םיבנע ינצרח תיצמת / ןמש
Grapeseed Oil / Extract
(Vitis vinifera)

...םיבנע ואר
...'דח - םיבנע ץימ ואר

םיערז / םינצרחמ םיקיפמ םיבנעה ינצרח תיצמת / ןמש תא
םה הב ,ןייה תיישעתב ללכ-ךרדב םישמשמה םיבנע לש
.יאוול רצומ םיווהמ


ןמשה תונוכת
ןשע תדוקנו ברע יזוגא םעט שי םיבנעה לש םינצרחה ןמשל
וב לשבלו ותוא םמחל ןתינ רמולכ ,ההובג (Smoke point
ךכל תודוה .('צ תולעמ 210-כ דע) תיסחי ההובג הרוטרפמטב 
תא גיפסהל ךכו ןמש לש תיסחי הנטק תומכב שמתשהל ןתינ 
.םירחא םינמשל תיסחי תוירולק לש רתוי הנטק תומכב ןוזמה 
,(Herbs) לובית יבשע תפסוה ידי-לע ןמשה םעט ןווגל ןתינ 
.ןירמזור וא םוש ומכ 

:המצוע יבר םיטנדיסקוא-יטנאב רישע םינצרחה ןמש
,(Oligomeric Proanthocyanidins) םיירמוגילוא םידינאיצותנפ 
E ןימטיומ רתוי הברה םיקזח רשא (OPCs) םייסיפוא םינוכמה 
.C ןימטיוו 

הלעמו (LDL) ערה לורטסלוכה תמר תא הניטקמ ותכירצ
.םדב (HDL) בוטה לורטסלוכה תמר תא 

וב שי ןכ .D ןימטיוו ןיטורק אטב ,C ןימטיו ,E ןימטיו שי ןמשב
הצמוח ,(9-הגמוא) תיאלוא הצמוח ,(6-הגמוא) תיאלוניל הצמוח 
(Stearic Acid) תיראטס הצמוח ,(Palmitic Acid) תיטימלפ 
הצמוחו (3-הגמוא) תיאלוניל-אפלא הצמוח לש הריעז תומכו 
.(Palmitoleic Acid) תיאלוטימלפ 

.םיינגרלא םירמוח לש הריעז תומכ וב שי :ינגרלאופיה ןמשה

ןוזמב םישומיש
םינמש םעט ןוויג
הייפא
תודנירמ
קומע ןוגיט
זנוימ תנכה
טלסל ןמש

הקיטמסוקב םישומיש
םייתפשל םירישכת
םיידיל םימרק
רועה תעגרה
רעישל םירישכת
ףוגל םימרק
יוסיע
שמש תויווכ
תוחל םרק

ריתומ (Carrier Oil) סיסב ןמשכ םיבנע ינצרח ןמשב לופיט
.רועה ינפ לע ונממ הקיקד הבכש

...'דח - םיבנע ינצרח תיצמת / ןמש ואר


.