תושדח -האוצ תלתשה
Fecal Transplantation - News


...האוצ תלתשה ואר
 
2015 ראורבפ
ףדוע לקשמ תלעב תמרותמ האוצ תלתשה רחאל הנימשמ השא
ב"הרא דנלייא דואור Newport Hospital-ב הלפוטש 32 תב השא
תועצמאב (Clostridium difficile) םודירטסולק קדייחה םוהיזב
רתי לקשמ תלעב (16-ה תב התב) תמרותמ םייעמ יקדייח
,(םישדוח 16 ךות) תאז תובקעב ,התלעה ג"ק 63 ןב (Overweight)
תטאידו תולמעתה תינכות תורמל .לקשמב ריהמו עיתפמ ןפואב
,עיגה אוה ךילהה רחאל םינש 3-ו תולעל הלקשמ ךישמה םילזונ
.ג"ק 80-ל ג"ק 62-מ

האצותכו יעמב תקלדל םורגל לולע C. difficile קדייחב םוהיז
םישישק .תוליחבו ןטב יבאכ ,ןובאיתה ןדבוא ,לושליש ,םוחל ךכמ
םוהיזל ןוכיס רתיב םינותנ תומיוסמ תולחמב םילוחה םישנאו
.הז קדייחב

אוה הז גוסמ םוהיזב ,םירקמה תיברמב ,לבוקמהו ליעיה לופיטה
תלתשהב לופיטה היהי רזוח םוהיז לש הרקמב .הקיטויביטנאב
.(Fecal Microbiota Transplantation/FMT) םייעמ יקדייח

Brown University in Providence, RI


2015 ראורבפ
םוידירטסולקב םוהיזב לופיטל רתויב הליעי האוצ תלתשה
לופיט ב"הרא University of Minnesota ירקוח לש םהירבדל
ליעי (Clostridium difficile) םוידירטסולקה קדייחב םוהיזב
.הכ דע בשחנש יפכמ
הרוק ונממ םוהיזו (Feces) האוצב שרפומ םוידירטסולקה קדייח
םורגי קדייחהמ םוהיז .האוצב םהוזמה חטשמ םע עגמ בקע
(Colitis) סיטילוק//(Colon Inflammation) סגה יעמה תקלדל
.םילושלישו תוליחב ,ןטב יבאכ ,ןובאיתה ןדבוא ,םוחל תמרוגה
ףא-לע ולחיו ורזחי הקיטויביטנאב םילפוטמה םילוחהמ קלח
האוצ תלתשהב לופיט לבקל ץלמומ ולא םילוח לע .לופיטה
.(Fecal Transplantation)

לש םירזוח םימוהיזמ ולבסש םילפוטמ 4 ופתתשה רקחמב
הקיטויביטנא תועצמאב םהב םילופיטש ,םוידירטסולקה קדייח
ינפל דוע האוצ תומיגד םהמ ףוסאל ולחה םירקוחה .ולשכנ
תייסולכוא יכ ררבתה .וירחא םוי 151 ךכב וכישמהו לופיטה
לופיטה רחאל רצק ןמז הבצייתה םילפוטמה יעמב םיקדייחה
.תועובש 21 רחאל םג הנתשה אל הז בצמו

Microbiome


2015 יאמ
םידימע םיינגותפ םיקדייח תמסוח האוצ תלתשה
,םוידירטסולקה קדייחמ 66 ןב רבג האפיר קר אל האוצ תלתשה
םידימע ויהש םימזינגרוא תייסולכוא םג וב המילעה איהש אלא
תומוקמבו לוכיעה תכרעמב ןה ,םדגנ וסונש תופורתה לכ ינפב
ןוימה רדחל להבוה רשא ,הז םדא .ףוגב םיפסונ
םדוק לבס ,ב"הרא וגאיד ןאס Scripps Mercy Hospital-ב
ףסונב ,(Quadriplegia) םייפגה תעבראב קותישמ לופיטל
רותניצו הנזה רוניצ ,ריווא תקפסא וכירצהש תורחא תויעבל
.(Chronic Foley Catheterization) ינורכ ילופ

Journal of Clinical Microbiology


2015 רבמטפס
האוצ תלתשה תועצמאב םיקדייח-רפוס סיבהל ןתינ
,ב"הרא קרוי-וינ Sloan-Kettering Cancer Center-ב רקחמ
םיצופנה ,(הלחמ ימרוג) םינגותפ םיקדייח 2 קדבש םירבכעב
:םייעמב םייוצמה ,הקיטויביטנאל םידימעש ,םילוח-יתבב םיצופנה
Klebsiella pneumoniae-ו Enterococcus faecium (VRE)
.האוצ תלתשה תרזעב םדימשהל ןתינ יכ אצמ
יגוס ינש לש םרפסמב הדירי הלח האוצה תלתשהמ םוי ךות
.ןיטולחל ומלענ םה עובש םותבו םיקדייחה

PLOS Pathogens


2015 רבוטקוא
ינדפק בקעמל הקוקז ךא ,החיטבמ תיארנ האוצ תלתשה
הינטירב King's College London-מ םיחמומ לש םהירבדל
שומישה ב"הרא וגאיד ןאס University of California-מו
(Severe Infections) םירומח םימוהיזב לופיטל האוצ תלתשהב
ךרדב שומישב לודיגה םע ךא ,ףדעומ לופיטל תוריהמב ךפה
םימרותב (Screening) רקס תוקידב עצבלו דיפקהל שי וז לופיט
.םיכורא ןמז יחווטל תואצותה תא ןוחבלו
םירקמהמ 85%-ב הייעבה תא הרתפ האוצה תלתשה םהירבדל
20%-ב קר לכב חילצה לבוקמה יטיביטנאה לופיטהש דועב
.םירקמהמ
אצמנש לופיטל יאוול תועפות לש טעומ רפסמ לע חווד הכ דע
ןוסיחה תכרעמש םישנאו םישישק םילפוטמ יבגל םג חוטב תיסחי
..המוגפ םהלש

BMJ


2016 ראוני
הירט האוצ ומכ הליעי האופק האוצ תלתשה
שומיש יכ אצמ הדנק וירטנוא McMaster University-ב רקחמ
תלתשהל .הירט האוצב שומישל המודב ליעי תאפקומ האוצב
,תונורתי רפסמ שי תרשפומה האופק האוצ תועצמאב םיקדייח
תוקידב לע רוזחל ךרוצ ןיאש ןוויכ רתוי תוכומנ לופיט תויולע םהב
חולשמו ןוסחיא תויורשפאו תידיימ תונימז ,םרותל ושענש רקסה
.רתוי תולק
רזוח וא ןשקע םוהיז ווחש םירגובמ 232 ופתתשה רקחמב
תואצתה .(Clostridium difficile) םוידירטסולקה קדייחב
תייעב הרתפנ אופקה קדייחב ולפוטש ולא ןיבמ יכ תוארמ
83.5%-ב ,תועובש 13 רחאל בקעמ תקידבב ,לושלישה
.הירט האוצ תלתשה תרזעב ולפוטש ולא ןיבמ 85% תמועל

JAMA


2016 ראוני
רתי תנמשהב לופיטל תוליעי האוצ תולולג
ב"הרא סטסו'צסמ Massachusetts General Hospital ירקוח
רוזעל היושע אירב הזר םדאמ החקלנ רשא האוצ יכ םיחוודמ
םיקדייח תרבעהל תודוה תאז ,לקשמב תדרל םינמש םישנאל
םהל ורבעוהו האפקהב ושבוי רשא םיקדייח תועצמאב םהיעמל
.תולולגב

Probiota 2016 in Amsterdam


2016 סרמ
םיינגותפ-אל םיסוריו םירבעומ האוצ תלתשה ךלהמב
ךלהמבש אצמ ב"הרא University of Pennsylvania-ב רקחמ
םניאש) םיינגותפ-אל םיסוריו םג םירבעומ האוצה תלתשה ךילהת
.(הלחמ יללוחמ
תולחמ תרבעה עונמל ידכ תונדפקב םיקדבנ האוצה ימרות
דימת ךא ,תורחא תוימוהיז תולחמו םייעמהו הביקה תכרעמ
.הריקסב ורתוא אלש םירכומ יתלב םוהיז ימרוגמ ששח םייק
תובלתשה רחאלו םודר בצמב ףוגל ורדחיש םיסוריו ונכתי
.סרטס יבצמב ואטבתי םה תימונגה תכרעמב
םינלער לש םינג םיאשונה םיסוריו ינפמ דחוימב לודג ששחה
םיווהמ ולא לכ ךא ,הקיטויביטנא ינפב תודימעל םימרות וא
.םייח-ילעב יאת לש םיסוריו רשאמ הגאד תוחפ

mBio