טירקוטמה תקידב
Hematocrit test
ללכל םימודאה םדה יאת חפנ סחי תא תדדומ טירקוטמה תקידב
.םד תריפס תקידב םע דחי תעצובמ הקידבה .המגדנש םדה תומכ

...תולועפ 2 השעמל תושענ הז ןותנ תלבקל
.םימודאה םדה יאת רפסמ תריפס .1
.םלדוג תדידמ .2
.HCT וא Ht אוה הקידבה ןמיס

ימנא םדא לש ומדב .הימנא תכרעהל רקיעב תישענ הקידבה
.רתוי םינטק םהש וא/ו שורדהמ םימודא םד יאת תוחפ שי

.(Packed Cell Volume - PCV) םיאת תואלמ תקידב תישענ םיתיעל
והמ הב קדבנו טירקוטמה תקידבמ תקיודמ תוחפ טעמ וז הקידב
.קדבנה םדה חפנ לכל םימודאה םדה יאת חפנ סחי

םיניקת םיכרע
.זוחא 62 דע 42 ןיב ענ הז ךרע היהי הדילה ןמזב
.זוחא 40 דע 33 הנש דע םישדוח 6 ליגב
.זוחא 52 דע 42 היהית םירבגב הניקת הקידב
.זוחא 47 דע 35 היהית איה םישנב

...לש םירקמב היהי ןיקתהמ הובג ךרע
.שבוימ םדא
.תורומח תויווכ
.תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ
.יגנד תחדק
.(Polycythemia vera - PV) תומודא םד תוירודכ רוציי רתי
םינבלו םימודא םד יאת רוציי רתי
(Bilineage hyperplasia וא Erythroid hyperplasia)   
םד תויסטו םינבלו םימודא םד יאת רוציי רתי וא    
.(Trilineage hyperplasia)   
.השק לושליש
.(Addison's disease) ןוסידא תלחמ

...םיאבה םירקמב היהי ןיקתהמ ךומנ ךרע
.הימנא
.הנורחאל עראש יביסמ םומיד
.םצעה חומב היעב
.הימקול
.הצופנ המוליימ
.(Ectopic pregnancy) םחרל ץוחמ ןוירה
.דבכו תוילכ תלחמ
.הנוזת-תת
.תילופ הצמוחבו B12 ןימטיוב רוסחמ
.לזרבב רוסחמ
.תיתכרעמ תבאז
.תינורגיש םיקרפ תקלד
.לוכיעה תכרעמב םיביכ