הלידג ןומרוה
Growth Hormone
?והמ הלידגה ןומרוה
ינובלח ןומרוה אוה (Somatotropin) ןיפורטוטמוס הלידגה ןומרוה
םיפורטוטמוס יאתמ שרפומו ונימא תוצמוח 190-ל בורקמ בכרומה
.(Pituitary gland) חומה תרתוי תטולבב םייוצמה (Somatotrophs)

לע עיפשמו םינומרוהה לכ ןיבמ בושחה ןומרוהל בשחנ הז ןומרוה
םינומרוהה לכ ןיבמ הלודגה איה ונממ תשרפומה תומכה .ףוגה לכ
.חומה תרתוי תטולבמ םישרפומה

םיכילהת רפסמב עירכמ דיקפת הלידגה ןומרוהל
ףוליחו (Growth) הלידג ומכ ,םיבושח םייגולויזפ
.(Metabolism) םירמוחה
םירירש ,תומצע ,םיאת תוחתפתה לע עיפשמ אוה
.םירביאו

אישהשכ ,תועש 24 ןב רוזחמב ,תומיעפב שרפומ הלידגה ןומרוה
ןידמוטמוטסל דבכב דיימ רמומ אוה .םינושארה הנישה יבלשב אוה
1 גוס לודיג םרוג (Metabolite) טילובטמ ,(Somatomedin)
.IGF1 רוציק םשלו (Growth factor type 1)

דודמל ןתינו הלידגה ךילהתל ירקיעה יארחאה אוה הלידגה ןומרוה
.םד-תקידבב ותשרפה לדוג תא
תטעמתמ איהו הלודג ריעצ ליגב תשרפומה הלידגה ןומרוה תומכ
ליג תארקלו םלוכל טעמכ רסח ןומרוהה 40 ליגב .21 ליג תארקל
.10%-מ תוחפ ונממ םירתונ 80

תוחתפתהה לע הלידגה ןומרוה תעפשה
לש םתוליעפ םואיתב ךורכו דאמ בכרומ תוחתפתהה ךילהת
ךילהתב ,הלידגה ןומרוה לש ירקיעה ודיקפת .םינומרוה רפסמ
תומקרו דבכה לש םדודיע ידי-לע ,ףוגה תוחתפתה דודיע אוה ,הז
תא ץירממ רשא ,(IGF-1) 1 גוס לודיג םרוג שירפהל תורחא
סוחס יאת ולא ,(Chondrocytes) םיטיצורדנוק לש םתוברתה
.םצע יאתל ףוסבל םיחתפתמ ,(Cartilage)

דודיע ידי-לע ,םירירש תחימצב חתפמ דיקפת םג שי IGF-1-ל
לש םתטילק דודיע ,(Myoblasts) םיטסלבוימ לש םתוברתה
.תורחא תומקרבו םירירשב םינובלח זוטניסו ונימא תוצמוח

.הלידגה ךילהתב ףתתשמ רשא דיחיה וניא הלידגה ןומרוה
...ןיפיקעב הז ךילהת לע םיעיפשמ םיפסונ םינומרוה

תסוומה ןומרוה רצייל ןגמה תטולבל םרוג TSH ןומרוה
תוחתפתהל ינויחו ףוגה לש םירמוחה ףוליח ךילהת תא 
.תילמרונ 

(Adrenocorticotropic Hormone) ACTH ןומרוה
רצייל (Adrenal glands) הילכה תרתוי תוטולב תא ןברדמ 
.ץחל יבצמ םע תודדומתה םשל םירחא םינומרוהו לוזיטרוק 
.הלידגה ךילהת תא שבשת לוזיטרוק לש ידמ ההובג המר

FSH ןומרוהו (Luteinizing Hormone) LH ןומרוה
לש םרוצייל םיארחא (Follicle Stimulating Hormone
םיארחא רשא ,(םיכשאב וא תולחשב) ןימה ינומרוה 
.(Puberty) תינימה תורגבל ןמזה ,עיגהב תינימה תוחתפתהל 

םירמוחה ףוליח לע הלידגה ןומרוה תעפשה
לש םירמוחה ףוליח לע הבושח העפשה שי הלידגה ןומרוהל
...IGF-1-ה תועצמאב ,תומימחפו םינמוש ,םינובלח
.םינובלח לש םירמוחה ףוליח
םינובלח זוטניס ,ונימא תוצמוח תגיפס ריבגמ הלידגה ןומרוה   
.םינובלח לש םנוצמיח תנטקהו   
.םינמושה לש םירמוחה ףוליח
םקוריפ דודיע ידי-לע ,ןמושה לוצינ תא ריבגמ הלידגה ןומרוה   
.(Adipocytes) םיטיצופוידא לש םנוצמיחו םידירצילגירטה לש   
.תומימחפה לש םירמוחה ףוליח
לע הרימשב םיעייסמה םינומרוהה דחא אוה הלידגה ןומרוה   
ידי-לע ,ןילוסניאה תלועפ תא דגונ אוה .םדב תילמרונ רכוס תמר   
.תומקרבו דבכב רכוסה תגיפס תעינמ   

תמרוגו ןילוסניא תשרפה תדדועמ הלידג ןומרוה תלבק
.(Hyperinsulinemia) הימנילוסניארפיה/םדב ןילוסניא רתיל

הלידגה ןומרוה תשרפהה לע חוקיפ
...םימרוג רפסמ ידי-לע תעפשומ הלידגה ןומרוה רוציי תומכ

.הניש
.ומצע הלידגה ןומרוה
.ישפנ חתמ
.תינפוג תוליעפ
.הנוזת

םיימלתופיה םינומרוה 2 םה השרפהל םיירקיעה םימרוגה ,תאז םע
...הביקב רצוימה ןומרוהו (Hypothalamic hormones)
GHRH הלידג ןומרוה רורחיש ןומרוה
ימלתופיה דיטפפ (Growth hormone-releasing hormone)   
.ותשרפה תא ןהו הלידגה ןומרוה זוטניס תא ןה דדועמה    
ידי-לע רצוימה דיטפפ (Somatostatin - SS) ןיטטסוטמוס
.סומלתופיהה ללוכ ,ףוגב תומקר רפסמ    
הבוגתב הלידג ןומרוה רורחיש םלוב ןיטטסוטמוס    
זוכיר ומכ ,םירחא םיצירממ םימרוגל הבוגתב ןכו GHRH-ל    
.םדב (Glucose) זוקולג לש ךומנ    
ןילרגה .הביקב שרפומה ןומרוה-דיטפפ (Ghrelin) ןילרג
(Somatotrophs) םיפורטוטמוטס ינפ לע םינטלוקל רשקתמ    
.לודיג ןומרוה תשרפה דדועמו    

םיינלוח םיבצמ
םילולע הלא םיבצמ ינש ,הלידג ןומרוה תשרפה רתי וא רוסחמ
תטולבב יוצמה ,(Hypothalamus) סומלתופיהב העיגפמ עובנל
.(Target cells) הרטמ יאתב וא חומה תרתוי
חתפתהל לולע ,הייעבה הרצונ וב ליגב תולתב ,ינילק רוסחמ
.(Dwarfism) תודמגל וא (Growth retardation) הלידגב רוגיפל
.שכרנ וא דלומ תויהל ךכל לולע םרוגה

...הרצונ איה וב ליגב היולת הלידג ןומרוה רתי תשרפה תאצות םג
תודלי ליגמ דוע רתי תשרפה תאצות הניה (Giantism) תויקנע
םיפורטוטמוס לודיג בקע תשחרתמו הרידנ העפותה .תורגבמ וא   
.(Somatotropes)  
לש רתי תשרפה תאצות הניה (Acromegaly) הילגמורקא
לש רתי לודיגב תאטבתמ הלחמה .םירגובמב הלידגה ןומרוה   
לש םזגומ יסחי לדוג לע העיפשמו רוביחה תומקרו תומצעה   
תשרפה .םיימינפ םירביאו םיילגרה ,םיידיה ,תסלה ,תלוגלוגה   
.(Glucose intolerance) הזוקולגל תוליבס יאל םורגל הלולע רתי   

...ב אטבתי הלידג ןומרוהב רוסחמ

.ינימה ףחדב הדירי
.םד-ילכו בל תולחמל ןוכיס רתי
.םייחה תלחותב הדירי
.םירירשה תסמ לודלד
.היגרנאה תמרב הדירי
.ןמושה תומכב היילע

הלידג ןומרוהב רוסחמל םימרוג
םינומרוהב רוסחמ ףוריצב וא דבלב הלידג ןומרוהב רוסחמ ןכתי
.חומה תרתוי תטולב ידי-לע םישרפומה ,םירחא
.יקלח וא טלחומ תויהל לולע הלידג ןומרוה רוצייב טועימ

הלולע (Hypopituitarism) חומה תרתוי תטולב תוליעפ תת
הטולבה לש הניקת יתלב תורצוויה בקע ,(Congenital) תדלומ    
איהש וא הדילה ינפל (Hypothalamus) סומלתופיהה לש וא    
.הירחא וא הדילה ךלהמב קזנ ללגב ,(Acquired) תשכרנ    
לודיג בקע שחרתהל תדלומ תוליעפ תת הלולע תובורק םיתיעל
תצחולה ,(Craniopharyngioma) המויגנירפוינרק ,(Tumor)   
רוסחמ ךכב תמרוגו חומה תרתוי תטולב לע וא סומלתופיהה לע    
.רתוי וא דחא ןומרוהב    
ללכ-ךרדב םרוגה ,לודיגה לש תיחותינ הרסהב ךורכ ךכב לופיט    
.חומה תרתוי תטולב לש תידימת תוליעפ-תת    
.הייעבל םרוגה תא רתאל ןתינ אל םיתיעל    

רוסחמ ןוחביא
תויהל הלידג ןומרוהב רוסחממ לבוסה דלי לולע תובורק םיתיעל
.ןמנמש דלי לש ףוגו םיחתופמ יתלב םינפ לעב ,ליגרהמ ןטק
.םינוכנ ויהי ףוגה יסחי יכ םע ,יטיא היהי ותוחתפתה בצק
.תילמרונ היהית היצנגילטניאה

םושיר .ולקשמו דליה והבוג תוחתפתה רחא בקעמ עצבל בושח
לע ואירתי םה .םיבושח תוחתפתהה תמוקע טוטרשו םינותנה
.ילמרונ ןפואב חתפתמה דלי לש הזל ,תוחתפתהה בצק ןיב הגירח

ןטק תויהל לולע ,בר ןמז ךשמב רוגיפב תאצמנ ותוחתפתהש דלי
.וליג ינב םידליה ראש תמועל , הברהב המוק ןטק
.תאז וענמי םיאתמ לופיטו םדקומ רותיא

לופיט
תוקירזה ןונימשכ ,הלידג ןומרוה תוקירז תועצמאב היהי לופיטה
.דלי לכ לש ובצמל םאתהב היהי
.םישדוח 4 דע 3 רחאל רבכ ,לופיטה תעפשהב ןיחבהל היהי ןתינ

...תושדח - הלידג ןומרוה ואר