ןצמח ימ
Hydrogen peroxide

?ןצמח ימ םהמ
(H2O2) ןצמח + םימ = ןצמח ימ
םה .רתויב קזח (Oxidizer) ןצמחמ רמוח םה ןצמח ימ
ןמזב ,םיבר םימזינגרואב רצונה ,יעבט יאוול רצומ םיווהמ
ךות ,(Metabolite / טילובטמ) םירמוחה ףוליח ךילהת
.ןצמחו ןמימ ,ויביכרמל םימה קוריפ

ךילהת .ןצמח ימ תרצוי םימ לע שמשה רוא תלועפ םג
םיעקשמ תורצוויהל וא םיוולנ םיזג תטילפל םרוג וניא הז
.םירחא םינצמחמ םירמוחל םירושקה םיימיכ

ןצמח ימב רתויב רכומה שומישה
ידי-לע ,רעיש תרהבה אוה
.ינידנולב רעישל ותכיפהו ותבירצ

ךכיפילו םלשומ ןפואב (H2O) םיליגר םימב םילהמנ ןצמח ימ
ןצמח ימ .םזוכיר תדימב יולת םהלש יתוחיטבה טביהה
יעצמא ךכיפל םישרודו רתויב קזח ןצמחמ םיווהמ םייתיישעת
.םהב לופיטה ןמזב םידחוימ תוריהז

םישומיש
תעינממ לחה ,ידוגינו רתויב בחר ןצמחה ימב םישומישה ןווגימ
םתוחתפתה דודיעב הלכו (םימ ירגאמב) םיקדייח תוחתפתה
עקרקו םיב טפנ ימתכ ומכ ,םימוהיזו םיכפש רוהיט ךרוצל
.תמהוזמ

:ןצמחל לק םתוא םימוהיזב םתועצמאב םילפטמ המוד ןפואב
,ןוצמיח ישק םירמוחבו (Sulfides)
םידיפלוסו (Iron) לזרב
.(Pesticides) םיקיזמ יריבדמו ,םיקלד ,(Solvents) םיסיממ ומכ

תוליעפ יאנת יונישל תודוה רשפאתמ הז לודג םישומיש רחבמ
,הרוטרפמט ,תויצמוח תגרד ומכ ,הבוגתה יאנת יוניש .ןצמחה ימ
ןפואב טולשל ןתינ .(Catalyst) זרז תפסוהו הבוגת ןמז ,ןונימ
םה םירמוח וליא לע שארמ עובקלו ןצמחה ימ לש הבוגתה
עיפשהל אלו דחא םהזמ לע לועפ םהל םורגל ןתינ ךכ .ולעפי
.רחא לע

םתגפהל םישמשמו הביבסל יתודידי רמוח םיבשחנ ןצמח ימ
.(Bleaching) הנבלהלו (Deodorizier) םיער תוחיר לש

...ב ןצמח ימ םישמשמ היישעתב
ריינ ירצומו םיגירא תנבלה
ןוזמ דוביע
םיבצחמ תקפה
תוכתמב לופיט
םיימיכורטפ םירמוח תקפה
יוקינ ירישכת
(Detoxification) םילער לורטנ
(Wastewater) םיכפש ימב לופיט

(Propellant) ףדוה רמוח םיווהמ דאמ ההובג זוכירב ןצמח ימ
.םיליט יעונמב קלד םישמשמו

...ב םישמשמ םה םוימויה ייחב
תוחיר תגפההקיטמסוק

תוחיטב
ינייפוא חוחינ לעב ,לולצ לזונה .םיליגר םימכ םיארנ ןצמח ימ
תוסימתב ןצמחה ימ תומכ .תימימ הסימתב רכמנו ,ףירח
.הסימתה לקשממ זוחאכ אטובמ תוירחסמ

,םימ 65%-ו ןצמח ימ 35% התועמשמ 35% תסימת :המגודל
.ללוכה לקשמהמ
.50%-ל 35% ןיב ענ םייתיישעת םישומישב הסימתה זוכיר

תוריהז יעצמא

םייניעה תנגה
ומרגי םיזכורמ םידא .רוע ייוריג םורגל לולע ףוגב ןצמח ימ עגמ
עגמ ןכוסמ דחוימב .םייניעבו םייריר םימורקב תוחונ יא תשוחת
.רתויב הריהמ (Cornea) תינרקה תבירצ בקע םייניעב ןצמח ימ
ימב לופיט תעב ןגמ יפקשמב דימת שמתשהל שי וז הביסמ
.םיזכורמ ןצמח
תונפלו םימב תוידוסיב םייניעה תא ףוטשל שי ,העיגפ הרקמב
.אפורל דיימ

ןגמ ידגב
,םיאתמ ןגמ דוגיבו ימוג תופפכ שובחל שי ןגמה יפקשמל ףסונב
.םיאתמ ןגמ רמוחמ לברס וא רניס ומכ

תואירבו ןצמח ימ
םירז םישלופב םוחלל ידכ ,ןצמח ימ םירציימ םינבלה םדה יאת
.םנוצמיח ידי-לע ,ףוגל
,ןצמח ימ תריצי ידי-לע םימוהיזב C ןימטיו םחלנ המוד ךרדב
.םינידנלגטסורפ תריצי םדיצמ םימזויה

(Colon) סגה יעמב יוצמה (Lactobacillus) סוליצבוטקלה םג
(Yeast) םירמש לוטקל ידכ ,ןצמח ימ רציימ (Vagina) קיתרנבו
תלחמ תעינמל ,םינוש (Viruses) םיסוריוו (Bacteria) םיקדייח
ןתשה תיחופלשב םימוהיז ,(Vaginitis) קיתרנה תקלד ,םייעמ
.םיפסונ םיבר םיאולחתו (Bladder infections)

ןצמח ימ תופכ 3 תליהמ ידי-לע ,תימצע הפיטש ימ וניכה
.(Distilled water) םיקקוזמ םימ רטיל 1-ב ,(3% זוכירב)
.הז ךילהתב םה םג ודמשוי םיליעומ םיקדייחש ורכז


שבדו ןצמח ימ
ףסונב) ילאירטקב-יטנא וניה שבדש ךכל ירקיעה םרוגה
רורחש ךילהתב םירצונה ,ןצמח ימ םה ,(וב םירכוסה לע
(Glucose oxidase) זיידיסקוא זוקולג םיזנאל תודוה ,יטיא
.ובש

,םינושה שבדה יגוסב תילאירטקב-יטנאה תוליעפה תמצוע
.ותנכהל ושמישש םיחרפה יפל ,100 יפ דע תונתשהל היושע
ןכלו ורצוויהל ןצמחל קוקז שבדב ןצמח ימ רצויה םיזניאה
.וז תוליעפ לע תושקהל הלולע שבדב םיעצפ תשיבח

...שבד ואר

םיינישו ןצמח ימ
דימברק תצומחת-לע רצוי (Urea) הארואו ןצמח ימ בוליש
.םייניש תנבלהל שמשמה רמוח ,(Carbamide peroxide)

ןוצמיח רתי תייפרת
,(Hyper-oxygenation therapy) ןוצמיח רתי תייפרתש ןעטנ
,Oxywater ונוכש ,35% זוכירב ןצמח ימב םישמתשמ הב
.ןטרסו (AIDS) סדייא ומכ ,תונוש תולחמ אפרל םייושע
הרהזאב האצי (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
.ןצמח ימב ימינפ שומיש ינפמ רוביצל

תוילילש תועפות
תושוחתו רועה תנבלהל םורגי ןצמח ימ לש ןותמ זוכירב עגמ
,סימרדיפאב זג תועוב תורצוויה אוה הנבלהה םרוג .הריקד 
.רועה לש תינוציחה הבכשה 
,םירקמה תיברמב ,םילעת םימב םוקמ לש ,תידוסי הפיטש 
.קזנ אלל יעבטה ובצמל בושי רועהו הריקדה תשוחת תא 
.רוע תועוב םורגי םיזכורמ ןצמח ימב ךשוממ עגמ 
.המישנה יכרד תקלדו יוריג םורגל הלולע ןצמח ימ ידא תפיאש
(Dsinfectant) אטחמ רמוח םישמשמ ןצמח ימ .גגושב העילב
(תוחפ וא 3% תב) תללודמ הסימת .םינוש םימזינגרוא תליטקל 
(Gargle) רוגרגב ,הפה יוטיחלו םיעצפ יוקינל תופוכת ץשמשמ 
.(Mouthwash) הפ ימ וא 
ןיא הרקמ םושבו רתוי תוזכורמ תוסימתב שמתשהל ןיא 
!ימינפ שומישב ןצמח ימב שמתשהל 
םימ תויומכ דיימ תותשל שי ,תועטב ןצמח ימ םתעלב םא 
.אפורל דיימ תונפלו הסימתה תא לוהמל ידכ ,תולודג 
!האקה םוזיל ןיא 

םיחמצו ןצמח ימ
,חמוצל רתוי םיליעי םתוא םישוע ,םשגב םייוצמה ןצמח ימ
םע םיבכרתמ םשגב ןצמחה ימ תיברמ .זרבב םימ תמועל
.הצרא םיעיגמ םניא ללכו ריואב םייוצמה םינוש םינלער
םיאלקח םנשי ,םילובי לידגהלו הז רוסחמ לע תוצפל ידכ
.םיללודמ ןצמח ימב םיססרמה

ןצמח ימ רטיל-ילימ 30 ופיסוה .תיבה יחמצ לע תאז וסנ
רטיל 1 לכל (35% תסימתמ תופיט 16 וא) 3% זוכירב
םיקרח לטוקכ וז הסימתב שמתשהל ןתינ .הייקשה ימ
.שומישל חוטב

...האבה תבורעתב םיחמצ ססרל םג וסנ
םימ רטיל 4
3% זוכירב ןצמח ימ רטיל 1/4
ןבל רכוס רטיל 1/4

...'דח - ןצמח ימ ואר

.