימ

Oncogene


2008 ילוי
יטשו-יתביק סקולפר טעמ ריבגמ ןגורטסאב לופיט
תייפרת יכ יכ וליג הידבש םלוהקוטס Karolinska Institute-ב םירקוח
המ תדימב הלידגמ רבעמה ליג רחאל ןגורטסא תועצמאב םינומרוה
ךשמב (Gastroesophageal Reflux) יטשו-יתביק סקולפר לש םוטפמיס
ררבתה .םישנ 27,000-מ הלעמל ופתתשה ,הנש ךשמנש ,רקחמב .הנש
ןותמ רועישב ,רתוי ולבס ןגורטסאב לופיט ולביקש רשא םחר אלל םישנש
.סקולפרמ ,רומח דע

םישנב רתי תנמשה ןיב יתועמשמ רשק םייק יכ תעדל םג וחכונ םירקוחה
ךלהמב ןלקשממ ודירוה רשא םישנ לש ןבצמו יטשו-יתביק סקולפרו ולא
.רפתשה רקחמה

Gastroenterology


2010 סרמ
הינרפוזיכסב לופיטל יטטניס ןגורטסא
רחאל םישנב לפטל ןתינש ואצמ הילרטסוא Monash University ירקוח
תרזעב (Schizophrenia) תעסש/הינרפוזיכסמ תולבוס רשא רבעמה ליג
העיפשמה (Raloxifene) ןפיסקולר הפורתב רבודמ .יטטניס ןגורטסא
לופיטל םויכ תשמשמהו חומב תויבצע תוכרעמ לעו רטימסנרטוריונ לע
.סיזורופואטסואב

ScienceDaily


2010 סרמ
רבעמה ליג רחאל ןגורטסא םידירומ םישחלאמו ןיריפסא
...ירקוח


2010 טסוגוא
תויאקירמא-ורפא םישנב דש ןטרסל ןוכיסו העינמ יעצמא
םיחוודמ ב"הרא Boston University School of Medicine-ב םירקוח
ךרד םילטינה העינמ יעצמאב תושמתשמה תורוחש תויאקירמא םישנ יכ
שיגר וניא רשא דש ןטרסב תוקלל 65% רועישב ןוכיס רתיב תונותנ הפה
רקחמ ינותנ לע ססבתה רקחמה .תאז תושע ןניאש ולא תמועל ןגורטסאל
.הנש 12 ךשמנ םישנ 53,848-כ ופתתשה וב םדוק רחא

Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention


2010 רבמטפס
זכרתהל תלוכי יאו ההובג ןגורטסא תמר
לש הייעב הדנק קביווק Concordia University םירקוח לש םהירבדל
ההובג המרמ עובנל הלולע זכרתהל תלוכי רסוחו תודבכו תולצע תשוחת
רשא בצמ ,דומלל ישוקו בל תמושת יאל םג תמרוג רשא ןגורטסא לש
.(Ovulation) ץויבה ןמזב שחרתמ
ןיב רישי יתעפשה רשק םויק הארה ,תורגוב תודלוחב ךרענש ,רקחמה
.חומב תותוא תרבעהב הערפהב אטבתה רשא ,חומהו ןגורטסאה

Brain and Cognition


2010 רבמטפס
יטמוארט עוריא רחאל םירבגמ רתוי בוט תוששואתמ םישנ
לוידרטסא יכ אצמ ב"הרא ססקט White Healthcare & Scott-ב רקחמ
- הפה ךרד לטינ אוהשכ ןגורטסאל ךפוהה ישנ ןימ ןומרוה - (Estradiol)
םומידל םרוג רשא םלה לש ויתובקעב (םד-ילכמ) ירלוקסאוו לוחליח ענומ
.(Hemorrhagic Shock)

לש םרשוכ ועמשמ (Vascular Permeability) ירלוקסאוו לוחליח
םימ ,םינוי) תונטק תולוקלומ לש המירז רשפאל םדה ימינ תונפד
ילכמ ,יתקלד םוקמ לא (םימלש םיטיצופמיל יאת ףאו הנוזת ירמוחו
.וכותלו הצוחה םדה

הירדנוכוטימה לע ןגורטסא ינטלוק יכ חיכומ הז רקחמ םירקוחה ירבדל
םיאת לע לע ןגהל םירזוע - אתה לש היגרנאה רוקמ - (Mitochondria)
רשא ולא ומכ םילעופ םה םימסחנ םהשכו תובקנב העיצפ רחאל ולא
תומרוגה תוליפנו םיכרד תנואת ןה הזכ םלהל תואמגוד .םירבגב םייוצמ
.םומידל תמרוגה העיצפ לכ ןכו הרומח המוארטל תומרוגה

Shock


2010 רבוטקוא
דש ןטרסב תופורתל תדוגנתל רבסה
דציכ ואצמ ב"הרא וגקיש University of Illinois-ב םיאקירמא םירקוח
לש םינוש םיבצמב הפורתל תדוגנתל םורתל היושע ןג לש ותואטבתה
ןטלוקב םיאטבתמ דשה ןטרס ירקממ 70% .דשב םיליגר יתלב םילודיג
ןובלח ןגב וזכרתה םירקוחה .(Estrogen Receptor Positive) ןגורטסא
תא באוש הארנכ רשא (Drug-Transporter Protein) הפורת ריבעמ
.הז לופיטל םידימעל םתוא ךפוהו לודיג יאתל ץוחמ לא היפרתומיכה

ןטלוקו (NFkB) יתקלד ןובלח ,דש ןטרס יאת דציכ ומיגדה םירקוחה
.ריבעמ ןג לש ותואטבתה לידגהל ידכ דחי םילעופ ןגורטסא

Journal of Biological Chemistry


2010 רבוטקוא
דש ןטרסל ןוכיס הניטקמ תוקרי תכירצ
םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב University School of Medicine-ב םירקוח
ןוכיס תוניטקמ תוקרי תוכרוצ רשא יאקירפא אצוממ תויאקירמא םישנ יכ
,(Estrogen receptor-Negative) ןגורטסאל שיגר וניאש דש ןטרסל
.תוקריה תכירצ תומכל תיסחי
59,000-כ ופתתשה וב לודג רקחממ םינותנ ודמעוה םירקוחה תושרל
.הנש 12 ךשמב םישנ 51,928 ורטינ םה .ב"הרא יבחרמ תורוחש םישנ
וכרצ רשא ולא ברקב 43%-ב ןטק דש ןטרסב תוקלל ןוכיסה יכ אצמנ
.עובש ךשמב תוקרי 4-מ תוחפ וכרצש ולא תמועל םויב תוקרי 2 תוחפל
רשא דש ןטרס ילודיגמ תולבוסכ רתוי תונחבואמ תויאקירמא-ורפא םישנ
שיגרה דש ןטרס רשאמ םינטק ונוחביא ייוכיסש) ןגורטסאל שיגר וניא
.תונבל םישנ תמועל ,(ןגורטסאל

לש תולודג תויומכ תוכרוצה ולא יבגל דחוימב הנוכנ הז ןוכיס תנטקה
.בורכו לדרח ,ילוקורב םילולכ םהב ,םיבילצמה תחפשממ תוקרי

American Journal of Epidemiology


2010 רבוטקוא
רבעמה ליג רחאל םישנב הילכ ינבאו ןגורטסא תייפרת
רחאל םישנב הילכ ינבאל לדגומ ןוכיסל הרושק ןגורטסא תייפרת
םינותנב ושמתשה ב"הרא University of Texas ירקוח .רבעמה ליג
ליג רחאל םישנ 10,739 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ ינשב ופסאנש
ןגורטסאב לופיט ולבקש (Hysterectomy) םחר תתירכ ורבעש רבעמה
ןגורטסאב ולפוט רשא םחר תתירכ ורבע אלש 16,608-ו ובצלפ וא דבלב
.ובצלפ וא (Progestin) ןיטסגורפו

Archives of Internal Medicine


2010 רבוטקוא
ןגורטסאל שיגרה דש ןטרסל ןוכיס הניטקמ היוס תכירצ
רשא ןגורטסאל שיגרה דש ןטרס דגנ תולפוטמה רבעמה ליג רחאל םישנ
םהלש הנבמב םימודה) היוסמ םינובלפוזיא לש תולודג תויומכ תוכרוצ
.הז ןטרסב תינש תוקלל תחפומ ןוכיסב תונותנ (ןגורטסאל
םישנ 524 ופתתשה וב ,ןיס Medical University, Harbin-ב רקחמ
,ךכ-רחא םינש 6-כ ךשמב ורטונו דשה ןטרס תובקעב חותינ ורבעש
.תאז הליג

CMAJ


2010 רבמבונ
םיללג רגנב ןגורטסא יזוכיר
םייח-ילעבל םינתינה םינומרוהל שיש תיתביבסה העפשהה יהמ רורב אל
םימרוג םימ יכרדב םינומרוה לש םיהובג םיזוכיר יכ אצמנ .םייליע םימ לע
.ולא םימב םייחה םירחא םייח ילעבבו םיגדב םיינימו םיינפוג םישובישל

ןגורטסא יזוכיר ונחב רשא ב"הרא University of Delaware ירקוח
המ יכ תעדל וחכונ תופוע לבזב ונשודש םייאלקח תודשב םרוקמ רשא
ופסא םה .ןגורטסאה יגוסו לבזב שומישה ךרד איה הז הרקמב עבוקש
ןגורטסאה יזוכירש אצמנ .םשג תופוס רחאל עקרקה ינפמ םימ תומיגד
לבזה רשאכו (Pellets) םיטלפ תרוצב היה לבזה םושיי רשאכ םיכומנ ויה
.הדוביע ידי-לע המדאל רדחוה אל

Journal of Environment Quality


2011 ראוני
תואיר ןטרסמ התומתל ןוכיס הניטקמ ןגורטסא תדגונ הפורת
לופיטל תשמשמה (Tamoxifen) ןפיסקומט תינגורטסא-יטנאה הפורתה
.87%-ב תואיר ןטרסמ תוומל ןוכיס םצמצל היושע דש ןטרסב
וב רקחמ תובקעב תאז וליג ץייווש Geneva Cancer Registry ירקוח
הז ןטרסמ התומתה רועיש תא וקדב םה וב ,תולפוטמ 6,655 ופתתשה
.וז הפורת תועצמאב ולפוט אלש וא ולפוט רשא דש ןטרס תולוח ברקב

Cancer


2011 ראורבפ
םייביסרגא םיאתו דש ןטרס לש בא יאת םצמצמ ןגורטסא
ןוכיס םצמצל יושע ןגורטסא יכ וליג דרפס CIC bioGUNE-ב םירקוח
רבד ,דשה ןטרס לש עזגה יאת לש םרפסמ םוצמיצ ידי-לע דש ןטרסל
ךכמ האצותכו לודיגה לש רתוי הכומנה תויביסרגאה תא ריבסמ רשא
רשא םויה דע טוקנ היהש לופיטה תמועל רתוי בוט לופיטל תורשפאה
.לודיגה תסמ תא ןיטקהל התייה ותרטמ

Breast Cancer Research and Treatment


2011 ראורבפ
תוירופל חתפמה םה םינובלחו דבכ
תוירופה לע הרימשל םיינויח (Liver) דבכב ןגורטסא ינטלוק יכ ררבתמ
םרוקמ רשא םינובלחו ונימא תוצמוח לש הטילשב הניה םתואטבתהו
.הנוזתב
שי הנוזתל יכ תעכ ררבתמ הילטיא University of Milan ירקוח ירבדל
.םינובלח אלל טירפתל שי תדחוימ העפשה .תוירופה לע תישממ העפשה
םתוירופ תא הרפיש יוסינ ירבכע לש םטירפתב םינובלחה תומכ תלדגה
.העפשה לכ התיה אל ןוזמהמ תומימחפלו םינמושל רשא דועב םתוירופ

Cell Metabolism


2011 לירפא
יאוול תועפות אלל ןגורטסא תועצמאב לופיט
לופיט יכ םיריבסמ הידבש University of Gothenburg-ב םירקוח
ומכ ,תושק יאוול תועפותב ךורכ ןגורטסא תועצמאב סיזורופואטסואב
תא לצנל (םירבכעב הז בלשב) וחילצה םה יכו ,םד ישירקו דש ןטרס
.ונממ עפשומ דלשה קרש ךכ ,הז לופיט לש יבויחה דצה
םיירופ םניא םיסקרונא םישנא עודמ םיריבסמ ולא םיאצממ יכ הארנ
.תוירופב תעגופ םינובלח ידמ טעמו תומימחפב הסומע הנוזת יכו

Proceedings of the National Academy of Sciences