האוצ תלתשה
Fecal//Stool Transplantation
וב ךילה איה (Bacteriotherapy) היפרתוירטקב//האוצ תלתשה
םוידירטסולק קדייחהמ היקנ (Stool/Feces) האוצ תפסאנ וב
הנממ רשא ,אירב םרותמ (C. difficile) Clostridium difficile
.רוהיט תרבוע האוצה רמולכ ,"םיבוטה םיקדייחה" ופסאנ
החנהב ,לפוטמה לש יעמה ךות לא םירבעומ ופסאנש םיקדייחה
יקדייח ידי-לע ואכוד לפוטמה יעמב םיבוטה םיקדייחה יכ
לופיט לכ ינפב םידימע םתויהו םוצעה םרפסמ בקע C. difficile
.הקיטויביטנא ומכ ,רחא

...תואבה לופיטה תורוצמ תחאב השענ (האוצה תרבעה) לופיטה
.(Pill) הלולג תעילב
.(Enema) ןקוח
.(Colonoscopy) היפוקסונולוק
.(Endoscopy) היפוקסודנא
.(Sigmoidoscopy) היפוקסודיאומגיס

...קדבנ םרט
.ךוראה חווטב םג וראשי לפוטמה יעמב םייונישה םא
.םוהיז/ןוכיס לכמ ףח הז לופיט םאה

...תושדח - האוצ תלתשה ואר