תושדח - הזונפיהב לופיט
Hypnotherapy - News


...הזונפיהב לופיט ואר

2004 רבמטפס
ןטרס ילוחל הזונפיה
הזונפיהש וליג סלייוו Swansea-ב University of Wales ירקוח
.6 ינב םילוחל םג הליעומ הטישה .ןטרס ילוחב םיבאכ התיחפמ
.םמצע תא טנפהל דומלל םילוכי םילוחה

םיכורכה םיביאכמה םילופיטה לע הלקמ הלחמה יבאכ תתחפה
.ינתומ רוקינ ומכ ,ךכב

דאמ רפשל טונפיהה יושע םירקוחה ירבדל
.םהייח תא ךיראהלו םילפוטמה ייח תוכיא תא
קותינל תמרוג הזונפיההש וארה חומ תוקירס
Anterior cingulate gyrus יורקה חומה קלחב
.שחרתמה רחא בקועה

Europe Intelligence Wire


2006 לירפא
הזחב םיבאכ לע הליקמ הזונפיה
וב ,הינטירב רטס'צנמ Wythenshawe hospital-ב ןטק רקחמ
תיביטקפא הרוצב לקהל היושע הזונפיהש הליג ,שיא 15 ופתתשה
.הרורב הניא התביסש העפות ,בלב וניא םרוקמש הזחב םיבאכ לע

ינפוג אלו יגולוכיספ הייעבה רוקמש םירובס םיחמומה תצקמ
.תוברצב הייעבה רוקמש םירובס םירחאו

17 וכראש ,הזונפיהב לופיט לש תושיגפ 12-ב ופתתשה םינייסנה
.תיתועמשמ הלקה םהמ 12 ווח לופיטה םותב .תועובש
.תחפ םיפתתשמה ושמתשה םהב םיבאכה יככשמ ןונימ

Gut


2007 ראוני
הזונפיהה לש החוכ
.םינוש תואירב ינוגריא ידי-לע הזונפיהב שומישה רכוה ב"הראב
.תולחמ לש הרוש לע הלקהל יעצמא םש שמשמ טונפיהה

רשא עוצקמ ישנאל קר רתומ תויאפר תורטמל הזונפיהב קוסיעה
,םייניש יאפורו םירטאיכיספ ומכ ,רחא יאופר םוחתב םינמואמ
רחא רותפל םיצור םה התוא הייעבה רוקמ יתמ ןיחבהל םיעדויש
.ןיעל הארנה הזמ

וב לופיטו הדרחל ןימסת תווהל לולעש ןושיע איה ךכל המגוד
.הלוחה לש ובצמ תא רימחהל לולע דבלב

תא םשורה ,EEG רישכמ תרזעב חומה לש ותוליעפ תקידבב
לש וחומ דועבש תוארל ןתינ ,טונפיה ןמזב םיילמשחה וימרז
.ןיטולחל ינריע ילכשה וחומ קלח ,ןשי לפוטמה

ןווגמב לופיטל שמשל יושע טונפיההש ררבתה םינוש םירקחממ
...ומכ ,תולחמ
.(Gastrointestinal problems) םייעמו הביק תויעב
ןיטולחל עונמל וא ןיטקהל ,םירקמהמ 80%-ב ,תרזוע הזונפיה    
.זיגרה יעמה תנומסת לש םימוטפמיס    
רזעהל םילוכי םיינורכ םיבאכמ םילבוסה םישנא .םיבאכ
ינפב םידמועה ולא .םהיבאכ תא קיספהלו ימצע טונפיהב    
.ימצע טונפיהב םה םג רזעהל םילוכי םהינישב ינרדוח לופיט    
.תורחא תויורכמתהו ןושיע תקספה

Oster, Psy.D., clinical psychologist
clinical hypnotherapist, Stanford University


2007 טסוגוא
דש ןטרס חותינ יבאכ התיחפמ הזונפיה
תוחוודמ דש ןטרס חותינ ינפל הזונפיהב לופיט ורבעש תולוח
.חותינה רחאל םיתוחפ םיבאכ לע

ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai School of Medicine-מ םירקוח
15 הזונפיהב לופיט רובעל יערקאב ורחבנש םישנ 200 ורקח
.גולוכיספ םע החיש וא חותינה ינפל תוקד

יא ,תושישת ,תוליחב ,םיבאכ תוחפ ווח טונפיה ורבעש םישנה
רמוח תוחפ וכירצה ולא םישנ .חותינה רחאל ,ילכש לובלבו תוחונ
.עצוממב תוקד 11-ב רצק היה ןהלש חותינה ןמזו המדרה

Journal of the National Cancer Institute


2007 רבמצד
האופרל תעייסמ הזונפיה
(Suggestions) תויטסגוס/תואשה לפוטמה טלוק טונפיהה ןמזב
דדומתהל ורשוכ תא ריבגהלו באכה תשוחת תא שילחהל ודעונש
.תוקושתב טולשל הזונפיהה תרשפאמ המוד ןפואב .ומיע

...ב לפטל היושע הזונפיה
הליל תבטרה ,ןושיע ומכ ,םיילילש תוגהנתה ילגרה יוניש
.רתי תליכאו    
.תודרחו ישפנ חתמ/סרטס ,םידחפ/תוששח תנטקה
.הדילה ךשמ רוציקו הדיל ןמזב םיבאכ
.םיחותינו םייניש ילופיט תעב םיבאכב הטילש
.זיגרה יעמה תנומסת ימוטפמיס לע הלקה
.םדה-ץחל תדרוה
.היפרתומיכב םימרגנה תואקהבו תוליחבב הטילש
.הנרגימו שאר-באכ לש םתורידתו םתמצוע תנטקה
.המתסא ינימסת תלקה
סיזאירוספ ,תולבי םהב ,תונוש רוע תולחממ המלחה תצאה
.סיטימרדוריונ/רועה לש המתסאו    

Mayo Clinic