תוקולע תועצמאב לופיט
Leech Therapy

תוקולע ןהמ
םד-ילכ תויעבב לופיט
םיילגרב תוילדבו םיביכב לופיט
תושדח


תוקולע ןהמ
גוס איה (Hirudo medicinalis) תיאופר הקולע
ןובשח-לע היח) תיטיזרפ ,תינימ-וד תעלות לש
איה םיעטקמ 32-מ היונבה (רחא םייח-לעב
טעמכ האצומל ןתינו םיכושח םימ יווקמב היח
םלועב םוקמ לכב

אוה ,ודוהבו תימורדה-הקירמאב רקיעב היחה ,הקולעה ךרוא
,םילחנ :םיקותמ םימב םייח תוקולעה יגוס תיברמ .מ"ס 18 דע
םג .םיחולמ םימב יחו לגתסה ןקלח .תוציבו םימגא ,תונייעמ
החלה עקרקה לע ,תוקולע תויח םייפורט-בוסו םייפורט תורעיב

ןה תושמתשמ ןה םהב ,הציצמ ירותפכב תודייוצמ תוקולעה
םיקנוי םה ונממ ,ןברוקב זחאהל ידכ ןהו תומדקתה םשל


םד-ילכ תויעבב לופיט
'אפרל' ידכ ,םד-תזקה
ל תוקולעב ושמתשה םייניבה ימיב דוע
הלגתה זאמ .'תוער תוחור שוריג' דעו שאר יבאכמ ,תונוש תויעב
המ אלא ,םדאהמ האיצומ איהש המ אל הז ,הקולעב ליעומהש
רמוח :השירפמ איה ותוא ,רירה תועצמאב ,וילא הסינכמ איהש
(Hirudin) ןידוריה
םשב השירק ענומ

תוליעפ תא תוטיאמו תומלובה ,ונימא תוצמוח 65 ליכמ ןידוריהה
.םדה תשירקב עייסמה ינובלח רמוח ,(Thrombin) ןיבמורתה

'תכישנש' דועב ,תוקד 5 ךות דילגתו שירקת הליגר םדא תעיצפ
תועש ךשמ םדה תא םירזהל ךישמת הקולע

אוה ,חילצי רבדה םאו ןידוריה זטנסל תונויסנ םיעצבתמ םויכ
דועו ץבש ,בל תלחמ תעינמל תושדח תופורת בינהל יושע

םד-רוזחמ בישהל ידכ תוקולעב שמתשהל ןתינ
רחאל םגפנ אוה םהב ףוגב תומוקמל ןיקת
םדה רוזחמ
םהב תומוקמב ,השק העיצפ
(Sepsis) םד-חלא םוקמב חתפתהל לולעו
(Gangrene) הנירגנג / קמנו

םד-תקפסא תענומה ,הצחמנש עורז אמגודל
םד קפסל ורזעי תוקולעה תועבצאל הרידס
,ותומדקל בושי םדה-רוזחמש דע ,רוזיאל
םימי 7 דע 3 ךרואה ךילהת

שדחמ רוביחו תומקר תלתשה אוה תוקולעב ףסונ שומיש
(תועבצא ללכ-ךרדב) ףוגהמ וקתונש םירביא לש

םשל לצונמ רשא השירק ענומ רמוח תושירפמ תוקולעה
רבדה .המלחהה ךילהת ךלהמב םדה תושבגתהו העינמ 
םלועה יבחרב םילוח-יתבב תוידפותרוא תוקלחמב לצונמ 
םדה םרזל יטויביטנא רמוח תושירפמ ןה
באכ לכ לוטנ וניה תוקולעב שומישה

ןתוליעפש ךכב אוה ,תופורת ינפ לע תוקולעב שומישה ןורתי
ףוגה לע העיפשמ םד תללדמ הפורתש דועב ,דבלב תימוקמ
.תויוצר יתלב יאוול תועפות יבגל הגאד תענמנ ךכ .ולוכ
'תובער' תוקולעב םעפ ידמ תופלחומ ,םד ואלמתהש תוקולע

,הקולע תכישנ בקע סדייאב תוקבדיה תנכס ןיא עודיה לככ
שותי תציקע לש הרקמב תיטרואית הנכס יבגל המודב

בוכיעל תודוה ,ןטרס ילוח לע הקולעה תלועפ תעפשה תקדבנ
הדי לע ,(םימיוסמ םילודיג
תריצי דדועמה) ןיבמורתה תלועפ


םיילגרב תוילדבו םיביכב לופיט
תוקולע םיאפור ודימצה ,ודוהב יבמובב 1998-ב ךרענש יוסינב
לכ ןולשכ רחאל ,תוילדמו םיילגר יביכמ םילבוסה םישנא ילגרל
םירחאה םילופיטה לכ
ואפרנ םילפוטמה לכ טעמכ :תומישרמ ויה יוסינה תואצות

תושדח

2006 ילוי
...ךרב יבואכמ לע תוליקמ תוקולע

.