ילמשח םלהב שחנ תשכהב לופיט
Electric Shock Treatment for snakebite
םלה תועצמאב שחנ תשכהב לופיט ,תויודע יפל
קיספמ ,השכהה עגרמ תוקד 20 דע ןתינה ,ילמשח
ךשמה רצוע ,תוחיפנ ענומ ,םיבאכ ירמגל טעמכ
.םיבאכ ךכשמו הלחה רבכש תוחיפנ

שבשמ ילמשח םלהש אוה ,וז הטישב לופיטל ןתינש רבסהה
תשוחנ םיליכמה ,םימיזנאו םינובלח שי וב ,סראה תלועפ תא
.תושבתשמ ןהיתונוכתו םירחא םייתכתמ טרוק תודוסיו
:(Electrophoresis) הזרופורטקלאה ךילהתש אוה רחא רבסה
.לערה תא לרטנמ ,יטנגמ הדש תעפשהב םיקיקלח תדרפה

יבגל וז הטיש םשייל םיחלצומ תונויסנ ושענ תימורדה הקירמאב
ןתציקע רשא ,(Conga ant) הגנוק תוארקנה םילמנ לש תוציקע
.םימי רפסמ ךשמל םדא קתשל הלולע
תונשל ןתינ םהב (Stun guns) םלה יחדקא םירציימ ב"הראב
ךכ ,(םיילמשחנ םיעגמה דחא) תודורטקלאה תחא םוקימ תא
.עגפנש רביא לכב ילמשחה םלהה תא ריבעהל היהי ןתינש
רשי םרז ,טלוו 25,000 דע 20,000 חתמב אוה ילמשחה םלהה
,(Square wave) עבורמ לג םרז והז השעמל .(DC voltage)
.רשי םרזל המוד ןפואב עיפשמש

לש םירקמב םג החלצהב התסונ איה ,וז הטישב םידדצמה ירבדל
.(Fire ant) שא ילמנו םיברקע ידי-לע תוציקע/תושכה
.םייטקליפאנא םיפקתה עונמל םייושע ולא םילופיט
.ירפ םה םג ואשנ םייסרא םישיבכע תוציקעב םימוד םילופיט

םבצמ תא רימחהל לולע אוהש םינעוט הז לופיטל םידגנתמה
...םורגלו ושכוהש ולא לש יכה ואלב עורגה
.רידס יתלב בל בצק
.(Cauterization) השכהה םוקמ (םוטיאו) תבירצ
.לופיטה םוקמב יתמקר קזנ
.השכהה באכל ףסונב אבה ,באכה תומצעתה

...לש םירקמב לופיט ןתני םהב םיבצמ םג ונכתי ףסונב
.ןוחטיבב ותוהזל היה ןתינ אל/יסרא וניאש שחנ ידי-לע השכה
.(השבי השכה) ןלערה תרדחה אלל השכה

תורהזא
.(Pacemaker) בל בצוק םהל םישנאב הז לופיט םשייל ןיא
עיפשמה סראב השכה לש הרקמב ליעי וניא הז לופיט
.(יבצע ןלער) תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע    
שומיש הרשיא אל (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
.תושרדנה תוקידבה לכ וב ועצוב םרטש ללגב ,ןקתמב