תושדח - םינומרוה תפלחה/יפולח ילנומרוה לופיט
Hormone Replacement Therapy - News
םינימסת רפשמ ילנומרוה לופיט
קרפמ תפלחהו ינומרוה לופיט
(2) דשה ןטרסל רושק לופיט
(3) דשה ןטרסו בלושמ לופיט
בלה רירש םטואו ילנומרוה לופיט
תואירה ןטרסמ התומתו לופיט
היפרגוממ ינפל לופיט תועשהל ןיא
(2) תולחשה ןטרסל ןוכיסו לופיט
רבעמה ליגל הסינכו לופיטב ןוכיסה
טואג/הרגדופל ןוכיסו לופיט
(4) דשה ןטרסו לופיטה ןומזית
דשה ןטרסו דשב תושיגר
לופיטל שמשמ לורטרבזר
המוקואלג דגנ ילנומרוה לופיט
תינומרע ןטרסמ תוומו לופיט
רמייהצלא תולוחל ילנומרוה לופיט
תוחוטב ךומנ ןונימב תוקבדמ
חומהו ןגורטסא תפלחה לופיט
ץחלב םישנל תרזוע הייפרת
הרמה סיכ ןטרסב ןכסמ ןגורטסא
םינושה הייפרתה יגוס
םצע תסמ לידגמ ןגורטסא
םייניש ןדבואו ילנומרוה לופיט
םישנב ןימ ייחו הקבדמ
(1) דש ןטרסו ילנומרוה לופיט
םחרה ןטרס ענומ ילנומרוה לופיט
ב"הראב רשוא יחמצ ןגורטסא
העימש ןדבאו יפולח לופיט
(1) תולחשה ןטרסו תילנומרוה הייפרת
(2) םינש 3 רחאל דש ןטרסו הייפרת
ץבשל ןוכיס לידגמ ילנומרוה לופיט
םד-ישירקל ןוכיסו ילנומרוה לופיט
הרמה-סיכ תלחמו םינומרוה תולולג
תושישק ייח תוכיאו הייפרת...יפולח ילנומרוה לופיט ואר

  2000 ינוי
חומהו ןגורטסא תפלחה תייפרת
...ירקוח


2001 רבמבונ
ץחל-יבצמב דדומתהל םישנל רזוע יפולח ילנומרוה לופיט
ולביק רשא םישנ יכ ואצמ הינמרג University of Dusseldorf ירקוח
.ץחל-יבצמ םע רתוי בוט דדומתהל תויושע ילנומרוה לופיט

יבצמב םנורכיז קדבנ ,30 דע 20 ינב םיטנדוטס 58 ופתתשה וב ,רקחמב
ולבס ההובג (ץחלה ןומרוה) לוזיטרוק תמר ילעב םירבג יכ אצמנו ץחל
.הכומנ ןומרוה תמר ילעב רשאמ ןורכיז תויעבמ רתוי
תמר תולעב ןיב ןורכיזה רשוכב לדבה אצמנ אל ,תאז תמועל ,םישנב
שמשמה ףסונ ןומרוה םויק לע תזמרמה הדבוע ,הכומנו ההובג לוזיטרוק
.ץחל ןמזב ןגמכ
םימקוממ ןגורטסא ינטלוק .ןגורטסאה אוה םרוגהש אצמ םדוק רקחמ
איה רבדה תועמשמו ןורכיזהו דומילה ירוזיאב דחוימבו חומה יבחרב
.תילטנמ תורדרדיה ינפמ ןגהל תויושע תוהובג ןגורטסא תומר יכ

BBC News

...םילשמ אצממו
רשא ב"הרא Clemson University in South Carolina-ב רקחמ
בקע םישנב בל-תלחמל ןוכיס רתיו ןגורטסא טועימ ןיב רשקה תא קדב
תא דירומ ילנומרוה לופיט יכ הליג ץחל יבצמל הבוגתכ םדה-ץחל רתי
.םישנב םדה-ץחל

American Heart Journal


2002 סרמ
הרמה סיכ ןטרסב ןכסמ ןגורטסא
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri-ב רקחמ
ןגורטסא תליטנ יכ אצמ ,40-מ הלעמל תונב םישנ ופתתשה וב ,הילטיא
הרמה סיכ ןטרסל ןוכיס הלידגמ יפולח ילנומרוה לופיט תרגסמב
.(Gallstones) הרמ ינבא לש םתורצוויהלו (Gallbladder Cancer)

Journal of Cancer


2002 ינוי/יאמ
יפולח לינומרוה לופיט לש םינושה םיגוסה
ןוכיסה הינטירב ןודנול The Royal Free Hospital ירקוח הירבדל
יפל הנתשמ תילנומרוה היפרתב תולפוטמב םד ילכו בל תלחמל
ןפואהו תונתינה (ןהב םינומרוהה בכרה) תוילנומרוהה תופורתה גוס
ןוכיס ינמס לש םתעפוהל ומרג תונוש תופורת .תולפוטמל ונתינ ןה וב
.תירלוקסו-וידרק הלחמל םינוש

CRP-ה ,HDL-ה ,LDL-ה ,לורטסלוכה ךס ויה ונתשהש םינמסה
רשא רבעמה ליגב תואירב םישנ 256 ופתתשה רקחמב .םדה-ץחלו
.לופיט לכ ולבק אלש הלאכבו תוחפל םינש 5 ךשמב לופיט ולביק

Fertility and Sterility


2002 יאמ
רבעמה ליג רחאל םצע תסמ לידגמ ךומנ ןונימב ןגורטסא
...ןונימ


2002 ינוי
םישנב םייניש ןדבוא םצמצמ ילנומרוה לופיט
ב"הרא Washington University School of Medicine-ב רקחמ
תולבקמ רשא םישנ יכ הליג ,רבעמה ליג רחאל םישנ 135 ופתתשה וב
םישנה .רגובמ ליגל ןעיגהב ןהיניש תא תוחפ תודבאמ ילנומרוה לופיט
.D ןימטיוו ןדיס יפסות ,ןגורטסאל טרפ ,ולביק רקחמב ופתתשה רשא

התוא העפות ,(Tooth Loss) םייניש ןדבואל דחוימב תושיגר םישנ
תואצמנ וב (Alveolar Bone) תסלה םצע תסמ ןדבואל םיסחיימ
.םיינישה

The Journal of the American Dental Association


2002 ינוי
םישנה לש ןימה ייח תא תרפשמ הקבדמ
ופתתשה וב ,ב"הרא University of Southern California-ב רקחמ
השענ רשא יפולח ילנומרוה לופיט יכ הליג ,רבעמה ליג רחאל םישנ 23
תא שדחל יושע (Skin Patch) רועל תדמצומה הקבדמ תועצמאב
.ולא םישנב (Libido) ינימה ףחדה

הב הליגרה הטישל רשאמ הנוש העפשה שי הקבדמל יכ ררבתמ
.תולולגב םישמתשמ

ScienceDaily


2002 ילוי
(1) דשה ןטרסו ילנומרוה לופיט
םימדקומ םיאצממש רחאל ינילק יוסינ קיספהל וצלאנ ב"הראב םירקוח
,דש ןטרסל ןוכיס ולידגה ,יוסינהמ קלחכ ,לופיט ורבעש םישנה יכ ולעה
.ץבשו בל-תלחמ

ןגורטסאב ולפוט רשא םישנ ברקב םינוכיסה יכ וליג םירקוחה
(Progestin) ןיטסגורפ בולישב (Equine Hormones Estrogen)
.41%-ב ץבשלו 29%-ב בל-ףקתהל ,26%-ב ולדג ,דש ןטרסב תולחל

Journal of the American Medical Association


2002 טסוגוא
םחרה ןטרס תענומ םינומרוה תפלחה תייפרת
ירקוח םע ףותישב הינטירב University of Sheffield-ב םירקוח
לופיטה יגוסמ דחא יכ וליג דרופסקוא John Radcliffe Hospital
.(Uterus cancer) םחר ןטרס ינפמ ןגמ יפולחה ילנומרוהה
(Progestogen) ןגוטסגורפו ןגורטסא תבלשמה הפורתב רבודמ
.Kliofem םושרה םשה תחת הינטירבב תקוושמ רשא

אל ךא .םישנ 500-מ הלעמל ורטונ ,םינש 5-כ ךשמנש ,רקחמב
(Endometrial Cancer) םחרה תיריר ןטרסב התלח ןהמ תחא
.םיינטרס-םורט םיאת ןהב ולגתה אלו

BMJ


2004 יאמ
ב"הראב רשוא יחמצ ןגורטסא
רשא ןגורטסא שומישל הריתה (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
ןגורטסאש ךכ בקע תאז םייח-ילעבמ קפומה הזל ףילחתכ חמצמ קפומ
תוארקנה תוילבטב רבודמ .םירומח םייתואירב םינוכיסל רושק יחהמ
.(Enjuvia) היבו'גנא
דע םינותמ רבעמ ליג ינימסת םנשי םהב םירקמ יבגל ףקת רושיאה
תורוקמה .הליל תועזהו קיתרנב שבוי ,םוח ילג םיללוכ ולאו םירומח
,(Wild Mexican Yam) תינקיסקמ ארפ תטטב םיללוכ יחמצה
.םשרימ יפל עבקי םבוליש ןפוא .היוסו רוחש שוהוק

MEDLINE


2006 רבמטפס
העימש ןדבאו יפולח ילנומרוה לופיט
...תייפרתל


2007 לירפא
תולחשה ןטרסב תנכסמ םינומרוה תפלחה תייפרת
ידי-לע ונומש הינטירב Oxford University ירקוח לש םהירבדל
תילנומרוה הייפרתב תולפוטמה םישנ הינטירב Cancer Research UK
(Ovarian Cancer) תולחשה ןטרסב תוקלל ןוכיס רתיב תויוצמ תיפולח
.ונממ התומתל ןוכיס רתיבו

תבחרנ הריקסמ םילועה ולא לע םהיאצממ תא םיססבמ םירקוחה
תונב םישנ 950,000-ל בורק ופתתשה וב (Million Women Study)
תרוצמ עפשומ וניא הז ןוכיס רתי יכ ררבתמ .הינטירבב 64 דע 50
רחאל יכ םג אצמנ .םישנה תולבקמ ותוא יפולחה ינומרוהה לופיטה
.םינש רפסמ ךות תירוקמה ותמרל ןוכיסה רזוח לופיטה תקספה

Lancet


2008 ראוני
(2) םינש 3 רחאל דש ןטרסב ןכסמ יפולח ינומרוה לופיט
ב"הרא לטאיס Fred Hutchinson Cancer Research Centre ירקוח
בלושמ יפולח ילנומרוה לופיט תולבקמה רבעמה ליג רחאל םישנ יכ וליג
לש תמיוסמ הרוצ תוחתפתהל 4 יפ לודגה ןוכיס רתיב אצמיהל תולולע
יתנוא דש ןטרסב רבודמ .לופיט תונש 4 דע 3 רחאל ןהב דש ןטרס
.(Lobular Breast Cancer)

Cancer Epidemiology


2008 לירפא
ץבשל ןוכיס לידגמ םינומרוהב לופיט
...םירקוח


2008 יאמ
םד-ישירקל ןוכיס ליפכמ ינויפ יפולח ילנומרוה לופיט
(Patch) רוע תקבדמ תועצמאב יפולח ילנומרוה לופיט תולבקמה םישנ
תולבקמה ולא רשאמ םד-ישירק חתפל תחפומ יתועמשמ ןוכיסב תויוצמ
.(ילארוא/ינויפ לופיט) תוילבט תועצמאב הז kuphy

דנליז-וינ University of Auckland ירקוח ידי-לע ףסאנש עדימה יפל
תויוצמ ינויפ לופיט תולבקמה םישנ יכ ררבתמ םירקובמ םירקחמ 17-מ
דחוימב לודג ןוכיסה .ךכ בקע םד-ישירקב תוקלל 3 יפ דע ןוכיס רתיב
.תיטנג ךכל תוטונה ולאבו תונמש םישנבו הנושארה לופיטה תנשב

םד-ישירקל ןוכיס לידגמ וניא ללכ הקבדמ תועצמאב לופיטה יכ הארנ
.םדה-רוזחמב גפסנ ןגורטסאה וב הנושה ןפואה ללגב ילוא תאז

BMJ


2008 ילוי
הרמה-סיכ תלחמב ןכסמ תולולגב יפולח ילנומרוה לופיט
הרמה-סיכ תלחמב תונכסמ יפולח ילנומרוה לופיטל תושמשמה תולולג
הקבדמ תועצמאב לופיט רשאמ רתוי הברה (Gallblader Disease)
לבקתהש עדימ ורקס הינטירב Oxford University ירקוח .ל'ג וא
.69 דע 50 תונב םישנ ןוילמ 1.3 לעמ ופתתשה םהב םימדוק םירקחממ

תליטנל סחיב הובג הז ןוכיס רתונ לופיטה םות רחאל םינש 10 םג
.יפולח ילנומרוה לופיטל תולולג

BMJ


2008 טסוגוא
תושישקב םייח תוכיא רפשמ יפולח ילנומרוה לופיט
2,100 ופתתשה וב ,הילרטסוא University of Adelaide-ב רקחמ
םישנ יכ אצמ ,דנליז-וינו הילרטסוא הינטירבמ רבעמה ליג רחאל םישנ
לופיטל תודוה ןהייח תוכיאב רופיש תווחל תויושע רבעמה ליג רחאל
.יפולח ילנומרוה לופיט

תועזה ,םוחה ילגב םוצמיצב אטבתה לודגה רופישה םירקוחה ירבדל
.ולא םישנ לש ןימה ייחבו םיקרפמ יבאכ ,הניש אלל תוליל ,הלילה
םיכורכה םינוכיסה לע רבוג םינימסתב לודגה רופישה יכ םיפיסומ םה
.לופיטב

BMJ


2008 טסוגוא
םינש רחאל םג םינימסת רפשמ יפולח ילנומרוה לופיט
...הייפרת


2008 רבוטקוא
ךרבה קרפמ תפלחהב ךרוצ לידגמ יפולח ילנומרוה לופיט
ןוכיס רתי ינפב תודמוע יפולח ילנומרוה לופיט ולביקש םישנ יכ ררבתמ
אל םלועמש םישנ תמועל ךריהו ךרבה יקרפמ תפלחהב ךרוצל 1.5 יפ
.הז לופיט ולביק

םיאצממ .םינש 6 ךשמב ורטונ רשא םישנ ןוילמ 1.3 קלח ולטנ רקחמב
תוחתפתהב דיקפת שי ןגורטסא ןומרוהל יכ ךכ-לע םיזמרמ ולא
.ךרבבו ךריב סיטירתרואטסוא/תינווינ םיקרפמ תקלד

Annals of the Rheumatic Diseases


2009 ראורבפ
(2) דשה ןטרסל רושק יפולח ילנומרוה לופיט
הינרופילק Stanford University School of Medicine-ב רקחמ
ילנומרוה לופיט תולבקמה רבעמה ליג רחאל םישנ יכ הליג ב"הרא
ןוכיס תוליפכמ תוחפל םינש 5 ךשמב ןיטסגורפו ןגורטסא בלשמה
תפסות הנש ךותב ןיטקת ילנומרוהה לופיטה תקספה .דשה ןטרסל
.הז ןוכיס

ןקלחו לופיט ולביק ןקלחש םישנ 15,000-מ רתוי ופתתשה רקחמב
םישנ 41,449 התנמש תפסונ הצובקו (המד) ובצלפ ולביק רחאה
.אל וא לופיט לבקל םא ןמצעב ורחבש

The New England Journal of Medicine


2009 סרמ
(3) דשה ןטרסל ןוכיס לידגמ בלושמ ילנומרוה לופיט
בלשמה יפולח ילנומרוה לופיט תולבקמ רשא רבעמה ליג רחאל םישנ
ןוכיס תוליפכמ רשאמ רתוי (Progesterone) ןורטסגורפו ןגורטסא
ןוכיס תוליפכמ טעמכו (Lobular Breast Cancer) יתנוא דש ןטרסל
ודבל ןגורטסאה .(Ductal Breast Cancer) בלחה תורוניצ ןטרסל
.ןטרסל ןוכיס לכ לידגמ וניא

ךשמנש ,ב"הרא הטנלטא American Cancer Society-ב רקחמב
3 ךותב לח ןוכיסב לודיגה יכ רסמנ .םישנ 67,754 ופתתשה ,הנש 13
ךועדל לחהו ילנומרוהה לופיטה תליחת עגרממ תונושארה םינשה
.ותקספהמ םייתנש ךותב

Cancer


2009 יאמ
בלה רירש םטואל ןוכיס הניטקמ ילנומרוה לופיט תקספה
לש הדח הקספה יכ ואצמ ב"הרא הינרופילק RAND Corp ירקוח
רירש םטואל ןוכיסב יתועמשמ םוצמיצל הרושק יפולח ילנומרוה לופיט
לע העפשה לכ ךכל ןיא ךא ,םישנב (Myocardial Infarction) בלה
.ץבשל ןוכיס

Medical Care


2009 יאמ
תואירה ןטרסמ התומתב ןכסמ ילנומרוה לופיט
ילנומרוה לופיטל הרושקה תפסונ תילילש העפות הררבתה הנורחאל
ןיטסגורפו ןגורטסא בלשמה לופיט יכ איהו רבעמה ליג רחאל םישנב
לש סופיטמ וניאש תואיר ןטרסמ התומתל ןוכיס לידגמ (Progestin)
.(Non-Small-Cell Lung Cancer - NSCLC) םינטק םיאת

UCLA Medical Center ירקוח ושעש ינש חותינמ הלוע אצממה
םתעפשה תא קדבש לודג רקחמ יאצממ ךותמ ב"הרא הינרופילק
ןבורב ,םישנ 16,608 וב ופתתשה .םינשעמ לע םיינומרוה םילופיט לש
.79 דע 50 תונב ,תואירב

45th (ASCO) American Society of Clinical Oncology
Annual Meeting


2009 ינוי
היפרגוממ ינפל יפולח ילנומרוה לופיט תועשהל ךרוצ ןיא
תקידב ינפל הרצק הפוקתל ילנומרוה לופיט קיספהל גוהנ היה הכ דע
הקידבה עוציב תא רפשל ידכ (Mammography) היפרגוממ - דש
.ב"הרא University of Washington ירקוח םירסומ

םיאצממ תלבקל םרוגו דשה תמקר לש התופיפצ תא לידגמ לופיטה
1,704-ב וכרענש תוקידבה יאצממ תא ונחב םירקוחה .םידישחמ
רועיש יכ וליגו לופיט תלבק רחאל רצק ןמז 80 דע 45 תונב םישנ
םישנ ברקב 12.3% תמועל 11.3% היה תרזוח הקידבל האירקה
תא וקיספהש ולאב 9.8%-ו הקידבה ינפל שדוח לופיט וקיספהש
.הקידבה ינפל םיישדוח לופיטה

Annals of Internal Medicine


2009 ילוי
(2) תולחשה ןטרסל ןוכיס לידגמ יפולח ילנומרוה לופיט
Gynaecological Clinic, Rigshospitalet-ב רקחמ לש ויאצממ
ןטרסל ןוכיס לידגמ יפולח ילנומרוה לופיט יכ םיארמ קרמנד ןגהנפוק
,ןונימב ,לופיטה ךשמב תולת אלל ,(Ovarian Cancer) תולחשה
.ועוציב ךרדב וא ובכרהב ,ןונימב

רחאל םייתנשו תוריהמב ןוכיסה ךעוד לופיטה תקספה רחאל תאז םע
.לופיט הלביק אל םלועמש היסולכוא לש הזל הוותשמ אוה ותקספה

JAMA


2009 ילוי
רבעמה ליגל הסינכל ךומסב לחהש לופיטב ןוכיסה
רשא םינוכיסה יכ הארמ (WHI) לודג רקחממ עדימ לש ףסונ חותינ
לופיטה רשאכ וב תלעותה לע םילוע יפולח ילנומרוה לופיטב םיכורכ
.רבעמה ליגל הסינכה רחאל רצק ןמז לחה

לטאיס Fred Hutchinson Cancer Research Center ירקוח ירבדל
.בל-תלחמו ץבש ,דשה ןטרסל םינוכיסב רבודמ ב"הרא

American Journal of Epidemiology


2009 ילוי
טואג/הרגדופל ןוכיס םצמצמ ילנומרוה לופיט
ילנומרוה לופיטו טואג/הרגדופב תוקלל ןוכיס רתיל רושק רבעמה ליג
ירקוח לש םהירבדל תאז ,הנותמ הדימב הז ןוכיס ןיטקמ יפולח
.דנלוה םדרטור Erasmus MC University Medical Center

תויחא ופתתשה וב לודג רקחמ ךותמ רזגנו הנש 16 ךשמנש ,רקחמב
.רקחמה תליחתב ךכמ ולבס אלש םישנ 92,535 ופתתשה ,םילוח-יתב

Annals of the Rheumatic Diseases


2009 רבמטפס
(4) דשה ןטרסל ןוכיסה לע עיפשמ ילנומרוהה לופיטה ןומזית
ךומסב (Estrogen-Progestogen) ןגוטסגורפו ןגורטסאב לופיט תליחת
הז לופיט םא םג דשה ןטרסל ןוכיס לידגהל הלולע רבעמה ליג תליחתל
ןורטסגורפ וניה ןגוטסגורפה רשאכ ןוכנ וניא הז רבדה .רצק וניה
.(Progesterone)

רשא םינותנ ורקס תפרצ ףיוו'זליו Institut Gustave Roussy ירקוח
.םינש 8 ךשמנ רקחמה .רבעמה ליג רחאל םישנ 53,310-מ ולבקתה

Journal of Clinical Oncology


2009 רבוטקוא
(5) דשה ןטרסל רושק לופיט ןמזב דשב השדח תושיגר
וחתינש ,ב"הרא University of Southern California ירקוח
דשב תושיגר יכ וליג ,םישנ 14,538 ופתתשה וב רחא רקחממ עדימ
לופיט תלבק ןמזב הנושארל תחתפתמ רשא (Breast Tenderness)
.דשה ןטרסל ןוכיס רתיל הרושק MPA+CEE גוסמ יפולח ילנומרוה

Archives of Internal Medicine


2009 רבמבונ
יפולח ילנומרוה לופיטל הביטנרטלאכ לורטרבזר
ףילחתכ שמשל יושע (Resveratrol) לורטרבזר לע ססובמה לופיט
תודוה ,דש ןטרס עונמלו רבעמה ליג רחאל םישנ רובע רתוי חוטב
.תוילודיג-יטנאהו תוינגורטסא-וטיפה ויתונוכתל

,היוסב (Glycitein) ןיאטיצילגגה ,(Genistein) ןיאטסינגה יכ ררבתמ
השוע לורטרבזרהו תנכותמ םיאת תומ םידדועמ לורטרבזרה םג ומכ
...ןיי ואר .םירחאה םיינשהמ רתוי בוט תאז

Journal of Nutritional Biochemistry


2009 רבמצד
המוקואלג דגנ ליעומ יפולח ילנומרוה לופיט
(Intraocular Pressure) יניע ךות ץחל ןיטקמ יפולח ילנומרוה לופיט
Univ. of Nottingham ירקוח .רבעמה ליג רחאל תואירב םישנב
ךותה ץחלה יכ וחוויד םימדוק םירקחמש רחאל תאז וקדב הינטירב
רחאל םיימויו ןכל םדוק םיימוי תמועל ישנה רוזחמה ןמזב הלוע יניע
...המוקואלג ואר .ןכמ

ולפוט ןהמ 91-ו רבעמה ליגל ועיגהש םישנ 263 ופתתשה רקחמב
.םינומרוהב

Menopause


2010 ראוני
םישישקב הביס לכמ התומתל ןוכיס לידגמ ילנומרוה לופיט
דקוממ תינומרע ןטרסמ םילבוסה
תינומרע ןטרסמ םילבוס רשא םהייחל 70-ה תונש עצמאב םישישק
םינומרוהב םילפוטמ רשא (Localized Prostate Cancer) דקוממ
היפרתיכרבב וא (Neoadjuvant Hormone Therapy - NHT)
.איהש הביס לכמ התומתל ןוכיס תיתועמשמ ךכב םילידגמ

םירבג 2,474 לע ילנומרוהה לופיטה תעפשה תא ונחב םירקוחה
ורטפנ (םינש 4.8) רקחמה תפוקת עצמא דע .73 עצוממ ליג ינב
הניא וז הדבוע יכ םינייצמ םירקוחה .וב םיפתתשמה ןיבמ 26%
.רתוי םיריעצ םירבג יבגל הנוכנ

Cancer


2010 ראוני
רמייהצלא תולוח םישנל ליעומ ילנומרוה לופיט
רקחמב ,היגברונ ולסוא Lovisenberg Diaconal Hospital ירקוח
רפשמ ילנומרוה לופיט יכ ואצמ ,הלעמו 65 תונב םישנ 65 ופתתשה וב
.רמייהצלא תולוח תולפוטמב תיביטנגוק הכיעד םצמצמו חור בצמ

ןה םהירבדל .ןהלש םילפטמה וחוויד תולפוטמב לחש רופישה לע
.תורחא תולפוטמ תמועל תוינואכיד תוחפ ושענ

American Journal of Geriatric Psychiatry


2010 ינוי
תולולג רשאמ רתוי תוחוטב ךומנ ןונימב תוקבדמ
תוקפסמו רועל תודמצומ רשא תוקבדמ תועצמאב ילנומרוה לופיט
.תולולגב לופיט תמועל ץבשל ןוכיס תולידגמ ןניא ךומנ ןונימב ןגורטסא

וקל ןכותמו 79 דע 50 תונב םישנ 870,000-מ רתוי ופתתשה רקחמב
תולידגמ הובג ןגורטסא ןונימב תוקבדמ יכ םג ררבתה .ץבשב 15,710
35 דע 25-ב ןוכיסה תא לידגמ תולולגב ןגורטסאו 88%-ב ץבשל ןוכיס
ךומנ ןגורטסא ןונימב תולולג .ילנומרוה לופיט ןתמ יאל האוושהב זוחא
.ץבשל ןוכיסה תא לכ ולעה אל

British Medical Journal