םיישפוח םילקידאר
Free Radicals
רפסמ תלעב וא תינצמח-דח הדורפ/הלוקלומ אוה ישפוח לקידאר
תפאוש איהו הביצי הניא וזכ הדורפ .יגוז וניאש תודורפ לש רחא
התביבסב תולוקלוממ הל רסח רשא ןצמחה םוטא תא םילשהל
.ולא תולוקלומל קזנ תמרוג איה ךכבו

.קזח ןצמחמ םרוג וניה ישפוח לקידאר תורחא םילימב

.יעבט ןפואב ףוגב םייוצמ םיישפוח םילקידאר
םירצונו םירמוחה ףוליח ךילהתב יאוול רצומ םה
.םייתקלד םיכילהתב
.םיישפוח םילקידארב לופיטל ןונגנמ שי ףוגל

...ב םג עפשב םיאצמנ םיישפוח םילקידאר

.שמש תנירק
.הליער תלוספ
.םינוש םיימיכ םירמוח
.םהוזמ ריוא
.תוירגיס ןשע
.םדא ידי השעמ הנירק

.תיאתה המרב סרהל םימרוג םיישפוח םילקידאר
השעמל ךכבו אתה םורק ינובלח תא םיסרוה םה
.ולוכ אתה תא
יטנגה רמוחה תא םיפשוחו אתה ןיערג םורק תא םג םיסרוה םה
.סרהו תויצטומל (יתשרותה רמוחה) DNA-ה ףשחנ ךכב .וב יוצמב

תולחמ ,םיאת תומל תומרוג ,תינוצמיח הקע תויורקה ולא תועפות
.תונקדזהה ךילהת תצאהלו

םיישפוח םילקידארה לש םתובישח

תרזעב ועגפנש תומקרו םירז םישלופ תנמסמ ןוסיחה תכרעמ
.ףוגהמ הקחרה םשל םיישפוח םילקידאר

תועצמאב םיישפוח םילקידארב העיגפ יכ תרמואה השיג הנשי
.ןוסיחה תכרעמ תא השילחמ םיטנדיסקוא-יטנא יפסות

ענמ תולועפ
...תתחפה ידי-לע ולא תועפותב םחליהל ןתינ
.ישפנ חתמ/סרטס.םיימיכ הביבס ימוהיז
.תודבכ תוכתמ ימוהיז

...םע דבב דב תאז

.ןוסיחה תכרעמ קוזיח.ןוזמה תוכיא רופיש

...תושדח - םיטנדיסקוא-יטנאו םיישפוח םילקידאר ואר