תושדח - תודבכ תוכתמ
Heavy Metals - News
...תודבכ תוכתמ ואר

Schwermetalle :תינמרגב תודבכ תוכתמ

תודבכ תוכתמ םיחפוס הפצפצ יצע
חומה לע תודבכ תוכתמ תעפשה
לושיבו הייתשב םימח זרב ימ
תודבכ תוכתמ םיחפוס םושו לצב
םזיטואו תודבכ תוכתמל הפישח
תוינשב םיממ תודבכ תוכתמ תקחרה


2004 רבוטקוא
תודבכ תוכתמ םיחפוס הפצפצ יצע
הפצפצ יצעב םינג וניש ץייווש University of Zurich ירקוח
ךכ ,Poplar, Aspen, Cottonwood םהב ,(Populus Spp)
.תודבכ תוכתממ עקרקה תא רהטל םילגוסמ םהש

עקרקה :הביבסהמ םימהזמ לש לש םרוהיט ךילהת
ודעונש (םימזינגרוא-ורקימהו) םיחמצ תרזעב (ריוואהו
.(Phytoremediation) היצאידמרוטיפ ארקנ ךכל
.ךשוממ ךא ,תיסחי לוז הז ךילה


םירוזיאב הפצפצה יצע תא תורכל םירקוחה תנווכב ךשמהב
תוצמלו םיעזגה תא ףורשל ,תודבכ תוכתמב םימהוזמה
ולא םיצע םהירבדל .תודבכה תוכתמה תא רתונה רמוחהמ
החימצ יריהמ םהש ןוויכ וז הרטמל דחוימב םימיאתמ
.םירז םינג תולקב םיטלוקו
,(Glutathion) ןויתטולג לש תלדגומ תורצוויהל םרוג רבדה
.תודבכ תוכתמ ינפב רתוי םידימעל םיחמצ השועה ןובלח

NNO

2007 ראורבפ
חומה לע תודבכ תוכתמ תעפשה
(Mercury) תיפסכ וא (Lead) תרפוע ומכ ,םייתביבס םינלער
(Brain) חומה לש תויצקנופבו תוחתפתהב עוגפל םילולע
.תונטק תויומכב רבכ (Spinal Chord) הרדישה טוחו

הארה ,הדבעמ יאנתב םירבכעב ךרענש ,ב"הראב רקחמ
תכרעמב (Stem Cells) עזג יאת לש הצובקל םימרוג םהש
(Central Nervous System/CNS) תיזכרמה םיבצעה
לש םרוציי תא ענומה רבד ,תע םרטב םתלועפ תא קיספהל
,םיאתה ןיב םישדח םירשקו םישדח (Nerve Cells) בצע יאת
.םינטק םידליב

NNO


2012 רבוטקוא
לושיבבו הייתשל םימח זרב ימב שמתשהל ןיא
םימח זרב ימב שומיש ינפמ ריהזמ תואירבה דרשמ
(Warm Tap Water/Hot Water From the Tap)
רשא ,זרבה ימב ואצמ תוקידב .ןוזמ לושיבו הייתשל
רומח הז רבד .תונוש תוכתמ ,הלילה ךשמב ,םירגאנ
רתויו הנשי תיתיב םימ תרנצב רבודמשכ דחוימב
.תוקוניתל תולומרופ תנכהב רבודמ רשאכ

רפסמ ךשמב םורזל (!!!םירקה) זרבה ימל חינהל שי
.םהב שומישה ינפל תוינש

םימרופילוק יקדייח ,םיבושייהמ קלחב ,ואצמנ תוקידבב
םירומא ויה רשא (Fecal Coliforms) יתאוצ רוקממ
עצבתהל תורומא ויהש םימה תוכיא תוקידבב תולגתהל
.תוימוקמה תויושרה ידי-לע

HaA


2012 רבמצד
תודבכ תוכתמ םיחפוס םושו לצב
אצמ ודוה יהלד GGS Indraprastha University-ב רקחמ
תרצונה ,(Garlic) םושו (Onion) לצבמ תיתיישעת תלוספש
תקחרהל שמשל היושע ,םושו לצב םדוביעו םייוקינ ןמזב
,(Arsenic) ןסרא הז ללכב ,תונכוסמ תודבכ תוכתמ
,(Lead) תרפוע ,(Cadmium) םוימדק (Mercury) תיפסכ
.(Iron) לזרבו

International Journal of Environment & Pollution


2014 ינוי
םזיטואל ןוכיס הלידגמ תודבכ תוכתמל הפישח
Icahn School of Medicine at Mount Sinai-ב רקחמ
לש תוגוז 32 לש םתפישח תדימ תא ןחב ב"הרא קרוי וינ
,תודבכ תוכתמל ,םתדיל םרטב דוע ,םימואת תוקונית
ןיב דירפהל ידכ ,םהיפב בלחה יניש תקידב תועצמאב
.וז הפישחל תויתביבסהו תויטנגה תועפשהה

תועבט תא ןחבש רזייל רישכמ תרזעב התשענ הקידבה
תקידבל המודב ,םהיינישב (Growth Rings) החימצה
תא קודבל היה ןתינ וז ךרדב .םיצעב החימצה תועבט
תוחתפתהה יבלשב ורבצנש (Lead) תרפועה תומר
.םיינישה לש םינושה

בלשב חתפתמ (Autism) םזיטואה םירקוחה תעדל
עיפשהל הלולע הביבסהו (Womb) םחרב רתויב םדקומ
םינחבואמ םידלי רשאכ לבא ,דליה לש ןוכיסה לע ךכ
הדימ וזיאב תעדלו רוזחל השק ,םינש 4 וא 3 ליגב
.ךכב רוזעל םייושע קוניתה יניש .תוהמאה ופשחנ

Nature Communications


2018 סרמ
תוינש ךותב םיממ תודבכ תוכתמ תקחרה
ב"הרא University of California, Berkeley-ב םירקוח
(Water) םיממ תודבכ תוכתמ הקיחרמ רשא הסימת וחתיפ
.תוינשב הייתשל םיבוט םימל םתוא ךפוהו

ACS Central Science


.