תושדח - םיגד ןמש
Fish Oil - News
יגרלא ליפורפ רפשמ םיגד ןמש
ןילוסניאל תושיגרו םיגד ןמש
תבאז ילוחל רפשמ םיגד ןמש
דוליב תויגרלאו ןוירהב םיגד 'ש
ןורכיז רפשמ םיגד ןמש
ןיטאטסכ ... םיגד ןמש
תירלוקסו-וידרקה תלעותה
הזוכיספל ןוכיס ןיטקמ םיגד 'ש
חומה דוקפית רפשמ וניא םיגד 'ש
(1) דשה ןטרסל ןוכיסו םיגד ןמש
םייטבאיד-יטנא םינגו םיגד 'ש
תוכומנ תומרב ליעי לירק ןמש
הילכ ינבאל ןוכיסו םיגד ןמש
ןטרס ילפוטמל םיגד ןמש
םירודזורפ רופריפו םיגד ןמש
קוניתה לש ןוסיחה 'מו םיגד 'ש
תינומרעה ןטרסו םיגד ןמש
בלבלה תקלד דגנ םיגד ןמש
םייכינח תלחמו םיגד ןמש
תיביטנגוק הכיעדו םיגד ןמש
םישישק ירירשו םיגד ןמש
דופ קנ'ג יקזנו םיגד ןמש
בלה תואירבו םיגד ןמש
(2) דשה ןטרסל ןוכיסו םיגד ןמש
סיטירתאו םיגד ןמש
םיינזוא תקלדל םיגד 'ש
םיגד ןמשב ןוזמ תרשעה
םיחקפ םידלי - םיגד ןמש
רמייהצלאו IQ ,םיגד ןמש
קוניתה לקשמו םיגד ןמש
(1) ילאטפ בל בצקו םיגד ןמש
תינלטק הימתיראו םיגד ןמש
המתסא ילוחל םיגד ןמש
םייביטקארפיה םידליו םיגד 'ש
םיגד ןמשו תוירולק-לד טירפת
ןוירה ןמזב םיגד ןמש
תיראלוקמ תונוותהו םיגד 'ש
(2) בלה בצקל ליעומ םיגד 'ש
םינמשל ליעומ םיגד ןמש
(3) רוטלירביפידמ בוט םיגד 'ש
אצאצה תייצנידרואוקל םיגד 'ש
תוקזח תומצעל םיגד 'ש
ןואכיד דגנ םיגד ןמש
סגה יעמה ןטרסו 3-הגמוא
תרכוס ילוחב ןמושו 3-הגמוא
רתי תנמשה דגנ 3-הגמוא
שמשל הנותמ הפישח
תוטועפ לע ןגמ D ןימטי
תינורגיש םיקרפמ 'דו םיגד 'ש2002 ראורבפ
סיטירתראואטסואל םיגד ןמש
...ירקוח


2002 רבמצד
םידליב םיינזוא תקלדל בוט םיגד ןמש
ןתינ רשא ,םוינלס ליכמה ןימטיו-יטלומ בולישב םויב םיגד ןמש תיפכ
ירקוח .םידליב הנוכיתה ןזואה תקלדל העינמ יעצמאכ חכוה ,םידליל
רחאל תאז וקדב ב"הרא The New York Eye and Ear Infirmary
תוכומנ תומרמ םילבוס םיינזוא תקלד םע םינטק םידליש ררבתהש
.םוינלסו A ןימטיו ,EPA לש

Laryngology & Annals of Otology, Rhinology


2003 רבמצד
םיגד ןמשב ןוזמ תרשעה
הנירגרמב לחה ,םינוש ןוזמ יגוס תורשע תכירצש ןעוט ילרטסוא רקחמ
.בל-תולחמב תוקלל היסולכואב ןוכיסה תא ןיטקת ,רשב ירצומב הלכו
םירישע םילכאמ הכרצ תחאה .תוצובק יתשל וקלחנ יוסינה יפתתשמ
הלונק ןמש ,םירמושמ םיגד ומכ ,3-הגמוא ןמוש תוצמוחב םעבטמ
,3-הגמוא ןמוש תוצמוח ליכמ וניאש ןוזמ הכרצ הינשהו התשפ יערזו
.םיגד ןמשב רשעוה רשא
םמדב 3-הגמואה תומר ,הנושארה הצובקב ופצנש תואצותל המודב
וז הטיש םירקוחה ירבדל .אוה םג הלע הינשה הצובקה יפתתשמ לש
ליבגהל םיצורש וא םיגד ךורצל םיצור םניאש ולאל בוט ףילחת הווהת
.םתכירצ תא

European Journal of Clinical Nutrition


2004 ראוני
םיחקפ םידלי - םיגד ןמש
תינכותה תנרקה רחאל ,הנורחאל הרבג הינטירבב םיגד ןמש תריכמ
רפשמ םיגד ןמש דציכ םגדוה הב ,BBC-ב Child Of Our Time
.םידליב חומה תלועפ תוליעי תא
םילבוס רשא םידלי לע םיגדה ןמש תעפשה התייה דחוימב הבוט
םירופישה .םייביטקארפיה םידליו (Disruptive Children) תוערפהמ
האירקהו הביתכה רשוכו םנורכיז רופישבו םידליה תוגהנתהב ואטבתה
.ןילטירל יעבט ףילחת םיגדה ןמשב םיאורה שי .םהלש


2004 רבמצד
רמייהצלא תלחמו IQ ,םיגד ןמש
University of Edinburgh-ו University of Aberdeen יתווצ
ןמש םיכרוצה םישנא לש לכשמה תנמ יכ ףתושמב ואצמ דנלטוקס
םהב ןטק ןכ .ותוא םיכרוצ םניאש ולאב רשאמ 13%-ב ההובג םיגד
.רמייהצלא תלחמ לש םימדקומ םינמיס תולגל ןוכיסה
םעפבו 11 ליגב הנושארל הקדבנ ,םישנא 300 התנמ רשא ,הצובקה
.64 ליגל םישנאה עיגהב הינשה
.תילטנמה תוריהמב אלא ,ןורכיזב אטבתה אל לודגה ינושהש אצמנ
.ילטנמה ןחבמה תואצותו םדב 3-הגמואה תלוכת ןיב רשי סחי אצמנ

American Journal of Clinical Nutrition


2005 ילוי
קוניתה לקשמו םיגד ןמש
תכירצ יכ וליג דנלסיא Public Health Institute of Iceland ירקוח
תא תולעהל היושע ,םימדקומ ןוירה יבלשב ,השא ידי-לע םיגד ןמש
.קוניתה לקשמ
לש וייח ךשמהב תולחל רתוי ךומנ ןוכיסל רושק הדילב הובג לקשמ
.וב תוידיתע תולחמ תעינמב עייסל הדיתעה םאה הלוכי ךכ .קוניתה


2005 רבמטפס
(1) ילטפ בל בצק םלוב וניא םיגד ןמש
רשא רקחמב ,Wageningen Centre for Food Sciences ינעדמ
ןוכיס תתחפהב דאמ טעמ ליעומ םיגד ןמש יכ וליג ,הנש ךשמנ
.(Cardiac Arrest) בל םודו בל בצק תוערפהל
ועיגהש ,םימדוק םירקחמ ינש לש ולא תא םירתוס הז רקחמ יאצממ
םזחב םילתשומ םירוטלירביפיד ויה םיקדבנה לכל .הכופה הנקסמל
.(Implantable Cardioverter Defibrillator/ICD)

European Society of Cardiology


2005 רבמבונ
תינלטק הימתיראו םיגד ןמש
שומיש יכ םירסומ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
ימואתפ תוומ עונמל יושע ,תוימתירא-יטנאה תונוכתה לעב ,םיגד ןמשב
הובג ןוכיסב םילפוטמב ילאטפ (Sudden Cardiac Death) בל םודמ
.(Myocardial Infarction) בלה רירש םטואמ םילבוסה
קלח לביק ,םישדוח רשע-םינש ךשמנש ,רקחמה יפתתשמ 402 ךותמ
.תיז ןמש ולביק ראשהו םיגד ןמש
תעב רהזיהל רחא יפוג-םינפ ןקתהב וא בל בצוקב םישמתשמה לע
.םיגד ןמשב שומישה

Circulation


2006 ראוני
המתסא ילוחל םיגד ןמש
תליטנש אצמ ,הינטירב סלוו ב"הרא Indiana University-ב רקחמ
ינפמ ןגמ ,םיגד ןמשב יוצמה ,3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח ףסות
השק ינפוג ץמאמ תאצות ,תונופמיס תורציה
...המתסא ואר .(Exercise-induced bronchoconstriction/EIB)
בקע תומרגנ רשא ,ריואה ירבעמ לש תוינמז תויורציהב רבודמ
.תצרמנ תינפוג תוליעפ


2006 סרמ
םייביטקארפיה םידליו םיגד ןמש
ןודניווס The Cotswold Community School-ב םידקמ רקחמ
םילבוסה םידלי לע םיגד ןמש יפסות לש םתעפשה תא ןחב הינטירב
.םייתרבח תולגתסה יישקו הרומח תישגר תוגהנתהמ
6-הגמואו 3-הגמוא ןמוש תוצמוח יכ אצמ ,םירחא ומכ הז רקחמ
דומילו תוגהנתה תוערפהל םירושקה םינימסת תעגרהב רוזעל תויושע
.םירגובמבו םידליב ןה


2006 לירפא
םיגד ןמש בולישב תוירולק תלד הטאיד
תעפשה ןחב רשא האירוק Pusan National University-ב רקחמ
ינמס םצמצל היושע וזש הליג ,םיגד ןמש בולישב תוירולק-לד טירפת
.תונקזו תוריעצ תורבכעב השענ רקחמה .90% דע רועישב תוקלד
.םינידנלגטסורפ רוצייב היה המוד רועישב םוצמיצ
וא/םע דבב דב ,םיגד ןמש תכירצש אוה הז רקחממ ירקיעה אצממה
םירושקה םייתקלד םיכילהת התיחפמ 40%-ב תוירולק תכירצ םוצמיצ
.ליגב

Life Sciences


2006 לירפא
ןוירה ןמזב םיגד ןמש
םיריהזמ דנלסיא קיווייקר Public Health Inst. of Iceland ירקוח
ןוכיס לידגמ רשא רבד ,ןוירה ןמזב םיגד ןמשב שומיש ינפמ םישנ
.ןוירהה תעב םד-ץחל רתיל
,4.7 יפ רועישב ןוכיס רתיב ויה ,םיגד ןמש ףכה אולמ וכרצש םישנ
.ותוא ולטנ אל ללכ וא םיגד ןמש תוחפ וכרצש ולא תמועל

British Journal of Obstetrics and Gynecology


2006 ילוי
תיראלוקמ תונוותהו םיגד ןמש
ליגב הייולתה תיראלוקאמ תונוותהל ןוכיס הניטקמ םיגד ןמש תליטנ
וליג תאז .70%-ב ,(Age-related Macular Degeneration/AMD)
.םינש 5 ךשמנש רקחמ םותב ,הילרטסוא Uni. of Sydney ירקוח

Archives of Opthamology


2006 ילוי
(2) בלה בצקל ליעומ םיגד ןמש
תכירצ ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School ירקוח לש םהירבדל
לע הנגהב ליעוהל היושע ןמשב םירישע םיגד תועצמאב 3-הגמוא
.בלה בצק
היה עובש לכב םיגד לש רתוי וא תונמ 5 וכרצ רשא ולאב יכ אצמנ
םירחאב רשאמ תוחפ תומיעפ 3.2 עצוממב :רתוי ךומנ בלה בצק
.םיגד תוחפ וכרצש
2.3-ב בלה בצק תא הניטקמ DHA-ו EPA םויב דחא םרג תכירצ
ןרוקמ רשא תוערפה לש תוכשמתהל ןוכיס הניטקמו הקדב תומיעפ
.46%-ב (Ventricular Repolarization) בלה ירדחב

.Journal of the American College of Cardiology


2006 ילוי
םינמשל ליעומ םיגד ןמש
הנותמ תינפוג תוליעפ בולישב ,םיגד ןמשב תויוצמה ,ןמוש תוצמוח
.לקשמ תדרוהב רוזעל תויושע
בוליש יכ וליג הילרטסוא University of South Australia ירקוח
,םלקשממ תיחפהל רתי תנמשהמ םילבוסל רוזעל יושע םיינשה לש ימוי
.םירירשל םדה תמירז רופישל תודוה
ולטנש ולא .תוקד 45 תב הכילה עובשב םימעפ 3 ועצב םיפתתשמה
.עצוממב ג"ק 2 םלקשממ ,םישדוח 3 םותב ,ותיחפה םיגד ןמש


2006 רבמטפס
(3) רוטלירביפיד רשאמ בוט םיגד ןמש
תכירצ ידי-לע םא ןיב ,םיגד ןמש תליטנ ידי-לע ,3-הגמוא תכירצ תרבגה
תוומ תעינמ ידי-לע םיבר םייח ליצהל היושע ,םיפסות תליטנ וא םיגד
.(Sudden Cardiac Death) ימואתפ יבבל

American Journal of Preventive Medicine


2006 רבמצד
אצאצה תייצנידרואוקל םיגד ןמש תולולג
...םירקוח


2007 יאמ
רתוי תוקזח תומצעל םיגד ןמש
...רקחמ


2007 ינוי
ןואכיד דגנ םיגד ןמש
תנמ יכ וליג היגברונ ןגרב Haukeland University Hospital ירקוח
ןוכיס תיחפהל היושע ,הב 3-הגמוא תלוכתל תודוה ,תימוי םיגד ןמש
70 ינבו 49 דע 40 ינב שיא 22,000 ורטינ םירקוחה .30%-ב ןואכידל
.םייתנש ךשמב 79 דע

Journal of Affective Disorders


2007 רבוטקוא
סגה יעמה ןטרס ינפמ הניגמ 3-הגמוא
...חותינ


2007 רבמצד
תרכוס ילוחב ןמוש התיחפמ 3-הגמוא
...ףסות


2007 רבמצד
רתי תנמשה דגנ 3-הגמוא
Biological Science Laboratories, Kao Corporation-ב רקחמ
תא ןיטקהל היושע 3-הגמוא יכ אצמ םירבכעב ךרענ רשא ןפי יגי'צוט
.ןמושה לש םירמוחה ףוליח תא הציאמ איהש ךכל תודוה לקשמה

הנומש לש תפסותב ןמוש תריתע הנוזת ולביקש הדבעמ ירבכע
תמועל ןמוש רתוי ודביאו לקשמב תוחפ ולע םיגד ןמש םיזוחא
ךשמנש ,רקחמב .םיגדה ןמש ףסות תא ולביק אלש םירבכע
.ןמושמ תוירולק 30% םירבכעה תנוזת הללכ ,םישדוח השימח

Journal of Nutrition


2008 ראוני
םייח תלחות תרפשמ שמשל הנותמ הפישח
...םישנא


2008 סרמ
1-גוס תרכוסמ תוטועפ לע ןגמ D ןימטיו
...רקחמ


2008 סרמ
תינורגיש םיקרפמ תקלד לע לקמ םיגד ןמש
...ילוח


2008 סרמ
יגרלא ליפורפ רפשמ םיגד ןמש
...ירקוח


2008 ינוי
ןילוסניאל תושיגר רפשמ םיגד ןמש
...רקחמ


2008 ינוי
תבאז ילוחל רפשמ םיגד ןמש
תא וקדב רשא הינטירב דנלריא ןופצ Queens Uni. Belfast ירקוח
תיתכרעמ תיתנמדא תבאזב םילפוטמ לע םיגד ןמש יפסות תעפשה
ילטודנאה דוקפיתה לעו (Systemic Lupus Erythematosus/SLE)
הלחמה תוליעפב רופיש וליג (Endothelial Function) םדה-ילכ לש
.םילוחב (Endothelial Function) םדה-ילכ לש ילטודנאה דוקפיתבו

םייונישל םרג ,תועובש 24 ךשמנש ,םיגד ןמש ףסות תרזעב לופיטה
זוחא תנטקהל ,םדה-תויסט ימורק לש ןמושה תוצמוחב םייתועמשמ
.DHA-ה זוחא תלדגהלו (Arachidonic Acid) תינודיכראה הצמוחה

Annals of the Rheumatic Diseases


2009 ילוי
דוליב תויגרלא דגנ ןוירהב םיגד ןמש
...םירקוח


2009 ילוי
ןורכיז רפשמ םיגד ןמש
רקחמב .םיאירב םירגובמב ןורכיזה תא רפשל יושע םיגד ןמש ףסות
תורושקה ןורכיז תויעב לע וננולתש הלעמו 55 ינב םישנא ופתתשה
.םישדוח 6 ךשמב ףסותה תא ולביק םיפתתשמה .ליגל
ןורכיזה תואיגש רפסמ יכ ררבתה םהל התשענ רשא ןורכיז תניחבב
.תיצחמב תחפ דומיל רחאל

Alzheimer’s Association 2009 International Conference
on Alzheimer’s Disease


2008 ילוי
ןיטאטס ומכ םילעופ םודא זרוא ירמשו םיגד ןמש
...בוליש


2009 טסוגוא
םיגד ןמשב תירלוקסו-וידרקה תלעותה
...הריקס


2010 ראורבפ
הובג ןוכיס ילעבב הזוכיספל ןוכיס ןיטקמ םיגד ןמש
ןחב רשא הילרטסוא ןרובלמ University of Melbourne-ב רקחמ
הזוכיספל הייטנ ילעב םיריעצ לע םיגדה ןמש ףסות תעפשה תא
הדירי הליג ,םישדוח 12 ךשמב ףסותה תא ולטנ רשא ,(Psychosis)
81 ופתתשה רקחמב .ובצלפל האוושהב ,ךכל ןוכיסב 22.6% רועישב
.25 דע 13 ינב םילפוטמ 81

Archives of General Psychiatry


2010 לירפא
חומה דוקפית תא רפשמ וניא םיגד ןמש
...רקחמ


2010 ילוי
דשה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םיגד ןמש
לטאיס Fred Hutchinson Cancer Research Center-ב רקחמ
םינש שש ךשמנו 76 דע 50 תונב םישנ 35,016 ופתתשה וב ,ב"הרא
ךשמב םיגד ןמש ףסות תולטונ רשא רבעמה ליג רחאל םישנ יכ הליג
חתפל 32% ןב תחפומ ןוכיסב אצמיהל תויושע םינש 10 תוחפל
.דשה ןטרס

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2010 רבוטקוא
םייטבאיד-יטנא םינג ליעפמ םיגד ןמש
National Taiwan University-ב ךרענ רשא ,םירבכעב רקחמ
תוניימתה םירידסמ רשא םינג ליעפהל יושע םיגד ןמש יכ אצמ ןאווייט
תוביצי לע הרימש) סיסטסואימוהו ןמוש יאת לש (Differentiation)
.זוקולגה לש (תימינפ

Journal of Nutritional Biochemistry


2010 רבמבונ
תוכומנ תומרב תוליעיב לעופ לירק ןמש
םהיתועפשה ןיב הוושיהו קדב היגברונ ולסוא Uni. of Oslo-ב רקחמ
ינמס לע ,םדה ינמוש לע םיגד ןמש לש ולאו Aker’s krill רצומה לש
.תוקלד לעו תינוצמיח הקע
לש וזל המודה העפשה שי רתוי ךומנ ןונימב לירק ןמשל יכ אצמנ
יבגל םדב DHA-הו EPA-ה תומר תא וושיה םירקוחה .םיגד ןמש
.םינמשה ינש

Springer journal Lipids


2011 ראורבפ
הילכ ינבאל ןוכיס ןיטקמ םיגד ןמש
ןמש ףסות תליטנש אצמ הינמרג University of Bonn-ב רקחמ
טלסקוא ןדיס ינבא לש םתורצוויהל ןוכיס ןיטקהל היושע םיגד
לופיטל הפורת םויכ ןיא םירקוחה ירבדל .(Calcium Oxalate)
.(Hyperoxaluria) הירולסקוארפיהב
ג"מ 900 םוי ידמ ולביק רשא םיאירב םישנא 15 ופתתשה רקחמב
תומר תא ןיטקהלו עיפשהל ולחה םיפסותה .DHA ג"מ 600-ו EPA
.םוי 30 ךשמב ונתינ םהש רחאל ןתשב םישרפומה םיטלסקואה

The Journal of Urology


2011 סרמ
ןטרס ילפוטמב םירירשו לקשמ ןדבוא ענומ םיגד ןמש
םירירש לוליד עונמל םייושע היפרתומיכב םילפוטמ רשא ןטרס ילוח
.םיגד ןמש ףסות תרזעב לקשמ ןדבואו
.(Lung C.) תואירה ןטרס הלגתה םהב םילפוטמ 40 ופתתשה רקחמב
תסמ לע ,םלקשמ לע ורמש םיגד ןמש ףסות ולביקש ולא ךותמ 69%
ישנא ןיבמ 29%-ל האוושהב םהירירש תוכיא לעו םהלש םירירשה
.תרוקיבה תצובק

Cancer


2010 ינוי
םירודזורפ רופריפ דגנ םיגד ןמש
הילרטסוא ןרובלמ The Royal Melbourne Hospital-ב םירקוח
םהב םרוג םירודזורפ רופריפמ םילבוסל ןתינה םיגד ןמש יכ ואצמ
הרימשב םהל ליעוהל םייושעש בלב םייגולויזיפ-ורטקלא םייונישל
.בלה בצק לע

American Journal of Cardiology


2011 טסוגוא
קוניתה לש ןוסיחה תכרעמ תא תרפשמ DHA 3-הגמוא תליטנ
...תליטנ


2011 רבוטקוא
תינומרעה ןטרס תוחתפתה טיאמ םיגד ןמש
בצק תא טיאהל היושע םיגד ןמש תוסומכ תפסותב ןמוש-תלד הנוזת
.תינומרעה ןטרס יאת לש םתוחתפתה
UCLA's Jonsson Comprehensive Cancer Center-ב רקחמב
תילקידר התירכ ינפל ודמע רשא ,םירבג 48 ופתתשה ב"הרא
ןמוש-תלד הנוזת ולביקו ,תינומרעה לש (Radical Prostatectomy)
.םוי ידמ ,םיגד ןמש םרג 5 תפסותב
.ןטרסה יאת לש םיאתה םורק בכרה לע עיפשה םיגדה ןמשש ררבתה
הניטקמ ןטרסה יאת תוחתפתה בצק תטאה יכ םיריבסמ םירקוחה
.תורורגכ םתוטשפתהל ןוכיסה תא

Cancer Prevention Research


2012 ראוני
בלבלה תקלד דגנ תיז ןמשו םיגד ןמש
...ירקוח


2012 לירפא
םייכינח תלחמ בצמ רפשמ םיגד ןמש
.(Periodontitis) םייכינח תלחמ שילחהל יושע םיגד ןמש ףסות
הילרטסוא דיילדא University of South Australia ירקוח
חכוה םהמ םיינש קר ךא ,רבדה חכוה םהב םירקחמ 4 ורתיא
.ןיריפסא הז ףסותב ובליש ולא םירקחמ ינשו תיטסיטטס

תוצמוח רתוי תללוכ םתנוזת רשא םישנא יכ וארה םירחא םירקחמ
תוקלדמ תוחפ םילבוס ,םיגד תליכאב םיברמ םה םא דחוימב ,ןמוש
.םייכינח

Experimental Biology 2012 Meeting in San Diego, Ca


2012 ילוי
תיביטנגוק הכיעד ענומ וניא םיגד ןמש
London School of Hygiene and Tropical Medicine ירקוח
םייתנוזת םיפסותש ואצמ םימדוק םירקחמ ורקס רשא הינטירב ןודנול
לש יביטנגוקה םבצמ תא םירפשמ םניא 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש
.םישישקב תיביטנגוק הכיעד םיענומ םניאו םיאירב םישישק

Cochrane database of systematic reviews


2012 רבמטפס
םישישקב םירירש ןויפיר ינפמ ןגמ םיגד ןמש
םישישק יכ הליג הינטירב University of Aberdeen-ב םידקמ רקחמ
.20%-כב םהירירש קוזיחל ךכב םורתל םייושע םיגד ןמש םיכרוצה

תודגנתה יליגרת ועציב רשא םישישק יכ ררבתה רקחמה ינותנמ
ךשמב תולוקשמ תמרה תרזעב (Resistance Exercise Training)
20%-כב םהירירש חוכ תא ורפיש םיגד ןמש ליבקמב וכרצו תועובש 12
.ובצלפה תצובקב 11% תמועל

British Science Festival


2013 יאמ
דופ קנ'ג לש תוקיזמ תועפשה ןיטקמ םיגד ןמש
180-מ רתוי ורקס רשא ,הינטירב University of Liverpool ירקוח
תועיבקב םילכואה םישנא יכ םירסומ ,הז אשונב רקחמ תודובע
ידי-לע חומה לע תוקיזמה תועפשהה תא ליבגהל םילוכי דופ קנ'ג
.םיגד ןמש לש הלודג הכירצ
בצע יאת לש םרוציי תא תשבשמ ןמוש תריתע הנוזת יכ וליג םירקוחה
3-הגמוא לש הלודג תומכ תללוכה הנוזת ךא ,(Neurogenesis) םישדח
.ןוזמה תכירצ לע חומה תטילש תא שבשל ןמושהמ תענומ םיגד ןמשו

British Journal of Nutrition


2013 ינוי
תישפנה הקעה לע העפשה ךות בלה תואירב תא רפשמ םיגד ןמש
,ב"הרא Michigan Technological University-ב רקחמ יאצממ יפל
ךכל הקלחב הרושק םיגד ןמשב בלל תלעותה ,שיא 67 ופתתשה וב
.(Mental Stress) ישפנה חתמה תועפשה תא ןיטקמ אוהש

American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative
and Comparative Physiology


2013 ינוי
דשה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םיגד ןמש
,םישנ 800,000-כ ופתתשה ןהב ,םימדוק םירקחמ 21 ורקסש םירקוח
דירוהל היושע (n-3 PUFA) םיגד ןמש לש ההובג הכירצ יכ וליג
.דשה ןטרס חתפל ןוכיסה תא תיתועמשמ
.5%-ב ןוכיסה תא הדירוה םיגד ןמש םרג 0.1 תב תפסות לכש אצמנ

British Medical Journal

תושדח - 3-הגמוא ואר