תושדח - םיבנע ינצרח תיצמת/ןמש
Grapeseed Oil/Extract - News


...םיבנע ואר
...תושדח - ץימ ,םיבנע ואר
...םיבנע ינצרח תיצמת/ןמש ואר

2005 ינוי
(1) םיקרועה תשרט םיענומ םיבנע ינצרח
אצמ ב"הרא University of California Davis-ב םי-יריזחב רקחמ
התוחתפתה עונמל היושע טירפתל םיבנע ינצרח תיצמת תפסוה יכ
.םיקרועה תשרט לש
תונפד ךות לע לורטסלוכ תורבטצה הענמ םיבנע ינצרח תיצמת
.םינצרחב םידיאונובלפל תאז םיסחיימ םירקוחהו םיקרועה

Experimental Biology


2006 רבוטקוא
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסו םיבנע ינצרח
University of Colorado Health Sciences Center-ב יוסינב
היושע םיבנע ינצרח תיצמתיכ אצמנ ,םירבכעב ךרענש ,ב"הרא
.תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס לש ותוטשפתה תא םולבל

Clinical Cancer Research


2006 רבוטקוא
רועה תא תרפשמ םיבנע ינצרח תיצמת
םתעפשה תא ןחבש ,הינמרג גרובמה Bioskin GmbH-ב רקחמ
האצותכ (Erythema) ףוגה רוע תומדאה לע םייתנוזת םימרוג לש
םיבנע ינצרח ףסות תליטנ יכ אצמ (UV) תילוגס הרטלוא הנירקמ
.13%-ב רועה תומדאה תא תיחפהל הייושע
ההובג התייה (Skin Hydration) רועה תוחל תמר יכ םג אצמנ
.רתוי

Skin Pharmacology and Physiology


2006 רבוטקוא
בלה תואירבו םיבנע ינצרח תיצמת
םיבנע ינצרח תיצמתש וליג דנלוה University of Utrecht ירקוח
ןוצמיח ,תינוצמיח הקע ינפב םתודימעל תודוה ,תיחפהל היושע
ידי-לע םד-ילכ יאתל םרגנ רשא קזנו (Lipid Oxidation) ידיפיל
.75%-ב ,םיישפוח םילקידאר
.םד-ילכו בל תולחמבו םיקרועה תשרטב תומייתסמ ולא תועפות

Int. Inflammation Research Association Conference


2006 רבוטקוא
(2) םיקרועה תשרט םיענומ םיבנע ינצרח
םיבנע ינצרחב תויוצמה תובוכרתש ואצמ היסורב וכרענש םירקחמ
.םיקרועה תשרט ינפמ 45-ה ליג תא ורבעש םישנ לע ןגהל תויושע
ןמדב ןגורטסא ןומרוהה תמרב הדיריה בקע םרגנ הז רתי ןוכיס
.רבעמה ליגל ועיגהש םישנ לש
םיבנעה תפילקב ,םיבנעה ינצרחב תויוצמ ולא תוביטימ תובוכרת
.דחוימב ךכל םיבוט ואצמנ םימודא םיבנע .םהיצקועבו

HCO


2007 סרמ
רועה ןטרס ינפמ הניגמ םיבנע ינצרח תיצמת
,(Proanthocyanidin) ןידינאיצותנאורפב הרישע םיבנע ינצרח 'מת
תקזחמ איהש ךכל תודוה (Skin Cancer) רוע ןטרס עונמל היושע
.ןוסיחה תכרעמ תא
םירבכע ושמיש וב ,ב"הרא University of Alabama-ב ,רקחמב
תוחפ 65% וחתיפ הז ףסות ולביקש םירבכע יכ אצמנ ,רעיש אלל
.הז ףסות ולביק לש םירבכע תמועל ,רועב םילודיג

233rd national meeting of the American Chemical Society


2007 רבמבונ
LDL לורטסלוכ ןוצמיח תענומ םיבנע ינצרח תיצמת
ינצרח תיצמתש וליג University of Utrecht-ב םידנלוה םירקוח
.E ןימטיומ רתוי ךכב םיליעיו LDL לורטסלוכ ןוצמיח תענומ םיבנע
םיבלש ינשב תשחרתמ LDL-ה ןוצמיח תעינמ םירקוחה ירבדל
ךשמהבו ימימה בלשב תישאר :םיישפוח םילקידארמ רוהיט לש
.(ינמוש) ידיפילה בלשב

14th Ann. Meeting of the Society for Free Radical
Biology and Medicine in Washington DC


2008 ראוני
תולוגנרתב טנדיסקוא-יטנאכ םיבנע ינצרח
...תיצמת


2008 רבמצד
הימקול דגנ םיבנע ינצרח תיצמת
יוסינב יכ םיחוודמ ב"הרא University of Kentucky-ב םירקוח
ותמ םה םיבנע ינצרח תיצמתל הימקול יאת ופשחנ וב הדבעמב
,תאז תמועל ,םיילמרונ םיאת .ליגרהמ םדקומ (תנכותמ םיאת תומ)
.תיצמתהמ ועגפנ אל
.תיצמתל ופשחנש ןטרסה יאתמ 76% ותמ תועש 24 ךותב

Clinical Cancer Research


2009 ינוי
םחלה תואירבו תוחיטב תא תרפשמ םיבנע ינצרח תיצמת
התפסוה יכ וליג גנוק גנוה University of Hong Kong ירקוח
תלוכת תא וב הלידגמ קר אל םחלל םיבנע ינצרח תיצמת לש
ןלער לש ותורצוויה תא םג תענומ אלא ,םיטנדיסקוא-יטנאה
תא וכפהי ולא לכ .םחלה םורקב רקיעב רצונ רשא ,ילאיצנטופ

.רתוי חוטבלו (Functional Food) ידוקפית ןוזמל םחלה

Food Chemistry


2009 סרמ
רתי תנמשה ינפמ םיניגמ םיבנעמ םילונפילופ
...ירקוח

2013 לירפא
םד-ץחל הדירומ םיבנע ינצרח תיצמת
וליג ב"הרא וגקיש Illinois Institute of Technology-ב םירקוח
םדה-ץחל תא הדירומ (Grape Seed Extract) םיבנע ינצרח תיצמתש
.םינוש תואקשמב בוליש ךות ןכו המצע ינפב
םדקמ ולבס רשא שיא 36 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנ רשא ,רקחמב
הרשע םג וכרענ םד-ץחל תוקידב .(Pre-Hypertensive) םד-ץחל רתי
.ןכמ רחאל תועובש

Experimental Biology 2013 Meeting in Boston, US