1 תושדח - שבד
Honey - News 1


...םינקבאו סילופורפ ,שבד ואר

2004 רבוטקוא
תואירבה ןעמל שבד
ופילחי ,תואירבה תא רפשל תויושעה ,שבדב תובוכרת
תפלחהב רבודמ .ןוזמ ירצומב ביכרמכ רכוסה תא דיתעב
(High-Fructose Corn Syrup) זוטקורפ-בר סרית פוריס
שמשמה (Isoglucose) זוקולגוזיא םשב הפוריאב רכומה
.םהינימל הלוק תואקשמב קיתממכ

ףידע שבדה ב"הרא Uni. of Illinois-ב םירקוח ירבדל
םילעופה םיטנדיסקוא-יטנא וב שיש ןוויכ סרית פוריס לע
םיטנדיסקוא-יטנא ףילחהל םייושעו םירמשמ םירמוחכ
.םילכאמבו טלסל םיבטר רומישל םישמשמה םייטטניס
בשחנ ,תמסוכה יחרפמ שבד ומכ ,ההכ שבד םירחא
.ריהב שבדל סחיב ההובג םיטנדיסקוא-יטנא תלוכת לעב

American Chemical Society meeting in Illinois


2005 לירפא
ןדיס תגיפסל עייסמ שבד
הליג ,ב"הרא הנאידניא Purdue Uni.-ב תודלוחב רקחמ
תגיפס תא תרפשמ ןדיס ףסות םע דבב דב שבד תכירצש
םג הלדג הלדג שבדה תומכש לככש םג אצמנ .ןדיסה
םיבר םישישקל ליעוהל יושע הז רבד .ןדיסה לש ותגיפס
.סיזורופואטסואמ םילבוס רשא

,200) תונוש שבד תויומכ לש ןתעפשה תא וקדב םירקוחה
תגיפס יכ ררבתה .ןדיס תנמ התוא לע (ג"מ 800-ו 500
תוירוחאה ןהילגר תומצעב ןדיסה תגיפסש ררבתה ןדיסה
הלדג ,שבד ג"מ 800-ו 500 תכירצ םע דחי תודלוח לש
.המאתהב 33.6%ב-ו 25.5%-ב

Federation of American Societies for Experimental
Biology meeting in San Diego


2006 טסוגוא
רכוסל ףילחתכ שבד
לאיצנטופ שבדל ךא ,רכוסה לש וזל המוד שבדה תוקיתמ
.רכוסב שומישה לע ףידע וב שומישה ןכלו בחרנ יתואירב

שבד יגוס 4 וקדב ב"הרא San Diego State Uni. ירקוח
םירגובמ 12 לע זוטקולגל זוטקורפ לש םינוש םיסחי ילעב
ןיטקהל לוכי רשא ,תמסוכ שבדב שומיש יכ אצמנ .םיאירב
רכוס לע ףידע ,םדא-ינבב תינוצמיחה הקעה תמר תא
םג שי שבדל םירקוחה ירבדל .םירחאה שבדה יגוס ראשו
.תוליעומ תויטויברפ תונוכת

Journal of the American Dietetic Association


2007 ראורבפ
שבד לש יטנדיסקוא-יטנאה וחוכ
...רקחמ


2007 רבמטפס
ןורכיזה רופישל עייסמו תודרח לע לקמ שבד
...םירקוח


2007 רבמצד
לועישב לופיטל תופורת לע ףידע שבד
לעו לועיש לע הלקהב רתוי ליעי תמסוכ יחרפמ שבד
.םשרמ אלל תופורת רשאמ ,םידליב המישנה-יכרדב תולחמ

הינבליסנפ Penn State College of Medicine ירקוח
םהל תתל ,18 דע 2 ינב ,םידלי 105 ירוהמ ושקיב ב"הרא
וא (Dextromethorphan) שבדב תקתוממ הפורת ,שבד
.יליל לועישב יתאוושה לופיטכ םולכ

,ותרמוח לע ,לועישה תורידת לע חוודל ושקבתה םירוהה
םידליה לש םתנש ביט לעו דרטמ הוויה אוה המכ דע
ךשמבו לופיטה תליחת ינפל תועש 24 ,(םירוהה) םהלשו
.ןתינ אוה וינפל רשא הלילה
רתויב הליעיה התייה שבדה לש ותלועפ םירקוחה ירבדל
,תתל שי הז לופיט .שבדב תקתוממה הפורתה וירחאו
.הלעמו םייתנש ינב םידליל קר ,םירקוחה ירבדל

Adolescent Medicine & Archives of Pediatrics


2008 רבוטקוא
תויווכמ המלחה ןמז תא רצקמ שבד
תא רצקל יושע (Burn) היווכ םוקמ לע םשוימה שבד
.תונותמ דע תולק תויווכמ םילבוסב המלחהה ךשמ

עדימ ורקס דנליז-וינ University of Auckland ירקוח
ופתתשה םהב ,םינטק םיינילק םירקחמ 19-ב ףסאנש
.תונוש הרמוח תוגרדב תויווכמ ולבסש םילפוטמ 2,554
םורקב וא תוזאגב השיבח לע ףידע שבד םושייש אצמנ
שבדהש םינייצמ םירקוחה .המלחהה ךשמ תניחבמ קד
םיביכו חותינ יעצפ ,תוקומע תועיצפב לופיטל ליעי וניא
.םיילגרב

Cochrane Library


2009 לירפא
יופיר יישק םיעצפ אפרל עייסמ שבד
תוקד 20 תב תימוי הכילה עצבמה ,הנש 45 ןב ןמש םדא
הזמ בטיה תלפוטמ רשא 2-גוס תרכוסמ לבוסה ,רתויו
תופורתו (Metformin) ןימרופטמ הפורתה תרזעב םינש 5
.(Sulphonylurea) הירואלינופלוסה תחפשממ
חתפל הטונו הובג LDL לורטסלוכמ םג לבוס הז םדא
.(Hard Healing Wounds) ייופיר ישק םיעצפ

אפרנ וניאש (Venous Ulcer) לגרב ידירו ביכ הז שיאל
שקבמ אוהו (תופורתו תושיבח) תולבוקמה םיכרדה לכב
ימוקמ לופיטב ידירוה ביכב לפטל תוסנל ןתינ םע תעדל
. (Medicinal Honey) יאופר שבד תועצמאב (Topically)

ליעי הז שבד יכ םיחוודמ אשונה תא וקדבש םיאפורה
שבדה .םיילגרב םיידירו םיביכב דחוימבו םיעצפב לופיטל
חורמל שי ונממ (Manuka) הקונאמ שבד וניה ץלמומה
השיבחה תא ףילחהלו ולוכ ידירוה ביכה לע הבע הבכש
חותינ רחאל םיעצפב לופיט לש הרקמב .םויב םיימעפ
ידמ השיבחה תא ףילחהל שי (Postsurgical Wound)
.העש

תנשב הרשיא (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
םיעצפב לופיטל Medihoney יאופרה שבדב שומיש 2007
.תויווכבו

Medscape


2009 ינוי
LDL לורטסלוכה ןוצמיח תא ןיטקמ שבד
לש תיטנדיסקוא-יטנאה םתוליעפ תא וקדב רשא םירקוח
,(Acacia) היצקא/הטיש - םינוש תורוקמ העבראמ שבד
תוליעפהש םירסומ (Palm) לקדו (Sider) רדיס ,הרבסוכ
לקדה שבדב האצמנ רתויב הקזחה תיטנדיסקוא-יטנאה
. (Sider) רדיסה שבדבו (Dark Palm)

Medscape


2010 ינוי
תוקונית לע רוסא שבדה
(Food Standards Agency/FSA) תיטירבה ןוזמה תושר
הנשמ תוחפ ןב קוניתל שבד תתל אלש םירוהה תא הריהזמ
תועובש 15 ןב קונית וב הרקמ תובקעב האב וז הרהזא .תחא
.םונילוטוב תלערה םג הנוכמה (Botulism) םזילוטובב הקל

ןיידע םיחתופמ םניא הנשמ תוחפ ינב תוקונית לש םהיעמ
ןילוטובה יקדייחב םוחלל םילגוסמ םניא םה ךכו תואיכ
(Botulism Bacteria)

FSA


2011 לירפא
MRSA דימעה קדייחה דגנ שבד
University of Wales Institute Cardiff -ב םירקוח
יושע (Manuka Honey) הקונמ שבדש םיחוודמ הינטירב
ףאו (Infected Wounds) םימהוזמ םיעצפ יוקינב עייסל
שבד םירקוחה ירבדל .הקיטויביטנא ינפב תודימע גיסהל
,םיקדייח יגוס 3 לש םתוחתפתה תא שבשל יושע הקונאמ
MRSA דימעה קדייחה הז ללכב
.(Meticillin-Resistant Staphylococcus Aureus)

,המקרל דמציהל הז קדייח תלוכי שבשמ הקונאמ שבד
הז שוביש .םיפירח םימוהיז לש םתורצוויהל ינויח בלש
הניגמה (Biofilm) ןגמה תבכש לש התורצוויה םג ענומ
הפקתממ ותוא השילחמו הקיטויביטנא ינפמ קדייחה לע
לש בולישה ןכלו םימיוסמ הקיטויביטנא יגוס לש
.דימעה קדייחה דגנ רתוי ליעי שבד םע הקיטויביטנא

Spring Conference of the Society for General
Microbiology


2011 רבוטקוא
ןורכיזה תא רפשמ שבד
(Malaysian Honey) יזלאמ שבד ףכה אולמ תימוי הכירצ
.רבעמה ליג רחאל םישנ לש ןנורכיז תא רפשל היושע

רשא היזלאמ Universiti Sains Malaysia-ב ,רקחמב
ולביקש תואירב םישנ 102 ופתתשה ,םישדוח 4 ךשמנ
לופיט תלבק לע ףסונב םויב שבד םרג 20 יארקאב
.(םולכ וא) יפולח ילנומרוה
ףסותה תא ולביקש םישנה וחילצה יוסינה תפוקת םותב
היה ןתוא םילימ 15 ללכש ןחבמב רתוי תחא הלימ רוכזל
.(Short-Term Memory) רצקה חווטב ןורכיזכ רוכזל

Menopause


2012 לירפא
(1) יאופר שבד
תינשמ השיבחכ שמשמה (Floral Honey) םיחרפמ שבד
םיעצפ לש םייופיר רפשל יושע (Secondary Dressing)
. (Necrosis) קמנו (Slough) םוהיז עשפ םהב םיבר םיגוסמ

Insurance Association Trauma Centre-ב םירקוח
Medihoney שבדב ושמתשהש ,הינמרג ןפאהסגיודול
םהיעצפ ןיטולחל ומילחה תועובש רפסמ רחאלש םיחוודמ
,רפתשה 53.3% לש םבצמ ,םילפוטמה ןיבמ 31.4% לש
.רימחה 6.1% לש םהיעצפ בצמו יוניש אלל ורתונ 9.2%

הינמרגב םייאופר םינוכמ 10-מ םילפוטמ ופתתשה רקחמב
םיעצפ 154-מ ולבס רשא שיא 121 לכה ךסבו הירטסואו
.םינוש םיגוסמ

International Wound Journal


2012 רבמטפס
שבדב םיליער םיחמצ
Landesanstalt fuer Landwirtschaft-ב החמומ ירבדל
םידיאולקלאב םרוקמש םיליער םירמוח הינמרג היראווב
םייוצמ רשא (Pyrrolizidine Alkaloids) םינידיזילוריפ
.םיציבו בלחב ,שבדב אצמיהל םילולע (Ragwort) ןויבסב

NaNO


2013 סרמ
(2) יאופר שבד
Univ. of Tech. Sydney-ב םילרטסוא םירקוח ירבדל
יאופר גרדב (Manuka) הקונמ שבדב שמתשהל ןתינ
םע בולישב ,(Medical-Grade Manuka Honey)
דגנ ,(Rifampicin) ןיציפמאפיר הקיטויביטנאה
.(MRSA) הקיטויביטנא ינפב םידימעה םיקדייח
רוע יעצפ דגנ רתויב ליעי הז בוליש םירקוחה ירבדל
.(Chronic Wound Infections) םימהוזמ םיינורכ םיעצפו

University of Technology Sydney

.