(eGFR וא) GFR תקידב
GFR (eGFR) Test
eGFR םג היורקה ,(Glomerular Filtration Rate) GFR תקידב
הבוטה הקידבה איה (Estimated Glomerular Filtration Rate)
ךותמ ,(Renal Function) תוילכה לש ןדוקפית תכרעה םשל רתויב
.תועש 24 ךשמב ןתש ףוסיא וא בושיח

תדיחיב תוילכה ידי-לע עצובמה ןוניסה רועיש איה האצותה תועמשמ
בלשה תא הכירעמ הקידבה .(mL/min) הקדב רטילל-ילימ :ןותנ ןמז
.לופיטה ךשמה תעיבקל ,(Kidney Disease) תוילכ תלחמ תאצמנ וב

בשחתהב ,ןיניטארקה תקידב תואצות ךמס-לע בשוחמ GFR-ה ךרע
םג תארקנ הקידבה ןכלו םיפסונ םימרוגבו ונימב ,קדבנה ליגב
.(Calculated Glomerular Filtration Rate) cGFR

eGFR תקידב ,(םדה בויסנב תישענה) ןיניטארקה תקידב תמועל
הלגמו רתוי הנימא (Estimated Glomerular Filtration Rate)
.םימדקומה היבלשב דוע תוילכ תלחמ

תוילכה דוקפית תכרעה עוציבל תופסונ םיכרד
.םדה בויסנב (Cystatin C) ןיטאטסיצה תמר תדידמ .1
ןוניס רבוע וניאו שדחמ גפסנ וניא ןילוניאה .םדל ןילוניא תקרזה .2
.תוילכב םירבועה םימ לש הזל המוד ףוגהמ ותקחרה בצק ןכלו  

GFR תקידב תואצות תועמשמ

 םירחא םיאצממGFRרואיתהמר
וא ןובלח
.ןתשב ןימובלא
+90

60-89
30-59
15-29
  15-מ ןטק

GFR םע יתיילכ קזנ
הובג וא ילמרונ
הלק GFR תדירי
הנותמ GFR תדירי
הרומח GFR תדירי
תוילכ תקיפס-יא
1

2
3
4
5

 
.הקד/ל"מ 120-ל 90 ןיב םיענ םיניקת הקידב יכרע

ףסונ עדימ
.ןוירה ןמזב לדג GFR-ה
(eGFR) בשוחמ GFR לע הפידע תדדמנ GFR תקידב
...םיאבה םירקמב   
.(ןתשב ןימובלא וא ןובלח) יתיילכ קזנ שיש עודי םהב םישנאב
.דאמ םיריעצבו םיגלפומ םישישקב
םילבוסב ,רתי תנמשה ילעב :תינוציק ףוג תסמ ילעב םישנאב
.םירירש ןווינ/תלחמב םילוחהו הנוזת-תתמ  
.םינוחמצ הז ללכב ,דחוימ טירפת םיכרוצה םישנאב
הז ללכב ,תוריהמב הנתשמ יתיילכה דוקפיתה םהב םישנא
.(Acute Renal Disease) הפירח תוילכ תקיפס-יא  
תולעב תופורת םילטונה םישנא :ןונימ תומאתה תושרדנשכ
.יתיילכה ןוניסה לע העפשה תולעב וא תיתיילכ תוליער