2 תושדח - שבד
Honey - News 2

...םינקבאו סילופורפ ,שבד ואר

2014 סרמ
(1) הקיטויביטנאל תודימע דגנ שבד
דור טרופ-וינ Salve Regina University-ב םירקוח ירבדל
ןומט (Honey) שבדה לש ידוחייה ןייפאמה ב"הרא דנלייא
רבד ,תומר רפסמב (Infection) םוהיזב םחליהל ותלוכיב
ןכלו (Resistance) תודימע חתפל םיקדייחה לע השקמש
הקיטויביטנאל םיקדייח תודימעל ןורתפ תווהל יושע אוה
.(Bacterial Resistance to Antibiotics)

,(Hydrogen peroxide) ןצמח ימ םיללוכ שבדב קשנה ילכ
,(Osmotic Effect) יטומסוא טקפא ,(Acidity) תויצמוח
םילונפילופו (High Sugar Concentration) הובג רכוס זוכיר
.םיקדייח יאת ילטוקכ םילעופ םלוכ ,(Polyphenols)

247th National Meeting of the American Chemical
(ACS) Society


2014 רבמטפס
(2) הקיטויביטנאל הפולחכ םירובד יקדייח
תיטקל הצמוח יקדייח 13 וליג הידבש Lund Uni. ירקוח
,(Honeybee) שבדה תרובד תביקב (Lactic acid Bacteria)
תוילאיבורקימיטנא תונוכת ילעב םניה ולא םיקדייח
לועפל תלוכיה הז ללכב ,(Antimicrobial properties)
םינגותפו (MRSA) הקיטויביטנאל םידימע םיקדייח דגנ
םדאה ףוגב םירחא - תולחמ ימרוג - (Pathogens)
.הקיטויביטנאל הפולחכ לועפל םרשוכ תא רוקחל שי ןכלו

תולודג תויומכב םייוצמ ולא םיקדייח םירקוחה ירבדל
.לופיט לכ רבע אלש ירט שבדב
רשעומ שבד תועצמאב ,ולפיט םהש םיחוודמ םה
םיעצפב ,תיטקל הצמוח יקדייחב (Enriched Honey)
.םיסוס 10-ב (Persistent Wounds) םישקיע

International Wound Journal


2015 רבוטקוא
ןושיע לש תוקיזמ יאוול תועפות תיחפמ גנלאוט שבד
םיטנדיסקוא-יטנאה לש םתעפשה תא וקדב םירקוח
(Tualang Honey) גנלאוט שבדב (Antioxidants)
.םינשעמב (Oxidative Stress) תינוצמחה הקעה לעו

םיישפוח םילקידר ףוגל רידחמ ןושיעה םירקוחה ירבדל
,תינוצמח הקעל םרוגה רבד (Free Radicals) םיישפוח
תוילילש תועפשהו םיטנדיסקוא-יטנאה סוטטסב הדירי
.תואירבה לע תורחא

תתחפהב ליעי אצמנ תודלוחל ןתינש שבדה ףסות
הב ,הקידבב .תוירגיסה ןשע לש תוליערה תועפשהה
,תועובש 12 הכשמנש ,םיינורכ םינשעמ 32 ופתתשה
.תומוד תואצות ואצמנ

Environmental Chemistry & Toxicological


2015 רבוטקוא
תושמתשמ םהב םיחרפ תוחיר הנשמ לזיד זג
ןוזמ אוצמל ידכ שבדה ירובד
וליג הינטירב University of Southampton-ב םירקוח
תא הנשמ (Diesel Exhaust) לזידה ידא תטילפ יכ
ירובד תושמתשמ םהב םיחרפהמ תיצחמ לש םהיתוחיר
.ןוזמ אוצמל שבדה

זג אוה םיחרפה תוחיר לע העפשהל יארחאה רמוחה
יוצמה ליערה (Nitrous Oxide/NOx) ןקנחה תצומחת
.לזידה ידא תטילפב

(Air Pollution) ריוואה םוהיזש םירובס םניא םירקוחה
הדיריל תירקיעה הביסה אוה לזיד עונמ םע בכר ילכמ
םיאצממה יפל ךא ,םלועה יבחרב םירובדה תויסולכואב
.הכ דע ובשחש הממ עורג ןפואב עיפשמ אוהש ןכתי

Journal of Chemical Ecology


2016 ראורבפ
הקיזמ הירטפ תדמשה ידי לע םייח ליצמ שבד
הליג הינטירב The University of Manchester רגוב
(Medicinal Honey) יאופר שבד לש גוס ןיב קזח רשק
ןורוויעל םורגל הלולעש (Fungus) הירטפ לש התדמשהו
.(Death) תוומל ףאו (Blindness)

שבד ,(Surgihoney) ינאהי'גרס יאופרה שבדב רבודמ
(Biologically Engineered Honey) תיגולויב סדנוהמ
ןצמח תוליכמה תוימיכ תויביטקאיר תולוקלומ רציימה
ןה המכ דע תוארל ידכ רקוחה ןחב ןתוא (Oxygen)
היוצמה (Fusarium) םוירזופ הירטפה תדמשהב תוליעי
םורגל הלולעו (Soil) עקרקבו (Plants) םיחמצ ינפ לע
.ךכל םיעיגפה םישנאב םיינלטק םימוהיזל

The University of Manchester


2016 רבמטפס
(1) רתנצל תורושקה ןתשה יכרדב תולחמ ענומ הקונמ שבד
אצמ הינטירב University of Southampton-ב רקחמ
תוחתפתה רוצעל יושע (Manuka Honey) הקונמ שבדש
:(Bacterial Biofilms) םיילאירטקב םימליפ-ויב לש
דמציהל תולולע רשא םימזינגרואורקימ לש תוצובק
.(Infections) םימוהיז תרבעה לע לקהלו םיחטשמל

...םיקדייח ינז 2 הדבעמב וקדב םירקוחה
(Escherichia coli) ילוק היכירשא .1
(Proteus mirabilis) סיליברימ סואטורפ .2
יכרדב תקלד/םוהיזל םיירקיעה םימרוגה םה םהינש
םילולעש (Urinary Tract Infection/UTI) ןתשה
.(Catheter) רטטק/רתנצבךשוממ שומיש תעב ררועתהל

Journal of Clinical Pathology


2017 רבוטקוא
םלועה יבחרב רכמנש שבדהמ 75%-ב הרבדה ירמוח
וב רקס וכרעש ,ץייווש University of Neuchatel ירקוח
וליג ,םלועב תושביהמ תחא לכמ שבד תומיגד 198 ולטינ
,יאלקח (Pesticide) הרבדה ירמוח תויראש םהמ 75%-ב
ןופצב ואצמנ רתויב תוהובגה תומרה .רתוי וא דחא
.הפוריאו היסא ,הקירמא

ויה שבדב ואצמנש םוהיזה תומר יכ םישיגדמ םירקוחה
,יפוריאה דוחיאה ידי לע ,תרתומה תיברימה המרל תחתמ
הרבדה ירמוחל הפישח םהירבדל ,תאז םע .םדא תכירצל
,(Nervous System) םיבצעה תכרעמל םינווכמה ,ולא
(Pollinators) םיקיבאמבו (Bees) םירובדב עוגפל הלולע
.םירחא

Science


2018 ינוי
םיקזנ התיחפמ רותפכ תללוס תעילב רחאל שבד תעילב
ןורגו ןזוא ,ףא םוחתב םיחמומ םיאפור ללכ רשא תווצ
םיגדה ב"הרא Children's Hospital of Philadelphia-ב
רותפכ תללוס תעילב רחאל (Honey) שבד תליכא דציכ
םידליב תורומח תועיצפל ןוכיס הניטקמ (Button Battery)
יוסינ לע הססבתה המגדהה .(Small Children) םינטק
.הדבעמ תויחב

Children's Hospital of Philadelphia


2019 רבמצד
(2) םימוהיזב המחלמל חתפמה תויהל יושע הקונמ שבד
הקונמ שבד לש תוקיקד תובכש תחנה יכ אצמ רקחמ
היושע תיגרוריכ תשר תובכש ןיב (Manuka Honey)
תיעבט (Antibiotics) הקיטויביטנאל המודב לועפל
.חותינה תובקעב (Infection) יקדייח םוהיז עונמלו

תושמשמ (Surgical Mesh) תויגרוריכ תותשר
ךותב (Soft Tissue) תוכר תומקר יופירב עויסל
.(Surgery/Operation) חותינ רחאל ףוגה
.(Hernia) עקב יחותינב ץופנ ןהב שומישה

לדגומ ןוכיס ןמיע תואשונ ולא תותשר ,תאז םע
םילגוסמ (Bacteria) םיקדייחהש ןוויכמ ,םוהיזל
םליפ-ויב תריצי ידי לע ףוגב הזיחא גישהל
.תיגרוריכה תשרה ינפ לע (Biofilm)

-ורטקלא יופיצ-וננ רוציל ןתינ ךכ םירקוחה ירבדל
ינפ לע (Electrostatic Nanocoating) יטטס
ךשמל תיקדייח תוליעפ תבכעמה ,הדבעמב תשר
.שבדה לש יטיאה ורורחש םע ,תועובש 3 דע

Biomedical Engineer at Newcastle University/
Frontiers

.