תושדח - הלידג ןומרוה
Growth hormone - News


...הלידג ןומרוה ואר 

1990 ילוי
הלעמו 60 ינב לע הלידגה ןומרוה תעפשה
תסמב הדיריל תמרות ליגה םע הלידגה ןומרוה רוציי תוטעמתה
ךרענ ולא תודבוע ןוחבל ידכ .ןמושה תומקר תסמב הילעלו ףוגה
ולבסש 81 דע 61 ינב םיאירב םירבג 21 ופתתשה וב רקחמ
.IGF-I תמסלפ לש ךומנ זוכירמ
יטטניס-ויב ןומרוה הלביק תחאה .תוצובק 2-ל וקלחנ םיפתתשמה
וקדב םירקוחה .לופיט לכ הלבק אל הינשהו עובשב םימעפ 3
תסמ תא ,(IGF-I) 1 גוס לודיגה םרוג תומר תא םיפתתשמב
רועה יבוע תא ,ןמושה תומכ תא ,(Lean body mass) הזרה ףוגה
.שדוח ידמ ,םצעה תופיפצ תאו

,ועיגהו IGF-I תמסלפ תומר ולדג הנושארה הצובקה ישנא ברקב
תסמ תמרב הילעה .םיריעצב ולאל תומודה תומרל ,לופיטה ןמזב
רועה יבועו 1.6%-ב הלדג םצעה תסמ ,14.4%-ב הנטק הזרה ףוגה
.םייתוהמ יתלב םייונישה ויה היינשה הצובקב .1.7%-ב לדג

הלידגה ןומרוה לש תתחפומה השרפההש איה םירקוחה תנקסמ
ןמוש תומקר תוחתפתהל ,הזר ףוג תסמ תלדגהל הקלחב תיארחא
.הנקזה תא םינייפאמה ,קדה רועלו

The New England Journal of Medicine


1993 רבוטקוא
הלידג ןומרוה תמר תא םילידגמ תינפוג תוליעפו הליכא
תליכאש אצמ הינטירב ןודנול Middlesex Hospital-ב רקחמ
םדב הלידגה ןומרוה תמר תא תינמז הלידגמ אוהש ןוזמ רבד לכ
.םינובלח תליכא ותוא הלידגמ דחוימבו
רתוי הלידגה ןומרוה תמר תא הלעמ תינפוג תוליעפש םג אצמנ
.רתוי ךשוממ ןמז םדב ותמר לע תרמושו הליכא רשאמ

Clinical Endocrinology


1996 טסוגוא
םידליב הלידג ןומרוהב רתי שומיש
ב"הרא ויהוא Case Western University ירקוח וכרעש רקס יפל
,הלידגה ןומרוהב שומישש אצמנ ,םידליל םיגולונירקודנא ברקב
.םירקמהמ 40%-ב קדצומ היה אל ,םיכומנ םידלי לש םתכראהל

ןומרוה רוציי טועימ לש םירקמב קר ןתינו רקי לופיטה ב"הראב
םיווק ןיא .(Renal failure) תוילכ תקיפס יא לש םירקמבו הז
.םירוהה לש םצחל ללגב ןתינ אוה םיתיעלו לופיטה יבגל םיחנמ

ournal of the American Medical Association


1999 טסוגוא
הנישה תעפשה
הלידגה ןומרוה רוציי .םינומרוהב הקלחב היולת הנישה תוכיא
תגיפס זרזמ הז ןומרוה .הקומעה הנישה ןמזב ואישב אצמנ
תומקר יופירב עייסמו ףוגה יאתב ונימא תוצמוחו הנוזת ירמוח
.ןוסיחה תכרעמ יאת םירצונ וב ,םצעה חומ תא ץירממ אוה .ףוגב

WebMD


2002 ילוי
ישונא הלידג ןומרוהב שומישב ןוכיסה
ואצמ הינטירב The Institute of Cancer Research ירקוח
תטולבמ םיקיפמ ותוא) ישונא הלידג ןומרוהב שומיש ןיב רשק
(םירטפנ תופוגמ האצוהש (Pituitary gland) חומה תרתוי
.סניק'גדוה תלחמו סגה יעמה ןטרס ןיבל

תונש עצמא דע ץופנ היה הלידג ןומרוה לש הז גוסב שומישה
.יטטניס ןומרוהב םייתניב ףלחוהו םינומשה

Ananova


2002 טסוגוא
ןטרסב ןכסמ וניא ישונא הלידג ןומרוהב לופיט
קרוי-וינ Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ירקוח
יכ ךכל החכוה ןיאש ואצמ ,יביטקפסורטר רקחמב ,ב"הרא
לידגמ (Growth Hormone Therapy) הלידג ןומרוהב לופיט
.תוומלו ירוקמה לודיגה לש ובושל ןוכיס
,ןטרס ידרוש 361 לש םייאופרה םהיקית תא ונחה םירקוחה
ידרוש 13,539 קלח ולטנ ובו רתוי לודג רקחמב ופתתשהש
.ןטרס תולחמ
םילודיג לש םתורצוויהל ןוכיסב הילע ואצמ םירקוחה ,תאז םע
.הלידג ןומרוהב ולפוטש ,ןטרס תולחמ ודרשש ולאב םיינשימ

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2004 רבוטקוא
בל תקיפס יא םע םידליל הלידג ןומרוה
תקיפס יאו לדגומ בל חתפל םילולע םידלי ,רידנ רבדהש םגה
.בל תלתשהל רבד לש ופוסב וקקדזיו (Heart failure) בל

אצמ ב"הרא ןוטסוב Children's Hospital-ב ךרענש רקחמ
,יטטניס הלידג ןומרוה תועצמאה ולא םידליב לפטל ןתינש
דוקפית תא תרפשמ הלידג ןומרוה תייפרתש ררבתהש רחאל
.בל תקיפס יאמ םילבוסה םירגובמב לדגומ בל הניטקמו בלה

םכותמ םינש .םידלי 8 לע לופיטה תעפשה תא וקדב םירקוחה
הלתשה הכירצהש ,םבצמב הערה בקע לופיטה תליחתב ושרפ
הלידג ןומרוה תועצמאב לופיט ולבק םירתונה םידליה תששו
דב ,םישדוח 6 ךשמב ,םוי ידמ ,תוירוע-תת תוקירזב ,ישונא
.לבוקמ לופיט םע דבב
רחאל םישדוח 6 ךישמהש ,בלה דוקפיתב רופיש וליג םירקוחה
.לופיטה םות

Pediatrics