ןצמח ימ
Hydrogen peroxide
?םהמ ןצמח ימ
(H2O2) ןצמח + םימ = ןצמח ימ

רצומ םיווהמ םה .רתויב קזח (Oxidizer) ןצמחמ םניה ןצמח ימ
םירמוחה ףוליח ךילהת ןמזב ,םיבר םימזינגרואב רצונה ,יעבט יאוול
.ןצמחו ןמימ ,ויביכרמל םימה קוריפ ךות ,(Metabolite/טילובטמ)
.ןצמח ימ תרצוי םימ לע שמשה רוא תלועפ םג
םיעקשמ תורצוויהל וא םיוולנ םיזג תטילפל םרוג וניא הז ךילהת
.םירחא םינצמחמ םירמוחל םירושקה ,םיימיכ

 
ןצמח ימב רתויב רכומה שומישה
ידי-לע ,רעיש תרהבה אוה
.ינידנולב רעישל ותכיפהו ותבירצ

םהלש יתוחיטבה טביהה ןכלו םלשומ ןפואב םימב םילהמנ ןצמח ימ
רתויב קזח ןצמחמ םיווהמ םייתיישעת ןצמח ימ .םזוכיר תדימב יולת
.םהב לופיטה ןמזב םידחוימ תוריהז יעצמא ךכיפל םישרודו

םישומיש
תעינממ לחה ,ידוגינו רתויב בחר ןצמחה ימ לש םישומישה ןווגימ
םתוחתפתה דודיעב הלכו (םימ ירגאמב) םיקדייח תוחתפתה
.תמהוזמ עקרקו םיב טפנ ימתכ ומכ ,םימוהיזו םיכפש רוהיט ךרוצל
ןצמחל לק םתוא םימוהיזב םתועצמאב םילפטמ ,המוד ןפואב
םיסיממ ומכ ,ןוצמיח ישק םירמוחבו (Sulfides/םידיפלוסו לזרב)
.(Pesticides) םיקיזמ יריבדמו ,םיקלד ,(Solvents)

תוליעפ יאנת יונישל תודוה רשפאתמ הז לודג םישומיש רחבמ
,הרוטרפמט ,תויצמוח תגרד ומכ ,הבוגתה יאנת יוניש .ןצמחה ימ
ןפואב טולשל ןתינ (Catalyst) זרז תפסוהו הבוגת ןמז ,ןונימ
.ולעפי םה םירמוח וליא לע שארמ עובקלו ןצמחה ימ לש הבוגתה
.רחא לע עיפשהל אלו דחא םהזמ לע לועפ םהל םורגל ןתינ ךכ

תגפהל רמוח םישמשמו הביבסל יתודידי רמוח םיבשחנ ןצמח ימ
.(Bleaching) הנבלהלו (Deodorizier) םיער תוחיר
 

...ב ןצמח ימ םישמשמ היישעתב
.ריינ ירצומו םיגירא תנבלה
.ןוזמ דוביע
.םיבצחמ תקפה
.תוכתמב לופיט
.םיימיכורטפ םירמוח תקפה
.יוקינ ירישכת
.(Detoxification) םילער לורטנ
.(Wastewaters) םיכפש ימב לופיט
 
(Propellant) ףדוה רמוח םיווהמ דאמ ההובג זוכירב ןצמח ימ
.םיליט יעונמב קלד םישמשמו
...ב םישמשמ םה םוימויה ייחב
.תוחיר תגפה .הקיטמסוק

תוחיטב
,ףירח ינייפוא חוחינ לעב ,לולצ לזונה .םיליגר םימכ םיארנ ןצמח ימ
אטובמ תוירחסמ תוסימתב ןצמחה ימ תומכ .תימימ הסימתב רכמנו
.הסימתה לקשממ זוחאכ
,םימ 65%-ו ןצמח ימ 35% התועמשמ 35% תסימת :המגודל
.ללוכה לקשמהמ
.50%35% ןיב ענ םייתיישעת םישומישב הסימתה זוכיר

תוריהז יעצמא
םייניעה תנגה
ומרגי םיזכורמ םידא .רוע ייוריגל םורגל לולע ףוגב ןצמח ימ עגמ
עגמ ןכוסמ דחוימב .םייניעבו םייריר םימורקב תוחונ יא תשוחת
.רתויב הריהמ (Cornea) תינרקה תבירצ בקע םייניעב ןצמח ימ
ןצמח ימב לופיט תעב ןגמ יפקשמב דימת שמתשהל שי וז הביסמ
.םיזכורמ
תונפלו םימב תוידוסיב םייניעה תא ףוטשל שי ,העיגפ לש הרקמב
.אפורל דיימ
ןגמ ידגב
,םיאתמ ןגמ דוגיבו ימוג תופפכ שובחל שי ןגמה יפקשמל ףסונב
.םיאתמ ןגמ רמוחמ לברס וא רניס ומכ
 
תואירבו ןצמח ימ
םירז םישלופב םוחלל ידכ ,ןצמח ימ םירציימ םינבלה םדה יאת
.םנוצמיח ידי-לע ,ףוגל
,ןצמח ימ תריצי ידי-לע םימוהיזב C ןימטיו םחלנ המוד ךרדב
.םינידנלגטסורפ תריצי םדיצמ םימזויה

(Colon) סגה יעמב יוצמה (Lactobacillus) סוליצבוטקלה
םירמש לוטקל ידכ ,ןצמח ימ אוה םג רציימ (Vagina) קיתרנבו
,םינוש (Viruses) םיסוריוו (Bacteria) םיקדייח (Yeast)
,(Vaginitis) קיתרנה תקלד ,םייעמ תלחמ תעינמל
םיאולחתו (Bladder infections) ןתשה תיחופלשב םימוהיז
.םיפסונ םיבר

ןצמח ימ תופכ 3 תליהמ ידי-לע ,תימצע הפיטש ימ וניכה
.(Distilled water) םיקקוזמ םימ רטיל 1-ב ,(3% זוכירב)
.הז ךילהתב םה םג ודמשוי םיליעומ םיקדייחש ורכז

שבדו ןצמח ימ
ףסונב) ילאירטקב-יטנא וניה שבדש ךכל ירקיעה םרוגה
רורחש ךילהתב םירצונה ,ןצמח ימ םה ,(וב םירכוסה לע
(Glucose oxidase) זיידיסקוא זוקולג םיזניאל תודוה ,יטיא
.ובש
היושע ,םינוש שבד יגוסב תילאירטקב-יטנאה תוליעפה תמצוע
.ותנכהל ושמשש םיחרפל םאתהב ,100 יפ דע תונתשהל
ןכלו ורצוויהל ןצמחל קוקז שבדב ןצמח ימ רצויה םיזניאה
.וז תוליעפ לע תושקהל הלולע שבדב םיעצפ תשיבח

.שבד :ואר


 
םיינישו ןצמח ימ
דימברק תצומחת לע רצוי (Urea) הארואו ןצמח ימ בוליש
.םייניש תנבלהל שמשמה רמוח ,(Carbamide peroxide)
 
ןוצמיח רתי תייפרת
,(Hyper-oxygenation therapy) ןוצמיח רתי תייפרתש ןעטנ
,Oxywater ונוכש ,35% זוכירב ןצמח ימב םישמתשמ הב
.ןטרס ,(AIDS) סדייא ומכ ,תונוש תולחמ אפרל םייושע
הרהזאב האצי (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
.ןצמח ימב ימינפ שומיש ינפמ רוביצל

תוילילש תועפות
תושוחתו רועה תנבלהל םורגי ןצמח ימ לש ןותמ זוכירב עגמ
,סימרדיפאב זג תועוב תורצוויה אוה הנבלהה םרוג .הריקד   
.רועה לש תינוציחה הבכשה   
,םירקמה תיברמב ,םילעת םימב םוקמ לש ,תידוסי הפיטש   
.קזנ אלל יעבטה ובצמל בושי רועהו הריקדה תשוחת תא   
.רוע תועוב םורגי םיזכורמ ןצמח ימב ךשוממ עגמ   
.המישנה יכרד תקלדו יוריג םורגל הלולע ןצמח ימ ידא תפיאש
(Dsinfectant) אטחמ רמוח םישמשמ ןצמח ימ .גגושב העילב
(תוחפ וא 3% תב) תללודמ הסימת .םינוש םימזינגרוא תליטקל   
(Gargle) רוגרגב ,הפה יוטיחלו םיעצפ יוקינל תופוכת ץשמשמ   
.(Mouthwash) הפ ימ וא   
ןיא הרקמ םושבו רתוי תוזכורמ תוסימתב שמתשהל ןיא   
!ימינפ שומישב ןצמח ימב שמתשהל   
םימ תויומכ דיימ תותשל שי ,תועטב ןצמח ימ םתעלב םא   
.אפורל דיימ תונפלו הסימתה תא לוהמל ידכ ,תולודג   
!האקה םוזיל ןיא   
םיחמצו ןצמח ימ
,חמוצל רתוי םיליעי םתוא םישועה םה ,םשגב םייוצמה ןצמח ימ
םינלער םע םיבכרתמ םשגב ןצמחה ימ תיברמ .זרב ימ תמועל
.הצרא םיעיגמ םניא ללכו ריואב םייוצמה םינוש
םיאלקח םנשי ,םילובי תא לידגהלו הז רוסחמ לע תוצפל ידכ
.םיללודמ ןצמח ימב םיססרמה

זוכירב ןצמח ימ רטיל-ילימ 30 ופיסוה .תיבה יחמצ לע תאז וסנ
.הייקשה ימ רטיל 1 לכל (35% תסימתמ תופיט 16 וא) 3%
.שומישל חוטב םיקרח לטוקכ וז הסימתב שמתשהל ןתינ
 

...האבה תבורעתב םיחמצ ססרל םג וסנ
.םימ רטיל 4
.3% זוכירב ןצמח ימ רטיל 1/4
.ןבל רכוס רטיל 1/4