תוקולעב לופיט
Leech Therapy
תוקולע ןהמ
םד-ילכ תויעבב לופיט
םיילגרב תוילדבו םיביכב לופיט
תושדח

תוקולע ןהמ
לש גוס איה (Hirudo medicinalis) תיאופר הקולע
םייח-לעב ןובשח-לע היח) תיטיזרפ ,תינימ-וד תעלות
.םיעטקמ 32-מ היונבה (רחא
.םלועה לכב טעמכ האצומל ןתינו םיכושח םימ יווקמב היח איה

-הקירמאב) מ"ס 18 דע (תיאפוריא הקולע) מ"ס 7 הקולעה ךרוא
םיקותמ םימב םייח תוקולעה יגוס תיברמ .(ודוהבו תימורדה
.םיחולמ םימב יחו לגתסה קלחו (תוציבו םימגא ,תונייעמ ,םילחנ)
.החלה עקרקה לע ,תויח תוקולע םייפורט-בוסו םייפורט תורעיב םג

םשל ןה תושמתשמ ןה ןהב ,הציצמ ירותפכב תודייוצמ תוקולעה

.םד םיצצומ/םיקנוי םה ונממ ,ןברוקב זחאהל ידכ ןהו תומדקתה

םד-ילכ תויעבב לופיט
תויעב 'אפרל' ידכ ,םד-תזקהל תוקולעב ושמתשה םייניבה ימיב דוע
ליעומהש הלגתה זאמ .'תוער תוחור שוריג' דעו שאר יבאכמ ,תונוש
הסינכמ איהש המ אלא ,םדאהמ האיצומ איהש המ אל הז ,הקולעב
םשב השירק ענומ רמוח :השירפמ איה ותוא ,רירה תועצמאב ,וילא
.(Hirudin) ןידוריה

תוליעפ תא תוטיאמו תומלובה ,ונימא תוצמוח 65 ליכמ ןידוריהה
.םדה תשירקב עייסמה ינובלח רמוח ,(Thrombin) ןיבמורתה
'תכישנש' דועב ,תוקד 5 ךות דילגתו שירקת הליגר םדא תעיצפ
.תועש ךשמ םדה תא םירזהל ךישמת הקולע

יושע אוה ,חילצי רבדה םאו ןידוריהה זטנסל תונויסנ םיעצבתמ םויכ
.דועו ץבש ,בל תלחמ תעינמל תושדח תופורת בינהל


ןיקת םד-רוזחמ בישהל ידכ ,תוקולעב שמתשהל ןתינ
.השק העיצפ רחאל םגפנ אוה םהב ,ףוגב תומוקמל
חתפתהל לולע ,יוקל םדה רוזחמ םהב תומוקמב
.(Gangrene) קמנו (Sepsis) םד-חלא
הרידס םד-תקפסא תענומה ,הצחמנש עורז אמגודל
.תועבצאל
,ותומדקל בושי םדה-רוזחמש דע ,רוזיאל םד קפסל ורזעי תוקולעה
.םימי 7 דע 3 ךרואה ךילהת
שדחמ רוביחו תומקר תלתשה םיללוכ תוקולעב םיפסונ םישומיש
.(תועבצא ללכ-ךרדב) ףוגהמ וקתונש םירביא לש
תושבגתה תעינמל לצונמה ,השירק ענומ רמוח תושירפמ תוקולעה
תוידפוטרוא תוקלחמב לצונמ רבדה .המלחהה ךילהת ךלהמב םדה
יטויביטנא רמוח תושירפמ ןה ,ךכל טרפ .םלועה יבחרב םילוח-יתבב
.באכ לכ לוטנ תוקולעב שומישה .םדה םרזל

תימוקמ ןתוליעפש ךכב אוה ,תופורת לע תוקולעב שומישה ןורתי
תענמנ ךכ .ולוכ ףוגה לע העיפשמ םד תללדמ הפורתש דועב ,דבלב
.תויוצר יתלב יאוול תועפות יבגל הגאד
.'תובער' תוקולעב םעפ ידמ תופלחומ ,םד ואלמתהש תוקולע

המודב ,הקולע תכישנ בקע סדייאב תוקבדיה תנכס ןיא עודיה לככ
.שותי תציקע לש הרקמב תמייקה תיטרואית הנכס יבגל
בוכיעל תודוה תאז ,ןטרס ילוח לע הקולעה תלועפ תעפשה תקדבנ

.הדי לע (םימיוסמ םילודיג תריצי דדועמה) ןיבמורטה תלועפ

םיילגרב תוילדבו םיביכב לופיט
ילגרל תוקולע םיאפור ודימצה ,ודוהב יבמובב 1998-ב ךרענש יוסינב
םילופיטה לכ ןולשכ רחאל ,תוילדמו םיילגר יביכמ םילבוסה םישנא
.םירחאה
.ואפרנ םילפוטמה לכ טעמכ :תומישרמ ויה יוסינה תואצות

תושדח
2006 ילוי