ןילואק
Kaolin
רמיח אוה (China Clay) הניסרח רמיח םשב םג רכומה ןילואקה
.םלועב םינוש תומוקמב םירוכ ותוא קיקד

םיכות םשארבו עבק ךרד ןילואק םילכוא ופצנ םינוש םייח ילעב
העפשה ןילואקלש ואצמ םירקחמ .רודווקאב (Macaw) ואקמ גוסמ
םינכומ ויה אלו ולח םיכות רפסמ םירקמה דחאב .ףנכה ילעב לע
ורזחו ואירבה םה ךשמהב .םימי 3 ךשמב ןילואק אלא ,רבד לוכאל
.ליגרכ לוכאל

וליג הילגנא Bristol University-מ םירקוח
ןילואקב (Toucans) םינקוט לש םתלכאה יכ
.יבשב םהייח תא תיתועמשמ הכיראה


...תיישעתב שמשמ ןילואקה

.תיכוכז יביס
.יולימ רמוח
.ןבל טלמ
.ימוג
.םיעבצ
.קיטסלפ
.ריינ
.ליטסקט

תיאופר תוליעפ
.לושלישב לופיטל שמשמה חפוס רמוח אוה ןילואקה
ינלערו םיקדייח דכול אלא ,םדה-רוזחמל םייעמהמ גפסנ וניא אוה
.םייעמהמ םתוא קיחרמו לושליש םימרוגה ,םיקדייח
.האוצה קוצימל ךכב עייסמו םייעמהמ םימ םג וילא חפוס ןילואקה

םויפרומ-ןילואק תבורעת
,לושלישב לופיט תעב םייעמ תויתעונת ענומ (Morphine) םויפרומ
רבעמ .םתוליעפ תא ןיטקמו םייעמה ירירש תא הפרמ אוהש ךכב
םימ תגיפסל רתוי ךורא ןמז דמוע ךכו טאומ םייעמב ןוזמה
תועונת תורידת תאו האוצה תוליזנ ןיטקמה רבד ,ןוזמ תויראשמ
.םייעמה
םירירש תויוצווכתה בקע םימרגנה םיבאכ לע םג לקמ םויפרומה
.םייעמ תותיווע ענומו

בל ומיש
שילחמו עיגרמו תופורתהמ קלח לש ןתעפשה תא םיצעמ םויפרומ
.תורחא תופורת לש ןתעפשה תא

...םויפרומה תעפשהב ונכתיש יאוול תועפות

.(Hypokalemia) םדב ןגלשא טועימ
.תואקהו תוליחב
.המישנ יישק
.לובליב
.תוריצע
.תורכמתה
.םונמנ
.תרוחרחס

תורהזא
...ןילואקב שומישה
.םיבר םימ תייתשב הוולמ תויהל ךירצ
.םישישקו תוקינימ ,ןוירהב םישנ לע רוסא
קלח דוקפית יאמ םילבוסה לע ,םיטסילוהוכלא לע רוסא

.שאר יעוצפ לעו (םתמיסחל םרוגה) םייעמהמ   
ךות ,(םייעמבו הביקב) תורחא תופורת לע עיפשהל לולע
.וב שומישל םדוק אפורב וצעוויה .םתגיפס תנטקה   
.תורחא תופורתו ןילואק תליטנ ןב םייתעש וריתוה   
.ןילואקב שומיש דיימ קיספהל שי יהשלכ היגרלא תעפוה םע

תושדח
2008 רבוטקוא
יאופר לופיטל ינמרא ןילואק
(Terra Armena) הינמראב היוצמו ןילואק היושעה המודא עקרק
תודחוימ הגיפס תונוכת תלעב וז עקרק .תואירבל עייסל היושע
.םימהזמ םירמוח םג םימל טרפ תגפוסו

יבתכ חתינש הינמרג Universitaet Wuerzburg-מ יאופר רקוח
הנקומ עקרקה לש םודאה העבצש הליג םלועה יבחרמ םינשי די
.הב (Ferric oxide) ןצמוחמה לזרבה ביכרממ הל

קנברונ רזנמ הנבמ תוביבס לא רקוחה תא ונפיה דיה יבתכ
ןאברי הריבה ריעמ מ"ק 122-כ אצמנה ,(Noravank Cloister)
.וז עקרק תואצמיה םוקמכ ,(Yerevan)

ימלסומה יסרפה רקוחה-אפורה לש םיקיתע םייסרפ די יבתכ
רקוחה תא ואיבהש םה ,11-ה האמהמ (Avicenna) הנציבא
.המודאה עקרקה תונוכת תא רוקחל ינמרגה
םייעמו הביק יבואכמ לע וז תדחוימ עקרק הליקמ דיה יבתכ יפל
.תוידוסיב םתוא הקנמו

הלועפה ןורקיע
םהל רתויב םינידע םיקיקלחמ היושע (ןילואק) המודאה עקרקה
תולעופה) תוריעז תוימינפ תולעת ןכו דאמ לודג םינפ חטש
ריינל המודב ,םינפה חטש תא תולידגמ רשא (םיירליפק תורוניצכ
.ויד תגיפסל

אוה ןכלו ר"מ 12 ןב ללוכ םינפ חטש שי וז עקרקמ דחא םרגל
.םוצע החיפס רשוכ לעב
תולודג תויומכ ונממ תחפוס, לזונ םע עגמב האובב ,וז עקרק
.ףוגהמ םמע תאצויו םיקיזמ םירמוח תוליכמה ,רתויב
םירמוחו הלחמ ימרוג ,םילער ,םיזג ,םיגיס םיגפסינ וז ךרדב
.םיבאכו םוח ,תוקלד ,םיימינפ םייוריג תענומ הז רבד .ודאתהש

םייתעש ןב חוורמ לע רומשל שי תופורת לש ןתגיפס עונמל ידכ
.ןילואקב שומישל תופורתה תליטנ ןיב תוחפל

תויומכ תותשל שי ,תולולג וא הקבאכ םא ,ןילואקה תליטנ םע
.םימ לש תולודג

NNO