תושדח - ןימזוקולג
Glucosamine - News


...ןימזוקולג ואר
 
2008 ראורבפ
ךריה לש סיטירתראואטסואל ליעומ וניא ןימזוקולג
םדרטור Erasmus Medical Center-ב םירקוח לש םהירבדל
םימוטפמיס תתחפהב ובצלפמ רתוי בוט וניא ןימזוקולג דנלוה
תוחתפתה לע העפשהבו (םינוש םידוקפיתב תולבגהו םיבאכ)
םיאצממש עבוק ףרוצמ רמאמ ךא ,ךריה לש סיטירתראואטסוא
.םיטלחומ םניא ולא
טאפלוס ןימזוקולגב תלעותה יבגל תועיד יקוליח ןיידע םנשי
.תינווינ םיקרפמ תקלדב לופיט םשל (Glucosamine Sulfate)
ולבס רשא םילפוטמ 222 ופתתשה םייתנש ךשמנש רקחמב
ולביקו (Hip Osteoarthritis) ךריה לש סיטירתראואטסואמ
.ג"מ 1,500 ןב ימוי ןונימב טאפלוס ןימזוקולג

Annals of Internal Medicine


2009 רבוטקוא
ןימזוקולג יבגל תופסונ תואירב תונעט וחדנ
דירולכורדיה ןימזוקולג ןיבש תיתביסה העבקנ םרט
סוחסה ןווינ בצק תנטקהו (Glucosamine Hydrochloride)
םילבוס םניא רשא םישנאב (Cartilage Degeneration)
.סיטירתראואטסואמ
,Panel on Dietetic Products Nutrition-ה ירבח לש םהירבדל
ןימזוקולג יבגל תואירבה תונעט תא וחדש ,and Allergies/NDA
ןימזוקולגה תעפשה אשונב םירקחמ םהל ושגוה לא ,דירולכורדיה
.סיטירתראואטסואב םילוח םניאש ולאב סוחסה תורדרדיה לע

European Food Safety Authority/EFSA


2009 רבמבונ
םיקרפמה תואירבל ליעומ ןימזוקולג תפסותב 3-הגמוא
רופישל םרג ןימזוקולג םע 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש דחי םבוליש
סיטירתראואטסוא ילוחב (Joint Health) קרפמה תואירבב רתוי בוט
.ודבל ןימזוקולקל האוושהב
סיטירתראואטסואמ ולבסש םישנא 177 ופתתשה ינמרגה רקחמב
יפתתשמ ולביקש ימויה ןונימה .ךרבב וא ךריב הרומח דע הנותמ
ג"מ 444 הז ללכב ג"מ 1,500 היה ,תועובש 26 ךשמנש ,רקחמה
.3-הגמוא ןמוש תוצמוח ג"מ 200 ללכש םיגד ןמש

Advances in Therapy


2010 ילוי
בג-יבאכ לע לקמ וניא ןימזוקולג
יכ םיארמ היגברונ ולסוא University of Oslo-ב רקחמ יאצממ
לע לטינ רשא (Glucosamine Sulfate) טאפלוס ןימזוקולג ףסות
םיינורכ ןותחת בג יבאכ לע לקמ וניא םישדוח 6 ךשמב ימוי סיסב
תינתומ תינווינ םיקרפמ תקלד לעו (Chronic Low Back Pain)
.ובצלפל האוושהב (Degenerative Lumbar Osteoarthritis)

JAMA


2010 רבמטפס
סיטירתראואטסואב לופיטל ליעומ וניא ןימזוקולג
םהב ,2009 ינוימ לחה ,םימדוק םירקחמ לש תבחרנ הריקס
ןימזוקולג תועצמאב לופיט יכ הלעמ םילפוטמ 3,803 ופתתשה
םילפוטמל ליעומ וניא (Chondroitin) ןיטיאורדנוק וא/ו
.(Knee) ךרבב וא (Hip) ךריב סיטירתראואטסואב

BMJ


2014 לירפא
םירבכעב םייח ךיראמ ןימזוקולג
...רקחמ