תושדח - הובג ץחלב ןצמחב לופיט
Hyperbaric Oxygen Therapy - News


...הובג ץחלב ןצמחב לופיט ואר

1985 רבמבונ
הביצי תינורכ הצופנ תשרטב הובג ץחלב ןצמחב לופיט
תעפשה תא וקדב רשא הדנק וירטנוא University Hospital ירקוח
,הביצי תינורכ הצופנ תשרט ילוח 82 לע הובג ץחלב ןצמחב לופיטה
.םרובע תלעות הז לופיטב ןיאש הנקסמל ועיגה

Neurology


1990 טסוגוא
הצופנ תשרטב הובג ץחלב ןצמחב לופיט
לופיט תעפשה וקדב ב"הרא University of Kentucky-ב םירקוח
.הצופנ תשרט ילוח 312 לע הובג ץחלב ןצמחב

ישדוח לופיט ןכמ רחאלו ימוי סיסב לע םילופיט 20 וכרענ םילוחל
םייתנש לופיטה תעפשה רחא ובקע םירקוחה .םייתנש ךשמב רבגומ
.רקחמה םות רחאל תופסונ

תופסונ םייתנש ךשמב לופיטה תרבגהלו ןצמחה ץחלל ,םילופיטל
.ךוראה חווטל תויבויח תועפשה ויה אל

Archives of Neurology


2002 רבוטקוא
השק ןמחפה תצומחת-דח תלערהב הובג ץחלב ןצמחב לופיט
בקע םילפוטמב תיביטנגוק העיגפ םצמצמ הובג ץחלב ןצמחב לופיט
םירקמב יטרדנטס לופיט תווהל וילעו ןמחפה תצומחת-דח תלערה
.הז גוסמ

ורבע םה .'מטא 3 ץחלב םילופיט 3 ולבקש שיא 152 ופתתשה רקחמב
םירשע ,השיש ,םייעובש וכרענש םייטמוסוכיספו םייגולוכיספ םינחבמ
.ישילשהו ןושארה לופיטה רחאל תועובש םיינשו םישימחו השישו

Journal Watch Emergency Medicine


2003 ראוני 2003 ראוני
יופיר יישק םיעצפ יופירל הובג ץחלב ןצמחב לופיט
וב רשא רקחמב ,ב"הרא סובמולוק Ohio State University ירקוח
רוהט ןצמחב לופיט יכ ואצמ ,םיעצפ 56 םע םילפוטמ 30 ופתתשה
ץחל יעצפ םהב ,יופיר יישק םיעצפ לש םייופיר תא זרזמ הובג ץחלב
.(Ulcers) םיביכו (Bedsores)

ורתונ רשא םיעצפ יופיר וזרז ,תוקד 90 וכשמנש ,םיימויה םילופיטה
(תרכוס תלחמ בקע) םיילגרבו םיידיב םיביכ םג ומכ ,חותינ רחאל
.הנטק התייה םיעצפה לש םתוקלטצהו

העבראו ןיטולחל ואפרנ םיעצפהמ (56 ךותמ 38) םישילש ינשמ רתוי
.םיעצפה תריגס תא םילשהל ידכ ףסונ חותינל וקקזנ םירחא

תשיבח ידי-לע ושענ ,םישדוח 8 דעו םימי 24 ןיב וכשמנש ,םילופיטה
.תוקד 90 ךשמב םהילא רוהט ןצמח תמרזה ךות םיעצפה ירוזיא

Pathophysiology


2004 רבמצד
הנירקל תכשוממ תפישחמ העיגפב הובג ץחלב ןצמחב לופיט
ותעפשה תא קדב תואטיסרבינוא לש םילוח-יתב 12-ב ךרענש רקחמ
הנותחתה תסלב קמנ לע הובג ץחלב ןצמחב לופיט לש
בקע םרגנ רשא (Overt Mandibular Osteoradionecrosis)
.םירגובמב ,(Radionecrosis) הנירקל תכשוממ הפישח

תוקד 90 ךשמב 'מטא 2.7 ןב ץחלב םילופיט 30 ולבק םיפתתשמה
.ובצלפ וא
.םילפוטמה בצמב תילאיצנטופ הרמחה בקע עצמאב קספוה רקחמה
12-ו תחא לופיט תנש רחאל ומילחה (19%) םילפוטמ 31 ןיבמ 6
.ובצלפה תצובק ישנא ןיבמ (32%) 37 ךותמ

יעגפנל ליעומ וניא הובג ץחלב ןצמחב לופיט יכ איה םירקוחה תנקסמ
.הנירקל תכשוממ הפישחמ הנותחת תסל

PubMed


2008 ילוי
הנרגיממ םילבוסל הובג ץחלב ןצמחב לופיט
(הובג ץחלבו ילמרונ ץחלב) ןצמחב לופיטל תושמשמה תוטיש יתש
יצבקמ שאר יבאכמו הרומח הנרגיממ םילבוסה לע לקהל תויושע
.(Cluster Headache)

.ליגר ץחלב ןצמחב לופיט : Normobaric Oxygen Therapy
 .אתב הובג ץחלב ןצמחב לופיט : Hyperbaric Oxygen Therapy

הללכש הריקסב ,הילרטסוא ינדיס Prince of Wales Hospital ירקוח
ותוליעי תאו ותוחיטב תא ודמא ,םינטק םירקחמ 9-ב םיפתתשמ 201
.לופיטה לש
(Normobaric Therapy) ליגר רדח ץחלב ךרענ םילופיטהמ קלח
.הובג ץחלב רחאהו

,תוקד 45 דע 40 ךות הלקהל איבה הובג ץחלב ןצמחב לופיטה
לקה ליגר יתביבס ץחלב ןצמחב לופיטו ובצלפ לופיטל האוושהב
.ובצלפל האוושהב ,תוקד 15 ךות יררצימ שאר יבאכמ םילבוסה לע

ScienceDaily


2009 לירפא
םיטסיטואב םימוטפמס רפשמ הובג ץחלב ןצמחב לופיט
International Child Development Resource Center ירקוח
,תועובש 4 ךשמב ,הובג ץחלב ןצמחב לופיט יכ וליג ב"הרא הדירולפ
יטסיטואה םורטקפסה תנומסתמ םילבוסה םידליב םידוקפית רפשמ
תריציו יתרבח עגמב םהב ,(Autism Spectrum Disorder - ASD)
.ןיע רשק

,דאמ ורפתשה הז לופיט ולבקש ,7 דע 2 ינב ,םידליה 62 ןיבמ 30%
.תרוקיבה תצובקב 8%-ל סחיב

ןוויכ ,ולא םיאצממ לש ןויגיהה לע םיקלוח םיבר היגולוריונ יחמומ
ףוג ידי-לע רזוח רקחמ תכירעל םיארוקו ,תיטנג הערפהב רבודמש
.הז אשונב ירחסמ ןיינע אלל

BMC Pediatrics


2009 טסוגוא
ןטרס ילפוטמל םיאדומאה תלחמב לופיט
...ירקוח