תושדח - ןילוניא
Inulin - News

...ןילוניא ואר

2005 רבוטקוא
ןילוניא תקפסמ הבגאה
לוביל בוט שומיש האצמ Nekulti תינקיסקמה הרבחה
ןוזמה תיישעתל ותוא תקפסמו לודגה (Agave) תובגאה
הווהמ ןילוניאה .ןילוניאלו םיינוזת םיביסל שדח רוקמכ
סחיב הילע הלוע לצב קרו הבגאה לקשממ 25%-כ
.לקשמל תומכ

,(Tequila) הליקט רוצייל סיסבה אוה הבגא ץימ
.עדונה ילוהוכלאה ינקיסקמה הקשמה

םימב רתויב סיסמ הבגאהמ קפומה ןילוניאהש אצמנ
הפאמ ירצומב ,תואקשמב ובלשל ןתינ ךכיפלו םירק
ףילחת שמשמ אוהו טרוגויו תוניבג ומכ ,בלח ירצומבו
.ןמושל

Nekulti


2006 ילוי
םייעמה תואירבל ןילוניאו תילוכשא בוליש
Inst. of Animal Rep. & Food Research ירקוח
ןילוניא תפסוה יכ וליג ,תודלוחב ךרענש רקחמב ,ןילופ
תוקיזמ תועפשה תיחפהל הייושע תוילוכשא תיצמתל
(םייודידיה םיקדייחה) הרולפורקימה לע וז תיצמת לש
תיתואירבה תלעותה םע דבב דב ,סגה יעמב
.תוילוכשאב םייוצמה םידאונובלפב שיש

המרגש םייעמה תויצמוח תא התיחפה ןילוניאה תפסוה
םתוליעפב לודיגל האיבה ,תוילוכשאה תיצמת תכירצ
םתוליעפ תא הלידגה ,םהב םייתודידיה םיקדייחה לש
תלוכת תא הלמרינו םיילאיבורקימ םימיזנא השולש לש
.תלכועמה הסמב םימה

Nutrition


2006 רבמטפס
םצעה תואירבל ןילוניא
,תודלוחב יוסינב ,ליזרב University of Sao Paulo ירקוח
ןילוניא ,םיסיסמ םיביס לש םתפסוה יכ הנקסמל ועיגה
תא תרפשמ טירפתל (Oligofructose) זוטקורפוגילואו
םצעה תופיפצ תא הלידגמ ,40%-ב ףוגב ןדיסה תגיפס
.תומצעה תא ךכב תקזחמו

המשרנש ךכל טרפ ,יאוול תועפשה ויה אל ןילוניאה ףסותל
.האוצב תוחלה תלוכתב היילע

Nutrition Research


2006 רבמטפס
תוקונית תלומרופל ןילוניא
ןילוניא תידנלוהה Sensus תרבחב םירקוח לש םהירבדל
תאז ,תוקוניתל תולומרופל ףסוותהל יושע שלועה שרושמ
רשא ,םייעמה יקדייח ךרעמב רצוי אוהש רופישל תודוה
.רתוי תוכר תואיציל םרוג

יובירל האיבה תוקוניתל תולומרופל ןילוניאה לש ותפסוה
סוליצבוטקלהו (Bifidobacterium) ודיפיבה יקדייח
איהו הלדג התומכש ,תוקוניתה תאוצב (Lactobacillus)

.רתוי הדיחאו הכר התשענ

Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition


2006 רבוטקוא
תרכוסו רתי תנמשה דגנ ןילוניא
םע ןילוניא לש בוליש תיגלבה Orafti תרבח ירקוח ירבדל
רתי תנמשה עונמל יושע (Oligofructose) זוטקורפוגילוא
.תינוסיחה הבוגתה תא רפשלו תרכוסו

תסמ תא תיחפמ הז בוליש יכ תוארמ תוינושאר תואצות
.ףוגב ןמושה

Orafti's 5th Research Conference at Harvard
Medical School


2007 ראורבפ
ןילוניא תכירצל תוצלמה
יטויבהרפה םרשוכ הינטירב Uni. of Reading ירקוח ירבדל
םייתודידיה םיקדייחה תייסולכוא תא דדועל ןילוניאה יביס לש
אלל ,הובגו ךומנ ןונימב ןה לעופ םייעמב (Bifidobacteria)
.יאוול תועפות

זוטקורפוגילוא לשו ןילוניא לש תצלמומה תימויה הכירצה
.םויב םרג 8 דע 5 איה (Oligofructose)

יאוול תועפשה ןיא וז הכירצלש ןוויכ םירקוחה לש םהירבדל
(םויב ג"מ 8) רתוי הובגה ןונימה לע ץילמהל שי תויתועמשמ
םירצוי םניא םיפסונה םיקדייחהש הדבועה תפסוותמ ךכלו
.םייעמב םיזג

,םיאירב םיבדנתמ 30 ופתתשה ,םייעובש ךשמנש רקחמב
.ןילוניא םרג 8 וא 5-ו ובצלפ ליכהש ואקק הקשמ ולביקש

תליחתב ,האוצ תומיגד םיפתתשמהמ ופסא םירקוחה
הרולפורקימה תויסולכוא תא הב וקדבו ופוסבו רקחמה
ולביקש םינייסנה ברקב ולדג ולא .(םייתודידיה םיקדייחה)
.ובצלפה תצובקל האוושהב ,10 יפל בורקב הקשמה תא

European Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמבונ
םדה ץחל תא דירומ יתוכאלמ קיתממ
יתוכאלמ קיתממ םייניס םירקוח לש םהירבדל
תדרוהב וחוכ תא חיכוה רבכש (Artificial Sweetener)
.(Blood Pressure) םדה ץחל תא דירוהל םג יושע לקשמ
ילעב םישנאב (Cholesterol) לורטסלוכה תמר תאו
.ילובג וא ןותמ (Blood Pressure) םד ץחל

הצובק תת - (Oligofructose/OFS) זוטקורפוגילואב רבודמ
וא (Fat) ןמושל ףילחת תשמשמה - (Inulin) ןילוניאה לש
(Calories) תוירולקה תומכ תא הניטקמה ,(Sugar) רכוס
.הפאמ ירבדו בלח ירצומ ,הדילג ומכ ןוזמ ירבדב
תוירולקה ךסמ זוחא 50 דע 30-כ ליכמ זוטקורפוגילואה
.ליגר רכוסב שיש

,םירגובמ 96 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
(Hypertension) םד ץחל רתי םע ,םינש 63 דע 32 ינב
וא זוטקורפוגילוא םרג 20 ולביקש ,ילובג וא ןותמ
.ובצלפ

American Heart Association (AHA)


2016 ראוני
בער ענומ ןילוניאב רשעומ הפק
ופתתשה וב ,ביבא-לת תטיסרבינואב ךרענ רשא רקחמ
ןילוניאב רשעומ הפק ילפס 2 תייתש יכ אצמ ,שיא 269
תשוחת תא תיחפהל היושע (Inulin-enriched Coffee)
.(Satiety) עבוש ריבגהלו (Hunger) בערה

,ןילוניאב רשעומ הפק ילפס 2 לש םתייתש רחאל םיייתעש
,(Dextrin) ןירטסקדו (Whey Protein) הניבג ימ ןובלח
תרבגהו בערה תשוחתב הדירי לע חווד ,םימי 7 ךשמב
.רשעומ וניאש הפק תייתשל האוושהב ,עבושה

Nutrition


2016 לירפא
ןובאיתה תא תאכדמ םייתנוזת םיביס תכירצ
םיחוודמ הינטירב Imperial College London-ב םירקוח
,םייתנוזת םיביס תכירצש וליג םדא ינבב ועצובש םייוסינש
(Non-Digestible Dietary Fibre) םילכענ םניאש ןילוניאמ
.(Satiety) עבושה תא םירפשמ

םינומרוה לש םתלועפל רזוע ןילוניאה יכ הליג רקחמה
(Peptide YY) YY דיטפפ ומכ ,יעמב םישרפומה
,(Glucagon-like Peptide-1) ןוגקולג יומד 1-דיטפפו
.(Appetite Regulation) ןובאיתה תוסיווב דיקפת שי םהל

Food Manufacture's New Frontiers in Food and
Drink conference


2018 ראוני
לורטסלוכ תדרוהל ןילוניא+ןומיר תיצמת
...תווצ

.