תושדח - ןצמח ימ
Hydrogen peroxide - News

תינלטק תויהל הלולע ןצמח ימ תעילב
תיבב ןצמח ימ רוצייל הקורי הטיש


...ןצמח ימ ואר

2017 ראוני
תינלטק תויהל הלולע ןצמח ימ תעילב
ושמישש הובג זוכירב (Hydrogen peroxide) ןצמח ימ
ארקנש המכ וא יוקינ םשל תיביטנרטלא האופרב רבעב
םייח תונכסמ תולחמל ליבוהל לולע ,"תיעבט הפורת"
.תוומלו תובר

University of Colorado School of Medicine ירקוח
ימ לש (Ingestion) העילב יכ םירסומ ב"הרא ודרולוק
(Embolisms) םיפיחסתל םורגל הלולע הובג זוכירב ןצמח
תכרעמהו המישנה תכרעמ ,בלה תוכרעמ לע םיעיפשמה
.תוומל ףא וא העובק תוכנל ליבומש המ ,תויגולוריונה

הב םישועש ןוויכמ .איהש הביס לכמ ןצמח ימ עולבל רוסא
ןוימדה בקע העילב לש םירקמ ויה .םייתיישעת םישומיש םג
.םימל ןצמחה ימ לש

תרקב ימושיר לש םינש 10 ינותנ לע םיחוודמ םירקוחה
.(הלעמו 10%) הובג זוכירב ןצמח ימ תעילב בקע הלערה
,ישפנה בצמב םייוניש ,תיווע יפקתה לש םירקמ ורתוא
.בל ףקתהו יתאיר ףיחסת ,יחומ ץבש ,תיתמישנ הקוצמ
- ירברפיה ןצמחב םדקומ בלשב ולפוטש ולא לש םבצמ
.בוט היה (Hyperbaric oxygen) הובג ץחלב ןצמח

ןכו ירוקמה לכימב ןצמח ימ קיזחהל םיצילממ םירקוחה
(Colorizing agent) עבצו םידלי ינפב דימע הסכמ ףיסוהל
.גגושב העילב לש תורשפא תיחפהל ידכ

Annals of Emergency Medicine


2020 יאמ
תיבב ןצמח ימ רוצייל הקורי הטיש
ב"הרא University of California San Diego ירקוח
רוצייל הביבסל תיתודידיו תדיינ רוציי תטיש חתיפ
.(Hydrogen peroxide) ןצמח ימ

הקפסא רצייל םילוח יתבל רשפאת וז השידח הטיש
.הכומנ תולעבו השירד יפל יוטיחה רמוח לש םהלשמ

אוה ;ביצי וניא ןצמח ימש איה תירקיעה היעבה
ינפל דוע ןצמחלו םימל קרפתהל ליחתמ
עגרב רהמ רתוי קרפתמ אוהו חתפנ קובקבהש
ףקות ךכיפלו רואל וא ריוואל ףשחנ אוהש
.םדקומ גופי רצומה

ימ רוצייל הלוזו הטושפ ,הריהמ הטיש וחתיפ םירקוחה
טילורטקלא ,ריווא ,דבלב ןטק קובקב תועצמאב תיבב ןצמח
ןפואב ותוא לעפתל ןתינו דיינ ןקתמה .למשחו זרז ,ףדמהמ
היהת ,תיב יקשמל וליפאו םילוח תיב לכלש ךכ טושפ טושפ
תא ןסחאל ךרוצ ןיא .השירד יפל ןצמח ימ רצייל ךרד
.ופקות גפש ינפל וב שמתשהלו רהמל ךרוצ ןיאו ןצמחה ימ
אוה ףסונ ןורתי .תויולעב םיזוחא 70 50-ו ןיב ךוסחיש רבד
.םייתיישעתה םיכילהתהמ הליער תוחפ הטישהש

תחא ןצמח תלוקלומ הב תימיכ הבוגת לע תססובמ הטישה
תסימתב םינוטורפ ינשו םינורטקלא ינש םע תרבחתמ
.ןצמח ימ רוצייל יצמוח טילורטקלא

ינש לש ןצמח תתחפה תבוגת רותב עודי הבוגת לש הז גוס
הלוכי איהש ןוויכמ שמתשמל תיתודידי איהו ,םינורטקלא
.השירד יפל יוצרה זוכירב לילד ןצמח ימ רצייל

.חתיפ תווצהש דחוימ זרז אוה וז הבוגת תריציל חתפמה
,יקלח ןוצמח ורבעש ןמחפ תוירוניצ-וננמ בכרומ אוה
ןצמחה ימוטא .חטשה ינפ לא ורבוח ןצמח ימוטא רמולכ
העברא דע השולש לש םיריעז תולוכשאל םירושק
ימוטאו םוידלפה יריבצ ןיב ולא םירשק .םוידלפ ימוטא
תויביטקלס םע שחרתהל הבוגתל םירשפאמה םה ןצמחה
תילמיטפואה רושיקה תייגרנא לשב םיהובג תוליעפו
.הבוגתה ךלהמב יזכרמה םייניבה רצות לש הלש

Nature Communications

.