תושדח - ןוסיחה תכרעמ
Immune system - News
ןוסיחה תכרעמ תא דדועמ יוויק
תרכוסב הטילשל י'צ יאט
תקזחמ היירטפ תיצמת
ןוסיחה תכרעמל ליעומ רוקיפא
ןוסיחה תכרעמ לש שדחמ הכוניח
ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ ןימוכרוכ
םוכרוכו D3 ןימטיו
ןוסיחה 'מ תא השילחמ תזרפומ הייתש
ןוסיחה 'מ תא אכדמ ןוזמהמ ןמוש
ןוסיחה 'מ תא םיקזחמ ץע-יחופת
D ןימטיו לש ותובישח
ןיתנסקטסאה לש ינוסיחה וחוכ
E ןימטיוב ינוסיחה לאיצנטופה
קוזחמ 'גדירב קחשמ
םדה ןטרסמ המלחה
תויתקלד תולחמו סרטס
תרזוע היצטידמ
תויגרלא דגנ ןוסיח תכרעמ
םישישקל תילופ הצמוח
םינגדב םילונפילופ
ןטרס דגנ ןוסיח יאת
תוקריו תוריפ לש תויצמת
םיקזחמ בורכו ילוקורב
קזחמ DHEA ןומרוה
עקרקל הפישחב תלעותה
הריעצמ ילוקורבב תבוכרת
םירופיצו םידיאונובלפ


...תינוסיחה תכרעמה/ןוסיחה תכרעמ ואר
 
2000 רבמבונ
ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ 'גדירב
יכ אצמ ב"הרא University of California-Berkeley-ב רקחמ
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ (Contract Bridge) 'גדירב קחשמ
בושח דיקפת תיחומ תוליעפלש חיכומ ,םירקוחה ירבדל ,הז אצממ
.ןוסיחה תכרעמ לש הדוקפיתב רתויב

ךירצמ אוהש עודיש ןוויכ ,'גדירבה קחשמב אקווד ורחב םירקוחה
יורקה חומה רוזיאב תוליעפ ןכל םרוגו תובר הבישח תולועפ
.ןוסיחה תכרעמ לע עיפשהל יושעו Dorsolateral cortex
,םיפתתשמה ברקב (T-Cells) T-ה יאת תמר תא ורטינ םירקוחה
.70-מ הלעמל תונב תושישק

Society for Neuroscience, New Orleans


2002 ינוי
םד ןטרסמ המלחהל חתפמה :ןוסיחה תכרעמ
,הימקולמ המלחהל ,ןוכנ לופיט ומכ הבושח הקזח ןוסיח תכרעמ
.הינטירב ןודנול Royal Free Hospital ירקוח לש םתכרעהל תאז

תא םיקדבנה ןיבמ רורבל םיאפורל עייסל הז אצממ יושע םתעדל
,ןוסיחה תכרעמ תא םהב קזחלו שדחמ תולחל םילולעש ולא
.םילוחה ייח תא ליצהל היושעש הלועפ ,ןוסיח ביכרת תועצמאב

British Journal of Haematology


2002 רבמבונ
תויתקלד תולחמ םרוג סרטס
ינורכ ישפנ חתמש וליג ב"הרא Washington University ירקוח
םורגל לולע ישפנ חתמ .ןוסיחה תכרעמ לש הדוקפיתב עוגפל לולע
תוינומיאוטוא תולחמ תויגרלא ומכ ,תויתקלד תולחמל תועיגפ רתיל
.תוירלוקסו-וידרק תולחמו

לש התלוכי תא ןיטקהל לולע ינורכ סרטס םינעדמה ירבדל
ידי-לע םילעפומה םייתקלד-יטנא תותואל ביגהל ןוסיחה תכרעמ
.(Glucocorticoid Hormones) םיידוקיטרוקוקולג םינומרוה

HealthScout


2003 ראורבפ
ןוסיחה תכרעמ דוקפית תא תרפשמ היצטידמ
יכ הליג ב"הרא University of Wisconsin-Madison-ב רקחמ
תילמשח תוליעפ רפשלו ןוסיחה תכרעמ םע ביטהל היושע היצטידמ
.חומב
ופתתשהש ,תימוקמ הרבחב םיקסעומה שיא 25 ורטנ םירקוחה
םייק םא תולגל ידכ ,תועובש 8 ךשמב ,היצטידמב ןמאמה סרוקב
.(Mind-body Connection) ףוגהו העדותה ןיב רשק

םיפסונ םידבוע 16-ו רקחמב םיפתתשמה ולבק סרוקה םותב
התשענש םינדגונ רותיאל הקידבב .תעפש דגנ ןוסיח תוקירז
םמדב םינדגונה תומכש ררבתה ,םיישדוח רחאלו שדוח רחאל
.הברהב ההובג התיה סרוקב םיפתתשמה לש
םישדוח 4 דע םינדגונ לש ההובג המר הרתונ םישנאהמ קלחב
ברקב םינדגונה רפסמ היה עצוממב .ןוסיחה תלבק רחאל
איה םהמ המכבו םירחאה תמועל 5%-ב הובג סרוקה יפתתשמ
.25%-ב ההובג התיה

רשי סחיב הלדג םינדגונה תמרש אוה רתויב בושחה אצממה
רוזיאב תילמשחה תוליעפה .חומב תילמשחה תוליעפב היילעל
.50%-ב ההובג התיה םיפתתשמה לש םחומב ימדקה ילאמשה
.תודרח תנטקהלו םייבויח תושגרל רושקה חומה רוזיאב רבודמ

Psychosomatic Medicine


2003 טסוגוא
תויגרלא דגנ ןוסיחה תכרעמ
2 םנשיש הארנ Royal Hallamshire Hospital-ב םירקוח ירבדל
עדי .תוקלדל היינשהו תויגרלאל תחאה ,ןוסיח תכרעמ לש םיגוס
TLR םייורקה םינובלח לש םדיקפת יבגל רתוי קימעמ
ןוסיחה תכרעמ תא םותרל רשפאל יושע (Toll-Like Receptors)
שילחהלו תויגרלא תובוגת לש םירומח םימוטפמיסב המחלמל
.תושטעתהו לועיש ומכ ,תויגרלא תובוגת

הבוגתמ ןוסיחה תכרעמ תא תונפהל לאיצנטופ םג שי TLR תותואל
.םיקדייח תדמשה ומכ ,רתוי תוליעומ תורטמל תויגרלאל

BBC News Online


2005 רבמצד
םישישקב ןוסיחה תכרעמ רופישל תילופ הצמוח
.םישישקב ןוסיחה תכרעמ תא דדועמ תילופ הצמוחב רישע טירפת
תונב תודלוח וליכאהש University of Alberta-מ םיידנק םירקוח
יכ וליג ,ןוזמ ג"ק 1-ל ג"מ 35 לש סחיב ,תילופ הצמוחב םישדוח 23
ןגוטימ תבוגת םג ומכ הלדג ןהב (T-Cell) T יאת תצפה
ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמה םיאת תקולח :(Mitogen Response)
.תיטמרד הרוצב

םהל שיו (Lymphocytes) םיטיצופמיל לש תוכרעמ תת םה T יאת
םתמר ,ףוגה תונקזהה םע ךא ,ןוסיחה תכרעמב רתויב בושח דיקפת
.דאמ תתחופ

Journal of Nutritional Biochemistry


2006 ילוי
ןסוח םיריבגמ םינגדב םילונפילופ
ףותישב דרפס Complutense University of Madrid-ב םירקוח
יכ םירבכעב יוסינב וליג תיתפרצה Danone Vitapole תרבח 
לש הדוקפית תא םקשל םייושע םינגדב םייוצמה םילונפילופ
.תמדקומ תונקדזה תעינמ ידי-לע ,םייח ךיראהלו ןוסיחה תכרעמ

(Wheat Germ) הטיח טבנ ויה םירקוחה ושמתשה םהב םיפסותה
הצמוח שי םהב ,םילונפילופ לש םירישע תורוקמ םיווהמה ,תמסוכו
תיאוזנביסקורדיה-יפ הצמוח ,(Gallic Acid) תילאג
,(Vanillic Acid) תילינאו הצמוח ,(P-Hydroxybenzoic Acid)
,(Ferulic Acid) תילורפ הצמוח ,(Sinapic Acid) תיפאניס הצמוח
.(Rutin) ןיטורו ןיטצרווק

Nutrition


2006 רבמטפס
ןטרס םיפקות ונושש ןוסיח יאת
תונשל וחילצה ב"הרא National Cancer Institute-מ םירקוח
ופקתי ,ףוגב ודרשיש ךכ ,(T-Cells) יט גוסמ םיליגר ןוסיח יאת
וצווכיו הלחמה לש םדקתמ בלשב ,םדאה ףוגב םיינטרס םילודיג
.םתוא
.(רוע ןטרס) המונלמ ילוח םישנא 17-ב השענ ינויסינה לופיטה
ראשב .םיאירב םילוח 2 ויה לופיטה תליחתמ יצחו הנש רחאל
.יונישל תודגנתה יטה יאת וארה םילפוטמה 15

,םיחיכש םילודיג םג וז ךרדב אפרל ולכוי םהש םינימאמ םירקוחה
אוצמל תעכ םיסנמ םה .דבכ ןטרסו דש ןטרס ,תואיר ןטרס ומכ
.רתוי בר ןמז ודרשי תיטנג ולפוטש םיאתש ךכ ךרד

Science


2006 רבוטקוא
םירגובמל תוקריו תוריפ לש תויצמת
לש םיפסות תליטנ ב"הרא University of Florida ירקוח ירבדל
ןוסיחה תכרעמ תא קזחת , ,םיחמצבו תוריפב םייוצמה הנוזת ירמוח
.(DNA) ייא.ןא.יד יקזנ ינפמ םהילע ןגתו םירגובמב

ןוויכ ,תוילמינימה תואירבה תושירדב םידמוע םניא םיבר םישנא
ינפמ םינגומ םניא םה ןכלו תוקריו תוריפ יד םיכרוצ םניא םהש
.סיזורופואטסואו תוילובטמ תולחמ ,ןטרס תולחמ
רשא תוינסכול םטירפתל ופיסוי ולא םישנאש םיעיצמ םירקוחה
.תוקריו תוריפמ תויצמתכ רסחה תא תא תוליכמ

רשאכ תוצובק 2-ל וקליח םה םתוא ,םיטנדוטס 59 וסייג םירקוחה
.םוי 77 ךשמב ,ולא תוינסכול הלבק תחאה קר
,T-ה יאת תמר תא ופוסבו ותיעצמאב ,רקחמה תליחתב ,ורטינ םה
ןיקוטיצה רוציי תמר תא ,ןוסיחה תכרעמב יזכרמ דיקפת םהל
,םיטנדיסקוא-יטנא תומר ,םינבל םד יאתב DNA יקזנ ,(Cytokine)
.תוצובקה יתש לש ןמדב םידיאונטורקה תמר תאו C ןימטיו

תמר רקחמה תפוקת ףוסב האצמנ תוינסכולה תא הלטנש הצובקב
םינבל םד-יאתב DNA יקזנ תוחפ 30%-ו 30%-ב ההובג T יאת
,ןפוקיל ,ןיטורק הטב ,םידיאונטורק ,C ןימטיו לש םהיתומרו
.50%-ב ולדג םיטנדיסקוא-יטנאו ןיאטול
אל רשא היינשה הצובקל סחיב ,יוניש היה אל םינקוטיצה תמרב
.רובגית לכ הלביק

Journal of Nutrition


2007 טסוגוא
ןוסיחה תכרעמ תא םידדועמ בורכו ילוקורב
תרצונ ,3,3'-Diindolylmethane (DIM) היורקה תימיכ תבוכרת
.תוינטרס-יטנא תונוכת תלעבו בורכוילוקורב םיסעול רשאכ

הינרופילק University of California Berkeley ירקוח וליג תעכ
הבוגתה תא רפשל םג היושע וז תבוכרתש ,םירבכעב יוסינב ,ב"הרא
תכירצש ,הכ דע החוורש החנהה תא תתמאמ וז תילגת .תינוסיחה
.ןטרס ינפמ ףוגה תא תקזחמ בורכו ילוקורב


2004 לירפא
ןוסיחה-תכרעמ תא דדועמ DHEA ןומרוה
...רקחמ


2007 לירפא
ןוסיחה תכרעמו חור-בצמ תרפשמ עקרקל הפישח
...הפישח


2008 סרמ
ןוסיחה תכרעמ תא הריעצמ ילוקורבב תבוכרת
...רקחמ


2008 לירפא
םירופיצב ןוסיחה תכרעמ תא םיקזחמ םידיאונובלפ
ןיב רישי רשק וליג University of Freiburg-מ םינמרג םירקוח
ןוסיחה תכרעמ לש הקוזיחו ,םירופיצ ידי-לע ,םידיאונובלפ תכירצ
.םדא-ינב לע הכלשה ול תויהל היושעש רבד ,ןהב

הקזוח תא ודדמו תוריפמ תויצמתב םירופיצה תא וליכאה םירקוחה
הדידמב .ןמדב םינדגונה תומכ תדידמ ידי-לע ןוסיחה תכרעמ לש
ולאמ 54% וביגה ,ןמדל םישבכ םד תקרזהל הבוגתב ,ןהב הכרענש
.תורחאה םירופיצה ןיבמ 30% תמועל ,םידיאונובלפ וכרצש

British Ecological Society's Functional Ecology


2008 לירפא
ןוסיחה תכרעמ תא דדועמ יוויק
...רקחמ


2008 לירפא
תרכוסב הטילש תרפשמ י'צ יאט
...ןומיא


2008 טסוגוא
ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ היירטפ תיצמת
תיצמת יכ וליג ב"הרא טקיטנוק Yale School of Medicine ירקוח
דגנ לועפלו ןוסיחה תכרעמ תא קזחל היושע (AHCC) תוירטפמ
.50-מ הלעמל ינבב ןטרס לש תויוצרפתה

דירכסוגילוא איה (Active Hexose Correlated Compound) AHCC
רכוס תודיחי רפסממ תבכרומה המימחפ - (Oligosaccharide)
ידי-לע שומישל םיינפי תואירב יחמומ רפסמ וצילמה הילע - תורושק
.תוירטפ לש םיגוס רפסממ םיצממ התוא ,םישישק

16th International AHCC Symposium in Sapporo, Japan


2008 רבמטפס
ןוסיחה תכרעמל ליעומ רוקיפא
רוקיפא ףסות יכ וליג ,םידקמ רקחמב ,ב"הרא ןוגרוא NIS Labs ירקוח
לש םרוצייב עייסל יושע - םיססתומ היפא ירמשמ רצומ - (Epicor)
.יתוקלד-יטנא וניה רצומהו ןוסיחה תכרעמ תא קזחלו םימודא םד-יאת

אירב הנבמ לע רמוש רוקיפא יכ םיארמ םיאצממה םירקוחה ירבדל
(Mucosal Defence) תיריר הנגהב ךמות ,םימודאה םדה-יאת לש
.תיתקלד-יטנא הכימת קפסמו
ולבקש 27.6 עצוממ ליג ינב םיאירב םישנא 25 ופתתשה רקחמב
.תועובש 5 ךשמב ,ימוי רוקיפא ףסות ג"מ 500

The Open Nutrition Journal


2009 לירפא
ןוסיחה תכרעמ לש שדחמ הכוניח
םילפוטמ ינשב ןוסיחה תכרעמב T-ה יאת תא "שדחמ וכניח" םירקוח
םילודיג ףוקתל םתוא ודמילו (Gene Therapy) םינגב יופיר תרזעב
75 דע 50-ב תונטקומ תומר התייה האצותה .תינומרעה ןטרס לש
.PSA-ה לש זוחא

ןטרסמ ולבס ,ב"הרא Boston University-ב ולפוטש ,םילוחה 2
יאת לע ומירעה םירקוחה .םדקתמ בלשב תורורג םע תינומרעה
אל לופיטה .רז ףוג תשילפ לש הרקמב ומכ ביגהל םהל ומרגו T-ה
.תויתועמשמ יאוול תועפות לכל םרג

American Association for Cancer Research


2009 לירפא
ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ ןימוכרוכ
...רקחמ


2009 ילוי
חומה תואירבל םוכרוכו D3 ןימטיו לש בוליש
...בוליש


2009 רבמטפס
ןוסיחה תכרעמ תא השילחמ תזרפומ הייתש
העפותה יכ וליג ב"הרא Louisiana State University-מ םירקוח
בקע םרגנה ידעלבה קזנה הניא (Hangover) רבואגנאה הנוכמה
ןוסיחה תכרעמב תעגופ תזרפומ הייתש יכ ררבתמ .תזרפומ הייתש
תוחפל תועש 24 ךשמל םימוהיז ינפב ףוגה תודימע תא השילחמו
.ךכ-רחא
תותואמ רשא תולוקלומ תמסוח תזרפומ הייתש יכ וליג םירקוחה
.(Cytokines) םיניקוטיצה ולא ,תיתקלד-םדק הבוגתב החיתפ םשל

BMC Immunology


2009 רבמצד
ןוסיחה תכרעמ תא אכדמ ןוזמהמ ןמוש
תדובע תרגסמב ,הידבש University of Gothenburg-ב תרקוח
םרוג אוה רתי תנמשה אלו ינמוש ןוזמ יכ האצמ ,הלש טרוטקודה
רשא (Sepsis) םד חלאב םחליהל םייח-ילעב לש םרשוכב עגופה
.תוומל םימרוגה Staphylococcus aureus קדייחהמ םרגנ

אל ךא ,תויוור יתלב דח ןמוש תוצמוחבו םייוור םינמושב רבודמ
.םירבכעב השענ יוסינה .תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוחב

NI


2010 סרמ
ןוסיחה תכרעמ תא םיקזחמ ץע-יחופת
...םיביס


2010 סרמ
ןוסיחה תכרעמל D ןימטיו לש ותובישח
תכרעמ לש הרשוכ תא םצמצת םדב D ןימטיו לש ידמ הכומנ המר
.םוהיזל ביגהל ןוסיחה

ןימטיו יכ םיריבסמ University of Copenhagen-מ םיינד םירקוח
ריתות ונממ תקפסמ יתלב תומכו T יאת לש םתלעפה םשל ץוחנ D
עייסל יושע ,םהירבדל ,הז אצממ .םיליעפ יתלבו םימודר םתוא
.תוימוהיז תולחמב המחלמב

Nature Immunology


2010 לירפא
ןיתנסקטסאה לש ינוסיחה וחוכ
תחפשמל ךיישה- (Astaxanthin) ןיתנסקטסא ףסות לש תימוי הליטנ
יושע -דורוה ועבצ תא ןומלסה גדל הנקמה ןעבצ הווהמו םינפרטה
תוריעצ םישנב ןוסיחה תכרעמ תא קזחלו קזנ ינפמ DNA-ה לע ןגהל
Washington State University-מ םירקוח יאצממ יפל תאז ,תואירבו
.ב"הרא

.21.5 עצוממ ליג תונב םישנ 42 ופתתשה ,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמב
יגולויב ןמס הווהמה ,8-OHdG תמר יכ אצמנ רקחמה תפוקת םותב
ףסותהמ ג"מ 2 ולביקש םיפתתשמב 32%-ב התחפ ,DNA יקזנל
.ובצלפ ולביקש ולאל האוושהב ,ג"מ 8 ולביקש ולא ברקב 43%-בו
םיאתה לש תוליעפה תמר ,תיתועמשמ ןה םג ודרי CRP-ה תומר
אלל ,איה םג הלדג (Natural Killer Cells) םייעבטה םילטוקה
.ולדג B-יאתו T-יאת לש םהיתומרו םיאתה רפסמב לודיג

Metabolism & Nutrition


2010 ינוי
ינוסיח לאיצנטופ לעב E ןימטיו
םילוניירטוקוט יכ וליג ב"הרא ןוטסוב Tufts University ירקוח
קזחל םייושע E- ןימטיו לש ויביכרמ ינשמ דחא- (Tocotrienols)
.תונקדזהה תעב הרמשלו ןוסיחה תכרעמ לש הדוקפית תא

תימוי תבורעת ךא ,ליגה םע ןטק T-יאת לש ינוסיחה םדוקפית
.םינקז םירבכעב םדוקפית תא הרפיש םילוניירטוקוט יגוס 4 לש

Journal of Nutrition