ןילובולגונומיא
Immunoglobulin
 
םינילובולגונומיא םהמ
,הפמילה תמקרב םירצוימה םינובלח גוס םניה םינילובולגונומיא
םיאצמנ םה .םינדגונכ ןוסיחה תכרעמב םילעופה ,תוילוח ילעבב
.תומקרה ילזונבו םדה בויסנב
םיטיצופמיל-יב :םינבל םד יאת ידי-לע םישרפומ ולא םינובלח
ףוגל ורדחש םירז םיפוג רשקל םדיקפתו (B-lymphocytes)
(םיטיצוגפ :םינבל םד יאת) ןוסיחה תכרעמ יאת םע (ןגיטנא)
.ונממ םקוליס םשל
 
ידירו ךות ןילובולגונומיא
(Intravenous Immunoglobulin) ידירו ךות ןילובולגונומיא
   ןוסיחה תכרעמב תוערפהב ילופיט להונ אוה (IVIg, IgG וא)
תולחמב לופיט ןמזב ןוסיחה תכרעמ קוזיחל םג שמשמו
.תושק תוימוהיז
םישנאמ ופסאנש םינדגונ זיכרת ובו דירול יוריע לבקמ הלוחה
.תילירטס הסימתל ופסוהש םיאירב
 
ידירו ךות ןילובולגונומיאב םילפטמ ןהב תולחמ
.(Primary Immunodeficiency) ינושאר ינוסיח לשכ
.(AIDS) סדייא תלחמ
.םצע חומ תלתשה
.(Chronic Lymphocytic L.) תינורכ תיטיצופמיל הימקול
עודי וניא הרוקמש תינפוטיצובמורת םיריזח תחדק
.(Idiopathic Thrombocytopenic Purpura)   
.תינורגש םיקרפ תקלד
.םידליב (Kawasaki disease) יקסאווק תלחמ
.(Severe sepsis) ףירח םד םוהיז
.(Recurrent Pregnancy Loss) תורזוח תויעבט התולפה
 
...יאוול תועפות עיפוהל תולולע םירקמהמ ןטק זוחאב
.תורוחרחס .םירירש יבאכו םוח
.(Tachycardia) בלה בצק תרבגה .שאר באכ
.תואקהו תוליחב
.תיגרלא הבוגת חתפתהל הלולע םירידנ םירקמב

(MS) הצופנ תשרטו םינילובולגונומיא
לש םאצמיה אוה הצופנה תשרטה תלחמ לש םינייפאמה דחא
לזונב הליגרהמ הלודג תומכב םיוסמ גוסמ םינילובולגונומיא
.(Cerebrospinal fluid - CSF) הרדישהו חומה

,חומה ךותב םירצונ ולא םינילובולגונומיאש אצמ רקחמ
אלא ,יתרדיש חומה לזונה לא םדהמ ועיגה אל םה ונייהד
ולעפוהש ,ןוסיחה תכרעמ יאת לש תמיוסמ הצובקב ורצונ
.תיזכרמה םיבצעה תכרעמ ךותב

תבצחה ןגיטנא דגנ םילעופ םינילובולגונומיאהמ קלחש אצמנ
תפטעמה ,(Myelin) ןילאימ דגנ םילעופ םקלחו (Measles)
.םיבצעה יביס לע הניגמה תינונמשה
,תוליעיב םייבצע תותוא םיריבעמ םניא עגפנ הז םטעמש םיבצע
.הצופנה תשרטה ינימסתל םרוגה רבד

הזירופורטקלא תימיכויבה הקינכטב הזילנא םהב םיעצבמשכ
םנעטמו םלקשמ יפל םינובלח הדירפמה ,(Electrophoresis)
תשרט ילוחב הרדישהו חומה לזונב ןילובולגונומיאה ,ילמשחה
תועוצר תויורקה ,תודרפנ תועוצר לש הרדס רצוי הצופנ
.(Oligoclonal bands) תוילנולקוגילוא
.הצופנה תשרטה ילוחמ 90% -מ הלעמלב הלגתמ רבדה

,הרדישהו חומה לזונב תלדגומ ןילובולגונומיא תומכש ףא לע
תויגולוריונ תולחמב םילגתמ ,תוילנולקוגילוא תועוצר םג ומכ
תעייסמ םתואצמיה ,הצופנ תשרט לע ףסונב ,תורחא תובר
.הצופנ תשרט תזונגאיד תעיבקב
תועצמאב הרדישהו חומה לזונמ המיגד תליטנ האנכ שרדית
.הרדישה דומעב (Lumbar puncture) ינתומ רוקינ
 

2004 סרמ
הפירח המתסאו ןילובולגונומיא
חוודמ Journal of Allergy and Clinical Immunology
םיזפשואמה ,םילוח תויתבוגת רפשמ ידירו ךות ןילובולגונומיאש
תנטקה רשפאמו תוידיאורטס תופורתל ,הפירח המתסא ןיגב
.זופשיא ינמז רוציקו םינונימ