םינמשו םינמוש
Fats and Oils

יללכ - םינמשו םינמוש
?לכוא אוה ותוא ןוזמהמ תונהיל םדאל םרוג המ
?'ןושלה לע סמנ' םיוסמ ןוזמש הדבועה וז םאה
?הפב םקרמה תשוחת וז םאה

,ןמוש שי םלוכב ,ףתושמ הנכמ תופסונ תוברלו הלא תונוכתל
ונא ותוא ןוזמה םקרמו םעטה תעיבקב ירקיע םרוג הווהמה
.ןוזמל ונסחי תא השעמל עבוק אוה ךכבו םיכרוצ

ימעטמ ,םיכרוצ ונאש ןמושה תומכ תא ןיטקהל וניצמאמ בקע
בושחה ודיקפת תא םיחכוש ונא ,דועו בל-תולחמ-,רתי-תנמשה
םצע םג ומכ ,תינויח םיבר תונוזמב ותוחכונ .ןוזמב ביכרמכ

.אירב טירפתב ביכרמ ותויה
?םינמשו םינמוש םהמ
רחאמ תאז ,םינמוש :םיברב ןמוש גשומל סחייתהל שי השעמל
.ןמוש לש דבלב דחא גוס ןיאו
,תומימחפ :דוסי ינבא 3 םתואמ םיבכרומ םינמושה לכ טעמכ
.ןצמחו (םיירקיעה םיביכרמה ינש) ןמימ

...לש תבורעתמ םייונב םינמוש
.(Saturated Fatty acids) תויוור ןמוש תוצמוח
.(Mono-unsaturated) תויוור יתלב דח ןמוש תוצמוח
.(Polyunsaturated) תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוח

.םינמושה לש ןיינבה-ינבא לאכ ,ןמושה תוצמוחל סחייתהל ןתינ
.םהב ןמימה תומכב אטבתמ םינמושה ןיב ינושה
ןיבמ הלודגה ןמימה תומכ תא תוליכמ תויוור ןמוש תוצמוח
תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוחו 'ןמימב תויוור' ןה רמולכ ,םלוכ

.םלוכ ןיבמ הנטקה ןמימה תומכ תא תוליכמ
.תויוור יתלבו תויוור ןמוש תוצמוח םיליכמ ןוזמב םינמושה
תויוור ןמוש תוצמוח ןניה ,ןמושה תוצמוח לש יראה קלח
.קצומ בצמב ןה רדח תרוטרפמטבו

,םירחא םייחמצ םינמשו הלונק ןמש-,היוס ןמש-ומכ םינמש
יתלב םינמש םה ,רדחה תרוטרפמטב ילזונ בצמב םיאצמנה

.(Unsaturated fats) םייוור
אירב טירפתו יטטאיד ןמוש
תומימחפ ומכ .תואירבל ינויח ,ןוזמב םיכרוצ ונא ותוא ןמושה
.ונפוגל בושח היגרנא רוקמ אוה יטטאיד ןמוש ,םינובלחו
תיאלוניל הצמוח ומכ ,תוינויח ןמוש תוצמוחו היגרנא קפסמ אוה
.םידלי תוחתפתה ךילהתב דחוימב הבושחה ,(Linoleic acid)

...םתוא גופסל ףוגל עייסמו םיסיסמ םינימטיו ריבעמו אשונ ןמוש
.K ןימטיוו E ןימטיו ,D ןימטיו ,A ןימטיו


.תוניתמו ןווגימ ,ןוכנ ןוזיא אוה אירב טירפתל סיסבה
האנה ימעטמ םינמוש םיליכמה ןוזמ ירצומ ךורצל ןתינ
,תוקרי ,תוריפ ,םינגד טירפתל ףיסוהל שי ךא ,אדירג
.ויפילחתו רשב ,בלח-ירצומ

רשאכ דחוימב ,טירפתב םייוורה םינמושה ביכרמ תא ןיטקהל שי
,אירב םייח ןונגס ףיסוה שי ךכל .בל-תלחמל הובג ןוכיס םייק
.העובק תינפוג תוליעפו ןוזמה תריחבב תוניתמו ןוזיא בלשמה
ענמיהל ,םדה-ץחל רחא בוקעל שי ,בל-תלחמ תעינמל ,ףסונב
.ץחל-יבצמ םע דדומתהלו ןושיעמ
30%-מ תוחפ איה ,רגובמל תצלמומה תימויה ןמושה תכירצ
.תימויה הכירצה לכ ךסמ    
תולעל אל ,םייוורה םינמושה תכירצ לש ,תימויה תומכה לע
.ןמושמ תוירולקה תכירצ ךסמ 1/3 לע   

םיאתהל םדא לכ לע .דבלב הצלמה רדגב אוה ,רמאנש לכ
,םירגובמ ,םידלי יבגל דחוימב ןוכנ רבדה .טירפתה תא ומצעל

.םילוחו תוקינימ ,ןוירהב םישנ
?ןמוש םיליכמ םילכאמ וליא
םיזוגא ,םיציב ,בלח ירצומ ,םיגד ,ףוע ,רשב ,ומכ םיבר םילכאמ
.עבטה ךרדמ ןמוש םיליכמ דועו
.ןמוש לש תונטק תויומכ םיליכמ תוקריו םיאלמ םינגד
םיליכמ םניאו טעמכ ,םיתיזו סוקוק זוגא ,ודקובא דבלמ ,תוריפ
.ןמוש לכ

.םינמוש ליכהל םה םג םייושע ,םינכומ םילכאמ
הב ןמושה .היונק וא תיב תרצות הגועה םא ןיב
.רתויב בושח ביכרמ תובורק םיתיעל הווהמ
.םינמושמ רקיעב םייושע ,ןמשו הנירגרמ ,האמח :םירחא םירצומ
?םינוש ןמוש יגוסל םיקוקז ונא עודמ
,הפב השוחתה תא רצויה אוה :םידיקפת רפסמ ןוזמב ןמושל
.םילכאמה ןיב הלידבמה ,םעונו רשוע תשגרה תקפסמה    
דחוימה םעטה תא רצויו םינוש םימעט לברעמו גפוס אוה
.לכאמ לכל ינייפואה    
םקרמה תריציב ןמושה רזוע ,תוגוע ומכ ,םייופא םירצומב
.ןידעה    
,תוריעז ריוא תויעוב ןמושה דכול ,רכוסו ןמוש תפצקה תעב
.חופטל הלילבל תועייסמה    
.םתסירק תעינמו הסיעהו קצבה שוביגל עייסמ אוה
.דוברו ןידע רצומ רצויו חמקה ינובלח-תא ףטוע אוה

ילעב םניה ,ןמשו הנירגרמ ,האמח ומכ ,ןמוש םיליכמה םירצומ
םיעיפשמ םה ךכ .הנוש ןפואב םילעופו דחא לכ תונוש תונוכת
.יפוסה רצומה לע
הנוש העפשה םהל ,םימ םיליכמ ,המגודל ,הנירגרמו האמח

.ךר םקרמ לעב תויהל רצומל תמרוג וז .ןמשהמ
?יטטאיד ןמושל ףוגה ביגמ דציכ
תמר לע םיעיפשמ ותומכו (ןוזמהמ) יטטאידה ןמושה גוס
.תילילכ בל תלחמל ןוכיסה ימרוגמ דחא ,םדב לורטסלוכה
תא תולידגמ ,תויוורה ןמושה תוצמוחמ קלחש ,וארה םירקחמ
תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוחש דועב ,םדב לורטסלוכה תמר
.התוא תוניטקמ
,האמח ,רשבב ,עבטה ךרדמ ,תויוצמ תויוור ןמוש תוצמוח
.וירצומו אלמ בלחו ריהמ ןוזמ ,הפאמ ירצומ
םינמשבו הנירגרמב ,םיזוגאב שי תויוור יתלב ןמוש תוצמוח
.םייחמצ
תואירבו ןמוש-תוצמוח
?בל-תלחמל-ןוכיס ןיטקת םיגד תכירצ תלדגה םאה
ילעבל רתוי בוט טירפת תווהל םימיוסמ ןמוש יגוס םילוכי םאה
?בל-תלחמל רתי ןוכיס
יתלב בר ןמוש תוצמוח גוס ןה ,3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח
תולחמל ןוכיס ןיטקהל תויושע ןהש ואצמ םירקחמ .תויוור
.ןטרסו ץבש ,תילילכ בל-תלחמ ומכ ,תוינורכ

ומכ ,םיגד ינמשב עפשב תויוצמ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח
םידירצילגירטה תומר תא תוניטקמ ןה .לרקמו ןומלס
.םדב
,םדב םידירצילגירט לש תוהובג תומרש ,וחיכוה םירקחמ
בל תלחמב תולחל ,ההובג ןוכיס תמרל תורישי תורושק
.תילילכ

,3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח לש ההובג הכירצש ,םג אצמנ
םג םהב הניטקמו םילפוטמ םניאש םישנאב םד-ץחל הניטקמ
.ץבש םורגל לולעש ,םד תשירקל ןוכיס
םינמש דוביעו קוקיז
ינפלו םיערזמ וקקוזש רחאל דיימ ,רתויב םיאירבו םיניזמ םינמש
.והשלכ דוביע ורבעש
םהב שי בורל .םדאל תוינויחה ןמוש תוצמוחב םירישע םיערז
םיברו םדאה תוחתפתהל םיצוחנה םינימטיוהו םילרנימה לכ
.םיטנדיסקוא יטנאב םירישע םהמ
םינשמ ,ןמושה תוצמוח תולקלקתמ המיאתמ הנגה אללש ןוויכ
.םינוש םיביכרמ םהמ םיאיצומו םינמשה ינרצי םתוא
םייחמצ םינמש קוקיז יכילהת
יוצימ
םיטחסנ הז בלשב .שבכמ ץחלב םיערזהמ םיצממ ןמשה תא
.שבכמה ביטל םאתהב ,םיערזב ןמשהמ זוחא 90-ל 72 ןיב
ללגב (שיפעהל) לקלקתהל ןמשה ליחתמ ,וילע םיניגמ ןיא םא
.'קקוזמ יתלב ןמש' םשה תחת רכמנ הז ןמש .ןצמחהו רואה

סיממב םינרצי םישמתשמ ,םיערזב ןמשה תרתי תא תוצמל ידכ
.הז סיממ קחרומ ,ןמשה לכ יוצימ רחאל .טפנ סיסב לע


יוקינ
,(Phospholipids) םידיפילופסופה תא םיקיחרמ הז בלשב
םהמ םיקחרומ ןכו םהב (ןיטיצל הז ללכב) תוינמוש תובוכרת
.םויזנגמו ןדיס ,תשוחנ ,לזרב :םילרנימ

קוקיז
,ןובס רצויו (Sodium hydroxide) ןרתנ תמימב בברועמ ןמשה
.תוישפוח ןמוש תוצמוח םע בוברע ךות
.םידיפילופסופו םיפסונ םילרנימ םיקחרומ הז בלשב

הנבלה
.ןיטורק הטבה קחרומ ,תולעמ 110-ב שחרתמה ,הז בלשב
.ןמושה תוצמוחב םייוניש תווהתהל םיליחתמ וז הרוטרפמטב

חיר תגפה
ןמוש תוצמוח תויראשו םייתמורא םינמש םיקחרומ הז בלשב
270 דע 240 תרוטרפמטב עצבתמ רבדה .ורתונש תוישפוחה
.העש דע העש יצח ךרוא אוהו סויסלצ תולעמ
תולוכת אללו םעטו חיר אלל ןמשה רתונ ,קוקיזה םויסב
תופסותה לכש קר אל .םילרנימ וא םינימטיו לש תויעבט
תורוטרפמטה בקע ,קוזינ ףא אוה ,ןמשהמ ואצוה תובוטה
.וקוקיז ידכ ךות דמע אוה ןהב תוהובגה

ידכ ,םיטנדיסקוא יטנא ,ךילהתה ףוסב ,ןרציה ףיסומ םיתיעל
.וב ורתונש ןמושה תוצמוח תיראש לוקלק תא עונמל

תוצמוח תוכפוה ,תולעמ 150 לעמ הרוטרפמטבש ,רוכזל שי
ךכב םיווהמו (תויצטומ ימרוג) םינגטומל תויוור יתלב ןמוש

!ןטרסל ןוכיס
םינמש םומיח
תורצונו ןצמחתמ אוה ,תוהובג תורוטרפמטל ןמש םיממחמ רשאכ
.תונטרסמ (Carcinogenic compounds) תוינגוצרק תובוכרת
.םינמשב שומישב תוריהז טוקנל שי ןכל

.תוהובג תורוטרפמטל םמוחש ןמשב שדחמ שמתשהל ןיא
.םידא תולעהל ליחתמ אוה הב הדוקנל ןמש םמחל ןיא
.הנכס הווהמ ולא םידא תמישנ םצע !םינטרסמ ןמש ידא    
תויומכב ותוא תונקל ולדתשה .רהמ לקלקתהל הטונ ןמש

.ער םעט וא ער חיר ול ןמשמ רטפיהלו תונטק    

שדחמ םמוח רשא ןמשש אצמ ידנליז-וינ רקחמ
.םד-ילכ תמיתס םרוג (ריהמ ןוזמ ינכודב ומכ)
הרטסלוא
וניאש ,לכאמ ןמשל ינשדח ףילחת איה (Olestra) הרטסלוא
רחאל ,שומישל הרשוא איה .ךומנ ירולקה וכרעו ףוגב גפסנ
.(FDA) תיאקירמאה תופורתהו ןוזמה תושר תוקידב

שומישה םהב ,ריהמ ןוזמל םינכודב שומישל הדעונ הרטסלוא
.רכוסו יחמצ ןמשמ הרטסלוא םיניכמ .יביסמ אוה ןמשב    
.ליגר ןמשב ולשובש הזל םיהז ותשוחתו ןוזמה םקרמ    
וקוריפל לוכיע-ימיזנא םיעייסמ ,ליגר ןמושב שומיש תעב
תבוכרת איה ,תאז תמועל ,הרטסלוא .ףוגב גפסנ אוה ךכו    
ןכלו םקרפל םילגוסמ םניא לוכיעה ימיזנאש ,תבכרומ הכ    
.תוירולק הרטסלואב ןיא ןכל .ףוגב םיגפסנ םניא םה    


ןיא ,הרטסלואב שומיש ךות הנכוהש םינגוט תיקשב
ןמשב שומיש תמועל ,תוירולק 75 הב שיו ןמוש לכ
.תוירולק 150-ו ןמוש םרג 10 תואצותה ויה וב

ותוא רחבמה תא הלידגמ ,ןמוש לוטנ וא ןמוש לד ןוזמ תכירצ
ול תודוהו טירפתב דדוב ביכרמ הווהמ איהש ןוויכ ,ךורצל ןתינ
.םירחא םיאירב םיביכרמ תפסוה תרשפאתמ
תוליעפ תפסוה ידי-לע גשות הבוט תואירב
,לקשמ רתי ,בל-תולחמ תעינמל העובק תינפוג
.ןטרס יגוס המכו תרכוס

לע העפשה ךכל היהית ,ףוגב תגפסנ הניא הרטסלואהש ןוויכ
,(תוריצע תעינמ) רתוי תוכר הניהית תואיציהו לוכיעה תכרעמ
.םיביסב רישע ןוזמ תכירצ ידי-לע תגשומה האצותל המודב

,םינובלח ,תומימחפ תגיפס לע העפשה ןיא הרטסלואל
:םימב םיסיסמה ולא ללוכ) םינימטיוו םילרנימ ,םינמוש
.(C ןימטיוו-B ינימטיו

:ןמושב םיסיסמ םינימטיו תגיפס ןיטקהל הלולע הרטסלוא
םידיאונטורקו K ןימטיוו E ןימטיו ,D ןימטיו ,A ןימטיו
ינרצי לע ,ןכל .הרטסלואב שומיש ךות ,ותנכהל ךומס ,ןוזמב
.םהירצומל םתוא ףיסוהל ,הרטסלואב שומישל ורבעש ןוזמ